De Belgische standaard

368 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 28 November. De Belgische standaard. Konsultiert 25 Mai 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/222r49gw3g/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

J&a. « Mf &72 \S*3) Pinsdag^8 Kovember )916 MKïBinîBlJ» fpcr toêâat** ' I maftï'ï i» i'3§ B tttaattdea 8-§o S m« %m7$ WM ta- '} fatal X s-.k i. ï-75 a tma $-50 ] îaaaad?a §-3$ Butte» 'i ksmi ■ isca^nâ L 8-§e t emuesdait s-ec KWisd#® ?>ît DE BELOISCHE STAnDAARD OPSTBL «s BEHEER: Viiltt «Ma CstfteUlt» Ztt&dii'Si F-<M???5S Sleiae «uixsïuh. glûgSS f. de re|fU Raclaîasg; i ?ol-ïssa e-ws»»-6?®aa»trsa;» -f-g-K- P R A c H 1 B A A Ri yv\ /\*ç7yy- .j ' ■ • S ilfhl fcF • fô e « tu y i*d u ' lidtfoiïs Pêele^i Vaste Medewerkers : Jf, M. Belpair*, L» Duykers, P, Bertrand Vm der ScheMm, D* Van de Pèrrt, D'J. Van de Wôestym, Jmi FMam, D* L. De Wolf, J. Shnons, 0. WcUtez* Het Keerpunt der Vlaamsche Beweging Ie VERVOLG. Tegenoyer het volk, het echte, die massa van niet- of ha'fkîenkeaden, bonté meng'sel van kruideniers en am-bachtslui en gezette burgers, en oo wel van gestudeerden, tegenover het volk stonden wij weer lij k tegenovei een bîinden muur als wij op sommi-ge oogeriblikken de proef wilden nemen van ons doordringingsvermo-gen : dat wii de massa noodig had-den om met langer ,met woorden de gezagvoerders aan de ooren te ko-men maar ook om klappen uit te deelen waar het pas gaf, en dat anderzijds een louter-intellectueele, een cultuursbeweging, uit den aard zelf van haar wezen niet: door de massa kon ingenomen worden. En daar stonden we : noodgedvvon-gen taalstrijders. Want het was en is voorioopig de eenige weg naar het krachtelement in onze Beweging. Niet het gefanta-seer over de schoonheid van onze lieve moedertaal of over den rijkdom der onomatopeën bij onze dichters ; de menschen die zich aan zoo'n on-schuldige liefhebberij beroesden hebben zich lang niet meer verkend in onze lieweging.Maar de kreet naar recht voor die taal, de eisch van vrije ontwikkeling door die taal, van de economische mogeîijkheden die bij goedenwille van gezagvoerders kon-den opengezet ; de taal, altijd de taal : het middel dat voorioopig doel was. Wie in ongeduld zijn vuisten stuk wreef, moest zich maar getroosten dat hij behoorde tôt een overgangs-periode waarin, zooals in aile tus-schenstadiums, veel oogenschijnlij^ verloren arbeid noodza elij« is. Uit haar aard zelf moest het besefvan onze Beweging als een levend iets in ons votesleven traagzaam doordrin-gen. Men heefc maar een oogenblik terug te leven de onvergetelijie da-gen die de Hoogeschoolcampagne heeft meegebracht. Neen, op de meetings werden aan de massa de eenig-echte woorden niet blootge-legd waarom Universi eit niet mocht ontbrelren ; j de licht te shap-pen, maar zwakke betoogen voor het onmiddellijke, vlug overzichtelij'e nut dier Hoogeschool werden aan-geraakt, — de cultiireele roi der Uni-versiteit moest aan l'ant gelaten worden omdat de