Vrij België

1943716 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 03 Dezember. Vrij België. Konsultiert 16 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/639k35n25x/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

2 VRIJ BELGIE van Vrijdag 3 December 1915. Het spoor bijster. De lieer Dr. A. Borms heett 111 Antwer-pen een artikel gepubliceerd, dat voor titel droeg: ..Van Cauwelaert, wat bebt gij met uwe broeders gedaan?" Men i;al van mij niet verwacliten, dat ik de verantwoording over mijn gedrag tijdens dezen oorlog aan don heer Borms zal aan-bieden. Ik wacht op bevoegder rechlers en weet, dat ik, eenmaal België vrij, onverle-gen zal kunnen verschijnen voor de reclit-bank van onze Vlaamsehe opinie. Ilet ligt overigens niel in de lijn van ,,Vrij België" om zich in te laten met de straatpolemiek, welke iegenwoordig de schering en inslag vormt van sommige parasiet-kranten. Wij willen alleen opbouwend werk verrichten, voor nu en later, op den grond-slag van hei manifest. dat door zijn leiders mede is onderteékend. en al den afval. welken men ons toeslingert, gooien wij op een hoop langs de sloot. waar het schim-melen en verteren kan - Maar 't geval van den heer Borms toont proefondervindelijk, op treffende wijze, aan, in welke geestelijke verwarring sommige menschen. die zich in dez,e tijden tôt staat-kundige leiders van ons Vlaamsehe volk op eigen gezagi hebben opgeworpen, zijn vervallen. Want nu moet men weten, dat de heer A. Borms in zijn artikel lioog op-geeft van mijn vroegere verdiensten als Vlaming, dat hij mij in zijn achting en zijn verwachtingen geplaatst liad op een voet-stuk zoo hoog, dat ik er duizelig van word, en ik meen er te mogen aan toevoegen, dat de heer A. Borms eenige reden had om mij niet alleen als Vlaming,- maar ook als mensch een goed hart toe te dragen. Dit buitengewoon vertrouwen had ongeschokt de eerste oorlogsmaanden doorstean, want, v op klonl%-nog mijn woord in ,,De Vlaamsehe Stem"' (Gul-densporenslag-hummer) gelijk een schette-rende strijdîanfare. Plots ben ik uit de hoogte neergeploît. Het kropt den heer Borms in de keel van wrange zielesmart — zegt hij en ik wil aannemen, dat hij rechtzinnig is — maar hij kan zijn veroordeeling niet langer ver-kroppen. .,Berichten, die ons van aile kan-,,ten uit Holland bereiken, brengen het on,-,,loochenbaar bewijs, dat onze eens zoo ,,gevierde Vlaamschgezinde hoofdman „niet alleen vijandig optreedt tegen aile Vlaamsehe aetie, maar bepaald een zware ,,schuld draagt in de onwettelijke en on-..wiîlekeurige afstelling van onze trouwe ..strijdgenooten, diehter De Clereq en Dr. ,,Jacob." En weet gij nu, lioe ze die geschiedenis aan Dr. Borms hebben doen slikken? Er was. zegt hij. uit Havre een telegram ge-tcomen — de heer Borms bedoelt het telegram van Z. M. den Koning uit de Panne aan de heeren De Swarte en De Clereq — om te beloven, dat. wanneer België in het voile bezit van zijn souvereine reehten zou liersteld zijn, aan de verlangens en de verzuelilingen van het volk zou voldaan worden. En dat was voldoende om Van Cauwelaert met de franskiljons opeens te doen meelieulen en de lieeren De Clereq en Jacob, welke de lafheid niet wilden begaan aan de aanvalien tegen ons Vlaamsehe volk ongemoeid te laten in hunne betrek-king als staatsambtenaren te helpen. trefîen. De lezers van ,,Vrij België", die ons nu drie voile maanden aan het werk hebben gezien. weten wat zij over onze houding als Vlamingen hebben te denken, en - ik verschop met den voet het lasterpraatje, aangaande mijn optreden tegenover de heeren De Clereq en Jacob. Maar men staat paf over "zooveel naïeve liclithoofdigheid als deze. welke den heer Borms doet spreken. Men wordt bedroefd bij de gedachte. dat zulke inconsciente hoof-den het lot van Vlaanderen in handen willen nemen. Want ik laat volkomen buitén kwestie, dat mijn aanvaller te kwader trouw zou handelen; dat hij met opgezetten wil zou meewerken met het beruchle bent, dat mijn gezag als Vlaming met de stikgassen van zijn onoplioudelijken laster meent te kunnen versmachten, om, op rekening van Vlaanderen en met den bijstand van Duitschland, zijn anti-vaderlandsch werk meer ongehinderd te kunnen voltrekken. Ik kan de politiek van den heer Borms van hier uit niet voldoende volgen, om hem in het algemeen te fceobrdeel'én, »hiât ytaan te verooi'deelen. Ik lieb hem attijd bescliouwd als een man met een beperkt zelfbedwang, maar me. eerlijke bedoelingen, en ik wil hem die laten. Maar als de heer Borms zijn gezond verstand kan gebruiken, dan zou hij toch zelf hebben ingezien, dat er tusschen mijn verleden, tôt en met 11 Juli, en de gedragingen, welke liij mij sedert-dien aanwrijft. tusschen de aanleiding — een telegram, dat aan mij persoonlijk nie' was gericht en dat zelfs onrechtstreeks in niets mijn vroegere houding afkeurde — en de beweerde gevolgen, geen de minste logische samenhang kan bestaan. Indien hij zich maar even had bczonnen, hoe de berichten tegenwoorcl'g in België worden toegelaten en verspreid, dan zou hij be-hooren te weten. dat er door de grensver-sperring niets kan dringen als wat den vijand gevallig of, in overleg met hem. op de afschuwelijkste wijze verva'jsclit is. Indien hij, het elementairste rechtvaardig-heidsgevoel had hooren spreken, dan zou hij zich hebben gewacht, aan mijn goeden naam te komen, _zonder ook maar ééne -^elegeiilieid te hebbei^- geliad om ^met persoonlijk in aanraking te komen. nocli om uit goede, zuivere bron te vernemen wat ik gedaan of geschreven heb....:. Veronderstel maar een oogenblik, dat de leiders van ,,Vrij België" op hun beurt nu eens ingingen op al de geruchten, welke tegenwoordig de ronde doen over hunne aanvallers. Wat een hagelregen van beschuldigingen z,ou het worden! Maar wat zou de goede naam van den Vlaamschen sLrijd er nog meer in opspraak mede komen! Wij verkiezen echter voor het algemeen welzijn den mantel der besclieiden-heid te leggen over vele dingen, die als zelfverweer nochtans krachtigen dienst zouden kunnen verrichten en wachten het uur af. dat de gemoederen bedaarder zul-len zijn geworden en de volksopinie ge-neigd zal zijn om milder te oordeelen over de misstappen van dezen, wélke zich door de passie hebben laten brengen tôt betreu-renswaardige daden. Het artikel van den heer Borms kan tôt die mildheid eenmaal bijdragen. Het toont, / hoe sommige geesten, welke van nature te gemakkelijk het bloed naar de hersenen voelen stijgen, in de ongezonde lucht van de Duitsche bezetting in een toestand van geestelijke bedwelming geraken, welke hen geheel van de wijs'kan brengen. Wanneer dan deze menschen, zooals met -den heer Borms blijkens zijn verhaal het geval is, in contact komen met -de jonge Ilollandsch-Vlaamsche sekte van de politieke bokken-rijders, die van Gent en Holland uit het land der Vlaamsehe gedachte onveilig ina-ken en voor geen a^nranding op de eer der menschen terugdëinzen, dan moet men zich aan dwaasheden verwacliten Eenmaal moge de heer Borms zijn ge-zonde zinnen terugvinden. Dan zal hij berouw voelen over zijn daad. FRANS VAN CAUWEDA.EftT.'' De Lotsbestemming van België. België liee't bewezen, da/ het voor waar-digheid en recht weet te lijden. Het be-treurt de rampen niet. de het heeft te doorstaan, maar het moet ook zijn woord mogen meespreken over al wat in ver-band staat met den vrede, die er toch eenmaal komen moet. Dat recht kan niet berekend worden naar de oppervlakte van het oorlogvoerend land. Er is immers een zedelijke factor in dezen oorlog,, waarbij het kleine België minstens evenzeer betrokken is als zijn machtigste bondgenoot. Tegenover Duitschland hebben wij het opgenomen voor ons zelf bestaan. Hadden wij toegegeven, dan zou het Duitsch impérialisme daà-rin een verschooning gevonden hebben voor elk plan tôt staatkundige of ekonomische verovering, dat van Duitsche zijtfe tijdens de bezetting^ zou ontstaan zijn. Duitsche voorstanders \rân annexatie hadden alsdan mogen zeggen: België heeft ons doorgelaten; dat * land moet in den grond op zijn onafhankelijklieid weinig gesteld zijn, vermits het er niet voor strij-den wil; welke moreele bazwaren kunnen er bestaan. die ons beletten die gewesten op duurzame wijze aan het Duitsche rijk te verbinden? Nog steeds liggen twee wegen open voor de wereidpolitiek: een Midden-Europeesch Statenverbond onder voogdij van den Prui-sischen geest en ten dienste van 't Duitsch impérialisme op ekonomisch gebied; daar-tegenover een ekonomisch impérialisme, dat over Engeland. zijn bondgenooten en hun koloniën z.ou uitgestrekt worden, naar den geest van het impérialisme, waarvoor J. Chamberlain ijverde en dat slechts het liberale Engeland verhinderen kon. De andere weg voert naar de volledige staatkundige onafhankeUjklieid van aile landen. en naar den vrijhandel, die zooveel beteekent als de ekonomische vrijheid van de wereld. Deze tweede weg kan zelfs voeren naar een duurzamen vrede, die steunt op een. macht gesteld ten dienste van het volken-recht.Voor België kan de keus niet twijfelach-tig zij,n. Wij moeten den tweeden weg op, in zooverre de moreele macht, waarover wij beschikken. het ons toelaat. Wij hebben aan het Duitsch impérialisme den weg versperd. Wij hebben den strijd aangebonden niet alleen tegen overmachtige legers, maar ook tegen dien geest hunke-rend naar wereldlieerschappij. die in zieke Duitsche breinen woelde. Daat ons niet alleen de legers bestrijden, maar insgelijks den imperialistisclien geest bekampen, waar hij ook toi uiting mogë komen. Men lioeft zich niet aan te_ stellen als een profeet om de meening te durven uit-spreken, dat de Dui'tschers, wat er ook gebeuren moge. aan een ..verplettering" van hun tegenstrevers niet meer te denken hebben. Het impérialisme door de macht der wapens lijkt ons van nu af aan een plan, waaraan zelfs een generaal v. Bern-hardi te verzaken heeft. Blijft nu af te wachten, of het verloop van den oorlog geen ander impérialisme kan doen ontstaan; wij, bédoelen een impérialisme op ekonomisch gebied. Kleine- landen vooraj kunnen evenmin met het tweede als met het eerste gediend zijn. Het hoeft niet gezegd. dat België niet gestreden heeft voor een vrede op zijn Pruisiscli. Er valt daarvoor op geen enkele zwakheid van ons land te fekenen. Onze aanhankelijkheid aan België, de onvoorwaardelijke trouw, waarmee wij de edele zaak van ons land voorstaan, een rustig plichtsbesef geven ons het recht onbevangen na te gaan. al wat met de lotsbestemming van België verwant is. Dat recht wensclien wij te gebruiken, ook bij de bespreking van de opvattingen, welke in onzijdige landen in verband met den vrede worden vooruitgezet. Een land als België, dat de eorlijklieid verheven heeft toi; de lioogste offervaardig-lïoid. hoeft voor geen enkele bespreking beducht te zijn. JUDIUS HOSTE Jr. SINTERKLAAS-AVOND. Sinterklaas, die in den hemel zijt, Maar-vannacht weer langs de daken rijdt Op Uw oude witte paard! Durit Gij bij de kindjes daleç? 't Hooi uit hunne mandjes lialen? Zijt Oe. Heilge. niet vervaard? Groote vlammen siaan van huis tôt huis; Schonwen. gevels. orens zijn in gruis; Straten ^ijn van bloeden rood. -Blijft Gij in de puin niet steken? Zal Uw paard zijn poot niet breken? Vele kindjes ook zijn dood~ Sinterklaas, o berg toch wel Uw last! Ducht ei> gron^len l^eien; 't p^eder j^ast; k , Vijand loert en huilt en schiet, Sinterklaas. door vensters, deuren! Moeder zie ik soms zoo treuren... En mijn vader keert er nie'.! Sinterklaas. die op de daken rijdt Ga toch, ga bij Vader, die ten IJzer .jtrijdt, Draag hem al Uw lekkernij! Pakken vol van al wat zoet is!- Doozen vol van al wat goed is! Zware kisi'en vol kleedij! Zoek mijn Vader op in 't moordgeraas; Draag hem ailes, ailes, Sinterklaas: Draag het hem vôôr morgenvroeg! Leg er al mijn zoentjes tusschen, Vraag hem dan twee dikke kussen: 'k Heb daarmee voor tnij genoeg... JOH. DEMAEGÏ. Bericht voor onze abonnenten aan het front. Een^e onzen absuinen^en aan tfet front vragen ons, hoe zij het best hun abonnement kunnen betalen. Daar de post in het onbezette België geen internationale postmandaten opstuurt, moeten onze abonnenten die mandaten gaan nemen in één of andere Fransche gemeente. Zijn er niet eenige mannen van goeden wil, die het bedrag van het abonnement van hunne makkers sa-men met het hunne willen opsturen ? Dit zou het werk vergemakkelijken. Dit gebeurt overigens reeds in sommige compagnies. Zoo stuurde ons een aalmoezenier het bedrag van 70 abonnementen ineens. Mogen anderen dus dit voorbeeld volgen, maar dat men dan telkens zorg drage ons, in een brief, de namen en de juiste en volledige adressen van degenen voor wie men betaalt, te doen toekomen. Ook een flinke propaganda is wen-schelijk,Wij dragen de gevolgen van den nadeeligen koers van het geld. Weten onze abonnenten aan het front, dat wij voor het bedrag van 2.50 frank slechts 98 Hollandsche centen be-komen ? Toch wilien wij den prijs van het abonnement voor onze inschrijvers aan het front niet verhoogen. Wij rekenen slechts op een nog grooter aantal abonnenten, en doen daartoe een dringend beroep op al onze lezers aan het front. Een flinke propaganda in de rust-uren, jongens, en het zal Uzelf veel genoegen verschaffen „Vrij België" aan het front voortdurend meer verspreid te weten. De Administratie.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Vrij België gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Scheveningen von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung