De beiaard: katholiek weekblad van Sottegem en omstreken

1737 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 14 März. De beiaard: katholiek weekblad van Sottegem en omstreken. Konsultiert 11 August 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/qv3bz62f4h/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Dertiende Jaar - Nr 11. Prijs per nummer : 5 cen^emen. Zaterdag, 14 Maart 1914. DE BEIAARD KATHOLIEK WEEKBLAD i —■——-——————————— ABONNEMENTSPRIJS PER JAAR : Voor het Binnenland : fr. 2.50, vooroo betaalbaar. Men schrijft in : TRAPSTRAAT, 23, en op aile postbureelen van het land. Voor het Buitenland : 5 frank, voorop betaalbaar. Brleven en mededeelingen, de redactle betreffende, vrachtvrij te zenden TRAPSTRAAT, 23, SOTTEGEM, ten laatste den donderdag avond. Van leder boek dat ons gezonden wordt geven wlj melding. DRUKKERS-UITGEVERS 0. EYLENBOSCH <& FR. DUPON OPVOLGERS VAN L. VEKEMAN Trapstraat, 23, SOTTEGEM, 23, Trapstraat, Tolefoon SQ-ll. Het recht aankondlglngen of artlkel* te weigeren is voorbehouden. De niet Ingelaschte handschriften worden nlet terug gegeven. Ongeteekende brleven worden niet aan-veerd. BERICHTEN EN AANKONDIGINOEN l Aankondlglngen : 15 centmen per regel, Berlchten : 30 centŒen per regeh Rechterlijke eerherstelllng : I frank per regel. Prijsverminderlng vr dikwijls herhaald# aankondigingen. Eij dite animer behoon een bij voegsej tNieuwsvandeWeek Do verleden week deelden we de oorlogsberichlen mede die in de fran-schc en duilsche bladen vermeld sîon-den.Er was namelijk gemield dat Rusland zicli in 't geheim tegen Duitschland wapeude. Dat is nu door gezagheb-bende russische bladen gelcgenstraft Wat echter niet in twijfel kan getrok-ken worden, 't is dat Ruslanu leger en vloot vermeerdert evenals linge land, Frankrijk en Duilscliland dii docn. Maar wie kan het den Rus ter kwade duiden? Duitschland toch niet want daar woedt de militaire koorls in den hoogsten graad. —- In Spanje zijn de aanhanger?. der republiek aan 't minderen: J\e; voorbeeld van Portugal is niet geschikl om do liefde tôt de republiek op tt wekîken. De kiezingen, die in Spanje plaats hadden, zijn sleclit voor de re publikeinsch-gcziuden. De konings gezinden zegevieren overal. Generaal Huerta van Mexikc hepft bevel gegeven op te rukker. tegen de opstandelingen.. Onlusten zijn uitgebroken in Brazilië. Het itaiiaangch ministerie is afgetreden. . Het engelsch Lagcrhuis was maandag boravol. Heer hoofdminisler Asqujtli zou verklaren weike toegevin-gen de regeering kon doen aan de Ulsterprovincie, die, athoewel deelma-kend van Ieriand, geen deel wilten hebben in de iersche zeliregeering oi IIome-Rule. Voor het tôt stand komcn cener schikking is het noodig, dat de nnio-siisten de insleliing van liet Iersche Parlement en van de uitvoerende jnaclit le Dublin aarfvaarden en dat de aànhangers der regeering genoegen ne-raen met de voorgesteide tegemoetko-ming ten aanzien van Ulster, De regeering stelt voor, de graaf-schappeu van Ulster zelf te laten be-slissen, of zij in eersten termijn zullen worden uitgesloten van het Iersche zelfbestuur. In aile graatschappen van Ulster zullen Zij, die voor het Parlement kiesrecht hebben, daarover hunne stem mogen uitbrengen. Elk der graal'schappen, waar de meerderheid voor uitsluiting stemt, zat yoor zes jaar buiten het Iersche zelfbestuur blijven, van den dag af dat Jiet Iersche Parlement voor de eerste maal le Dublin bijcenkomt. Tijdens de periode vân uitsluiting pal het Iersche, Parlement geen recht hebben, gezag in de uitgesloten graal'schappen le doen gelden. Het plaatse-lijk bestuur zal daar worden opgedra-gen aan cen raad van bestuur. M. Asquith noemde dit voorstel den prijs, dien de regeering voor het be-îioud van den vrede in net land bereid is te betalen. Deyerklaringen van den hoo"dminis-ter werden heftig bestreden door M. Bonar Law, inamens Ulster, en door M. O'Brien, namens de leren, in wier maam M. Redmond ze integendeel goedkeurde. De vergadering 'ging zonder beslis-sing uileen. In de parlementaire liringen is men overtuigd dat de weg naar eene vrede-lievende optossing van de iersche kwestie gebaand is, en dat er geen gç-vaar meer bestaat voor een burger-oorlog in Ieriand. Bitmen land is de Ramer terug gckeerd tôt eene kalme beraadslaging De begrootingen, de eene na de andere, worden gestemd zonder groot gcbaar - . MCMBaaHa(uga 11 SU /i XitMrtmmn* -JW-tà- en Iawijd. Zelfs Pie Dacns schijnt zijne zagerijen le staken, maar vcor hoelang' Voor de kieziug mogsn we ons nog we aan eenige uitvallen verwachten of onze katholieke verlegenwoordigers van 't arrondissement, die hij zal wil-len doen dcorgaan voor volkshaters Hij alleen heeft de volksliefde in pand en waarlijk, met zij ne long ])aait hij het volk dat niemand het beter kan. Maar iets inrichten waarbij het volk bâte heeft; hola, dat laat hij zijn oorcn hangen! Deze week is de jbespreking begon-nen van onze kolonie. Minister Renkin 'îeeft aangetoond hoe groot de rijkdom van Congo is, en hoe de liandel van 3elgië meer en meer toeneemt. De laatste vijf jaren was de uitvoer ge-niddeld 25 millioen frank ; in 11)13 'clom hij toi 35 millioen. Wat de Congo aantrekkélijk doet ■vorden'tis dat er bij Albertville steen-vden zijn gevonden, en elders zeer belangrijke hoeveelheden metaal, als-jok goud. Ongelukkiglijk blijft de slaapzielcte er heerschen op eene verschrikkelijke wijze, zoo erg, dat er voor 't oogenblik geen emstige bevolkingsvermeerdering waar Le (nemen is. Ki&dsrarbaîd en leerpiichi. In cîe Kamer had verleden week de eind-;temming plaats over de nieuwe wet over len arbeid der kinders. In den grond waren al de Ivamerleden eenstemmig om de kinders tegen aile 'moge-âjke uitbuiiing te beschermen: de vràag, die echter op le lossen viel, belrof den tijd waarop het bezigen van een kind in eene nijverheidsfabriek, bij voorbeeld, in s'.een-bakkerijen, enz. een misbruik en eene laak-bare uitbuiting mag geheeten worden. Eens dat de schoolwet aan aile kinderen den leerplicht oplegt tôt aan hunne veertien jaar, is het natuurlijk gevolg ervan dat die zelfde kinderen niet vroeger mogen aan den arbeid gezet worden, Het is slechts op den ouderdom van 14 jaar, dat de wet ze be-kwaam oordeelt om zicli bepaald op eenen sliel toe te leggen; en ven*e van schadelijk te zijn, zal dit verschuiven van het lastig handwerk eerder voordeelig zijn aan ouders en kinders. De kleine profijien, die de vroeg-lijdige leerjongens in het huisgezin braehten, zullen hreed vergoed worden door heîgeen zij later meer zullen winnen, en door de hoogere bek\vaamheid en vakkennis, die h un rijpere ouderdom weldra zal waard zijn, Uit zulke kinders groeien er van zelfs verstandige ar-beiders, die eene schoone toekomst in het verschiet hebben, en door hun beter werk ook een beler loon zullen verdienen. Ailes kan noehlans in eens niet çe^laan worden; en juist gelijk de vierdo sehooigraad trapsgewijze in al de scholen zal ingevoerd worden tôt in 1921, waarop hij. overal in voege zijn moet, zoo ook zal de nieuwe be* paling trapsgewijze toegepast worden. De hoofdregel is dat een kind vooraleer eenen sliel aan le vangen, zij ne lagere klassen moet uilgedaan en het gewoon volksonderwijs ge-noten hebben. Naarmate de hoogere graad, die men den vierden sehooigraad noemt, irigang vindt bij het volk, zullen de ouders er het nut van beseffen; en in 1921 zal het verbod van kinders onder de 14 jaar naar het werk te sluren, voor het algeheele land moe-ten gelden. Het verbod zal zelfs gelden voor den Iiuis-arbeid, die voor rekening van eenen baas niet in eene fabriek, maar in huis verricht wordt. Het is een eerste stap om den fiuis-arbeid, die zooveel kinders vroegtijdig a'ge-mat en uitgcput heeft, op" verstandige wijze te regel en. Ilet ware te wenschen dat geheel die kwestie, waarover al de politieke partijen het noeten eens zijn, eene voldoende oplossing verkr?g2: er ligt sedert lanjg een wetsontwerp gereed, dat de socialisten — die eeuwige volksvijanden — met zooveel andere volks-ievende hervormingen onbarmharlig tegen-gehouden hebben door hunne dwaze dwars-drijverij. ^ Volgens het tweede arlikel der nieuwe wet 1 zal de koning noehlans kunnen'toelaten jon-. gere kinderen aan den arbeid te zetten. Maar i de voorwaarden die moe'en vervuld worden, zijn nog al streng. Eerst en vooral moeten de kinders ten minsten dertien jaar oud zijn, zooclat de vergunning nooit voor meer dan één jaar dienen kan. Bovendien worden de werkdagen en zelfs de dagelijksche werk-uren in iedere vergunning bepaald; en ailes moet zoodanig uitgerekend worden dat het onderwijs van het kind er geen sehade door lijdt. Zooals men ziet, is de regeering uiterst bezorgd om de vers!andige ontwikkeling van ons volk op aile wijze te beharligen: in 's kinds leerjaren moet het onderwijs de hoofdzaak zijn waar ailes moet voor zwich-ten.Nog nooit sedert dat België bestaat, werd er zooveel gedaan voor den vooruitgang van het volk als tegenwooraij ; en de katho-lieken, die ware schatten geld uit hunnen zak gegeven hebben om den minderen man op te beuren, mogen met fierheid \\ijzen op de scholen die zij voor het opvoeden der volks-kinderen schier in aile steden en dorpen op-gericht hebben. Een eu ander. De dfiensttijd in het legor. Sommige dagbladen hadden gemeld dat de regeering van zin is den duur van den diensttijd in het leger te verlengen. De minister van oorlog heeft in de Kamer, op eene vraag hem gesleld door den heer Moyersoen, verklaard dat dit gerucht volkomen ongegrond is. Zooveel le beter Droog of nat voederen bij paarden. Tenvijl de eenen de droge voedering ver-kiezen, zijn de meeste land'uouwers voor-standers van een natte of vochlige voedering. En zooals een duitsche landbouwer daarover schrijft, voor paarden die uren lang, zonder drinken op het veld gewerkt hebben, dikwijls zelfs onder groote hilte, is het toch niet njogelijk hun'droog voeder behoorlijk te kau-wen en met speeksel te kneden, wanneer hun de tong van de dorst aan 't verhemelte kleeft. Men kan zelfs bij droge voedering opmerken, dat de paarden de haver uit het haksel lopzoe-ken om zoo weinig droog voeder mogelijk le moeten opnemen. Eerst nadat ze gedronkei^ hebben, beginnen zij 'l haksel (gesneden stroo) op te nemen. Buiten het haksel, worden nu ook op menige plaats nog zomelen, melasse (stroop) en maïs of maïsschroot (gebroken maïs) vervoederd. Al die voederstoffen moet men bevochtigen. Het nat voederen is overigens voordeelig en gewenscht. Dit begrijpt men genoeg, aange-zien de dorstige dieren, wanneer ze op slal komen en nog niet kunnen drinken, ten min-ste voedsel moeten hebben dat voor hun droge keel en maag past, zonder hunne ge-zondheid te benadeelen. Door bevochtigen wordt het gemengd voeder overigens gemak-kelijker en vollediger opgcnomen, dan in drogen toesland. De paarden eten daarbij niet alleen beter, maar ze gedijen ook meer. Dat wil niet zeggen dat het voeder in het water der kribbe moet zwemmen. 't Is voldoende, dat het behoorlijk bevochtigd weze. Bij onze Franschmans. In de feestzaa.1 der prachtigv'î school Sinb-Joannes-Jîaptist de la Salle, llolstraat te Gent, had maiindag de algemeene vergadering voor de afgevaardigden der Franschmansgilden van Oo3t-Vlaa.nderen plaat«. Die vergadering werd voorge/eten door den heer volksvertegenwoordiger ÎMaenhaut, om-ringd door Z. È. H. kanunnik Eyl, bevorde-ra<ir der sociale wei-ken in 't bisdom; sena-Lors de Kerchove d'Ousselghem en dô Ghel-linck d;L'lseghem, volksvertegenwoordiger Tluysha.uwor, M. Eylcnbosch, sekrelaris van den Belgischen Yolksbond, provincieraadu-leden dclla Faille d'IIuysse en Verstraete, burgemeester Cosyns, Tan [Meerbeke, E. P. Va.n Acker, verscheidene burgemeesters, enz. Na de verwelkoming door den roorziUer, draagt ÎM". Louis Duprez verslag voor over de Vergadering van verleden jair. Daar geeft dezelfde verdienstelijke heer sekrelaris verslag over de werkzaamheden van het verloopen jaar. : het elfde levensjaar ran liet rerbond. In Frankrijk deden onze priesten veertig, * zonaagmissen met vlaamsche onderrichling in de verst afgelegen landbouwgemeenten. Verscheidene Faaschvergaderingen sterkten de « Franschmans » die voor Paaschtijd waren uitgeweken. Dit jaar hadden 3 driedaagsche retraiten plaats, bijgewoond door 107 uitwij-k^lingen, meesl ploegbazen, uit 40 gemeenten. Op 9 jaxen hadden we 1022 retraitanten. Dank aan Mgr Stillemans, aan '£. P. Van I Acker en aan onze ' eorw. heeren almoeze-niers. (Toej.) ' Het weekblad «'t Volk van Vlaanderon», stuurde 700.000 nummers aan onze uil.wijke-lingen.'t Baireel ontving 49 bullctijns met inlich-tingen nopens 250 buitenlieden, welke naar groule steden waren uitgeweken. Op 1 Maart 1913 telden wij 1G0 Gilden met 10.147 leden. Vier nieuwe gilden worden gesticht, zoodat we nu 164 gilden met 10.710 lodén tellen. 't zij eene vermeerdering van 5G3 leden op het voorgaande jaar. We hadden 30t sterfgevaJlen tegen 20 in 1912, en 734 ziektegevallen tegen 693 in 1912. Daarvoor werden 11.587 fr. vergoedingen uitbetaald tegen 10.389 fr. in 1912. In loonçescnillen en werkongevallen werden door het komiteit 53.250 fr. rechtstreek-sche vergoeding en 16.47.0 fr. levenslange jaarrente voor de slachtoffers bekomen, die er zonder *'t komiteit nooit zouden aa-n ge-raakt zijn. De boeiende verslaggever haalt eenige voor-beelden aan, die den diepsten indruk maken en tôt hoogen lof strekken van den edel-moedigen heer advokaat. Lefèvre en de eerw. heeren almoezeniers, zegt tsrecht ÎM". Duprez, die echter vergeet zich zelven erbij te noemen. De vei-slaggever looft Z. D. II. Mgr Sille-inans, den grooten weldoener der uitwijke-lingen, wiens bissehoppelijk jubel zal zingon in 't kort van zijne da.nkbare beschermelin-gen. (Levendig gejuich.) Spreker dankt ook den heer voor/.itter Maenhaut en allen die aan dit. heerlijk werk van arbeiderssteun helpon. (Langd. toej.) M. Ma.EiNHAUT dankt inzonderheid M. Duprez, die altijd zich zelven vergeet en immer in de bres is voor uitwijkelingen en steen-bakkers. (Handgeklap.) Heer advokaat LFFEVRE gceft uitleg over den toestand der verschillende kassen van syndikaat, mutualiteit, lierverzekering, enz. Die toestand is dusdanig vei'beterd, dat er voor de eerte imiat oveiychot is. (Bravo.) E. H. SEYSSENS doet het voorstel eene spaarkas te stichten voor de tijdelijke uitwijkelingen. Hij steunt dit voorstel op guitig geschet-ste, maar zeer treffende wendingen in het leven onzer vlaamsche landwerker3 in Frankrijk. Omtrent 5 millioen 's jaars zenden onze ; vlaamsche werklieden naar huis : dat kost hun | meer dan 50.000 fr., terwijl liet hun met onze spaarkas geen 10.000 fr. zou kosten en hun 4 t. h. intrest zou kunnen gaven. Gezien ganseft de vergadering met het ge-dacht instem t. zal het trachten verwezenlijkt te worden. (Algem. toej.) M. DUPREZ ge.-ft nog eeniga wenken bstrek-kelijk de regeling der onderlinge betrekkin-gen tusschen de gilden en de afgevaardigden bij 't ministerie. Ilij roept allen op om elk lid voor 10 cen-tiemen bij te dragen, ten einde bij zijn big-ichoppelijk jubel. een blijk van dankbaarheid te geven aan Z. D. H. Mgr Stilleinans_ (Levendige toej.) Er zullen voor de gilden lessen g2geven tvorden om de werklieden beter op de hoogte te brengen van hunne verplichtingen ien rechten. Dit zal beginnen te Nederbrakel, waar do gilde, mer. ]4 leden begonnen, er thans meer dan 400 telt. (Bravos.) Z. E. II. kanunnik BYL, vertegenwoordi-van Z. D. H. Mgr Stillemans, stelt met het innigste genoegen den vooruitgang vast van de Franschmansgilden en wekt de leden aan dankboar te zijn aan Zijne Hoogwaardigheid den Bisschop, welke zijne bsste bezorgdheid aan den Bond der Uitwijkelingen schenkt. (Toej.) Spreker dankt vervolgens al de wel-doeners der Franschmansgilden in naam van den Bisschop. (Toejuichingen.) Do heer Maenhaut, dankt- den zeer eerw. heer kanunnik, er bijvoegende dat allen met het groolete geluk het Bissehoppelijk jubsl-feest van Mgr Stillemans zullen vieren. Spreker voegt erbq, dat de kamerleden het mogelijke, zullen doen opdat de werklieden in Frankrijk behoorlijke huisvestingen zouden hebben. Na de vergadering vergaderden de leden aan een gezamenlijk middagmaal. De heer Huyshauwer. volksvertegenwoordiger. richtte eenige hart.elijke woorden toi d^ aantrezigen, d;'e zepdîhij r.ltijd cp de katho lieke kamerleden mogen n A<enen, om hulp eu veibetering te bekomen in hunnen toestand. Verder werden gui tige liederen gezongen door Pol. Speeckaert en een vlaming van Iloudeng. E. H. Seyssens gif nog eenige huis-houdelijke inlicntingen en de meeste genoo-digden gingen naar 't Landbouwershuis, waar M. Verbrugghe-de Vervier, bestuurder van het « Goede "Zaad », lien op eene puike cinémaver-tooning verga*tte. Een goede dag voor onze « Franschmana ». ei.-n dag van liartversterkende legerschouwi'ig voor hunne bewonderemwaardige vrienden be-schutters. Schavelinaen. i ^ j Mijne brave vrienden lczers, daar oude ge-.woonten kwalijk om lalen zijn, zullen wij u 'groeten en salueeren volgens gewoon'e! 't is i :t kortste werk en de minste onkost. Buiten j J liet smotsig weder dat we zondag hadden, |kan 't er nog al door, maar 'k zou aan de i mcnschen raden van niet le vroeg hunnen llijfrok uit le laten, want de Meerlvallingen «" komen gemakkelijk, maar ze gaan ook moei- !lijk weg. Die maand Meert is een verraderlijk schepsel: vandaag zult ge meenen den zomer {bij den kop te hebben en 's anderdaags lig! er sneeuw. De zieke menschen en be'.rouwen ze ook niet: en ze zijn altijd blij « als ze nog eens de Meert kunnen door spartelen ». ZOXDAG, derden zondag van den Vaslen en feestdag van den heiligen Zacharius, paus. Ilij versierde de stad Roomen met verscheidene schoone kerken, en 't was ook hij die de vermaaarde boekerij van het vatikaan be-gon. 't Is zondag ook de feestdag van den heiligen Longinus, de soldaat die met eene lans de zijde van den gekriiisigden Jezus doorstak/ ]7IAA^"I>AG. feestdag van den heiligen Ileribertus, aartsbisschop van Iveulen. Ilct was len zijneri tijde dat een schrikkelijke hongersnood in Duitschland heerschte: en de heilige aartsbisschop gaf ailes weg wat hij bezat om de ongelukkigen ter hulp te komen. feestdag van sinte Geerlruide, palroonersse van Nijvel en van We'.leren. Ze wordt gediend legen de ratten en de muizen. Te Ste-Maria-Licrde stond in vroegere jaren de vennaarde kapelle-le-Geerlruide, niet verre van den Polenack. Zij werd afgebroken en 't beekl van sinte Geertriiide berust in de parochiale kerk. \VOE\SI>AG, feestdag van den heiligen aarlsengel Gabriel, die aan Maria de blij de boodschap bracht. Dien dag is 't ook de feestdag van de zalige Peîroniila Herregodls, geboorlig van Sinl-Jans-IIemclveerdegem, die zich voor haar leven liet opsluiten in eene kluize van waar zij door een venslerkcn den priester aan den autaar zien kon. DONDERDAG, feestdag van den hei'i-gen Jozef, patroon van België, wordt op vele plaatsen gevierd als eenen zondag. De heilige Jozef wordt bij zonder gevierd te Elene, en nu sedert de laatste tijden te Thielrode waar Z. II. de paus Pius X eene der zeven slaiiën van S. Jozefs-ommegang heeft geschonken. Sint Jozefsdag .wordt gevierd door de timmer-lieden en schrijn werk ers. t VRIJJDAG, feestdag van sint Joachim^ vader van O. L. Vrouw, die hier ten lande gevierd wordt den zondag na O. L. Vrouw Ilalf-Oogst. Ook viert men den feestdag der Vijf Wonden van O. L. Heer. In Sint Baafs-kerk te Gent heeft 's zondags nadien de vermaarde plechlige mis plaats ter eerc der Vijf Wonden. ZATERDAG, feestdag van den heiligen 1 patriark Benediclus, slichter van het ver-maard Orde der Benediclijnen. Ook viert ^nen dien dag den heiligen Victorianus, stede-houder van Carthago, palroon van advokalen en rcchtsgeleerden. Hait, hier moeten we wat rusten, we zijn immers over half-weg van de Vasten. Daarbij 't is op sint Benedictus dat de lente begint, alzoo zeggen de almanak-ken. toch: Ik wilde wel da'k het zag, zei de blinde! III, III, WE BEGINNEN MET EENE STREEK die gebeurd is le Aalst, op de Groote MarktLVoor ee?ne staminé had er 'nen i mensch van Erpe zijn karre onbewaakt laten staan waar twee honden in gespannen waren. Als de man buiten kwam bestaligde hij met ontzetting dat zijn gespan verdwenen was. Hij ging naar de poiieie om eene klacnt in te dienen, maar als het Erpsch boerken thuis kwam lagen zijn twee honden te huis rustig c slapen. De beesten komen dikwijls gemak-kelijker naar huis dan sommige menschen! T IS SPIJT1G, IK HAD ZOOWEL GE-PEISD u Avat aangenaam nieuws te mogen tneedeelen, maar 't is misvallQn: Ik zou bijna tnoeten rooden inkt bezigen, want 't is weer-om van bloedige moordén dat ik u spreken noeî. Zondag laatst, op 't gehucht Leebeke. onder lOul'.ro, een kleermakei'szoon, Omer Pe : ^eeschouwer, was nog al lang blijven drin-; ken, bij zooverre dat hij onder den morgen zat was thuis gekomen. Zijne moeder was vroeg opgestaan en Omer had haar verzocht koffie op te gieten, wat het mensch dan ook deed. Binst dien tijd was de vader ook opge-[ slaan, en zijnen zoon in dronken toestand [ ziende, en nog al hitsig van aard zijnde, begint hij legen Omer op te spelen... Maar Omer wilde niet zwijgen, waardoor de vader nog woedender werd. Deze had al geprobéerd om zijnen zoon te slaan, maar daar deze de slagen afsveerde, heeft hij den pot koffie ge-nomen en hem Omer naar het hoofd gewor-pen. Daarop heeft Omer zijn mes geirokken en op zijn vader toespringend, heeft hij hem het wapen in de voile borst geploft. Badend in zijn bloed is De Vleeschouwer len gronde gevallen en twee uren nadien was l'iij een lijk. 'Lijk een andere Caïn is de vadennoor-der op de vlucht gegaan: Men zegt dat'hr zich ging gevangen geven maar hij is aange houden op het kerkplein te Ninove. Nu en doet de dader niets dan weenen als hij over-peist hoe hij in zijne dronken hitsigheid zijn eigen vader vermoord heeft en gansch zijne familie in schande en rouw gedompeîd. EN WAT SCHRIKKELUK DINGEN ver-nemen wij uit Ruysselede! 'Nen nietdeug van kindsgebeenle af, zekere Léon Rothy, piot le Gent, heeft zijn bloedeigen onkel vermoord! Hij was n,og maar tien jaar als hij in de verbe 1ering^school zat. Over twee jaar was hij naar huis gekomen, en verleden jaar moest hij bij den troep. Daar was hij al eens weggeloopen, en hij pakle en hij stool er al wat hij maar krijgen kon. Allo, 'nen laplan-der van de ergsle soort. In den nacht van vrijdag tôt zaterdag is hij naar Ruysselede gekomen en is daar niet verre van zijnent in de woning gedrongen van zijn onkel, Ivo De Splenter, die daar alleen woont, en met een kapmes heeft hij dien man in zijnen slaap twee slagen loegebracht op het hoofd. Deze huilend van de pijn, riep om hulp, en had 'nen riek kunnen in iianden krijgen en ctoar-mee ging hij op zijnen aanvalier los, en al vechtende zijn zij buiten geraakt. Op 't gerucht kwam er volk toegeloopen. Ze vonden Ivo daar liggen buiten krachten, en ze droe-gen hem binnen. Hij kon nog ailes vertellen wat er gebeurd was. Ilij moest aanstonds. berecht worden... H was tijd ook want de man'is nu al overleden. De dader was op zijn kousen naar Gent gevlucht waar hij zaterdag morgen aangehouden werd. 't Was om zijn onkel te kunnen besteien dat hij die inoord bedreven heeft... waarschijnlijk om te kunnen boeleeren en 't sleclit achterna te *aa'n. Ivo De Splenter was weduwenaar met sene dochter, die te Brugge in een gesticht is: hij was 62 jaar. ALLO, WE MOETEN EEN ANDER VOOISKEN op onzen orgel steken: bij de îociàlisten en steekt het niet nauw: Gezel Kurnémont en moet het met zijn vrouw niet ^etroffen hebben... en nu is 't definitief ge-loôn! 't is uitgesproôke ! ze zijn gcscheed! De rechtbank van Brussel heefi de echtschci-3ing van Furnémont uilgesproken. De reden is: het verlalen van het echlelijk dak ten ge-vo\ge van erge beleedigingen aan zijne vrouw. HOORT 'T MAG WEL GEWETEN ZIJN.! maar f"t is een schande voor heel 't land van Waas. 't Is dat zekere Toon De Wolf, af-komslig van Sint Niklaas, juist op Nieuw-jaarsdag, te Tourcoing, gepakt is op het oogenblik dat hij .wilde inbreken in de Onze Lieve Vrouwkcrk. Vrijdag laatst werd hij van ait het gevang te Rijsei, stoetsgewijs nâar Fourcoing gcbracht om nog eens onder-^raagd te worden. En daar heeft die leelijke ïbladoe bekend dat hij in de sakristij de >om van 300 frank gesloîen had. Vier keers iieeft hij in de zelfde kerk gebroken, maar niets kunnen stelen. Hij bekende ook dL" jda-der te zijn van den diefstal in de kerk van liet Iieilig Hert en in die van S. Chrisloffel. DE MALHEURENV NEEN ZE SLAPEN NIET! zondag namiddag, 't kon alzoo een aur of vijf zijn, is 't tweejarig kindjc van Edmond van Damme, le Exaerde, in eene kuip water gevallen die in de achterkeuken sto.id. De moedei\ die eenige mlnuten nadien liet schaapke in de kuip vond liggen, trok er bel kind uit, maar 'l had al opgehouden le /.'«aasssMBfMSKiae^ MENGELWERK 103 DE TWEE WIEGBN NAAR Emile Riehebourg ~îs dal een yerwijt aan mijn adres, mejuf-vrouw. Gelief mij dan te zeggen, waarin ik u zoozeer heb kunnen mishagen. — Keen, ncen, dat is het niet ! antwoordde het meisje, dat niet langer hare Iranen weer-houden kon. — Gij weent, mejufvrouw, riep Louise vol angst uit. — Ja, ik ween en ik heb vandaag nog meer geweend. Dat is mijne eenige vcrlichting ! , — Lieve jufvrouw, licrnam Louise zéer ontroerd, maar wie toch heeft u dat verdrietj durven aandoen ? U past een eeuwigen glim- j lach op de lippen, en gij stort tranen!... i jjufvrouw, gij hebt mij doen roepen. Beveel! — Misschien kunt gij mij troosten. — Zeg mij dan, mejufvrouw, wat de oor-zaak i? van uw verdriet. — Er gebeurt hier iets buitçngewoons, I^ouise, dat men voor mij verborgen houdt. Ik verras de dienslboden, terwijl zij fluis-terend sa men spreken, en wanneer zij mij zien nadercn, gaan zij verschrikt uit dtn Boeder en mijn vader, Jozef en de overigen, allen zijn even geheimzinnig ! En gij Louise zijt nog veel geheimzinniger dan aile overigen. Ik- krijg u zelfs niet meer le zien, van den vroegen morgen tôt den laten avond zijt gij weg. — Mejufvrouw moest weten, dat de graaf mij voor enkele dagen verlof heeft verleend. — Ja, dat weet ik... Maar Louise, gij ziet er ook al droevig, bekommerd, ongerust uit. Ik zie het maar al te goed. Dat is natuur-lijk, Louise. O, er gebeurt hier iets buiten-gewoons. Mij dunkt, dat een onweder boven ons hoofd hangt en een groot ongeluk op 't punt is ons te treffen. — O geîoof dat niet, mejufvrouw, antwoordde Louise. Wie weet of niet een groot geluk spoedig uw deel zal worden? Het meisje schudde het hoofd. — Ware het zoo, liernam zij, dan zouden mijne tranen niet steeds in de oogen staan. Louise, mijn broeder is gisteren noch vandaag hier geweest, en gij Iiçbt aan mijn vader gezegd dat hij voor eenige dagen op reis is. Waar is hij lieen? Louise, mijn goede j Louise, indien gij mij werkelijk bemint, zeg mij dan waar mijn broeder is. — Ik weet het niet, mejufvrouw, antwoordde de vrouw verlegen, docli ik kan u verzekeren, dat hij overmorgen hier zal zijn. — Gij zijt ontsteld Louise, diep ontsteld, ■ mij dunkt dat gij de waarheid verbergt. j — Ik heb er geen belang bij u te bedrie- gen, mejufvrouw. O, geloof mij vrij, geen ge-vaar bedreigt u en niets moest dan ook in slaat zijn den vrede uws harten te stooren. — Mijn broeder is dan nie's kwaads over-komen ? — Mejufvrouw stelle zich gerust, antwoordde zij, op deze wijze een uitvlucht zoekend om niet te liegen. — Er is dan iets anders? hernam het meisje. — Ik begrijp u niet, antwoordde Louise, die in eene pijnlijke verlegenheid geraakle. Wat bedoelt de jufvrouw toch? — Aan tafel is er over gesproken. Vader heeft gevraagd waarom gij eenige dagen ge-leden verlof hebt aangevraagd en moeder heeft hem deze woorden geantwoord: Ja, ] en ik hoop dat zij in haar streven zal mogen ! slagen. Doch tevens sloeg zij een bijzon- ] deren blik op hem, alsof zij zeggen wilde: Laat ons in tegenwoordigheid van Ernestine daarover niet spreken... Misschien zou ik op het antwoord mijner moeder geen acht geslagen hebben, vervolgde het meisje, indien haar blik, waarvan ik de beleekenis zeer goed begrepen heb, mij nog niet overtuigd had, dat mij iets verborgen werd gehouden. Maar wat? 't Is dus iets verschrikkelijks, daar men vreest in mime tegenwoordigheid daarover te spreken. Louise, wat is het? Zeg het mij, Louise 1 — Maar ik weet niets, mejufvrouw ik,.. — Voltooi den zin niet, antwoordde het meisje met eene bijzondere oploopenheid. Zeg, waarom wenden uwe oogen zich van mij nf... Staar mij eens goed aan!... O, Louise, dat is de open blik niet van vroeger. Ook gij houdt iets voor mij verborgen. — Mejufvrouw, ik verzeker u... — Spreek zoo niet, Louise! Ik lees in uwe oogen, dat gij mij tracht te misleiden. Waarom gaat gij aile dagen uit? Dat wil ik wet en. — Mejufvrouw, gelief het mij niet ten k*wade te duiden, wanneer ik haar doe opmerken, dat zij wel eenigszins onbescheiden is; nochtans om haar aangenaam te zijn wil ik Avel mededeelen, dat ik mij met zaken bezig lioud, die mij geliêel en al persoonlijk aangaan. 1 ( Ernestine zweeg een oogenblik stil, doch hernam weldra: — Gij weet een middel uit te vinden om u tegen mijne misschien wel wat al te onbescheiden vragen te verdedigen; doch mijne ongerustheid, mijn angst laat gij volkomen voortbestaan. Gij hebt mij gerustgesteld ten ] opzichte van mijn broeder, on daarvoor be- J dank ik u. Ik vrees dat hij eene nieuwe \ dWaasheid begaan had en dat zijn vader hem in een oogenblik van opgeloopenheid en gramschap had weggejaagd. Ja, dat vrees-de ik maar al te zeer, doch nu ben ik geluk-kig te vernemen dat ik mij vergist heb. — Maar ik heb oogen, Louise, ik heb een hart, en ben zoo'n kind niet om ailes te gelooven wat men mij wil wijsmaken. Ik herhaal het u, er gebeurt hier rondom mij iets buitengewoons, dat men mij wil verborgen houden. Mijn vader ziet er somber en bekommerd uit; den gansc-hen dag sluit hij zich in zijne spreekkamer op en spreekt mel niemand, zelfs met mijne moeder niet. Daarvoor is eene oorzaak, Louise. En moet fle droefgeestigheid' mijner moeder ook geene oorzaak hebben? Zij is dezelfde niet meer. 't Is alsof haar geest slechts door eene enkele gedach'.e wordt verslondcn. — De îzoete, en aangename vertrouwelijk-heid, die vroeger onder ons heerschte^ bestaat niet meer. Het schijnt dat aile ver-trouwelijkheid voor immer is verdwenen. Ik zie dat maar al te goed, Louise, en ik lijd er verschrikkelijk onder. Kende ik de oorzaak dezer verandering, dan zou ik kunnen beproeven moeder te troosten; doch daar ik norgens iets van weet, kan ik slechts treuren en weenen. Mijne teederheid is on-machtig. O, Louise, 't is niet zonder reden dat ik ongerust en vol angst ben. — Eenige onbepaalde woorden, van avond in mijne tegenwoordigheid uitgesproken, hebben mij geleerd dat gij de ware oorzaak der bekommernissen en droeflieden mijner moeder kent en ik heb gerekend op de ge-negenheid, die gij mij steeds hebt toege- dragen; ik heb u doen roepen, omdat ik hoopte dat gij mij zoudt verlossen uit den angst, die mijn hart foltert; Louise, mijne goede vriendin, ik smeek er u om, zeg mij de waarheid. ( Louise slaakie een diepen zucht. — O, gij zijt het toonbeeld eener dochter, doch gij moest begrijpen, dat ik niet spreken kan, zegde zij. — Het is zeer sleclit van u, riep het meisje met koortsig ongeduld. Het is een vooruit beraamde zaak. Men wil mij nieia zeggen, ik mag niets weten. Zij verborg het hoofd in hare handen en snikte luid. , — Ik bid u, mejuffer, wees kalm, smcekte Louise. ' r — Maar ik herhaal het u, er is geen reden om u zoo te bedrocveii. — Neen, o neen, laat mij weenen! — Ik geloof u niet, ik kan u niet meer gelooven. O nu heb ik er de zekerlieid van, een vreeslijk onheit bedreigt mijne familie en het ongeluk dat ik ducht, is ;niet verre m»er! — Nog eens, mejufvrouw, ik zweer het u, dat gij ongelijk hebt u zoo ongerust te maken.Louise wierp zich op de knieën voor het meisje neder en wilde de ongelukkige in hare armen nemen. Ernestine stiet haar vrij ruw terug. I | i (Wordt voortgezet).

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De beiaard: katholiek weekblad van Sottegem en omstreken gehört zu der Kategorie Christendemocratische pers, veröffentlicht in Zottegem von 1902 bis 2005.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume