Ein aktivistisches Bankett - einhundertjähriges Bestehen Flämische Hochschule

Ein aktivistisches Bankett - einhundertjähriges Bestehen Flämische Hochschule

Auf Bitten der Aktivisten – jener flämischen Nationalisten, die mit der deutschen Besatzung kollaborierten – wurde die Genter Universität von den deutschen Besatzern im Jahr 1916 wiedereröffnet, jetzt mit Niederländisch als Unterrichtssprache. Die Einmischung der Deutschen verprellte viele Professoren und lediglich eine begrenzte Zahl von Studenten immatrikulierte sich. Dennoch hielt sich die „Flämische Hochschule“. 


Blog: Ein aktivistisches Bankett


Redactie's picture
Redactie

Teil von

De grote oorlog

Het Vlaamsche nieuws

■ Vrijdag 19 October 1917. Derde jaargasg Kï 289 Prijs: O Centiem voor geheeî Beigiè Het Vlaamsche Nieuws . % ■ Verschîjnf *"7 maal in de week ABONNEMENTSPRIJZEN: foi «a maand 1 -7S far 3 maand 5— 6 maand ; 10—• foor één jaai 18— Redaktie, Beheer en Aankondigingen : 44, ROODESTRAAT, 44 iHTWERPEN . >A DE OPSTELRA AD : Raf ...

De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

Tweede Jaargang. nr 43 Prijs per nummer : 5 centiem Zondag\ 28 Oktober 1917 De Gazet van Leuven ABONNEMENTSPRIJS : Per jaar .... 2,50 fr. Voor 6 maanden . . 1,25 fr. Voorc.3 maanden . . 0,65 fr. alle briefwisseling »te zendenjj: Naamsche Vest, 41, HEVERLEE (Leuven) •• Postoheok-rekening Nr 242 Blke medewerker blijft verantwoordelijk voor zijn ...

Ons land

Jatrgaag, Nommer 2* PRIJS: 5 CENTIEMKN i il— i> mwn'i'iu ' cii ~"'i l'MBBnwamra-.'a^ 17 Noreinber 1917. ONS LAND STAATKUNDE - WETENSCHAP - KUNST - TOONEEL - LETTERKUNDE ————OEMi«nJIr-jin.;]I f ■■ ■■■: iMwt.iniw.»-.. n i—■msmmcmw-r ■ i ABONNEMENTSPRIJS Per jaar fr. 3.— Voor 6 maanden. » 1.75 Voor 3 maanden » ...

Het Vlaamsche nieuws

I Dinsdag 23 October 1917. Perde jsargsrg Nï 293 Prijs : Centiem voor geheef > - Het Vlaamsche Nieuws Verschijnt 7 maal in de week" ABONNEMENTSPRIJZEN : foor één maand 1.75 fa-r 3 maand 5.— Yoor 6 maand 10,— Voor één jaar 18.— Reuaktie, Beheer en Aankondigingea : 44, KOODESTRAAT, 44 ANTWERPEN 1 DE ©PSTELRAAD: Raf VERHULST, Dr, ...

Het Vlaamsche nieuws

Donderdag 8 Novembei igu1),. erde Jaarg&ng Jfê 308 Prijs « Centkm *• oor geheeî Beîgië Het Vlaamsehe Nieuws V'ersch|jn? 7 maal in de week — — —— i_ " : ' ! — — ; — : — * . ' [ | • ABONNEMENTSPRIJZEN : Redaktle, Beheer en Aankoniiigingec de oi'stelbaad: „„ AANKONDIGINGBN • Tooïtomamnd 1.75 T Ra( VEHHULST, Dr. ...

Het Vlaamsche nieuws

JBONNEMENTSPRI.IZEiN : poor één maand '-'S Voor 3 maand 6.— Voor 6 maand I0-— Voor één jaar 18.— Redaktie, Belieer en Aankondigingen : 44, ROODESTRA AT, 44 antwerpen Zaterdag 10 Nov. 1917 - 3de Jaarg. N1 Prijs 6 Çentiem voor België HET VLAAMSCHE NIEUWS VERSCHJNT 7 MAAL IN DE WEEK AANKONDIGINGEN: Tweede blad, den regel 2.50 Oerde id. id ...

De eendracht: weekblad voor het Vlaamsche volk

■ Tweede Jaargang, Nr n. — 10 November 1917. Prijs : 10 centiemen. Tweede Jaargang, Nr 11. — 10 November 1917. DE EENDRACHT Weekblad voor het Vlaamsche Volk ABONNEMENTSPRIJS : Een jaar fr. 5.£0 Zes maanden .... » 2.60 Drie maanden .... » 1.30 Geene abonnenten worden aangenomen die niet op voorhand het bedrag hunner inschrijving laten ...

Het Vlaamsche nieuws

i— TVT Wa.or V, . Py à i « « «•»■*s ;» t& fÇ -Jn^ Prijg ; @ Ceatieœ ¥©or'geheel België Het Vlaamsche Nieuws PU*Ç^ «S 8ÇÇ5^ «HP «ss» «w® e Verschijo! 7 maal in de w eek ADONNEMENTSPRIJZEN: Redaktle, Beheer en Aankondigingeni de OPSTELRAAD: Elke medewerker is persoonlijk ver- V ^ 151 , .* , 1.75 ' Ral VERHULST, Dr. Aug. ...

Het volk: christen werkmansblad

Aile briefwisselîngen vrach "frjj te zen den aan Aug. Va îecghem,uitgevervoor de naam JHaatsch. « Drukkerij Het Volk Jleerateeg, n» 16, Gent. Bureel voor West-VIaanderer ■Sastou Bossuyt, Recolletteu ®traat,14, Kortrijk. HET VOLK T7 Mon sohrllfî la « Op aile postkantoren aan lOfl per jaar. Zes maanden ft. 5.0C Dria maanden fr. 2,50. ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL Nr. 114. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. 1? September 1917 plicht en «^brechtigheid ! II. ^ "Waarom dan die erbarmelijke toestand van Ylaanderen ? Omdat raen dit volk, ons Ylaamsche Yolk, liet verachteren tôt een hoop beklagenswaardige ver-worpelingen die tôt onbekwaamheid en - tôt duister-nis ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL Nr. 114. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. 1? September 1917 plicht en «^brechtigheid ! II. ^ "Waarom dan die erbarmelijke toestand van Ylaanderen ? Omdat raen dit volk, ons Ylaamsche Yolk, liet verachteren tôt een hoop beklagenswaardige ver-worpelingen die tôt onbekwaamheid en - tôt duister-nis ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL Nr. 114. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. 1? September 1917 plicht en «^brechtigheid ! II. ^ "Waarom dan die erbarmelijke toestand van Ylaanderen ? Omdat raen dit volk, ons Ylaamsche Yolk, liet verachteren tôt een hoop beklagenswaardige ver-worpelingen die tôt onbekwaamheid en - tôt duister-nis ...

De Belgische standaard

f, vftfFïîïïpysaî ' FM? ' ss«â>;d ft >14 ' BMaa&K «.Je j giMcSdca £.75 iiiwi ».Wiw ' met J tr 'tl*vti s aii*a-i fr, 1,75 a taï,îr4«s 5.50 caftasse f .if r Sheiîc» 't lait# : t »ft*ad le, 3.50 • B&imdtB g,ta !MUke£«ft $?.J6S 0 ? 8 X 8 L ** gSÏ^SBK « A£a 00*5»iîJ« 8ï»»JJX D3S PÂSFJ» Kleitt* «kokes- ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

Derde jaargang - Nummer 910 Prâjs: 5 ceatiemeîï Maandag 19 Novembcr 1917 mwiii»jii ---r-rnunr"-'^——itt-é^m ONS VADERLAND I Administrât"!© s A, TEMPERE Orukker-Uitgovor, I 7, rue de Vie, CALAIS Belgisch dagblad verschijnende op al de dagen der week Râdactie s J. BAECKELANDT 17, rue Kloriet, CALAIS I _ ' ' ~ y ii. Mm aàrfci. ...

Ons Vlaanderen

Derde Jaar. - Hr 31. Priji : 10 Canilemen per Nommer. Zendtg, 23 September 1917 ONS VLAANDEREN VEKSCHIJNT ELKEN ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJS : Voor België en Frankrijk : Voor een jaar frs. 5 00 Voor res maand » 3.00 Buiten Frankrijk i Voor een jaar » 8.00 DOOR EENDRACHT STERK BUREELEN : TE GENT : 24, Wellinckstraat. TE PARUS : 181, Rue de ...

De werkman

* r rmlt ir* ^rx: ■S ipj W*** r' *Sm4 \ -i V 45e JAARGANG N° 2327 17 Augusti 1917 ïioofdopsteller s VolksvertegMw. DAENS Prijs : 4 ctm. Drukkera-Uitgevers ; FRANZ DAENS & ZUSTER Aanbevolen BOEKEN ; Twee Zielen, volledig Ver-haal, 60 c : — Jati zonder Vrees, merkweerdig, zeer boeiend, 65 c.; — Jantje de Voddenraper, oj 't gouden Hart, ...