De beiaard: katholiek weekblad van Sottegem en omstreken

1584 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 24 Januar. De beiaard: katholiek weekblad van Sottegem en omstreken. Konsultiert 12 August 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/n29p26r63z/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Dertiende Jaar. — Nr 4. Prijs per nummer : 5 centiemen. Zaterdag, 24 Januari 1914. DE BEIAARD s ' AB0NNEMENTSPR1JS PER JAAR : Voor het Binnenland : fr. 2.50, voorop betaalbaar. Men schrijft in : TRAPSTRAAT, 23, en op aile postbureelen van het land. Voor het Bultenland : 5 frank, voorop betaalbaar. Brleven en mededeelingen, de redactie betreffende, vrachtvrij te zenden TRAPSTRAAT, 23, SOTTEGEM, ten laatste den donderdag avond. Van leder boek dat ons gezonden wordt geven wij melding. DRUKKERS-UITGEVERS G. EYLENBOSCH &FR. DUPON , OPVOLGERS VAN L. VEKEMAN 1 Trapstraat, 23, SOTTEGEM, 23, Trapstraat, Telefoon SG-J1. w————a——aiMa—sa—bk^m——a—— iet recht aankondlgingen of artikel# te weigeren is voorbehouden. De niet Ingelaschte handschrlften worden niet terug gegeven. )ngeteekende brleven worden ilet aan-veerd.i i BERICHTEN UN AANKONDIQINQENI Aankendlgingen : 15 cent"™ per regel. Bettchten : 30 cent®" per regel. Reshterlijke eerherstelling : I frank pei regel. Prijsvermlndering vr dlkwdl» herhuld* aankondtgingen. Bij dit nummer beboort eon bij voegse ^NieuwsvanaeWsut Dinsdag laatst is in de Katner df ondervraging voortgezet, vanweg( den heer Brunet,ovîrde maatrege len welke de rairîistcr denkt te tref-fen tegenover de aanvallen welke tegen de ambtenaren van Congc worden gericht. En tr zal in voi-gende zittingen nog voort ovei gesproken worden. Minister de Broqueville heeft in de laatste zitting eene verklaring afgelegd,die door gansch de rechter zijde op toejaichingen is onthaald geworden en ook door het land mei genoegen zal vernomen worden. « Om te sluiten vat ik aldus mijne gedachten samen : met al cte krachtciadigheid waartoe wij be kwaatn zijn, willen wij in eene streek,waar wij naartoezijn geg4an als opbeurders van een vervallen ras, deze drie groote deugden doen heerschen : het gezag, gepaard met goedheid, de redelijkheid, de eer-lijkheid» Buiten dat kan er siechts een schijnkolonie bestaan. Nu, wij willen eene kolonie welke duurzaam en voorspoedig is op stoffelijk en zedelijk gebied en, te dien einde, willen wij de eendracht van de harten, wèlke noodzakelijk is tôt het volbrengen van eene taak die ons in regel stella met de volkeren en vooral m*t ons geweten. » Zoo ik mij bovin de huidige moeilijkheden stel, en opklirn t)t de hoosten van waar de gezicht-einder breeder open ligt, dan ver-klaar ik dat mijn vertrouwen in de toekomst der kolonie onbeperkt is. » Vooreerst bezitten wij missio-narissen met onbegrensde toewij-ding en die in huvne taak niet meer zullen verhinderd worden; en daar naast koloniale beambten, dis hoe langer hae meer ondervin-ding zuUen opdoen endoordrongen zijn van de noodzakelijkheid eener verhevene zedelijkheid; eindelijk hebben wij een moederland dat van dag tôt dagvaster isoverluigd dat de eer der blanken steeds meer en meer in nauwer verband staat met de opbeuringvan de zwarten ». — Voorzitter der Fransche Republiek heeft bezoek gebracht aan den gezant van Duitschland; dat was sedert 1870 niet meer gebsurd. — In de Fransche Kamer gaan ze voort aan 't zagen over de verwereldlijking der scholen. De nieuwe wet heeft voor doel aan de otiders aile vrijheid te ontnemen om hun kinderen godsdienstig te onder-wijzen.— Het bestendig in'ernationaal Vrcdesbureel heeft beslist pogingen aan te wenden bij président Huerta en bij generaal Carranga van Mexiko. Men zal hun verzoeken de wa-MENGELWERK. 96 DETWEEWIEGEN Emile Riehebourg — Dan gaf de wanhoop mij al mij ne krach-ten terug, antwoordde Louise. Ik kwam weer in het bezit van mijn stemvermogen en ri©p uit al mijne kracht om hulp. Niemand na-derde in dal hondenweer. De moordenaars waren verdwenen. Ik stond op het punt zin-neloos te worden, mijnheer. Haastig licp ik de brug op, en bij het licht van een nicuwen bliksemstrtal ontwaarde ik eon bootje met twee viischert bemand, die den drenkeling ijlings ter hulp schoten. — Watî riep de magistraat, is deze af-schuwelijke misdaad begaan zonder dat de gerechtigheid er een woord van weetl — Mijnheer de rechter van instructie, deze lage daad had siechts lot gctuigen de twee visschers, die den drenkeling gered hebben an mijn persoon. — £r was niemand anders in de nabijheid, xioch policieagent noch nachtwacht, Ik heb 0,e twee visschers, vader en zoon, bedankt, t;n lien .'-oo goed ik vermocht, voor hunne •dele daad beloond; doch tevens heb ik hun 3ls gûnst gevraagd over de geheele zaak 1} pens neêr te leggen en hun geschil _ met de oproerlingen te laten be-oordeelen door een scheidsgerecht. i — Weêral vertneerdering der Turksche vloot : Turkije heeft p opnituw eenen dreadnought aan-e gekocht, welke gebouwd werd op eene Araerikaansche schipszaat, " voor rekening der Argentijnsche " republiek. Dat nieuw oorlogsvaar-tuig zal den naam dragen van ~ « Mahmoud Fathi ». j — De meerderheid der engelsche i ministers heeft zich aarigesloten -s bij het gedacht van M. Lloyd ! George, om te verzaken aan het i plan tôt voortdurende uitbreiding t der engelsche zeemacht. 5 De tijdelijke schorsing van dit Jplan zou geschieden in overeen-' komst met Duitschland.Defransche "ibladen zien er daarom nadeel voor ^Frankrijk in. i » — Met 33 tegen 3 stemmen en )î2 onthoudingen heeft het Hooger-uhuis van Elzas-Lotharingen, eene t'motie aangenomen, waarmede de! Ikrijgsrechters gelaakt worden, die; kolonel von Reutter en luitenant; von Forstner vrijgpraken. Het huis uordedde dat het gezag. ifvan 't leger door die dubbele vrij-, i[spraak gckrenkt is. >| "" ' ! Een oproep tôt de jeugd. | » j M. Woeste komt tôt de leden der Bel- \ I gische studiekringen, den volgenden omzend- e brief te sturen, welke waarlijk verdient ge- j lezen en overwogen te worden door aile 'f î jongelingen ; ( j Beste jongelingen, Weest de eersten en de besten in aile ■ zaken. . Weest de eersten in uwe jeugd, door een xuiver en werkzaam leven, veredeld door een iever, welke al de \varmte uwer ziel ten ' 1 dienste stelt van het goede. \ Bercidt u de eersten te zijn in uw beroep t j opdat gij er u kunt onderscheiden door uwe j ■} matigheid en uwe werkzaamheid. ' l Bereidt u ook de eersten te zijn in de \ ' i werken, door eene gedurige toewijding, âan- \ dachtig op de noodwendigheden der samen- \ leving en uwer tijdgenooten. In een woord, Wordt gij advokaten, genees-1 ; lieeren, nijveraars, professors, weest de j . eersten en besten onder hen. Wordt gij priestei' of huisvader, weest de i eersten en de besten onder de priesters en de huisvaders. t Weest door en door christen, door uw verlicht geloof en uwe werkdadige liefdadig-heid. Geloof niet dat ailes moet hervormd worden; maar ailes kan wel verbeterd wor-; den; weest daarom apostelen en soldaten. Daar is de inspanning welke de Kerk en ] ! het land van u verwachten. (Get.) Karel Woeste, J Staatsminister. ] Moge de jeugd naar dit ideaal van vol- < , maaktlieid streven, dat op zulke prachtige £ wijze door M. Woeste vertoond wordt. A propos van de Schoolwet. If. Picard is een der grootste advo&afcen i vaa 'fc land. Yan zijne jonge jaren af, hield i liij zich bezig met politiek. 't Is geen katho- ( liek. 't Scheelt nog een beetje. Laatst was i 3Ï. Picard socialistischen senator. Maar M. Ricard heeft een onafhankelijk karakter; liij ! zegt gaarric wat hii meent. En daarom legdc hij zijn mandaat neer. ^ Nu schrijft M. Picard aile weken in oen liberaal blad. Zondag troefde M. Picar.l do i liberalen af, over hun tegenwoordig gedrag iu do bespreking der Bchooltrcfc. r Niets, zegt M. Picard, is rechtvaardiger aJ hetgene bel katheliek ministerie voov.?tei; steun aan aile scholen, vrije en officcele. Daar van niet willen weten, 't is de gelijkheid ouïe de bnrgers vernietigen. De kaitholieke scholen beantwcorden aai eene ware noodwendigheid, Hun getal, hui bij val, be wij zen het. D-ank aan de, vrijheid was men er, in Bîlgi' toegekomen, dat met moeite 8 ten hondert de.- kinders naar de school niet gingen. He voorr.aaniste voordeel der nieuwe wet zai zijn dat de kinders wat regelmatigor naar de schoo zullen gaan. «• M. Picard zegfc dat er, op tref fende mnniei uit de bespreking der schoolwet volât, da de bestrijders vau die wet, het katholiek «;e , lool' willen doen verdwijnen. « En hij voegt erbij : 'k Heb zelden zoovee verblindïteid en zooveel onbegrijpelijke vo^r oordeelen tegengekomen, als deze aan den daj leggen die de schoolwet. bestrijden. M. Picard schrijft verder: Dat de kartel listen door hunne stplselmatige tijdverspiliini ' de Kamerinstellingen op eenen si chten raan brrengen. ; En voor slot zegt M. Picard: 't Land heef 5er een walg van gekregenl Het sluifc oogsi en ne us orn die vruchtelooze en afstootelijkt pogingen tôt beroering niet te zien. y Ziedaar hoe een antikatholiek, die de zakex rechtzinnig ziet, spreektr Een en ander, | | De bevolking der aarde. ' De totale bevolking der wereld bedraagt volgens de laatste statistieken, 1 milliard ! 700 millioen menschen. In 1910 waren ei 11 milliard 560 millioen, 't zij eene ver-meerdering van 140 millioen in drie jaar ! De openbare schuld beliep op de totale som van 214 milliard 800 millioen, waarvan 160 milliard 137 millioen voor Europa, dat alzoo een weinig benijdenswaardi^ record slaat. Àzië volgt met 19 milliard. In 1820, dus min dan 100 jaar geleden, bedroeg de openbare schuld siechts 36 milliard. Men ziet dat men met reuzenschreden vooruit gegaan is, iets waarover men nu juist niet niet veel reden heeft om zich te verheugen. De spoorwegen beslaan eene uitgestrektheid van meer dan een millioen kilometers. De cijfers van den wereldhandel gaan aile gedacht te boven: 203.314.788.694 fr. ; invoer: 103,084,539,568; uitvoer: 98,206,240,125 fr. Yergeleken met de cijfers van 1911, is er op die cijfers eene vermeerdering aan te stippen van 17,604,095,928 fr. Terug uif Congo. De stoomboot Ànversville is dinsdag morgend, ten 9 ure, uit Congo te Àntwer-pen aangekomen, met 38 passagiers van eerste en 28 van 2e klas. T© La Palice waren er 14 passagiers ontscheept. De overtocht is niet gunstig geweest. Zes leden der beman-ning waren ziek; een hunner leed aan zins-verbijstering, tengevolge van een zonnesteek. Bij de aankomst te Antwerpen werd de ge-naamde Marten, policieofficier in Congo, door de agenten der rechterlijke brigade aan-gehouden. ' Hij is in Congo tôt verscheidene jaren gevang veroordeeld, onder betichting van erge mishandelingen op verscheidene in-boorlingen. Hij heeft beroep aangeteekend en zal nu in Delgië gevonnisd worden. De kathoiieke K«rk. Volgens het pauzelijk jaarboek telt de Icatholieke Kerk thans over de geheele vrereid: 14 patriarchaten, 208 aartsbisdommen, 817 bisschopzetela, 646 titulairbisdommen, 12 ipostolische delegaties, 164 apoetolisono vica-riaten, 65 apostoliache prefecturen en 22 dio-:esen, die onmiddelijk onder den H. Steel staan. Gehisîmnissan van 't weer. Men «telt zich in menig land de vraag of nre nu een fcijdperk van strenge wiriters ingaa.i. Men heeft al dikwijls gezcgd dat de aarde a.fkoelt en ten bewijze spreekt men vau de nammouths die in do poolstreken vrarmtt.- ge-aoeg vonden om er te leven, en van den wijn, iie nauwelijks eene goede eeuw geleden, nog in Picardie en in Belgie gekweekt werd. iMaar ziet, nu komt M. Charles Nordaiana, îterrekundigo van het observatorium van Parijs. gewagen van den tijd toen gansch Frarikrijk, tegenwoordig de wrjngaard van Europa, «lechts een groot ijsveld was gelijk bhans Groenland. Zou het dan bij afwisseling gaan met onze lardsche strekenî Espaçants. Het officieel Tourisme-bureel van Bri r bane, heeft onlangs eene verzameling po! kaarten met de mooiste gezichten v£ t Australie, in het Espéranto uitgegeven. D consulaat maakt ook gebruik van Esperan | in zijne briefwisseling. i. Landbouwnieuws. UITVOER VAN AARDAPPELEN. De regeering der Yereenigde Staten hee de invoer van aardappels uit Engeland e [ het Europeesch Vasteland verboden, te einde het binnensluipen van zekere ziel " ten te voorkomen. In de laatste weken va 1913, had België nog al aanzien)ij'k'e iloevce r heden (280.000 zakken) aardappelen na£ i Amerika verscheept, waartoe de afschaffir van het invoerrecht bij het nieuwe Amer J kaansche tarief ongetwijfeld zal hebben bi , gedragen. Er is nu spraak dat Amerika, onde L zekere voorwaarden, het verbod van invo< zou opheffen, maar deze voorwaarden zoi den van zulken aard zijn dat ze eerder in eene bestendiging van het verbod zoude I overeenkomen. MOND- EN KLAUWZEER. < In de Duitsche pers wordt medegedeeld dj » Prof. Stauffinger, te Frauenfelde, den vei wekker van het moud- en klauwzeer zo ontdekt hebben. Zijne uitslagen worden t Berlijn door het " Reichsgesundheitsamt. nader onderzocht. De eifelijkheid van het karaktei Hebben de vrouvven een bete karakter dan de mannen ? -Eene eigenaardige statistiek. Niets is minder te omschrijven dan't karak ter. Wat is een goed karakter? Een karak te dat zonder te morren aile tegenstrijdighede: kan verdragen, dat zich niet opdringt" aa: anderen. JBekennen wij dat zulke wonderen maar zeld zaam zijn. Maar toch, zoo zijn er, wij zullej het straks zien. Ilet eenigst wetenschappelijk document dat bij onze weet, over dit eigenaardig hoofdstuJ werd in 't licht gebraoht, is te danken aai dokter Prancis Gaiton, der koninkiijke maat schappij van Londen. Dokter Galtou verzocht vroeger, langs dej weg der dagbladen, de groote maasa van he Engelsch publiek hem de grondslagen vai zijn aan te vangen onderzoek te leveren. Oj eenvoudige aanvraag, stuurde hij een gedrikti vragenlijst rond, die men hem ingevuld moes^ terug zenden. Uit zijne zeer volledige verzameling var inlichtingen, blijken ook zoer aardige zaken Zoo is het karakter zelden erfelrjk, behalvc in 't geval ran zenuwachtigheid (wij zegger ten huidigen dage zenuwziekte). Maar hei as integendeel meest al tijd in omgekeerde ver houding' met het karakter der naastbestaandea. Ilet eene familielid wordt zooveel te meei willekeurig als de undere leden natuurlijJcar-wijze zachtaardig en vredelievender zijn. Het schijnt dat dezo bijzonderheid het roorrechl daarstelt van gehuwde vrouwen, die in een tranentooneel ot in een zenuwtoeval een voor-treflelijk en altijd in gereedheid zijnde midde] , vinden om echtgenooten wreed te behamielen, É Ten overvloede, de verhouding der goede | karakters doet nadenken. Op 2000 personen 5 der twee geslachten, die op de vrage ilijst ! geantwoord hebben, waren er siechts 960 aaa-î^eteekend als: beminnelijk, kalm, verduldig \ mschikkelijk, rustig. stil, gelukkig, vrooîij^ j vredelievend, terwiji 1040 anderen de vol-5 gende bijvoegeliike naamwoorden naar 't lioofd kregen: licht geraakt, grillig, wraakgierig. bit-sig, vinnig, ikzuchtig, twistziek, tegenwerken-J, Dpwindend, gramstorig, bijtachtig, onreohcig, morrend, jaloersch, koppig enz., enz. Wanueer men afzonaerJijlce gevallen neemt, vindt men dat, onder zusters, er altijd eene is die over de anderen haren scepter zwaait. 't Is hetzelfde met t^feelingen; daar de meerderheid van den eerstgeborenen zekeren in-vloed uitoefent. Tusschen broeders, integen-deel, is die wanverhouding veel zeldzamer. Eindelijk heeft men, in mate der mogeiijk-lieid, de volgende afdalende trap vastgesteld volgens uitgeoefende baroepen: De slèchtste karakters behooren aan d« letterkundigen (hoed af, ambtenaars !) Ver-volgens komen in aanmerking; de militait en. de geleerden, de financiers, de rijke nietsdoe-riers, de kooplieden, de advocaten, de poli-tiekers.Gelukkig zijn de werklieden en in 't alge-meen, al de arme menscheÇi. Doktor J.., •wirin l'iiii r , ■i.iu.iuiMiiwamii.^ 68 Poeldeneikens S1 t-i n Mijne brave vrienden lezers en lezere at sen, ik groet u met d'handen in mijn moff( 0 ken en 'k breng u vandaag .poeldeneikens meê; 'k hope, iœtjg al en zijn ze maar klein, dat ze s lu toch zullen welkom zijn, /gS5&. [want met al dat koud weêre j worden de hennen zoodanig^^ g '.gierig, dat ze weldra onder de J ft 25 centiemen op hunnen nest n niet meer en zullen willen gaan zitten 1 E n 't schijnt dat 't in aile landen der werel >, hetzelfde is en dat d'hennen overal t'ai n koord zijn om weinig of nikske te leggei l- juist als d'eiers zoo duur zijn! 't Zal mi r schien beteren met 't weêre... God geve ' g ZOXDAG, feestdag der bekeering va j" den heiligen Paulus, patroondag van Goc h veerdegem en Gedurige Aanbidding aldaa Sint Paulus wordt er voornamelijk gedien -r tegen de zeere oogen, tegen 't geworms< :r j in 't land en tegen het euvelbeen. 't Is d l~ 1 feestdag van mattemakers en zeeldr&aier: j In de andere kerken waar sint Paulus gee 11 patroon is, viert men heden den feestda der heilige familie : Jezus, Maria en Joze godsvrucht die door paus Léo XIII doo gansch de christene wereld werd ingevoerc 91AAXDAG, feestdag van sint Polycai pus, martelaar, en ook van de heilige Pauls e eene romeinsche dame, die christene waj Weduwe geworden zijnde, ging zij naar hc ' klooster van Bethleëm waar zij later abdi werd en leelfde er in destrengste boetple gingen en hemelsche beschouwingen. DINSDAG, feestdag van- den heilige] j- Joannes-Chrysostomus oj Gùldenmond, al dus genoemd om wille zijner wonderewel sprekendheid. Hij was zoon van eenen sol idaat, studeerde de rechten en wierd advo - kaat. Nadien ging hij in de eenzaamheic r leven in de bergen yan Syrië, en werc ^ later bisschop genoemd van Constantinope en werd afgesteld door keizerin Eudoxia er • stierf in 407. 1 WOENSDAG, feestdag van den heiligei Karel den Groote. Hij werd heilig verklaarc [ door den onwettigen paus Pascal III. Daai • het dekreet zijner heiligverklaring later nie ■ niet ingetrokken werd, is zijn feestdag op j heden vastgesteld door koning Lodewijk XI ^ De hoogeschool van Parijs verkoos hem toi i patroon en viert hem jnog jaarlijks mei ' plechtigheid. DONDERDAG, feestdag vanwen heiligen Francis eus van Sales, «bisschop en prins van Geneve. Hij is de beschermer ! van onze katholieka onderwijsgestichten ! waarvoor aile katholieke menschen geerne | eene almoes geven met den feestdag van Sinksen, als er in onze kerken voor dat verdienstelijk werk rondgegaan wordt. VRIJDAG, feestdag der heilige Alde-gonde, patroonersse tegen kanker en tand-zweer. Zij wordt met grooten toeloop vereerd in 't prachtig kerk je van Mespelaere-bij-Den-dermonde, alwaar haar wonder leven op aloude schilderijen verbeeld staat. Ook wordt zij gediend te Overboulaere-bij-Geeraards-bergen.ZATERDAG, feestdag van den heiligen Petrus Nolascus. Hij trok ter kruisvaarfc met den heiligen Simon de Montfort, tegen de Albigezen en stichtte te Barcelona het vermaard Orde van 't Rantsoen tôt verlos-sing der slaven. Ilola! in zake van vrijagie twee brillen op, menschen, en 't en zal niet te veel zijn. Die waarheid gaat blijken uit een historié dees dagen voorgevallen te Elsene-Brussel. Een jufvrouw, rentenierster van 28 jaar, had over twee maand kennis aange-knoopt met 'nen j:oogezegden graaf van spaansche afkomst Hij kon klappen 'lijk een ekster, en hij sprak van een zeer groote fortuin die hij bezat... in Spanje. Die onnoo-zele babelle gelooft dat allemaal en kadé ging zooverre dat hij vroeg : wilde gij met mij trouwen? En 't schaap zei van ja, en 't moest heel in 't korte te doen zijn... Z'had 'nen kofferfort in de bank en er geld moe-tende uit hebben, vroeg ze hem mee... Des • ipifl BMW——H——B——BM——W—M—► | anderendaags was de stoeffer daar weer, i q 'lijk voor een farce te doen, pakt hij hare tros sleutels... maar dinsdag nadien gaf; 5. hij weer: 't en was maar voor de leute, z >1- hij... Ja, maar, nu bleef de Spaansche gra; [weg en de jufvrouw, ongerust, gaat naar c ( bank en bestatigt met ontzetting dat de deuj | niet voor 8000 fr. tilels uit haren kofferforl he [gehaald. Die graaf en was niets anders da j!'n gemeene bandiet, die achter 't sekre-^jvan dien kofferfort uit wasl Ziet gij die ju [ vrouw daar nu zitten met haren Spaansche 9 'stoeffer te wege: haar geld kwijt, en de n lach toe! Ge zoudt in den grond kruipe d . van schaamte 111 « Ei ! op Gransvelde, te Wetteren, ee lf t mensch van 46 jaar, die daar alleen in ee 3- huizeken woont, z'heet Rozeken Loos. E t. waren eenige vriendinnen haar komen b< n zoeken en er was een goed potteken kafi . gemaakt, en voor 't sluiten moest er, nî tuurlijk, een druppelke opgezet worden. R< [1 zeken gaat in den kelder om een flesc :1 cognac te halen. Maar in den donker neen e zij d'eene flesch voor d'ander. Om zekc ;. : te spelen, zet zij de flesch aan den mon a om eens te toeteren... aail 't was eene flesc g solferzuur ! 11 Zij werd vreeselijk Yerbran ifitan den mond en aan de keelv. Na twe r ' uren afgrijselijke pynen is Rozeken btzwc [. î ken. - J Ja» ja, g® jeuM ©r nog; al Vai j ! hooren, menschen, de koude wordt waar ;. 4 lijk onverdragelijk i Peist, tôt Hamme, ii t j d'Hoogstraat, was de metserdiener Van Ca s lemberge, aan 't werk aan 't huis van dei . heer Bogaert Al met 'nen keer zakt d mensch thoope... Ze doen hem naar *t hospi i taal, en daar is hij overleden zonder noj - tôt bezinnning te zijn gekomen. De genres -. heer heeft verklaard dat hij bez^ eken is aai . eenen bloedopdrang door de koude veroor . zaakt l In Frankrityk ligt er op de gemeent< I La Tour d'Auvergne, de icfgelegene svijl II Mezegrat te midden in de bergen. Er is daai i ; brand uitgeborsten in 't midden van dei ^nacht, en daar de sneeuw zoo dik ligt, waf l 't onmogelijk voor de pompiers van tôt aar [: Mezegrat te geraken. Bijna heel de wijk iî ■ afgebrand: 12 huizen en hofsleden. In d< ; ; veertig beesten zijn omgekomen. Verscheidene ingezetenen, die niet verzekerd waren, zijn plat geruineerd. Maar sprekende van branden, te Dendermonde, daar is 'n reusachtige brand geweest zondag laatst: de groote olie-fabriek De Bruyn limited, heel en gansch j in asch gelqgd. 't Was eene fabriek die j met magazijnen en al eene joppcrvlaktc j besloeg van een hectare. En dan al die ver-gaarbakken, die wel 150.000 kilos olie in-hielden... Ailes in lichtelaaie vlam! Heel de stad stond overeinde! De pompiers van Brussel zijn moeten komen helpen... Het vuur werd verscheidene uren verre in den omtrek gezien. Er is ten minste eene schade van een miljoen en half. T© Wetteren, ook fn groote brand geweest in de breifabriek van M. Colyn. De werkmeisjes vreesden van zonder werk te va lien, maar yt schijnt dat M. Colyn er voor gezorgd heeft dat de menschen wenig of geen verlet en zullen hebben. 't Is te beter, want met die schrikkelijke koude, 't zou waarlijk spijtig zijn: 't is anders voor 'nen werkenden mensch al smal gènoeg. Sapper, de vrieskoeriers staan te stampen van de koude! Ze vertellen allemaal overhoop; van een vrouwmensch, die in een tweede klas rijtuig zat op de lijn Oostende-Brussel. Z'hebben 't mensch daar vinden zitten, maar ze was doodl bevrozen van de koude. Te Tarciennes, niet verre van Namen, was de champelter, Frans Appel-pelman, 60 jaar oud, op ronde gegaan in de bosschen. Plij is daar thoope gezegen. Hij was dood ten gevolge van eenen bloedopdrang. Te Remiremont, in 't noord-oosten van Frankrijk, verscheidene personen be-zweken van koude. Op de Spaansche grens, in de P^reneeën, twee soldaten in de sneenwi omgekomen. Te jOreye (Luik), een huis-knecht met name Louis De Vos, doodge-vrozen op de baan gevonden en niet verra ■ rat<rnr>,iff wnrn g. «/ mtMçmcmmmmmmifiœmmG&m* ~ geen woord te reppen. O, had ik niet een onschuldige te verdedigen, en u, mijnlieer, het bewijs zijner onschuld te leveren, o, ik zou voorzeker van dit ailes geen gewag gemaakt hebben. — Welhoe, zoudt gij, getuige van derge-lijke misdaad, deze voor de straffende hand der gerechtigheid verborgen hebbenr — Ik wilde het geheim er van bewaren, en daarom heb ik het slachtoffer doen zweren geen woord daarover te spreken. — En de straf der misdaad dan? riep de rechter op strengen toon uit. — Louise richtte zich op ; hare oogen schoten stralen. — Een der misdadigers is reeds gestraft, antwoordde zij op somberen toon. Ik heb hem gestraft zonder de tusschenkomst der gerechtigheid. — Wat een zonderling schepsel! dacht de magistraat. — En weest gerust mijnheer, ging Louise dan weer voort, zij zullen allen gestraft worden. Wanneer de onschuldige, die valsche-lijk beticht wordt, weder in het bezit zal gesteld zijn zijner vrijheid, zal ik u weldra de dieven en de moordenaars hebben over-geleverd. ' ( — Mijn God, wat is dat nu weer! Ik luisler naar u, madame, en tracht u te be-grijpen, doch laat het mij ronduit zeggen, ik geraak meer en meer van het spoor. Een dei* schuldigen is door u gestraft, zegt gij, îen andere zult gij aan den arm der gerect igheid overleveren. Wat heeft dat aile :e beduiden? Waarom hebt gij mij niet lan *eeds gesproken, zoo gij de misdadigers kent Welke straf hebt ge een van hen opgelegi în met welk recht hebt gij dal eigenmachti jedaan? Louise viel weder op haar stoel neder ; z: .vas doodsbleek geworden. — O, riep zij op droevigen toon uit, i îad niet gedacht dat gij mij deze vrage: îoudt stellen. — Gij zijt hier in tegenWoordigheid vantfe: nstructierechter, madame, en zijt verplicl; îem de waarheid, geheel de waarheid t 'eggen. — Maar Wat ik u verklaar is de zuiver vaarheid, mijnheer. — Het zij zoo ! Maar dan zult gij het toc] liet ontveinzen dat gij mij iets verberg Louise haalde de hand over het voorhoofe — Neen, ik mag niet! Ik mag niet! mur nelde zij. , Tranen sprongen uit hare oogen. — O, 't is verschrikkelijk ! Verschrikkelijk iep zij uit. En dan voegde zij de handen samen. — Mijnheer de rechter van ^nstructi« liernain de ongelukkige met smeekende sten vraag mij niets; neen, mijnheer, ondervraa mij niet! O, indien gij eens wist!... Wa het u bekend... Waarom ben ik hier? Or de onschuld te bewijzen van hem, die Pieri - Ricard genoemd wordt. Anders verlang i s niets. Gij vraagt mij, mijnheer, waarom i g de schuldigen met aangeklaagd heb; maa ? ik kende hen niet. Met de hulp van twe i, mijner vrienden heb ik de booswichlen of g gezocht, en nu weet ik waar zij gevonde kunnen worden. Morgen voor middernael j zullen zij aangehouden zijn, dat beloof il Misschien zijn zij wel vijf, zes, zeven i < getal, misschien nog wel meer, ik weet he i niet juist, maar in aile geval hebben w: toch met eene heele bend© schurken e. i booswichten te doen. t — Dien ik gestraft heb is daar niet bi. c O, ik tracht niet hem te verschoonen mijr heer; neen, in het geheel niet! Want oo. e hij is een ellendeling! Hij heeft de rnoor denaars van de brug de handen gestop i voor de misdaad. Hij heeft mij ailes bc . kend en door hem ben ik tôt de ontdekkin . gekomen, dat de booswichten van de Rij* - selschestraat en die der brug tôt de dezelfd bende behooren. Ik heb hem zijn schelmstu onder het oog gebracht, ik heb hem verooi ' deeld en gestraft zooals het behoorde. Ds was mijn recht, mijnheer. — Ik zal hem echter niet in uwe hande i, leveren, dat is onmogelijk. Het 2ou al 1 hatedijk zijn! Gij zijt de vertegenwoordige g der gerechtigheid, mijnheer, en evenals z s moet gij streng en onverbiddelijk zijn; ma£ n ^ gij zijt mensch ook, gij hebt een hart, mi ej schien wel kinderen... Welaan dan, m^ntiee ■ ipfl ■WWWWWM—WB—WH——BM—M—— k zeg mij of men het wel van eene moeder k eischen kan, dat zij haren zoon naar de ga- r leien zende?.,. e — Uw zoon! riep de rechter van instructie - uit, wiens verbazing en ontsteltenis met het i oogenblik aangroeide. t —' O, nu hoort gij het, zuchtte de onge- ;. lukkige op hartverscheurenden toon, ik i spreek te veel... Mijn hoofd verdwaalt, ik t weet niet meer wat ik zeg. O, heb medelijden j met mij, mijnheer de inslructierechter. Moge i de justicie erbarming voor mij toonenl Zij verborg het gelaat in beide handen en . angstige snikkcn stegen uit hare borst op. De magistraat was zeer ontroerd. Dfc blik- < ken die hij op Louise sloeg, getuigden zoowel - van diep medelijden als van nieuwsgierig-t lieidj. Na enkele stonden richtte zij het hoofd g weder op. — Ja, het is waar, zegde zij, mijn zoon e is een ellendeling. En toch hebben mijne k raadgevingen, mijne toegenegenheid en mijne - liefde hem niet ontbroken. Ik heb hem t bemind, zooals eene moeder haar kind be- minnen kan. Doch nu is mijn hart voor goed a voor hem gesloten. Gisteren heb ik hem e van mij afgestooten, vervloekt en wegge- r iaagd, voor imrnor weggejaagd! Dat is de ij traf die ik hem heb opgelegd, en die straf1 j [s verschrikkelijk, zeer verschrikkelijk! Doch >- het is zoozeer niet voor hem noch voor mij r, dat ik hem aan 9e gerechtigheid heb willon ————rrrrii ~ni -ii 11 ■■ wn i m 111 m onttrekken, 't is alleen voor de geachte familie de Lucerolle dat ik dien weg ben opgegaan; 't is om de groote opspraak te vermijden, de droevige schande, die bij eene aanhouding op deze familie zou nederval-len. Ja, ik heb alleen gehandeld, zooals ik het in korte trekken medegedeeld heb, om den graaf, de gra vin, hunne doch ter en hun zoon niet als een aangename prooi der openbare nieuwsgierigheid prijs te geven. — Wat gij mij daar zegt is zoo zonderling en zoo onsamenliangend, dat ik inuwverhaal geheel verloren raak, zegde de magistraat. Waarom mengt gij bij dit ailes steeds de familie de Lucerolle? Waarlijk, madame, had ik hier niet den brief des graven voor oogen ik zou in staat zijn te denken, dat ik thans met eene arme zinnelooze te doen heb. ik begrijp niets van al hetgeen gij zegt, geen cnkr.1 woori __ — O, mijnheer de inslructierechter, 't is duidelijk genoeg, dat gij mijne woorden niet begrijpt Een groot geheim,.. — Een geheim? Ja, mijnheer, een schrikkelijk geheim. Pe rechter schudde ongelooûijk het hoofd. — Het wordt mij duidelijk, zegde hij, dat ik, naar u luisterend, mijn tijd geheel en al verlies; want niets, madame, niets, kan mij de verzekering geven, dat gij die ge- ^ schiedenis van Pierre Ricard niet zelf ver-^zonnen hebtl j[Wortt voortgezel^

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De beiaard: katholiek weekblad van Sottegem en omstreken gehört zu der Kategorie Christendemocratische pers, veröffentlicht in Zottegem von 1902 bis 2005.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume