De Belgische standaard

357 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 29 November. De Belgische standaard. Konsultiert 25 Mai 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/x921c1vk3n/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

DE BELGISCHE »« dUÊSEIÏIPRlB ' fw toidaie* ' {mit û f. i-as t m»»-~rt'*o 3-5° f 5 masadea J-75 t solfatcn te >t la»d I mas r f• i-?5 % ' "d *-"3° j mu.- -i 5" as iluKià I SK£/,id f. 0-|O | ïê 2" <35 BBH&riû'ss» 3Ï# , Mi STANDAABD >^r-?-Tr p R A C n » BAAR, /^\/\ çTTt^ \ «wcïKçr-ioescuuiMtr : 11 ïîdefons Peete$»s, OPSTBL n BEHEER s riUm *IHa Cojutîk* Ze«dii* Os? P4JMHS i Cteise asïiScndi-ï&Z?f. û,»4( (. •î* rtjffj E«ci*EB*fa > vol-sis® ov«r««a-korast. Vaste Medewerkers s M. E. Beipaire, L» D&ykers, P. Bertrand Fan der Scfaldsn, D* Van âs Perre, Df J. Van de Woesiym, Jmi Fillia&ri, D* L. De Woif, J. Sfm&ng, 0. WoAizz. Het Keerpuot der Vlaamsche Bewwging • 2® VERVOLG. îk hcep bij butera gelegecheîd te mog! ds: sadruk legp«a op des roî van de Hoog school inbeze Bewegisg. HieR wos ik ncc Urs te vierklaàwe nog eea pass woord scbrijven c&ast de étudia van Br Van Pu velde. De achterlijkheid vaa het Vlsï.msche vc is lia eeumaal eea produkt v&n^ vele, vi tierïaîien vaa jarati en van oavargetflsj V8f«?aarlooîjD?. Tegen den eersten faci vaa geestshjke vsrwilierio^ is r,o eesms niets îb te brengen. Ik zie Riet ia waarc op ocs, in 't batnas van ie Biwegicg zoo: za gevoerd wsrd ia de laatste jares, schuld van 'i laatste beeleœaal geworp wordt. Dât is esn heel delicaie vraa^. Het grc&tmoedig zelf zsjs l( mea culpa " te slai ea dea zondenîssi iougr> &1 op eigen rsk KÏng te schrijwen. M^ar IstSQ w'j dan toi ia eprechtheid des g«moeds ds ware schu bekennen. #• % En over de Joepassieg van het ?oîgen( axï^ms, dat de macht uit het veik koffi zandsa we aa dea oorlog bçst inanes re<? kavslsis. En eu oj.s eigen sandeel in de sebaid. Es aa zieolijk; ; ma»r latea wij't bepalec ri, he; b&hoort. Liten wij, la Goda * asœ, die acme taa strij-aers tiet meer vergruisen dan coodi is ; sesia wordea se met den iiek aangezla ali v&rkteiten die bs«t in een muséum zov dan op buo pi*ats iiju ea die sich te gos dosa aan taairoes omdat vetdere kuiîurte ovsrwegicgea eea echuifjg hooger dan bc b-igrlppaa mogea liggec. N^%n, niet han dieut het jarenlasge trej pelsn op desœifde piaa's aisrgevreven, nh bua is de schuid mi op de moolsie en zekei Bte oogenblikkea van aen û¥e» wii îsiî)g c plotistioge ontgooebdisg v«.,Igdg. Een feîijvende kg^ker in oaî« Bswegin WE8 bet tweeslachti£@ io giu haaoskn e voslea : wij gaves o:.s zeifeiet gasiscSislij geroeg aan has.r. De partij-psilîiêk vrei telkens voorop g^cchovfn «le zij in cot flit schees te zl]n met oi s vteamsch-sstio&s; belasg. En zij dk van hoogers-J 'i spel g zagen wi«tea op lijd «es fUmir-gatut te ovei tuigen uit Ba*m vsc de gebeiUgste parti bidangen om „ voorlacpi^ " de rr-m te hat teeren. Dit „ voorloopi^ " he&U oss ootza^ lijk veel kwaad beiokkeLd omdat het er i des schija ftaar ha3 a!s ^efisitlef te worden | geclasiîeêîd. I Daar iigt de grond "?as o»za zw^kheidr I Haidcn wij sterk gsnoeg geworsîeld geataau in hei catior<de van oc^e Bswegiag, dan ; konden ws oe» niet ialen vaîschfeikea op ' geae wijss die tcc'a a? te grof was. Das had-dsn wij in aile gerustbeiâ vsa cojg scient ie :fgevceld datsac p^rtijbïlang te klein is om I in botsiug té kcmsn met een nationale bs , ho&fite m dat, ^atoLS, k&thoîiekea sp&cïaal ^ betreft, geea co. flifet deckeïijk ia tusschcn joase godsdiefistige epinia eu rie nalauriijke II vereischtea door Goi in den grand van ons >|sr82sa gelagd. ID&itraâo is hei te wijten dut van vkamecb-gesiade zijde wei op de vgrvlsamschisg van das lakst esner w ;t, massr ûist op de dsaag» kracht er .an kos gesteusd werden. Omdat rasa het aïs oiideîDkbasr achtia buiten de p&rtijsst om h&nd in harid ie gaas voor masr dan een occasionnels s&msnvMrkiag. Bnkei de Hoogcfcchaoîkwestis minsohien gaf een vgrblijdetd uitzicht op ksstaris^ in dien sic, eu daai ook dsdsn wc rsuzenschreden. - I En dan xullen wij, naar ik me voersiitl, ep het keerpunt vaa oaze Bewe&icg gekomen sijn. Als het zaad van dsze harde tijdea in ocs msg geaSyen tôt esn oswrikbaar vasi-gîoeien in de diepste nationale groadea van oi.ze Bgweging ; aïs vernieuwing in onza raagea gebeurt in den zia dien ik hooger aangaf ; a!s sslfondarzoek sa het te rad« gaan van eigen vlaamsch geweten fondament Iwordt van ocs doen èn laten in piaats van partij-dogm^'s en vegeteereade priacipes. Ais onze ée^sgiag la den passooa van | vooraaasîasada dienaars onafhankaîijksr j en bij^evoîg nationales zal wordec, daaf olleen kuaaen wij met zucht vaa blijheià! |gchouweo saar de breedere uitaichkn van ■ lonze Cultuurbeweging. Filip de Fillecyn. | ! Ramskapelle. | Wij stappen door Ramskapelle, hfet fvroegerroo lieflijk dorpken uitVeume-lAmbacfct, nu zoo deeïiijk gehavead, 800 wrsed vermor^ld. Hier woedde het orkaan der veraieling en liet slechts een puit.hoop over. Geea huisje bleef ; gespaatd. Een regen van schroot heeft de wegen omgewosld, ganache muur-brokken losgerukt, in de rookec.de lucht 1 ge8lisgerd en ceergesmakt. Veel wo-ningen, door monster-obusstn verrast, zijngansch iogestort tn uiteengssmeten. ' Dol vaart dâ heïfstwiod door di^n puin- 1 boop ea doet de hellsndc dakengeraam-tsn dreigend rammslen bofea onze hoofden. , '. Zk, daar staat, half bedolrea osder , stsecgfuls, ees wiegtken. la dit land der ' dood is het een beeld van leven dat dioomen doet : droomen van een blonde ( moeder die haar moederweslde uitzoag , — drooman vaa een blosend kiodekrn, fritch octlolten bloem op den vrucht-baren Vlaanjschen boom. Hier, verhakkeld en verspreid, liggen 1 kinderboekskens, kindergeachrift : hier à atond de scaool h-eî toakomsad gs skcht van Vlaaadsrea da taal aasherds door de wilds vaderaa miê^ebracot ul hun woaden. Ea die rsuzig^ puiahoop daar, waa d: kerk, de ksrk waar tallooza geakchtei gedoopt wierden, malkaader weerjsagei , na den veldaïbeid, droomden vaa liefds i en trouwden.... en daar m-yens tsi > eeuivigen ruste giîigea in de schaduv ■ van dien ou Isa trou wan toran. Hst oor : iogsmon&ter eerbisdligdc selfs de doodai » niet : dààr, door een opsagesplettn graf kelder ontwaart ge 't gersamte van es! 1 vrouweaband met een ring &an den vin ' ger — een trouwring. En bet geslach der XXe eeuw werd vardreven galijk eej kudde vas, en doolt nu de wijde wereli road, verre van de piaats waar zij ali ( kinderen speelden — verre van he . kerkhof waar zij hun dooden ten ruat< legden. i Wij sposden oas ; waat df oaver saagstc zelfs verhaast hier den stap ge i iijk op een piaats waar het spookt,wan nog ioert de dood van oit die pninen Oie straten hi«r spreken nog van bel-sche gevechten, van alleswagendei stormloop op dood oi segtpraal om di doorgebroken Dnitschers weer over dec spoorweg te werpen. 't II alsof die ga-pende huisgtvels nog weergalman van verwoad krijgsgeschreeuw, van jammei angstgehuil in twintig verschillends talen van jongens uit verre werelden (i] dié hier, in de duisternis, zoader ant-woord, schreeuwdsn naar God en naai moeder. Wij stappen. Een bende raven, drij* vend cp den herfstwind, krassen : wee 1 ws« II terwijl de wilde winden eer kreet van dndelooie smart loeien dooi die doodsche puinen. LADIS. ■ (X) Nevecs Belgen en Franschen vochten hier di kolooiale troepen. VAN EN VOOR j ONZE SOLDATEN "" ! IVergoediuffen aan de Families der SoldAten I We drukken hieronder volgmd schrij-ven en geven de antmorden tvsschenin. ! lu uw gtttsrd blad van Zondag 22 ee MaaJidag 23 Octobsr lecs ik 2ia bladsijde, Iste kolom, oedsir hst opschrift: « Vergoedin gec aaa de familtéa » Te be^ianeû vaa 16-10-16 wordi de ver-goediag toegekeud aaa d« famiiie i der miîl' tairen vas lagerea|graad dan officier, wel( c zf. sulIâB aanviaceo, vastg^s'eld aig voJgt : ART I. — 1* Aan de schtgenoote van den miiit&ir 1.25 vermserdcrd met 0.60 voor ieder ki&d ondar de 16 jaar. Moetea dan ook de militairea der klassaa vaa 99 tôt 14 e«oe aaavraag indieaen on schtgeaooten toe ta latea van die nieuwe Vcrgoediag te genietea ? Antwoord : Ja. ART. IV. — De vergoediog is siet ver-schuldlgd : 3° Voor de kinderen die in het bazette land geblsven zijn of voor dewelke de bslaaghebbeade aiot moet zoigen. , Sammigen au bewer;n dat die wet allées is voor de nieuwa opgeroepeoen. Aaderen dat ze is voor ieder m b daar al de vorige wettea veraietlgd worden door deze. Aniwoord : Dit is waar voor aile opgeroepenen en niet allten voor de nieuwe opgeroepenen. SOLDATEN, eiscbt in de loepgracbtes < DE BELGI8CHE STAKDAARD > aan aile Militaire Verkoopers. \ : Za ig zij die stervea io dea Heer. sj ^ 't Is de mode in officieele aanspraken te *eg^@n dat al oc*a joagerts hei> , des ssijn en in vaderlasidschs strmoenen * daf al ocae gesceuvelden naar den hemel gaas. Ztlis onze welsprekecdste ea vïij-ï mosdigste kansclredenaars geven de waarheid soms een duw en brasdgn een a korrel wiéroos: voor de» nieuwea god « het vsderland ». Dat zit ik hier te ba-j. pekzen terwijl ik io het voorlaatste nr van « d« Stem uit Bslgië » de prachtige j rede lees welke gehoadea werd op 3 Nov. te Southurerb, Londen, na de t plechtigc requiemmis opgedragen voor ^ îonza gesneuvelden. Iaderdaad het is een îprachiige rede. Duidalijk en passend ; worden er al de groote waarheden van oas geloof voorgesteld. Ook ds ontzag-wekkende waarhsid van de esuwige rechtvaardigheid en h«t ooîdeel Gods ; " « cum vix justua sit securus > als schaars ' de gerechtige veilig is. Doch ziet eecs, ! 1 ' * dit oordeel, zoo lees ik daar, vreecen 8 we niet voor onze gesneuvelden wier ge-1 dachtenis over de luisterende schare zweeft. Misschiên wel waren er onder \ hen die in dagen van jongelingsdwalen ons soms griefden. Hun blosd heeft dien : misstap van een oogenblik uitgewischt I en alien, zonder uitzondering, schijaea ' ons op heden toc sçhitterend in de atra-' lenkrans van hun heldenmoed. » ; Laatste Tijdinger » ■ 1. .i 1 1 ————. BELQISCH FRONT . (27 N )V. 20 tîur.) — Wederzîjdsch bom-barâemsBt in de etreck van Diksmuid» De îr'ilierie w«rkt<? heel be-îrijvig naar Steen-straite sa Boesinghe, tea gçvolga van ecs jvercieiing8vuur door o^ae batterijea op de ^vijasdelijke Bteliingen gsricht. S tau Wiji'giag op 't Fraoscli Front ÎLocdssa 27 Nov. 15 uuî, — Niets te msldaa tsE'Zij aitillerie bedrij^igheid na&r LaBassét. ' f Parija 27 Nov. 15 om*. — Ka^oogescbut op • . î 't Somme froat en ia de stresk vaa Douau ] ij mont-Vaux, : SALONIKI-FRONT ! Saloniki 27 Nov. 15 wu'-. — Op het Cerna' < , Iront nzrâ een Buigaès-ische sanval af^esia-, gsn. Het artilleria-gesehat dunrt sas bsnoor-! dea MonaUir. De Italiaausche trompas vordêrea steec-a in d# Deluvo g bergtsn. toestand in Griekenland In gevolge de laatste voetstappen door 1 admiraal Dartige bij de grieksche re-' geeriag aangewend ten voordeel® der 1 Ve»izelisten. heeft de minister van rechtswezen zijn ontslag ingediend. Staan we voor een nieuwe mioisterieele ' krisis? i Belangrijfce verilariog m HelffericL In den Rijksdag heett de duitsche mi-, nister von Helfferich verklaard dat 1 Duitschland aile weerbare bevolkingen van de bezette landen zal inlijven, voor zooveel het de internationale wetten en verdragen toelaten. De algemeese oprtep io Daitschland Het wetsoctwerp tôt algemeene inlijvlng : van aile burgtrs wordt thaas ten Rijksdage Ibesproken ea schljat wel te zullen doorgaan net algemeene stemmen. Wat gija >5h wooifds» tcch mooi I Dus al o&x3 g-.:sû«u?sUen ti\a gs?a-ligde hèldsn ? •, Ik mijmer eis deak aa over diao mis-{stap ir&c één oogenblik uitgewischt dcor , een hcldeadood. AUen zija helden en , fellea zija3 zalig ! Als 't waar is kunnen we den oor-or>' zegenec, de aalmotze-[ niess aidaakea en oribsptrkt ons be-. trouves stellec in het nieuwe sacramsat . oas door Fritz toegediend : den dood ; door dea kogel of den obus,' waat al dc-[ genen di.* dat saci'ament ontvangen wor-. dea onvermijdelijk zaiig hetzij dat ze ■ God beminasa of aiet I i Oawillekeurig komen me voor den , geebt beslden vaa jôagens welke sedert 1 msaaden in doodsgevaar verkeeren en • zelden of nooit tôt de H. Sacramecten. 1 i nadercs, beelden van joagens welke heel , : goad voelen dat za geen heldea zijn en lînear <?e ïoopgravan gaan eakel en alleen omdat in dssen tijd alleman gedwongen i wordt hsld te zijn ; er komen me voor |dcn geest herinaeringen aan jongens ; welke een zwaar sondenpak op hun ga-' weten dragen en onvoorziens bij den Oppersten Rechtsr worden gedagvaard, betlden ook — doch niet talrijk geluk-kiglijk—vaa kiijgers welke God looche-nen, de H. Kerk verachten, de priesteri belasteren. 't Is *00 zoet de werkelijkheid te ver-bloemen, maar.... *t is dan geen werkelijkheid mser. G. L. 1 over den Oorlog Û@ toestand in Rusland Na Sturmer, den eerstea mioistvr, is ook hït hooîd vaa den algemeenea legerstag, gèaerael Alexitff afgetreden. 't Is eehter maa? tijd«;isjk vrant het barlcht meldt om ge« zoadheidsredgss. Er is 00g gsea minister vaa buItentend-scfce zakea bssoemd. Teleoraimen 28 Not. 8 nnr OP DE SOMME 1 Parfis 28}Nov. 7 uur. — Niets te ; melde» op 't fraasch froat. Na den oyertocht m Mackcnssn Boekarest, 28 Nov, 3 uur. — In Wssislijk Vslacbie duurt het gevecht aan. Gebruik makend van de natuurlijke grondgasfeltenis, weerhouden de aftrek-keode Roemenen het vijandelijk offensif.Von Mackensen's troepen die den Do-cau overstaken, bereikten de Veda-rivier. Hij bezette Rousso-Devade. De toestaad ia DoMja. BOEKAREST 28 Nov, 7 u. — Scheraxutse* liogea tusschan ds vooruitgesckovca posten ruiterij «n voetvolk, Een aaavslspogiag tus. schsa Taecbard ea de zee werd afgeelagen, RUSSISCH FRONT (Pttrograd, 28 Novembôr, 3 ;uur.) — la de streek van Svidinki werd eea vijandelijk détachement uiteesgeschoten. In de Karyt-stia atreék beschoot de vijatd onze stellingea met stikgas, Op de Bystritsa (dorp Dsoimacht) namea we eeaige krijgsgavangenea. 1 » j mm 1524) Woensdag 29 November 1916

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Belgische standaard gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in De Panne von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume