De Belgische standaard

488196 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 27 November. De Belgische standaard. Konsultiert 26 Mai 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/cv4bn9xx19/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

f, vftfFïîïïpysaî ' FM? ' ss«â>;d ft >14 ' BMaa&K «.Je j giMcSdca £.75 iiiwi ».Wiw ' met J tr 'tl*vti s aii*a-i fr, 1,75 a taï,îr4«s 5.50 caftasse f .if r Sheiîc» 't lait# : t »ft*ad le, 3.50 • B&imdtB g,ta !MUke£«ft $?.J6S 0 ? 8 X 8 L ** gSÏ^SBK « A£a 00*5»iîJ« 8ï»»JJX D3S PÂSFJ» Kleitt* «kokes- &çiag«« s $,£$1. rajal kbclambr «elgens ovM*a*-Sotass.ï Va.& Medevierhers : M E Belpaire. L, Duykers, P. Bertrand Van der Schaldan, Dr Yan de Perre, Dr. J. Van de Woestyue, Jnal Filnaert, Dr L. De Wulf, J. Simoaa, O. Wattez, Adr, H. Baels, Hilariea îhans | ? Gv&r het pa* verae^ia&an boek ■ la Qustiaa Flamande et l'AUaugM ! «toar dan haer Farnand Pasaalacq la den ioop van een ge«prtk met een ge-tet «rd Waal, kwaca opeens het Vlaamsch Trfafpaut te berde. Ik vroeg hem of we aSet beter tondes dosn, indien hij de kwes-tfc bcapreken woa, «e eerat in 't abstrakte M bervéeueeren en daarna ons baaluit op fteigiS toe te passen. Vodde hij lijn anli-rtaanwch atandpunt ta iwak of waa hij op-raaht, ik weet het niât ; in elk gérai ik kmg dadalijk voor antwooid : " Zijt gij émr waer, altijd dtzelfée, die Vlamin f«n ; xi/ y/ilien redeneeren met ons ; wij (Tfyaitn) redeneeren over de Vlaamsche kwestie niet ; xij it een louter gevoels-kwevti*Dat antwoord rerblufte me ; ik zweeg. Maar toen het me later weer te binnea kwam, dan rond ik dat er in dat gezegde reei waarheid stak. Waarom immers wacht de Ylaamsche kweatie op een oplossing ? ©wi4at Walen eu Fraaakiijons z«s niet wii-le» beredeneerea. Wie ze oeradeaeert is voor ons gewont*en.'70.iS rechi is zoo stevig, «00 teker, dat gean redeneerand mansch beproeren lal het om te stootea. Welan dat is het geval met den heer Fe/nand Passelecq. Hij beredeteert ocs recht, dus is hij ruer on* recht gewonuen. VOORWOORD. In het roorwoord bep*alt de heer Passe-lee«[ zijn standpnnt. « Zija werk is, ztgi bij, het gedoku-" meaieerd en bi^rtfd^ïieerd aut^oord op " twijfel, aanboudeud en sluw, in ver-" aekeidene laade». g*j«vekt om de sym-" psthiss te brekeu àer faîlooze yrienàen " ea bewonder^&ra «au B *' Brefigt hei latlerKagas ak juist het i,t politiek bestaa» van den Btigischen " Staat niet in geva&r ? '' Door wie wordt di>2 twijfel geroed ? " Door het lo&ze Duitschland ant-woordt de heer Ptiss^lscq Hij vwgeet er bij te gen s< door de tweedraent " die t,. en si-"Cï*t?,r wr,rk had kum en verrichtea, ba i z? door bet Iooze Duitâcbiand oaies eund geweest. De terale vraag die wij, lesers van het kc^k ta sieilen lishben is de voigende : Is het antwoord v&n den beer Passelecq af-dooade î Heeft hij é«n twijfel o?er de leef-baarbeid der Belgiache natie geheel en al weggenomen ? Dat inllen wij onderzoeken. Laten we dus de bewijsYoering volgen. Het doel Tan Duitschland is duidelijk.Het wil ondar de Belgen en in het Bnitenland verdeeldheid zaaiën, Om daartoe te komen beweert het dat de uataar en de geichiede-oif bewljaen dat Belfil gae^ natie if. Kan fcpit «ulka, dan zal het laer natuarlijk schij-9«n dtt Duitschland een reddende hand naar de rerdrqkl^ Vi'»tninfen uitsteekt. Weiuu, lori de heer Psssrbc^, de Betgiache catie bfs, »&\. '> Komt ^i*op ean te weten wat m«n êour s f.atie, ^çrs iiat. Oaie opTattiog komt nir.t. ovareen met deze vsn Du tsehlaud. Voor, ons — sa ik atem rol-ke>.<svn mst den hcjv," P«ss»lecq in — is de m y siM iaaSr u »ooc.zakelijk bestand-Ce:l oœ ees cet'* te yormen, wel kan die er-asac^ -ajdragen.TrijuweLS <fc< escbbâeni» bnw j»t <?at Bcl<i5 wel dcç i'jk ces tiaîi- r^r v* O n dat w toonen vi t#t U* ft«er P« s- ! •• q; »i« f toor "ort, de M mmmm «a» % («) B'.:r.*er-L; mui' 5, rue, des Biaax L Ar" f — Ooà Je v rksijgeîi iu de Ue-^îpeho B<3e£hatsdci " Aakerdreef, De Panne. Iuiteensettiag van den jjcscliiedschrij Ter Pirenne. Hij is nochtacs Tan metming ea t:recht,datde sociale factoren,die de heer Pi-renne als basis aanduidtder Belgische nati-onaliteit, een steun hebben geronden in de gemeecschappelijke economiscbe belangea. Geen Vlaaaing,meen ik, of hij rerkieat da oprattisg van den hear Passelccq Terre boten deia der Duitschers. De Daitachera rekken hat logisch gerolg uit hnune Tar-keerde opratting : de Vlamingen hebbea te kiezen tusschen : Vlaanderen of Belgii. ; Daarop kan ons antwoord als Vlaming niât i twijfelachtig zijn.Gelukkiglijk is het duitaah j dilemna valsch. Esn Trij Vlaanderen kan i bestaan in een Trij België. Maar eeas te meer gaan de Duitschers, van hun standpunt uit, zser lof isch te werk wanneer se België door de inrichting der Tlaamsche hoogeschool zooals aij ae ver-ataan, en door de totale bestuarlijke sebei-ding België rerdeelea willea, niet om da Viamingen recht te laten wed«r*ar«ï?, maar om de Belgische satie te vernietigea. De beide kapitels sijn seer belsDgrijk om baar rijke documentatie et^ook om haar inhouj, niet dat ik ze heelemaal bijtreed. Ik deak dat de schrijver het werk der actiristen oaderschat, juist omdat hij, Waal zijnde, no# niet roldoende den geestestoestand in j | Vlaanderen besefi en daardoor een ouvol-1 Îdoend onderscheid maakt tusschen de op-vattiog der verscheidene groepeerinjpen, die j lich tijdens den oorlog getormd hebben. i Hoe een Trij Vlaanderen beweïken in l ' een Trij Belgiô ? wordt door dea schrijïer ; bespraken in kap. XV. \ De Vlaamsche gekozentn, segt hij, aiju | 5 de m«erderbeid in 't parlement- Dus fccb ; \ ben de Viamicgen hua voSk te bewerkan ? ; om recht le bekomen. Die opvattinj is,oaar i mijn m^ening, onjoist. Tegenoïer die kleine meerderbeid ataat de Waalscha rainderheid. I - I Er moeten maar een tientai »o!ksTertegen* | woordigers uit het Vlaaoïsche land gevon-dea worden om met de Waalsche afgereer-digden te steinmen Welau zoo- laftg oas kiesstelsel bsstaat mgt xijn lijst* stem, zal het noodig getal er zijn, te mesr dat er ahijd op de partijlijsteu planta geruimd wordt roor bega&fde katholieke Walen of rerfranschte sobelen die om gods dienstige redenen of door de macht Tan 't geld een niet te roorkoman invloed julien uitoefecen. Het is dus orerdreTen te bewe-ren dat " in Vlaanderen en niet in 't \fa-lenland de kn»»p xit Dit zou waar zijn indien de Vlaamsche kwestie op te Iossen { was door een parlement, aitslnitend ba-itaande ait vertegenwoordigers Tan het \ Vlaamsche land, wat het gérai aiet is. | Hier gaat dus de redeneering van den * achever m&nk. Dat neemt niet weg dat jj een Trij Vlaanderen in cen Trij Balgii leef-i baar is. f Dr A. Vmnde Perre, f ('t VerTolgt.) Tolkarerteg«nw»»rdiger. ! De Schasdalen in PrankriJk Nieuws rerandering ran schermen, | Gustare Hetrë, hoofdopsteller Tan « La ' Victoire » heeft Caiilaux openlijk beschul-I digd van défaitisme 't Is onder Cailloux . invloeà, zegt Her*é, dat Almsreyda tegen het land wrtciit. Almar^yda, Caralliui, Dubar^y en Bolo, zijn eI de s'rooien man-nen van Caiilaux, zegt Her^é. CailiaiîX heeft Hervé »oor h?t assissen- • bof gedaagd. Voor het sssissenhof zal ik f bewijzen aanbreDgen, wederroert Hervé. BELQISCH FRONT ai Nar. ao aar. — la den naebt van a3->4 dezar hebben Tijandalijka varkenningen gepoogd onze voorposten ta benadaran in de straek van da Kippa aa van oaa brag-genhaafd Z. Dikamuide. Zij wardan afga* ilagen. Op *4 «n ai dezar zwakka artillerie* bsdrijrigheid. S E FRAN1CH FRONTi | a6 Nor. iS aar. —N. W. Beiata atisluk-i tan twee daitsahe kaadsUgM. Op daa raak-' ter Maasoever rielen de Daiisahars, na artillerie - voarberaidtag op TsraehiLlaada plaata^n onafroat aan bijtonderlijk aaa kaaa 344^ De strijd rerliep in ons voardtel. : Krij|sgeratigenen bleren in anze ha»d«a. De SIag van Kamerijk IOO Kan ons huit De slag ran Kamerijk hseft de t?re« laat-; sti dageo rarwoed Toortgeduurd.Bijzonder» i Ljk ia de streek Tan Mœurres en 't bosch | van Bourlon was de strijd biîtcr De v>jacd | heeft zuuder ophoudea aasge»aileu Een | oojfenblik kon hij bet bosch ran Bourlon l veroreren, maar werd er dadelijk terug uit-i geworpsn. Tôt nog toe hebben de Engel-| achen boven de 100 kanocs buit gsmaakt. ; f In 't votruitzicht van een ; 1 wapenstilstaad met Rusland. I . ! | Da lijding van eun wapeostiistandschijnt j l erneiig te wezsn. Msn meldt immers dat de ? ï verbroaderiag der troepen teruf yoiop aga | gasg is. Dniticblaad maakt sansiaUen om ; de wapeifstilstand te aanvsarden. Gcnera^l | Lu ieudoif is met zij a staf naar 't Ooateii.k Ii oorlogstooneel rertrokken. I Uu> j | De Friiscliii itlln ut op | du rcchtir Mms-mw ! J 800 krijssgevaogenen : ! PARUS meldt : Op dsa rechter Maasoever hebben we aangerallen om Kam 345. Spijts regen ea wind hebben wa, tassahen Samagnenx en 't boack op »en firoat van ! 3 klm 5so m. de earste en tweede daitsche Unie verorerd Het gelai krijgsgevaageaaa baleopt foo man. De strijd om Kamerijk •774 lirijfig«vamgaaan LOND1N aaaldt. Da strijd daart var-woad aaa ta weataa Kamarijk. Ta atlddag vie! de Tijaad gawaldlg aaa. Wa Maastan i aanige g«d«eltea vaa *t darp Boaiaa prija-i gevao, Het boaak ea da ko«g!aa blevaa ! Iaakter in aaa boit. Hat garaakt op da Hin-denburg-liwia O. Meta r rat woedt. bittar door. Siads ao Naraanbar ksbbea wij 9774 I krijgrsgerangenen ganomao waaroadar 182 I offici«ren. . 'i MACEDONIE Ernsiiga artillerie strijd ï om Doiran en Monastir. Eib stsrk Bul-\ gaarsch detachement dat tea *aanT».l toog ; werd afgeslagen. | HOME meldt ; Op de Asiago-hoogTi*kte | ' heeft het ie leger dat sinds tien dagen, \ f onrerpoosd het bijzonderste punt der linie Irerdedigt, nogmaals verwoede aanvallen afgeslagen. NA DROEYEN WINTIRTIJD. Da navellacht bsagt luag en trearig ia 't. 0 wi# nu zwerft ea huis en vrede mi«t j ï Betroawt ea baidt nog wat, gij droavaa al : 't Zal sebaoner yrsiisn ia het dtrf ke«l«l, ; 't Zal achaonar warâea an een waadra tijd Zal kaeren aaat zij a wonaa an haarlijkkaid.r Da warali zal aass 't jaiebaad licht der 10a f Oprangea ait dan Jante korizsiss. Da dagan sallan stralaad epengaan Gelijk ia steigrand greaien wijdar alaan f Dar aaenaaheQ zislsrarlangen ea kan rraagd k la lavaaatijd vaa draam «a sclaaxe jeagd ; | Da bl«a»«a zallaa 't kMrHjkst klaargawald î aitsliagraa arar basab an weida «a raid; | Da v«gels sallan reaian d«or da laakt Mat songcfhkker op haabooge,«rija *Iaeht, Eu naar «ta blaawe transen waar kat licht : la achitterkaiea danst, sal boren 't ziebt l De leeuwrik haogt a als »sn zounig lied. Elk dal en elke hauvel ia 't vei scoiet Zal schoon zijn 's morgeus in den dageraad, i Maar 's arunds tchooner nog,als nadees haat < la grootsche Tred<;pracht de bemeiglcad | Zai bloeieu &Ss etn | lone siii en zoet Hi'O^ boven de aarde. Eii 't bl'jde -wiodge- [ruisch Zal ziageu ia da boomen om elk buis Ea ais eeu koUe joel van weelde slaan, Waar tarweyeldea groen en w^lig st&au ; i Gaen vijrer of geen beek zai dof nog zijn, | Maar openlaaben en den b)i den sebijn Weerkaatsea vaa de menschen orgesteordî Die droomend bloemen plukken aan han ] [boord. De menschen zaUen met den rroegen d»g Dvi groene luiyjes voor den vrtugdtlsseh Van 't nieuwe licht weer opealssan, waar [tiwaEg | 001 drukte en rou :v om treurue, reeds zoo [laDg, | | En nieaw zal't laren zijn en schoon ea jong. • ■ Eu uit de torena zal met forschen sprong ! De doode klank skan van de kbkkentaal, | Het feesîgebons voor lente en zegepraal. ILonden Arth. Cousaens ■awa—a ww 11 mi >■■ iifiiw^,X!TPsa>iawMn i ian iiiij.-i1—ia a l ! i To#itaneî ) 1 j Een aiziBderlijke irede l van ftnsland ? ■ Kr zijn ar die zeggan : dat Rusland dan ( vrada sluite of niet, 't an kan tcch niais aaa daa |l*estand varandaraa, wa lija immart da nieawigheid gawoaa. Dia *60 radaxaa- i ran asissan gr«otalijk«. M«n jssaat iasmar* aiat rargatan dat, nlkaawel wa aiats vaa Rasland aaaar kaavaa ta v«rwa«ktan, ar Itoak ae», zsker Taordaal aan daa kaidigen ' ■taat vaa iakaa vaat is. ni. dat Daitsak-laad t»ak verpliekt waa kat Oastalijk fraat \ ta bawakaa aa daa er aaa legamaskt i«eel 1 op aakoadan, dia aadara, ap eaa aadar | Ifrant kos warden gebazigd. M«at Ra*laùd na Vfada slaiten, daa var- ■ » dwijnt bet Oostalijk ooriogstooneel, tal- ) l rijke daitsche m Oostenrijkzeha divisias r komen vrij. Na da Temietigkg van bet i ; roemsensch legar son deze iegermacbt op ^ een ander front samengelrokken worden | en dan zou 't er nog kunnen stairen. I De Amerikanen zullen iatusscâeatijd we ' * gereed zijn. Aiboewel we daarop betroa | weu, moeten we de feiien nemei gelijk se Izijn. Het ingrijpen van Amtrika zal met ! vele wisselralligheden gepaard gaan en de s< Amerikaansche legers zullen toeb het Oos- ' telijk front niet overneman. Wij zullen : versîsrkt wori?ea, maar de Daiisckers 1» 1er. iasgelijks Tersterkiug aaagekicgen hebben en 't z&l dus bard tegen onzacht we-zen.Wal meer is, een nfzooderlijfce rrade vaa Rusland sou Daûscbland ia ssaat atel* laa den ra«sis*bea g rond ait te batea aa wat het aiisaea saaet ait Amarika, laa kat langa daar balaa. D* blakaa zaa aleahta , aog aaa woord zijn. 't la daa aok ta voorziea dat vaoralear dit alUa warkelijkheid worde er vaawega da bondgcaoataa keflig sal daorgebeakt wordea op 't Westelijk froat. Ailes kangt | ar vaa af. 't Is daar o m dat wa aiet kaaaea i galoavaa dat aan batiakkdijka atiialaad vol» gen mi op da ge?eehtaa ran YLaaadaraa ea oaa Kamerfjk. Mo«t«a we b.Hjrea otrappea, daa is &1L;« le b^rdoda, prsebs gelijk arar : 3 jaar ; kunsen we tcht?r doarboaraa ea : hat daitscke front acbterait sakai>ea daa mogea ws Tarsekerd wexen dat Daitschland al z:jLe sanmatigende vredta^isckaa zaa latenvaren Wi,t wetocheigeolijk betrachtaa* 106 Scloal 01 bel Froit. VAN " De Belgische Slaadiard Aan onze lesgevers, Reedi ego b eiea tijd ben ik in mijne sebaip geble»ea en mst reden. ; Ni 't Viftjf fan L- D« Scho^l op 't front " | gadurende de zaaaerm^andea kvram er al met eeas zoo eeu drukte en werd *r zoo kracbtda'iig bs d sa a \ werk ^r-slagen dat ik de handeu o ervoi had met de briafwis-seling aileen, Zij sî«eg tôt vijf en twintig brûrea ia ééuen d»g. Zoo r»as ik nocdza-kelijkerwijee heei stîiz«»ijgei>d. Cf bet nu aan dit siecbt vuorbeeîd ligt of aiet kaa ik niet uitmakea maar ik moat 1 btkeauea dat velen oadar de leagavera swijgeo als vermeord, waar het geldt bat maandelijktch ?er»s!*g. Noabtaus hat gaat ni«t om dodsaàtig de leidiag ran het werk ; iu baudsts ie nemen, sonder atandrestig ia > roeliag ts sijn aet de lucgerers. j D«aroza vraag ik nog eens alla lesgarars dat zij mij allgn aoedar uitzatidvring tegea 5s Dfcetab«r stn vcrslag zoadea zsndea vaa hunae wcrkiMia.'ïjbedeH ge'îurei.'da de maaad Nt>yea»b?r of gçdarcmde de verloopea aiaauden. Za aaoeten na siel gaan daakea dat ik een afîcitel T##aJ»f brgtar, maar ik moet kusnen opaake». ait kaa raralag welka iaaaiten ar aog zijn ia asa wark» : wat ar ta varaadarea aa ta rarbataraa is ea « kaa kaa ik kat waten iadiaa aieaaad ai} iats zagt Wij aaaataa kaaaaa apaakaa walka baakan «r s»oataa asagekoskt wardan aaz. an da atea«tan aallsa watan kg \ ondarriadiag dat ar daartoa tijd aa aiaaita aaodig zijn ia da kaidiga omstandighodaa. 1 Ziakiar aaa vingerwijiiag voar kaa dia baag zlja raor 't raralag. ! ï' Naaaa, bêroap, oadardameaz. raa dea / lawtgefejt (^a »*»!) 2 - Gelai issriiegen die regelmatig de lea# ' eea bij«venen. ô - Plaats en uar vaa de les. ■ 4 - Soort van les die gpge»en wordt : kaa ze doelnmig gegefen worden, wat ontbreekt er opdat ze belar gegaren worde, 5 - Zullen er nisnwe ieergangen Ingarickt worden of zal er moeten orergegaan Wordea tôt een andere graad in 't zelfde vak. 6 - Andere opmerkiagen vau de lesgerer. Lesgeïers, helpt ons in ons werk ; brengt bet uwe bij opdut het rruchten afwerpe. ' Voor 't welzijn ran onze wapenbroeders, MJaar N'I66g43) Dinsda^ 27 Novwnbcr

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Belgische standaard gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in De Panne von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung