Der Wiederaufbau

Der Wiederaufbau

Nach dem Krieg standen viele flämische Städte vor denselben Fragen. Sollte ihre Stadt in vollem Glanz aus der Asche wiederauferstehen und wieder so wie zuvor aussehen? Oder bot der Wiederaufbau Chancen für neue städtische Visionen? Sollte man die Toten ehren, indem man die Trümmer dort liege ließ wo sie waren? Oder sollte man sich für große Denkmäler zur Erinnerung entscheiden?


Blog: 'Wiederaufbauen oder erinnern?'.


Redactie's picture
Redactie

Teil von

De grote oorlog

t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom

Officieele Mededeclingen. Belglscb Frontbsrlcht Brussel, 3 December. — In den loop van den 3 December hebben do Belgische troepen, hun opmarsch naar den Rhijn voortzettend, de lijn Jakerath, Imme-rath, Garzweiler, Otzenrath, Juliers be-reikt.Het derde Amerikaansch leger bereik-te de algemeene lijn Krewinkel, Metterich Bioverich, Marscheid, ...

Het nieuws van den dag

Vler-en-dertîgste jaargang. - NtîîlitHeV 5 . I o ceniiëlriën per riummsr Bfifssef, Vrijdag 26 Notfember 1918 msrse.*-*mrussrafSjj.». .» ■.. i ■—- ,—.m» HET NIEUWS VAN DEN DAG j aankondjgingen Ter kleine regel . î fr. Tussclien de Nieuwstijdingen, per regel 3 en 4 fr. Sterfgcvallen per regel ....... 3 fr. bestuufs ef< opstel ! ...

L'indépendance belge

Jeudi 26 décembre 19T8. 10 centimes 89e année, 'Wêj&mm&mim L'INDÉPENDANCE BELGE TÉLÉPHONE » Direction., .. H •.<•>• A 2278 Administration « m » « B 73 Rédaction, •••■••••« B 75 Aàttu téJégrapïûqae i LINDEBEL» BRUXELLES Ml !■■■ ■!! ■IIIIMII —Ig Fondée en 1829 ADMINISTRATION ET ...

La dernière heure

La Dernière Heure et La Petite Feuille BUREAUX 9, RUE ST-PIERRE, BRUXELLES Ouverts de 9 à 5 h. Les jours fériés de 9 à midi. Les annonces et réclames sont reçues aux bureaux du journal et à l'Agence Havas, 8, place des Martyrs(rrétage), Bruxelles. j '* g*/"»**si rIBLDS / 2- Ed. MATIN NOS ÉDITIONS A BRUXELLES : 1™ » 6 heurts du ...

Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

H Bde JAARGANG, Nr 892 DONDERDAG, 28 FEBRUARI 1918 HET VADERLAND Kleine aankondigingen : 1 fr. pcr regel Groote id. bijr avcreenkomst Dienstaanbiedingen : voor gercformeer-den kosteloos. Beigisch dagblaJ, voorioopig te Parijs, 3, Place des Deux-Ëcus, 3 LEO VAN GOBTHEM, Directeur Het nummer : 5 centiera (Front en Frankrijk). 10 centiem (andere ...

t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom

Belgen, waakt ! In eerlijken strjjd totaal verslagen, traeh ten de Duitschers nog metloonsche middele kwaad:%) doen waar zè maar kumien. Hun. eigon land neergekiopt zienda, be proevon zij in andere landen hat vaderland scbe zelfbestaan verniefa te krijgen. To Brussel, te Duik en te Antwerpe; hebben zij gepoogd hçt Boïschewism in t voeren. 't Is ...

Belgisch dagblad

ZATERDAG StO eu ZOlVAG S7 JANUARI 1018. Wo. 13| 2. « a* abonnembnten. -, ?w 3 maanden voor Nederlwii I 160 franco per posfc. Lossi ymmars. Voor Nederland 5 cent / voor Buitenland 71/» cent. V Haag, Prinsegracht 12( ïelefoon Red. en Admin. 743£ BELGISCH DAGBLAD c •%>- ADVESTENTIEN. Van 1—B regela f 1.50: elk« regel meer f 0.30; ...

De Belgische standaard

Donderdag 16 Mei 1918 ASOOTdifimM ▼ooriSoldataa X maaad fr. I,a5 9 mMBdn a,jo | maandca j,7j Hiat Soldataa la 't land. X Buad fr. 1,75 a maanden 3,50 3 maanden 5,35 BniUa 't land: I maaad fr. >,50 ■ maaad## ],oo DE BELGISCHE STAnDAARD ilSS" ^ ^ ^ ^ W ^ » *Éft«sMÉg$ mée^mam mm&m IOpstlIt iblK Vill* " Ma Coquille Zeedtyk ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAAR-DE LANDWACHT Nr 291. «fo Jaar. G. De Craeye, Ketelvest, as. BB KLEINE PATRÎOT Zaterdag 28 Peg. B988 Per Nr 5 ctni.-fref veaR *è eîm Toeset«îea daor de Censuur. t VOORSCHOTTEN. Hetgeen wij in een vorig nummer over tchstiin# en Verçoedirig van oorlogsschade feebben gezegd dott voorzien dat hct gerulmea tijd zal duren eerhet ...

De Belgische standaard

4de Jaar • ■ Nr 251 (1122) Vrijdag 22 November 1918 De Belgische Standaard Voor Taal en Volk EENBRACHT BAART DXACHT Voor God en Haard en Land VASTE MEDEWERKERS : M. E. Belpaire, L. Duykers, P. Bertrand Van der Schelden, Dr. Van de Perre, Dr. J. Van de Woestyne, Juul Filiaert, Dr. L. De Wolf, O. Wattez, Adv. H. Baels, Hilarion Thans. ' 1 ' ' ...

L' illustration

L'ILLUSTRATION 75' Année. SAMEDI 6 OCTOBRE 1917 N° 38q2. LE ROI LE PRÉSIDENT LE ROI D'ITALIE SUR LE FRONT FRANÇAIS. - Visite des ruines de Coucy. Section photographique de ?Armée. — Voir Varticle et les autres photographies, pages 343"et ...

L' illustration

UN LIVRE D'OR ILLUSTRÉ DE LA GUERRE C'est dans des pages spéciales, -publiées en suppléments, que L'Illustration se propose de réunir les portraits des plus héroïques soldats de cette guerre. Ce serait entreprendre une tâche irréalisable que de prétendre faire place, dans ce Livre d'Or, à tous ceux qui ont donné leur sang pour la ...

De Belgische standaard

BELGISCHE STAHDAARD AiOSgiiMMTMT ' — | Vsor Soldâtes ï fts*cd x.9S fr. JKfïlldW »,§o k Sm&&adMS,7| i Met Soldâtes C, ia'tlud ?' d i muDd fr. X,7S \ î mundtt SiSo j S maandei J»9S Baitca 't ltâd fv î. mtiûd ti, 3,50 n ^..Btndcfe 5,o« i tîudii 7,1« _ A S1ICHTHR-BE51 :&D3B A ILDEFONS PEETEK# Opttfl p H Brimr Villa ' |Zti ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

IN DAGEN VAN STRIJD. (Vèrvolg.) rr^-T-^- ]J het begin der schemering bemerkte Truand Ribotte, die van Verberie kwam. Hij rees op ►tl en w''de op zijn trouweloozen kameraad toe- •r I H snellen, toen Ferré hem ter aarde wierp. ►y „Welnu? Ben je dol geworden?" y Hn( „Laat mij dan...." ,,Neen, hij kan alarm maken. Vandaag zijn wij ...

Vrij België

2 VRIJ BELGIE van Vrijdag 3 December 1915. Het spoor bijster. De lieer Dr. A. Borms heett 111 Antwer-pen een artikel gepubliceerd, dat voor titel droeg: ..Van Cauwelaert, wat bebt gij met uwe broeders gedaan?" Men i;al van mij niet verwacliten, dat ik de verantwoording over mijn gedrag tijdens dezen oorlog aan don heer Borms zal aan-bieden. Ik ...

Vrij België

ONDER LEIDINQ VAN FRAN8 VAN CAUWELAERT EN JULIUS HOSTE J*. PRIJS PER NUMMER: NEDERLAN'D 10 cent. ENGELAND 2 pence. FRANKRIJK en BELGIË 0.20 fr. VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG. ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND . . . / 1.25 ENGELAND 2 sh. 6 d. FRANKRIJK en BELGIË 3.— fr. ALLE STUKKEN BETREFFENDE REDACTIE EN ADMINISTRATIF TE ZENDEN: 81, GEVERS ...

Ons land: in woord en beeld

| lste Jaargang No. 3 | 0.25 îrank hct nummep | 2 maart 1919 11 Omlarid lAfotnx) €47 Ltb e&Ld I Ppijs pep jaargang 12 Frank — — Uitgever: J. FELîIX, 20 Albert de Liatourstr. Bpussel J H. M. DE KONINGIN DER BELGEN VerschUnt elken ...