goede lui ervoor stonden als voor 't onbegrijpelij«e, Op heel weinige meetings werd het eenige, bli} vende belang der Vlaam-sche Hoogeschool bewezen, Maar het volstoad te spreken over onrecht, over het simplistische be-grip van gelij heid, over allerlei dat met de ware intellectueele belangen der Universiteit niets gemeens had, en te eindigen met een vuurwerk van geestdrift « Leve de Vlaamsche Hoo-gesehool » en dan was de tijd wel be-steed.Zoo, bij herhaling tôt vervelens toeen niet anders son het vastgeha-merd worden in de massa. Wat wil-de men anders aanvangen ter bruis-baarheiavaneen volîsgedeelte waar-vaneen aanzienlijk percent enkelzijn kracht en levensenergie toonen kon in allerslafelij&ste condities, waar-over eeuwen van verwoekering ge-groeid waren die niet op !een tiental jaren waren goed te krijgen. En deopportuniteitvandezestrijd-methode wordt ons hier dagelijkç voor oogen gebracht. in dit land van vreeselijken ernst en kamp in deri dood. Dat buiterilanders en menschen die een beetje à part kunnen leven in intellectueele verpoozingde armoede en eenzijdigheid in onzen strijd met onverschilligheid en minach-ting schoorvoetend in 't gemoet ko-men is natuurlijk. Maar wie leeft in, niet boven den dagelij^schen harden kamp, in het verzet van iedere uur, vindt even natuurlijk dat onze methode zoo aangepast,wordt aan tijd en omstamdigheden. | 't Vsrvclgt. Filip de Pillecyn. KUNSTKRONIEK. ScMldertast in ÛarlogsSiJd. Bij -s'a vlucfeîigs besc.eksn v&n den Boe-sîngha-iector Ksar Ds "aise, vslt er me gene of aridtre asagesasas ©p kucBtg®bi«id te heurt. Haï K&! dus niet vreemd voorkomea dat ik hier mijs ^oidoenlcg uiidruk om de îaaîgte prfecht teaÉoasstelliag vas hst 10e lipia : wie, al zij het ook heel terlaops, et® bezoek fcrschi eraas, ves-trok met de ov&rtuigmg àaî ia 0333 josgesa daielfdg kungteEas,ïgsia die haar hcogsten bissi bïootiggds ia de weEsIdmsesters dis «-an a! Memîing vaa Rabaas tôt op oszs d&gm ds 80ÎsUderkuB8Î bij os s ïoêmvoliea toî betsaiden. Ail<:8 vermaiSeia gaat eiet, terloops stiptea we aao hst oSiaverfaios docr P. De C!«rck „ Da Weeî$ter hst karaktaristiek pertget va a luitsEgst Rokcd dcorMarteas, de gqus-rellsa Tat Carfuyrels, Smits ei Lm&irc, d© aanj rifpfisde toiKs waarop Ach, Dusiact sijs hoew la des nacht, d o? een YautpijS ver-licht, h®sft opgsstelà. Es s'f« U al de jeugdige, osgssanoelds prtcht vas dis ec zoovele a«dere essai'» hebt g®8S3fiakt... keer daa cp uw etappaa terug ea vestig ess wijle uw «apdacht cp het werk vaa ôsa vê&lbeîosendâB. joagea Vlaamscheii psatsskenaaî : Jan Qocssssf. De Sini-Tfside' nmr fcstft iets vm dsa stilieu weemoeâ der LimîîU'gsche feeiden bcsschen ia zijn tem> perasx^nt gepaard aan gp.islîiaar Bch gevosl, âicp maar kalHi : pssteekgfâiagen uit huu mtâ ggvsa visioeîîaige macht, Eeen ! d«arto@ ©atbretkt de kkureamacht en de bmâbeii ie coec«pti«I Msar penteefceain» gen â!s dô kerk van Pervyso, de bisnen-zlcbijss da kerk van Loo, de zîchtes uit R'.m8Câps'iç es Prsfvys* ea zijn 13 schptsen van îrcnt-tofisîandea voor U ®sn zisî opsn die opfaa\ lu symbolisme ea oystisch gfvoel vas hsî soi ver s'e a'iso?. Ik ra&d er een giel ia die, geo zs niet sligea sîoad, aoo ze w&t zsdelijfce m mate» riôsis or.dc-sstcuniï'g Toad, het ver, hesl ver brades sou. Ii weBSch htm, den jsugdigea Vl&micg, aile bjjral wsat zoo ï&sk bij os s wordt een feusgis&a&rszi®! ia haar vlacfct gekaakt door ©sa tekort gae... csnten. Op sija j&u^tllige lsye&sbaan piukt hij i*8ds Usuwgyen : schf jaren lacgr op de soa-demis befesside hij do eerste pnjïaD... @n tu ook hoefi fear.moe<lîgii?g hem tiet te ont» breksn. Vlaamsche Jeugd boeft Vlaanîsche jc-uisd te stsuceo... en de ouderen moeiea weJwillôRd mît dit wederzijdsch digestbe-tooiî issteraaaea tôt bloei vas ocze kunst ! A CAPPOEN, Brank, B 266 2/1. VAN EN VOOR ONZE SOLDATEN Da rijkdsm va» Amerika. ! De VersenigdÉ-St&tea zija in dtsâea oorlog jercbi rijk gewordee. Dit gfctulgi demisister im geldivezan M. Wiiiiara C. Me. Ador. De V«r.-Statea hebbsn hulJig 13 milHarà 18C œiilioen fïaok ia goud iu kss, 'i zij eea derde vas den goulvocrrafed ù«r hsela wsrald. le bssak 2ija 30 milliard fraok gsstorl. Veriedea jaar vserde Amerika voor 26 miill&râ Iraûk ii.oop warer- uit, se» iââtaaïisk geSâ5 ! Oaarla was de uiévoer vaa maaitie begrepea voor 5 milliard fraak. Tsgeawoordig kan de Ame-rikaacscbe haadei al de verkregon bèstsl-liîjgsn tieî sfievêr^s. Zoo heseft een fabriek voor gutomobislen nog 200,000 autos in be-sialling. 't Is tegeuwoordlg de gulden iijd vsor iederaaa ia Amerika, Een goede stisi-maa wlaî dooreea 80 dollar» ia de wask, h®S sij 400 frank dat maïkt 1600 fr psr maand. Aîsalle oorlogsbaproefdea au maar bssi Aaisrika aiet vcrfculaea î Frankr}]k la oerlofi. FÉfankrljk heeft nu een isve&SEmdâeie» ' dictât©?, de gewezen président F«tliiàrc8 dis j uitzien mosî ia msdewerklag mst Jossgh i Toisriy, om iederen Fraa»chmaa tweemaa! per wask vleesch ta doen dervea zoader dat er opgpïaakis. Frackrijk beeft nu ook etsa dictator traa 't vervoor dis ultsian moat om aile oagebruikte wagon»; — m er slja er een bsetje, drie dnizend te Parijs alleea — wegf te gebraiken en dawdoor de prijevsrmiodô-ring vaor kolen eaz. te verwekken. F^ank-rijk krijri; niauwe «oriogslaslea : 650 millioea £rank en Fraakrfjk gaat allé gereformesrden wserom een < contre-consul » dosa onder* sfaan. Kf zijn te ve«l » embusqué'» >. Solo Slims B13211I/3. la een gasivrije- echt Vlaamsche hoeva, rondesn deugiaiijk hgârwuni gessten, vermaakten osse getroawe kzers van « D« Btfîgischa Staadaard > zich mat esti ge&ceglijk kaaEtspsl. Euq dar gek«ada madespdëï», Fclix Ds Wsigeeatr, speslde en won een Solo Slim [met e<ar 5de vm Schuppen-Aas as 5en 4 : derzsifde soort, een 4d® van Harten-Agg met •9 m 8. \ Tôt lof van den wlaeaar dieat vsrméld te I werdes, dat hij, m«t d® opbïengst van hsî ¥ spsl» zijes medespcler» : Albert Ghesqaière, , So«tKien Camislea Goostctt» Raymosd op ess ' smakelijice < mclk chocolada » vergastte. ] Bravo, Félix ! J. M. | — Nog een Solo-Slisr, gtspedd door vier \ knspps Vlamiages. Hij nsag ook wel ia uw geêerd blad, dea ose *6© welbeksEden en welgekoraon B. S. opgenomen worden. 8o)o Slim, met 'a schtste vaa Kosken-Aaa met ces klste bij, Schappsn-Aas en Heer, Kia^ôïsn-A48 sa Hiasr. Da winner is Julien Van den Befgh sa de tegeagpsler» Harry Wouters, Mathieu Pseters ea Hesdrik Beele, hsel dat klbkeksn van B. 21i, 66» Bat-terfj.UIT DEN ZAK . DE TOESTAND De Ecoaomische Staad bij de Oorlogvoerenden. Hstls eaa gx'ioatadar stâathuishoudkuDde dat dsza kaien dis mssr verbîuiksn dat] vogrtbrssa^aa aea krisis oadsr sconcmiscf gebiîd zallsa t« doorsmaa hebbea op ke ongeablik dat da voorhsadsn zijsde stock! da uitpGUîDiï nabij zija en het regelmaiis veryoer niai toslaat ds aasgekocbêe warei biasen te brengen-. Gaasch Europa doorsiaat huidig dezs eco nomkche krisis, tan ge?olga vaa de grooli vëiw&rrivg die ds ooriog ia ds m&atscfespna Wke ords heefi gehr&cht. Dezs stâtea dSi dsn BOg van aS ulthaemsch ver keer ult gaalofea warer , OK^ergingea er den isvîos? vaa eèrst sa msesî op sans gevoelige wijse- Zoo was Duitscblaad van in dsn feegiaae rgsda verpHcht het vr&agsSuk vasds Êatioca-le bsvooïradiog op streoge ^ijge t® regelas om ailfta ncod te voorkomea. l^ulischlaad Wilde baletten dat «en tukort zich voordosH zgu ia da voojhaaden aîjcde levessmiddslec die, raar schatting eéa jtar kond«n mes gaan m daa het voigeade jssr wsôrom mat den assumes oogat de noodfge aaavulling Hst Is^ensmidfleSaogôbruik werd bsp?.sld ea gsregsld. Zoo ontstonden de vleesch- de brood- de a&rdappel» de groaatel-ûq suiker- sa aadere kaarten die skchts rschS gavan Ôp esn seker regclmatig gedeclte v*n dia «lgemeensa leveû8?oorraad. Hst was vaa oszaatwége kindsfgclitig daaruit dadelijk t@ gaan bealuiîsa dat Dujl2chlaad dea hongeraaood aablj wa«. Het ¥?as vaa wege het duitschs bestuur het in 'i wsrM stelies van het elemesiair bogrip vac epbfeagBt es verbraik geregeld nasr ds om-standigheden.Is ds Enteaté-Iaadsn m^eat mar- zoo aist zisa vgrmits oisb de rnseaferschap dtr zea ; s?fis versekerd sa dos aiis gem#.k h&Jrfr.n :om oas te bevoorradec ia aadere îaader, ba-trèffacde ditgejae w&% we op eigea boiîci ni-.t ;of ap geea voldeeada haovssihcid koadai ; veoribrsîsgeD. j Mw doar dea laggea aaaduuf vaa da ver-, warring Kiitsgader» het gsvaardat opdook [uit xea, t'sor dea oad2î£eë?rg30riog, s'isiaa-jd« door de oaachtïa&mheid dis was aan dan" | gelegd ia da twsa laatate jarcc,watrdoor l eteeds Wterd vetbruikt sonder n& te rskesuen | of d3« verSsruik niet aoodiottig kon werdes, I Werd pîotsdLîg ook bij ocs een totsund I Ws&rgenosaen die er op drukte dat het begio» fsslv&c opbresgst ea vsrbrnik aog at.ecds I b; Stoad is al zijn gêvolgea en dat het m(s« fsenacs va» dit begiuael een «chaarschte vaa zskere levesemlddelea had teweeggabrscht, een tekoït aaa aaders. Dadelijfee regsiing werd noodig an deza regdisg heeît thans ziin uit?oerij)g verkregea jifl Fraakrijk sraM se ^oor zcksro prodakteu ;®ëE duitscla schgetitja suilea aitsgepast wor« [den. i W#î mogsiijk sailea de Duitsche blades do FraaacheK au daa bal weerkaat een es ia Duitschlacd schermsn met hetapook vas den hoBger dat Fraakrijk dreigt, maar door de ervaringen âie wij alîen opgedaao hebben, kan dît ailes er oaes aog slechtg toe besfegen te daskes dat d.® oorlof niât op dit gebied uitaluitend sija beslissing krijgen kan.gelljk hst wel in den bçginna werd baweeid ! Heer Maxim de uit vis der vaa de mltraljeuie van dien naam is op 65 jsriges ouderdom in Eage^asd gestorven. Laatste Tijdingen over den Oorlog BELQ8SCH FRONT 26 Nov. 20 urm* — Weicig bedrij-vighdâ der Krtilierie gesîen het skefet wsdeï. Gein Wijiigiag op 't Frassck Front Londm 26 Nov. Î5 uur. — Esn vij-acdelijk dstachemest dat Beaumont-Hamel wilde besadesca werd terug ge-wotpw. Wij gebroiktea met goed gevolg vesstikkenda gas Z. Atrecht Purjjs 26 Nov. î5 uur. — Kalme nacht. Ësn vijandelijke haadslag ia Champagne wetd afgealagen. m Italiansa vorderen boven f^onastir Saloniki 26 Nov. 15 uurN. en O. Mmastir alises artillme-strijd. Op den liskervieugsl verwegenUjktsn de Italia-nen skuwe wiastec eaar Tanova. Roemenie in een ilechten pas 26 Nov. 15 uur. — Het verlcop van den strifd he-tft ssdert gistsc eea ckuw uitsichî geksegea. von Mac^eusen is de Dosiau overschredess te Turnu en te Zimcicsa en beeft aansluitkg met von Falkeshaye. Roemenie is erg bedîdg'd. Men heeit nieuws over het Roe-meeësch iegst van Craiovo. felosf un 25 Mot. S m RUSSISCH FRONT PETROQRAD, 27 Nov. 3 uur. — De strjjd bepaalt zich tôt schermataelingan om RIGA, Ba Z.>W. dea spoorweg EZERNA-ZOLO- CHOFF (streek vaa Afgouatovka.) — T»eo duilacha vlisgera werden neergfschoteo. ITALIAANSCH FRONT Rome 26 Nov. 23 uur. — De artillerie was bâd?ïj>ig ia de sîreek van Tonale. Wij veïhiaderdea troepenbi^e-giagan ia de Adigo- ea Astico-valkiea. Twee vHegtuigen werden ceergescho-tea.Bij e«e Roemenen. (Boekarost, 27 November, 5 uur.) — Op de Noord» en Noord-Westelijks froaten woe-3en ds gevechtea %an sonder uitslsg. Op het ^estsîijk front atrijden onze kgejg met gosd ^veig aaar ROSIORL Hsî léger vaa von Mackensaa dat d« Do. sau cverschread is tôt de aiatis vaa SOI-MUL gecatlëtd. îa Dobroudja : NIETS. togeiijïigde toestaad ep 't îransch troEt PARÎJS 27 Nov 7 u. — Nogal gewtldigo *rtill«ri>ï bedgîjvighëid op het front Ablam-rourt Prîssoire. la Champagne Werd eea duitscba aan val ip Qiîza Hjn aabij Anberive afgealagea. LONDEN 27 Nov. 7 a. — De artillerie heel kedri^tg tegen oas fror. t Cource-Letts, B^sacourt en Hsbatsrne. Wij bombar-ieerden Paiseux ea de vijacdeîijke atellia-»sr Z, O. Atrecht. Ses Wtsclie torpedojagers in 't Kaeail Het admiraalschap bericht dat zes duiteche orpedoboot«n ia 't Kansal «ija gedroDgeo. ie werden door den vlootdieaat verdreven.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Belgische standaard gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in De Panne von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume