De beiaard: katholiek weekblad van Sottegem en omstreken

1816 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 31 Januar. De beiaard: katholiek weekblad van Sottegem en omstreken. Konsultiert 12 August 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/h98z893f0c/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Dertiende Jaar. — Nr 5. Prijsper nummer : 5 centiemen. BHIDOIlIWWfTITIMiMBMIgT'Wr jiiUlLUIiii—m ■ ■ ■ ' W1J 11 —LlMJIfi' ILUi f rii'tiEI—JE Zaterdag, 31Januari 1914. DE BEIAARD ABONNEMENTSPRIJS PER JAAR : Voor het Binnenland : fr. 2.50, voorop betaalbaar. Men schrijft in : TRAPSTRAAT, 23, en op aile postbureelen van het land. Voor het Buitenland : 5 frank, voorop betaalbaar. Brleven en mededeelingen, de redactle betreffende, vrachtvrij te zenden TRAPSTRAAT, 23, SOTTEGEM, ten laatste den donderdag avond. Van ieder boek dat ons gezonden wordt geven wJJ melding. DRUKKERS-U1TGEVERS G. EYLENBOSCH <& FR. DUPON OPVOLGERS VAN l. VEKEMAN Trapstraat, 23, SOTTEGEM, 23, Trapstraat, Telefoon SQ-U. Het recht aankondlgingen of artikels weigeren is voorbehouden. De niet ingelaschte handschriften word> niet terug gegeven. Ongeteekende brleven worden niet aa veerd. te BERICHTEN en AANKONDIQINQEN l Aankondlgingen : 15 cent®60 per regel. ,n Berlchten : 30 centmen per regel» Rechterlijke eerherstelling : I frank pei regel. n- Prljsvermlndering vr dikwijls herhaald» aankondigingen. Bij dit nummer behoort een bij mgs 'NteuwsvanissWee In zake buitenlandsche polith strijdt Italie van den eenen ka teg«:n het kwaad humeur van Gri kenland en van den anderen ka tegen dat van Turkije. Wat h eerste betreft, er is niets doorg sijpeld betrekkelijk de gesprekke diète Rome hebben plaats geh£ tusschen den Griekschen eerst( minister, M. Venizelos en den mir ster van buitenldnësche zakei markies de San Giuliano. Men ka evenwel zeker zijn dat Italie zi standpant niet zal opgeven, g steund als het is door het Ûrievoi dig Verbond, 't welk de overhee sching van Griekenland op een d< oevers van het kanaal van Gtran niet aanneemt. Wat Turkije batreft, dat heeft i den laatsten tijd eene stugge hoi ding aangenoinen tegenover Italii door zijne officieuse organen t laten veridaren, dat het zou weigs ren de kosten van bezetting d< eilanden door Italie te betalen. In hoogere kringen is men niet i 't minst ontroerd door die krijg haftige houding : men ziet er erik een aier uitvluchten in, die Turki gewoonlijk gebruikt oui de onde handelingen ia het oneindige 1 rekken, lntusschen zal Italie voor gaan met de eilanden bezet houden, tôt dat Turkije besluit t< betalen. Ingewikkclder is dat nie — De kroonprins van Oostenrijl aartshertog Frans-Ferdinand,is ei ziek, zoodanig dat zijn toestan onrust inboezemt, zoo ten miast beweren de fransche bladen, d Oostenrijk niet zeer genegen ziji — Overdengezondheidstoestan van den Paus waren onrustwel kende berichten verspreid, mac deze zijn gelogenstraft gewordei overigîns de menigvuldige verho< ren die Piuï X verleent, zijn 't bgs bewijs dat die berichten maar bi staan in de verb; elding van zekei ltalianen die den Paus vijandig zij — Koning Alfons XIII zal i Argentina eene reis doen, die twt maanden zal duren. — De Balkans weten niït w; doen : er zijn aanhangers van de oorlog.en er zijn bestrijders : Engi land tracht de verzoening te bewe ken. — De aankomst van Japaansd officier n inMexiko,verwt;ktgroo geestdiift. Wat dat zal uitbrengei weten we niet, maar de Vereenigc Staten aanzien die bemoeiing m^ een slecht oog. — In Haïti is volop revoîutie. — M. Alfonso Co*ta, voorutt* van het portugeesch ministen heeft dezes ontsiag bij den voo zitter der republiek ingediend, te gevolge tener zeer woelige zittin van het Kongres (Senaat t'n Kaim vereenigd), v.-aar eene betwist n MENGELWERK. £ DE TWEE WIEGEN Emile Riehebourg <— O, mijnheer, hecht gij geen geloof ao mijne woorden? — Ik twijfel, madame. — Ileeft de hcer de Lucerolle u dan ni geschreven dat gij volkomen verlrouwen : mij kunt stellen? — Mijnheer de graaf kan zich ook w in uw persoon vergissen. — Binnen een uur, mijnheer, binnen ec half uur, zoo gij \vilt, zal ik u het bewi leveren dat ik hier niets dan de reine waa heid spreek. Wilt gij iemand naar de Sein straat jzenden, naar het gemeubeld hotc waar de jongman door de vissehers wei heengebracht? Men ondervrage de meester des huizes; zij zal Wel de verzèkering gevt dat de jongman daar den nacht heeft doo gebracht en dat een jong doktor, die i hetzelfde huis "Woont, hem daar in dien b wuslen nacht verzorg:! en als tôt het levt teruggeroepen heeft. Zij zal ook weten verklaren, dat ik den ganschen nacht dat huis wakende heb doorgebracht en d de jongman des zaterdags rond negen u het hôtel heeft verlaten. Van daar heeft 1: el tusschen Senaat en ministerie aan „ de Kamer onderworpen was. , Na de vergadering hadden woe-K lige betoogingen plaats. Di repu-, blikeinen vochten onderling tegen ^ elkander en moesten door de ge-i ^ wapende macht uiteengedreven, |jl worden. j . Eene bom ontplofte in de menigte. f Tien personen werden gekwetst,' „ vijf nogal erg. d * n Z. D. H. Mgr Stiilemans Bisschop van Gant ' trad dinsdag, 27 Januari, het vijf-en-twin-■H tigste jaar in zijner zalving tôt bisschop van n Gent. Onze geliefde kerkvoogd, die, sedert 10 Deceinber 1913, zijn 82ste jaar is ingetreden, ontvange, bij deze gelegeiilieid, de nederige hulde van De Beiaard en zijne duizende îr lezers. te s Zijne Hoogwaardigheid is voor zijne dio-j cesanen sleeds geweest en gebleven de diep-^ minnende vertegenwoordiger van den hemel-selien goeden 'Herder, die zijn leven voor • zijne sehapen geeft. *) ? Door zijn kalm, bezadigd, verstandig, echt ! e j christelijk handelen, Svist hij vrede, een-•_ ; dracht en broederlijkheid te doen heer-; schen onder de geloovigen van zijn bisdom. | De werklieden heeft hij bijzonder lief en ; ; te recht noemt men Z. D. Hôogw., den H l bisschop der werklieden, want de werken 5- ' door hem tôt stand gebracht of gesteund, ' aj welke den zwoeger ten goede komen, zijn jg ontelbaar. ' J De geestelijke bczorgdheid, welke hij, tôt ( ■ heil van de zielen zijner diocesanen, onaf-G gebroken aandendag legt, verheft hem on- . t- der de godvruchtigste prelaten der katholieke [0 wereld. ^ Wij smeeken den Almachtige, dat Hij : , Zijne Doorluchtige Hoogwaardigheid nog • lange jaren gezond en krachtvol beware C, < tôt glorie van Godes Rerk en tôt geestelijk , g en stoffelijk heil zijner diocesanen. ! dj — e : Goedkoope wooingen. Do wet op de goedkoope woningen is sedert j 1» November 1912 door M. Levie, minister van ] financiën, in de Kamer neergelegd; în de i maand il'ei 1913, diende M. Tibbaut in deii ] C- naarn der middenafdeeling zijn officieel ver- < slag- in. Ailes is dus gereed oui er bij de eer- > ' ste gelegenbeid de bespreking van te beginnen. '> Het wetsontwerp zit goed ineen, en alhoewei , )- het na rijpe ondervinding misschien later nog , •g zal verbeterd worden, is liet een reusachtige ' stap vooruit op den goeden weg, dien wij in ( l- 1889 ingeslagen hadden. -0 Do uitslagen van. die eerste wet zijn al sclioon en aanmoedigend geweest. In 1912 • waren er reeds om het bouwen van werkmans-II woonsten te bevorderen, 1"G kredietmaat- schappijen gestioht, door den Staat goedge-•C keurd. Meer dan 54.000 huizan waren gebouwd ; , en buiten de werkinansklas waren er ook veel , ' vooruitziende personen, die met eene verze-*1 kering- op hun leven aan praan, zich eene eigene woonst aangeschaft hadden. Dank aan a de wet van 1889 zijn er feitelijk meer dan : 150.000 nieuwe huizen tôt stand gek^men. r-i -Met de nieuwo wet zal de uitslag nog veel |achooner en scliier algemeen gemaakt worden. i Volgens het voorstel der commissie, zou er IC eeno Nationale Maatschappij der goedkoope •g'woningen te Brussel gestioht worden, metlast ' het noodig geld aan plaatsolrjke of geweste-1) lijke inaatschappijen uit te leenen. Zij zelf : ( g: zou het vereischte kapiteal vergaderen met . een voorschot van 100 millioen uit de Staats-"^•beurs, en mot uitgiften van aandeelen eu in-Ischrijvingen, waarin de Staat, de provinciën, de gemeenten, do weldadigheidsinstellingen en y.elfs de bijzonderen mogen in mede doen. . Tusschen die nationale middenkas en den min-^ deren man die zijn huis bouwen wil, zouden er krediet- en bouwmaatsohappijen staan om 1 f- aan beiden de behoorlijke diensten te bewijzen. ' « Het plan is oprecht grootsch, zooveel te t *jneer dat niet alleenlijk het werkvolk, maar £ g • al wie tôt den welhebbenden staat niet be- j j- hoort, er zîjn voordeel zal in vindon: bedien- den, ambacht«lieden, arbeiders, kleine bur- ' § • gers, landbouwers, niemand wordt vergetén. t Als de regeering die wet zal gestemd en o; geheel het land toegepast zien, zal zij onzeg gelrjk veel bijgebracht hebben tôt het oplos sen der sociale kwestie. Voor wie dagelijks in aanraking is met d Etrbeidersklas in de ovërbevolkte stadskwar tieren, blijkt het zonneklaar. ''JRigen haard is goud waard,,. Een eu ander Jaarmapkien voor paarcSen Zeven groote jaarmarkten voor paatden zul len in 1914 te Brussel plaats hebben. Zij zul len gehouden worden op de Zuidlaan, Vrijdaj 13 Februari, Vrijdag 13 Maart, Maandàj 13 April, Woensdag 13 Mei, Zaterdag 13 Juûi Maandag 14 September, Dinsdag 13 October Vrijdag 13 November. Eene som van 8.500 fr. zal, als premiëi toegekend worden. in iul3 werdeh meer dan 8000 paarden va! eerste keuze op de jaarmarkten aer Zuidiaai tentoonge^teld. De verkoopingen brachtoiiaan aienlijke sommen op. Ifrieniten van den werkman De groote Duitsehe edelman-bisschop, d( voorman der katliolieke sociale beweging, jVlg: t'on Ketteier, was millionnair toen hij zijm iverkihg voor 't volk begon. Toen hij stierf ,vas hij arm: zijne fortuin had hij voor'tvolli Desteed... Integendeel, Jiebel, de groote socia-Listische Duitsehe leider, was arm toen hi ils socialist begon op te treden. Toen hij stierf, was hij millionnair: hij wae n den dienst van 't arme volk rijk geworden Daarbij nog, bezette hij, bij overlijden, ziji iortuin grootendeels, niet aan de armen, maai tan zijne eigene familie. VVelKe les voor aile verstandige werklieden Wie zijn de vrienden van deu werkman: di ïhristene sociale werkers, ot de socialisten. Een kleine Napoléon. JPrinses .Victor-Napoléon, goboren priuset Clémentine van Uelgie, heeit vrijdag morgend, :en U ure, te Brussei het leven geschonivei lan een zoon, die de narnen van Napoieon-Louis ontvangen heeft. De jonge 'Napoléon is de eenige mannelijkf ipruit der famnie Bona:parte. lnderdaad, er biijven siechts twee afstam-nelingen over: de prinsen Victor-Napoleor m Louis-Napoleon. Deze laatste, die eenhoo ;en graad bekleed in het !Russisch leger, lieeil trie kinderen, doch het zijn drie meisjes. liene bijzonderheid van oelang is dai< de cleme Napoléon er mag op roemen dat in zijne i deren het gemengd Dioed loopt der twee .•'raxiBche regeeringshuizen. lnderdaad, zoo hr angs vaderszijde afstamt van het keizershuis :limt hij langs moederszijde — prinses C.emen-ina, dochtex van Leopold II, — op tôt het îuis van Orléans mits zijn overgrootmoederj le eerste koningin der Helgen, de dochtei vas van Louis Philip, de koning van Frankrijk, Te Parijs heeft het nieuws der geboorte van len jongen prins, bij de Bonapartisten vee] jeestdrift verwekt. Zaterdag is het prinsje in de registers van Len burgerlijken stand t9 Brussel ingesebreven. Kartellistisch bestuur. Overal waar de kartellisten het g'emeenle->estuur in handen hebben, worden de belcs-ingbetalers met nieuwe taksen geslagen. Te Jent vooral, ziet het er lief uit. In die stad ,ijn er 15.000 belastingbetalers. Weet men roor hoeveel franken nieuwe belastingen en aksen ze meer zullen moeten opbrengen dan Toegerî Voor 1.270.965 fr. ! 't Is haast onge-ooflijk, maar 't is de onlooohenbare waarheid, laar de kartellistische gemeAntebostuurdera le cijfers in voile letters in het budjet ge-chreven hebben. Ge ziet van hier hoe het te Gent met de inancies moet gestcld zijn, als men verplicht; s zooveel geld van de belastingbetalers te ischen. Geen wonder dan ook dat de burge-ueester heeft laten hooren dat hij van zin is t uit te trekkenl Katholiek herleven. De Fransche socialist Sembat schrijft in :ijn blad : Er zijn letterkundige tijdstippen gedurende velkc de wind tegen de Kerk keert : de CYIIIe eeuw was zoo en later nog de eind-ijd van het tweede keizerrijk. Maar er zijn ndere tijdstippen, waarin de wind met de Cerk is en het schijnt dat we zulk tijdperk :eer nabij zijn. Het godsdienstig gevoelen [eniet groote gunst in de dichterskringen ■m—a—1 5 en de jonge letterkundige tijdschriften. . " Vooral, en dit is zeer kenmerkend, vooral " is er in die kringen geen geestdrift meer 2 . voor de vrijdenkerij. Laat ons meer zeggén : . , er zijn uitstekende jonge lieden, levens- U rkrachtige kunstenaars, wien de ongodsdiens- i* tigheid afschuw inboezemt. O Wanneer zulke godsdienstige wind in de lettërkunde waait, 't is dat hij ook waait n op aile gebied der gedachte en van net P 1 sociaal leven. Laat kortzichtige politiekers d m zulks looehenen. Alwie nadenkt, ziet de t( . onvermijdelijke gevolgen van zulke gestel- 't - tenis. Wanneer eene gedachte de jongereri d ï niet meer begeestert, is zij den dood nabij. 't De Boerinnenkringen. d 1 Maandag namiddag kwamen 200 afge- n L vaardigden der Oost-Vlaamsche Boerinnen- ^ l kringen in algemeene vergadering bij een in d ■ het L a n d b o u w e r s h u i s te Gent. a De vergadering was voorgezeten door 5 , Mevr. baronnes H. délia Faille d'Huysse,4 ; algemeene voorzitster, met Mej. M. De • Vuyst, Mevr. Van Damme, Mevr. de Bay, ja i E. H. Gommaerts, E. H. Van Brabandt, enz. a De heer senalor H. délia Faille, eerevoor- te ' zitter, opende de zitting met een algemeene li welkomsgroet ; hij verontschuldigde ' den 2 heer volksvertegenwoordiger Maenhaut, ins- ; l gelijks eerevoorzitter. Hij hoopt dat het wel- t Si doende werk overal doordringen zal en dat J cj. ; weldra elk dorp een kring zal hebben. I ^ Mej. Emma Lammont, algemeene schrijf- | b: ster, las daarna het jaarverslag, waaruit blijkt ! o: ! dat het Prov. Verbond gesticht werd in w . Juli 1911 met 8 kringen en 900 leden; in 1912 waren er 22 kringen met 3000 leden; in 1913, 3-4 kringen met 6000 leden, en nu J w zijn er 40 kringen met 7500 leden aangeslo- J . ten. j a, Er zijn twintig kringen wettig erkend. j j) In de Wereldlentoonstelling te Gent ? te werd het Verbond zeer eervol bekroond met f^( zijncn tableau van werkzaamheden en met eene mouel-kinderkamer. Aan het Boerin- ^ nencongres, het le in Europa, werd dan ^ door onze voornaamste leden medegewerkt, 3500 leden bezochten dan in groep de Ten- ^ toonstelling. » De Landbouwster, het verdienste- c-lijk orgaan der kringen, is met Nieuw-jaar aanzienlijk uitgebreid en verbeterd. Volgens verslag der schatbewaarster, Mevr. \ 1 de Bay, blijft er, ondanks de talrijlce werk- [ec zaanïheden, 92.87 fr. in kas. De E. H. Gommaerts gaf daarna eeneP1 reeks inlichtingen van bestuurlijken aard, j' . en wijdde uit over den moeshofprijskamp P1 onder de Boerinnenkringen ingericht voor 1914 en waaraan 260 leden deelnamen. Het hofzaad werd aan de leden uitgedeeld. Vervolgens hield M. A. Dutry eene toe- ^ spraak over de leergangen van dames, die ■ ^ den buiten bewonen, en welke van den - z\; 20 Februari tôt Paschcn in 16 lessen zul- ^ len plaats hebben in het Gouvernements- jIl( hôtel, om 3 uur, en "siechts 10 fr. kos- F ten, en waar puike sprekers ailes zullen ' al verhandelen wat noodig is om hét buiten- kl leven te verbeteren. Hij riep verder de aan- ze dacht op het congres dat in October zal ' R gehouden worden over het verbeteren van j het landelijk leven. j pl Door hem vernamen wij dat een Ame- ] ne rikaan de zitting bijwoonde om met eigen ■ or oogen le zien hoe onze boerinnen hier le] werken. f ja Mevr. Van Damme-Dhondt décidé mede : zï dat Mevr. délia Faille eene reeks toestcllen j br en voorwerpen ten dienste stelt van krin- j ge gen die eene tentoonstelling wenschen te J de houden. j zii Ten slotte werden door de kringen van de Calcken en van Wijnkel-Sl-Kruis, prachlige ; gc boerinnenliederen uitgevocrd, welke grooten i va bijvaî verwierven. Jm Eere aan de toondichters De Groote, van \ or Calcken, en 't Kindt, van Wijnkel, die de « zoetgevooisde muziek leverden. j pj Ten slotte had een lekker koffiepartijtje ' ga plaats, geschonken door Mevr. délia Faille, j Ai « Roetkeersen. » Mijne goede vrienden lezers, terwijl ik allen vriendelijk saluêere, zie ik er imand al drupneuzende van ndertrekken...'t isde nieuw-larsmaand, de maand Januari, |lgr îet al hare leugens en kom-lementen... Horkt, meiske, en wind van achter zulle, en g! )t 't toekomende jaar, als JB God belieft. We gaan van-aag 't kort maandeken in, maar al is maar klein, 't zit dikwijls vol venijn. oor 't oogenblik en weten de wêermakers ijk zuiver niet wat ze zouden doen : Doien of vriezen : En als ze 't zelve nog iet en weten en zult gij niet kwalijk emen, als ik het u ook niet en voorzegge. Let den eind af te wachten zullen we best Den, en ons niet in gevaar stellen van in fronten te komen. ZONDAG, feesldag van den H. Igna-is, martelaar. Hij was bisschop van An->chië en werd op bevel van keizer Tra-an naar Rome gebracht om er in het nphitheater door de leeuweri verscheurd. worden. Hij onderstond die schrikke-ke marteldood met waren heldenmoed. MAANDAG, feestdag van O. L. Vrouw-Lchtmis of O. L. Vrouw-Kerkgang. De keer-n worden gewijd, en 't is dan ook feest-ig van de keersgielers. Volgens oud ge-:uik worden dan de eersle kruidkoeken ge-ikken; "geen vrouwke en is er zoo arm ; 't maakt met Lichitmis zijn panneken arm. " DINSDAG, feesldag van den H. Blasius, e bisschop was in Armenië. Hij was in de ] oestijn gevlucht en leefde er langen tijd i 't midden der wilde dieren, werd daar j ingehouden en voor 't geloove gemarteld. j ien dag viert men ook de H. Berlendis ) Grootenberge en te Meerbeke, hare ge- j >orleplaats. J WOENSDAG, feestdag van Sint Aven- j lus, die gansch zijn leven overbracht in ' ne grot, de slrengste boetvaardigheid pie- ; nde. Men viert dan ook de H. Joanna van ; •ankrijk, die door haren echtgenoot ver- î )oten, te Bourges het Orde der Annon- i iden stichtte. DONDERDAG, feesldag van de heilige " jatha, maagd en marlelares, grootelijks ver-rd te Opbrakel en te Oombergen, waar i inwoners van Sottegem ze jaarlijks gaan reeren den maandag ha haren feestdag. j onderstond de wreedste tormenten en jnigingen omcîat zij weerstand bood aan izer Decius, die hare deugd belaagde. j VfitIJDAG, eerste vrijdag der maand, dag n devolie tôt liet H. Hart en feestdag van il II. Amandus, aposlel van Vlaanderen; nt Amandus wordt hier in de sfreke bij-nder gevierd te Leeuwergem. Dien dag *rt men ook de Ii. Dorolhea, patrones van >veniers en Bloemkweekers. ZATERDAG, feestdag van den heiligen it Romualdus, die in Ilalië verscheidene oosters en abdijen stichtte. Men viert ter Ifder tijd den feestdag van den heiligen chardus of Rijkaert, koning van Engeland. ; Voor aile ander nieuws, is 't onze icht u V8n iets te spreken dat ons allen uw aan 't hart moet liggen, namelijk dat ize doorluchtige bisschop, Z. H. Mgr Stil-nans, sedert dinsdag zijn vijf-en-twinligste ir als bisschop van Gent ingetreden is. /Vile ne diocesanen weten wat al goed onze ave kerkvoogd in ons bisdom heeft teweeg bracht gedurende die 21 jaren, en het blij-nieuws dat Zijne Hoogwaardigheid van n laatste onpasselijkheid gansch hersteld is, •et ons met vreugde den blijden dag te moet zien dat wij het 25jarig jubelfeest n den eerbiedwaardigen ouderling zullen ^gen vieren, Voor wiens behoud dagelijks ze vurige gebeden hemclwaarls opstijgen. r En nu, uit den weg, menschen, en aats gemaakt voor de zwaarste uffra van nsch de wereld. Ze woont, natuurlijk, in nerika, te Alton, in Illinois. Zij hcet miss ' I Gerlrude Burk en is voor 't oogenblik twee-en-twintig jaar oud. Bij hare geboorte woog zij 15 pond en nu heeft zij het gebracht tôt 825 pond. Ze moet zij goed binnengepakt hebben, en 't moet er dan nog aangeplakt ; zijnl Maar 'k vrage mij af, waarom men j dan zegt dat de Amerikaansche vrouwen al-lemaal slank en rank zijn, of zou miss i Gertrude misschien geenen sport doen? i In aile geval, mag ze wel twee koepons ne-' men wanneer zij wil den trein nemen; 't en : ware niet te veel, watte, 825 pond! \ Aï Ileere toeli! te Zulte, op den Lie-hoek, wilde vrouw Morîier vrijdag morgend • 'nen ketel kokend water van de stoof nemen, terwijl zij haar kindje van zeven weken ! oud op dèn arm had. De handvat van den ketel brak en de ketel kantelde om en al ? dat kokend water pp het arm bloeike van een kindje! Het schaapken was vreeselijk ver-brand en is vrijdag nacht in de schrik-.kelijkste pijnen overleden. ' j Terwy 1 wU nu toeh aan het akelig kin-dernieuws bezig zijn : te Belceele-Waas, op het Steenwerk, heeft de bareelwachter Pieler |Smet zondag namiddag een pakje gevonden op de spoorlijn, juist op de plaals waar de spoorlijnen van Denderleeuw en Lokercn te zamen komen. De man deed het pak open, dat in eene gazet, De Sportvriend, ge-wikkeld was, en vond er het lijkje in van een kindje dat pas eenige uren kon geboren zijn. Het lijkje is naar 't gemeentehuis gebracht en 't parket is komen een onder-zoek doen, maar tôt hiertoe is er geen het het minste spoor van de daders gevonden. Wel, wel, wat sclirikkelijlte din-g;eu te Monceau-sur-Sambre! Vier maanden geleden had de herbergier Louis Dellis zijne vî^ouw verloren en sedertdien bleef de man alleen herberg houden, terwijl zijne beide zonen in 't gebuurte woonden. Deze be-merkten nu zondag morgen, rond 7 ure, dat vaders herberg nog niet open en was, en ze ging&n kloppen. Daar zij geen ant-woord en kregen, drongen zij langs achter binnen en vonden hunnen vader vermoord liggen aan de kelderdeur! Het is gebleken uit het onderzoek dat hij door revolver-schoten en stokslagen gedood werd. Ge-buren hadden rond zes ure op de voordeur Jiooren kloppen en er wierd twee of drij keeren Louis geroepen. Men peist dat het de moordenaar was die binnengelaten werd. Nevens het lijk lag een stalen kof-ferken, waarin de man zijn spaarpfcnningen bewaarde, maar 't was opengebroken en ailes was er uit. Niemand en heeft iets gehoord van hulpgeroep noch van rcvolvcr-scholen.Maar wat 1s dat nu toeli met die sehapen van kinderen?... Nu weer een kin-dermalheur te Slekene. Zaterdag namiddag bij J. Van Marcke, zat er daar 'n heelen reesem kinderen rond de stoof gekropen. Een van de meisjes had een zusterken van een ja*r. en half op den schoot, en met eenen wilde zij 't vuur wat aanwakkeren en ze stootte den kokenden waterketel om. Het kokend voclit kwam te recht op het kindje, dat zoo deerlijk verbrand werd, dat men voor zijn leven vreest. Maar, zou-je toeh zeggen? Zondag achlernoen, als 't zulk dunne weere was, stond le Wilrijk-bij-Antwerpen het vlicgplein al zoo vol nieuwsgierigen dat men moeite had om plaats te vinden. Alle-man bibberde van de koude, maar niemand en zat er mee in : Jan Olieslagers ging immers vliegen! Ondanks een felle koude wind, is Jan inderdaad opgcgaan en op eene groote hoogte geslegeh. Na wat boven Wilrijk en den Ouden God te hebben geflodderd, is hij weer boven 't plein gekomen, waar hij na eenige schoone tuimelperlen, neerdaalde. Een weinig daarna is hij weer opgestegen en legde nog acht keeren achlereen den doodensprong af. 't Volk hield een kot en een la wij t dat 't schrikkelfjk was om hooren en Jan werd toegejuicht dat hij er bij-kans mank van ging... Daarna zijn de menschen hunne voeten gaan warmen... Den zelfden namiddag is er te Londen een 7 zich begeven naar de Sint-Sebastiaanstraat ? waar hij woont en door de agenten de: • ' opeebare veiligheid werd afgewacht om lien J :te arresteeren. | j — Goed, antwoordde de rechter, ik za !" onmiddelijk iemand naar de Seineslraa zenden. — Dan zult gij, mijnheer, niet meer twij felen aan de waarheid mijner woorden enhe u ' overtuigend bewijs ontvangen van zijne on l schuld. Ik vraag u zijne onmiddelijke invrij heidstelling niet^ want men heeft het oj zijn leven gemunt, en zoolang als zijne vij 11 ' anden niet in de onmogelijkheid gebrach . - zijn hem te treffen, zou ik vreezen hem ii l eene nieuwe hinderlaag te zien vallen. n ] — Hij is, zooals ik gisteren vernomen heb :s 1 naar Mazas overgebracht. Wat moet hij onge r_ rust en ongelukkig zijn! Wat moet de arm n jongman zwaar lijdenl Hij weet dat ik aai I hem denk, dat ik voor zijn geluk werk es hij heeft mij verzekerd dat hij vol vertrouwei ^ in mij is; doch de sterksten kunnen zicl 'n door moedeloosheid laten overweldigen. 1! r_ zou mij gelukkig achlen zoo hij de schand n niet had le doorstaan als een misdadige e_ tusschen twee gendnrmen naar u geleid t n worden. te De rechter van instructie scheen diep n in te denken, at — Ik zal zelf naar Mazas gaan, zegde hij :e en Pieire Ricard daar ondervragen. ij — Ja, dat is prachtig! Wanneer de joiu , man verneemt dat gij, mijnheer, mij gezien : en gesproken hebt, zal hij ook clet langer i zwijgen. O, indien gij medelijden hebt met een onschuldige, zeg hem dan, mijnheer, dat 1 Louise Verdier de belofle zal houden die t zij hem gedaan heeft. — Nu, Louise Verdier, hernam de magis-. traat, tweemaal hebt gij van de familie de [ Lucerolle gesproken zonder u nader te ver-. klaren. Wat kan er gemeens zijn tusschen . deze zoo achtingswaardige familie en lage , misdadigers? Uwe dulstere woorden hebben . mij levendig getroffen. 1k ben ongerust, mijn t geest is verward. Er is sprake van een ge-x heim, van een schrikkelijk geheim, hebt gij gezegd. Het is noodig dat ik ailes, ailes wete om de zaken te kunnen doorgronden. 'jVoltooi thans uwe verlrouwclijke mededee^j , {ling. Welk is dat geheim? Hier moet gij niets ; jjvefborgen houden, Louise Verdier! Ik ver-j 1«zoek u te spreken. i| — O, neen, mijnheer, ik mag niel! riep 1 zij verschrikt uit. 1k durf niet, mijnheer de ; rechter van instructie. 2 . — Wees voorzichlig, Louise Verdier, zegde r de magistraat op slrengen toon. 3 De ongelukkige loosue een diepen zucht. — O, hernam zij met smart en angst in 1 i het harle, zoo gij de dfoelheid kendet, die ! mijn hart beklemt, zoo gij wist wat ik te , '» lijden heb, gij zoudt wel medelijden met mij gevoelen. Gij gebiedt mij te spreken. Welnu -1 dan, gij zult ailes vernemen, gij zult het geheim kennen, dat ik vier-en-twintig jaar in den boezem houd opgcslolen, het geheim dat mij versmacht, mij aan "het harte brandt, alsof ik een verleerenden vuurgloed in de borst hadde; doch heden niet, de kracht zou mij er toe ontbreken. Wacht tôt morgen. Om twaalf ure zal ik hier zijn; dat beloof ik u plechtig. De rampzalige vrouw onderging op dit oogenblik eene allerpijnlijksle jnarlelin^ De magistraat achtte het niet noodig nog verder aan te diingen. — 't Zij dan zoo ! Ik zal u morgen tegen den middag hier verwachten. — O, gij zijt goed, mijnheer! riep de vrouw uit. Ik dank u. Louise stond op en ging na een beleefden groet de spreekkamer uit, terwijl zij hare oogen droogde, die nog vol tranen stonden. | Zoodra de rechter alleen was, dacht hij nog eens diep na over al hetgeen hij vernomen had, en na enkele oogcnblikken murmel-de hij : t — O, wat is dat ailes toeh zonderling! ; Wat is het geheimzinnig ! Van welk en aard mag het geheim dier vrouw toeh wel zijn? i lk heb mij reeds zeer dikwijls tegenover • sombere en duistere rechtzaken bevonden maar nooit hebberi mij deze zoo sterk aan-gegrepen. Het is alsof ik aan mijne kracht, aan mijn verstand, aan mij zelven twijfel. Mij dunkt dat ik op het punt sta een somberen nacht met allerlei gapende af-jgronden te betreden. | Ilij schudde het hoofd om zich van deze onaangename gedachlen los te maken en voegde er dan bij : | — Morgen komt zij hier, lk zal haar af-i wachlcn. XIX. - Hoe men zich in de g c v a n-g e n i s kan v e r z e 11 e n. Een half uur na het verlrek van J.ouise, iirad de meeslres van het gemeubeld hôtel in de Scineslraat de spreekkamer van den ; instructierechter binnen. | Zij antwoordde zonder aarzclen op al de jvragen die haar gesleld werden, en gaf den rechter zoo de verzekering, dat Louise hem niets dan de waarheid verklaard had. i Doch daar hare vriendin met opzet verzwe-: gen had wat er op de brug was voorgeval-len, verklaarde zij den instructierechter, dat ^de jongeling uit innig zielsverdriet zelf-| moord had willen plegen. ) Doch de magistraat was verwiltigd. Hij wist dat Louise Verdier, met een doel, dat hij nog niet kende, belang had de misdaad verborgen- te houden. Hij zag daarin slechis wat ook volkomen waar was, het plan van een vastberaden wil. Met hetzelfde doel had Louise Ricard hem doen zweren, dat hij hel slilzwijgen zou bewaren. Zonder twijfel stond deze aangelegenheid in belrekking tôt haai geheim, het verschrikkelijk geheim, dat zi. f reeds vier-en-twintig jaar bewaarde. . L } Reeds voor hij de eigenares van het hôtel had onlboden, was de rechter van instructie ' overtuigd, dat Louise waarheid had gesproken, toen zij hem de misdaad op de brug f geplecgd, onder het oog bracht. Hij was er f al te zeer aan gewoon de gelaalslrekken te ' besludeeren en de gedachten te peilen om , zich gemakkelijk door leugentaal om den j. tuin te laten leiden. Doch hij was de nauw-gezetheid zelve bij het vervullen van zijn plicht. Als magistraat, verzuimde hij niets, maakle van ailes gebruik dat geroepen scheen hem den goeden weg le wijzen, en werkte vol ambilie uit liefde voor zijn verheven ambt. De rechter liet Louise's vriendin heen-gaan en w^as van plan later ook den jo'ngcn doktor te laten roepen. Eerst begaf hij zich naar de gevangenis, waar, zooals wij het reeds medegedeeld hebben, de jongman reeds 's zaterdags in de cel was gebracht. Pierre was nogal kalm; hij had verlrouwen in Louise's woord en hield zich overluigd, ' dat zij wel het middel moest gevonden hebben om Leontine gerust te stellen en haar goede troostsvoorden toe te spreken. Hij dacht echter dat de zaken wel een zonderlinge wending namen, en met zekeren angst vroeg hij zich af wal het einde zou zijn van de vreeselijke dwaling, waarvan hij het on-schuldig slachtoTfer was. | (Wordt voortgezet.)

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De beiaard: katholiek weekblad van Sottegem en omstreken gehört zu der Kategorie Christendemocratische pers, veröffentlicht in Zottegem von 1902 bis 2005.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume