Ons Vlaanderen

483041 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 23 September. Ons Vlaanderen. Konsultiert 28 Februar 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/x639z91t1r/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Derde Jaar. - Hr 31. Priji : 10 Canilemen per Nommer. Zendtg, 23 September 1917 ONS VLAANDEREN VEKSCHIJNT ELKEN ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJS : Voor België en Frankrijk : Voor een jaar frs. 5 00 Voor res maand » 3.00 Buiten Frankrijk i Voor een jaar » 8.00 DOOR EENDRACHT STERK BUREELEN : TE GENT : 24, Wellinckstraat. TE PARUS : 181, Rue de Charonne. Eerbied voor de Belgen en voor de Instellingen van het Beigisch Volk! Ons artikel verschenen in Ons Vlaanderen van 9 September beschreef zonder twijfel eenen waren loestand, waarvele vluchtelin-gen over te klagen hebben, getuige daarvan het zeer groot getal brieven die ons geluk wenschen om ons optreden. Wij laten die van kant en nemen er enkel drij welke ge-kende Belgen ons toestuurden en die den toestand in het vvaar daglicht stellen. In ons laatste schrijven zegden wij om te eindigen dat er twee middels moesten aan-gewend worden om de Belgen te doen eer-biedigen, en 't eerste was de eerbied die de Belgen tegenover zich zelf moeten hebben, het tweede, het optreden van de Regeering. Het weze ons toegelaten op het eerste middel te steunen, wij laten hier het woord aan den eersten onzer briefwisselaars : Belgen, eer biedigt U ! Gisors, den 11-9-17. Mijnheer de Hoofdopsteller, In 't laatste nummer van Ons Vlaanderen kloeg een Belg dat wij hier in Frankrijk, zooveel miskenning te verduren hebben, ja zelfs door sommige voor duitschers worden uitgescholden. Ja, het ware te wenschen dat hoogere overheid aan dat volk eens zijne zijne plichten van dankbaarheid kon herin-neren, edoch zal al wat er van dien kant zou kunnen gedaan worden, nutteloos zijn indien de Belgen zelf door hun gedrag geen achting af dwingen. Sommige Belgen die zich gedragen als ware sloebers, verschcon de uitdrukking, zijn de schuld van de mis-achting die op ons allen weegt. Hier in Gisors, als er groote stoornis ge-beurt, dan moogt ge zeker zijn er Belgen bij te vinden. Bemerk wel dat ik niet zeg dat het Belgen zijn van Gisors ; in 't algemeen hier houden de Belgen zich geheel deftig, en mochten zij wat meer hunne vroegere kristelijkheid indachtig zijn, het ware al wat men wenschen kan. Ik spreek van Belgen die komen van 'k en weet niet van waar., Een groote diefstal gebeurde in Gisors. Honderd vijftig duizend franken verdwenen uit de kas der fabriek. De dief is een Belg, een Waal ; men zegt dat hij bachten de grendels zit. Zondag nacht na de cinema-vertooning wierd er gevochten met messen, gevloekt en geburreld dat geheel de wijk in rep en roer stond, natuurlijk 't waren Belgen geko-men uit andere gemeenten. Dinsdag liep een slordige dronkelap door de straten al zingen en tuiten ; al zeeveren en zwabberen ging hij ieeereen te keere. 't Was weer een Belg. En als men dan tref-fclijk vo'k ziet de schoeren opsteken al zeggen « c'est un Belge », dan wordt men beschaamd van zijn eigen volk, en men zegt : is het te verwonderen dat men naar ons met steenen gooit. Wij zijn hier in Frankrijk gekomen heb-bende den naam van een deftig, eerlijk, godsdienstig volk ; en door de schuld van eenigen zullen wij dat land verlaten heb-bende den naam van een dom, laaggezon-ken, verdierlijkt volk ! Hoe jammer ! Volgens mij is het de Staat niet noch de burgemeester die ons moet achting en eerbied verschaffen ; het zijn de Belgen zelve die moeten indachtig zijn dat zij behooren tôt een land, dat straalt van glorie en deugd en die moeten hun land weerdig blijven. A. L. Na dezen brief is voor 't eerste punt de zaak bepleit. Belgen wees deftig en weerdig van uw land indien gij wilt dat men u eerbiedige. Maar de kwaal is grooter dan men denkt en de verantwoordelijkheid van dien ongelukkigen toestand ligt bij den vijand en zekere vlaamschhaters. Men leze liever volgend schrijven : Wie is verantwoordelijk ? Marseille, den 10 Sept. 1917. Geachte Heer Opsteller van a Ons VLAANDEREN » In uw nummer van gisteren heb ik met belangstelling uw artikel gelezen : « Eerbied voor de Belgen » en waarin er sprake was van de minachting, ja zelfs van een zeker gevoel van misvertrouwen van wege zekere fransche middens tegenover de Vlamingen. Dat het wel werkelijk zôô is, bleek voor mij nog eens te meer, over eenige dagen, uit een klein incident dat ik had op mij ne laatste reis naar Marseille. Ik had te Parijs den nachttrein genomen, en was 's morgens, naar den spijswagon gegaan om een tasje koffij te nutten. Nevens mij zat een jonge fransche kapitein. Aan de kleuren» van het kleinestrikjen aan mijn knopgat zag deman dat ik Belg was en weldra waren wij in druk gesprek gewikkeld. Wij hadden het natuurlijk over den oorlog, over de fransche, over de belgische legers. — « Jammer, — zei mijn reisgezel eens-klaps, — dat zooveel Belgen duitschgezind zijn ! » — — « Duitschgezind ?» — vroeg ik ver-wonderd:— « Wel ja, — wedervoer hij ; —de groote heeft der Belgische bevolking bestaat toch uit Vlamingen, en deze zijn toch den Duitschers zeer genegen ! » — Ik had wel niet veel moeite om den kapitein die een heel intellectueel mail was, den waren geestestoestand der Vlamingen te doen kennen en hem te doen begrijpen dat wij, Vlamingen, niet duitschgezind zijn, verre van daar ; maar wel Vlaamschgezind ; wat toch hetzelfde niet is. Voor de echtheid van dit verhaal, Heer Opsteller, Sta ik volkomen borg ; ik heb er geen letter af noch bij gedaan !... Maar, van waar komt dan toch die gedachte bij onze Fransche vrienden, dat_wij, Vlamingen, den duitschers zouden genegen zijn ? Zou dat ook al geene duitsche manœuvre zijn om zôô twist en tweedracht te zaaien tusschen ons en onze Bondgenoten ?...En wat moeten wij dan denken van die bladen, van die zekere fransch-belgische pers welke er be-hagen in vindt op zeer behendige wijze de Vlamingen te belasteren en zôô misvertrouwen tegen hun te verwekken ? Wat moeten wij dan denken van die zekere Belgische overheden, militaire of civiele, — 't schijnt dat er zulke bestaan ! — die nevens den dûitschen vijand, ook een vlaam-schen vijand meenen te ontwaren ?... Is dit niet recht in de kaarten der Duitschers gespeeld ?... Wat willen de Duitschers ? Wij zien het-genoeg in Rusland : Verdeelen om te kunnen verbreken !... De Duitschers willen ons, Belgen, ook verdeelen; in het bezette Vadcrland hebben zij de Bestuurlijke Schei-ding ingebracht, de Vlaamsche Hoogeschool gesticht. WaaromPUitliefde tôt de Belgen?... Ge zijt er wel mee !... om de Belgen tegen elkaar in 't harnas te krijgen!... Langs dezen kant van de vuurlijn, trachten zij den Taalstrijd aan te vuren, in het leger en onder onze vluchtelingen, daarin geholpen door onvoorzichtige of gewetenlooze Belgen. Mijn gedacht is dat wij, Belgen, die hin-derlagen van de Duitschers moeten verij-delen; voor ons, 't zij Vlamingen of Walen, blijft DE vijand immer Duitschland, en jaren, eeuwen zullen voorbijgaan eer eene vlaamsche hand den klauw drukken zal van een duitscher, druppend nog van 't bloed der edelsten onzer kinderen. Ik zou u waarlijk dankbaar zijn, Geachte Heer Opsteller, kondet gij deze regelen eene plaats gunnen in uw veel gelezen blad. J D. S. En hoor wat onze derde briefwisselaar nu zegt : Eerbied voor de Instellingen van het Beigisch Volk St-Etienne, den 9 Sept. 1917. Mijnheer de Hoofdopsteller van * Ons Vlaanderen » Ik acht het als een plicht van te pro-testeeren tegen de afschuwelijke geruchten die men sinds maanden rondstrooit tegen Hunne Majesteiten, tegen Belgische gene-ralen en officieren en gedurende de laatste dagen, tegen twee Belgische leger divisies, die zouden geweigerd hebben te marcheeren. Deze geruchten komen voornamentlijk uit de streek van Calais en |Dunkerque, in de- j welke er agenten moeten zijn om het volk op te hitsen, Het zijn bij zonder fransche en engelsche cçnvoyeur^, sold iten die deze geruchten verspreiden in de geallieerde liniën en achter het front, zij vinden ooren die gereed zijn om ailes op te slokken. Het is hoog tijd dat ernstige en doeltref-fende maatregelen genomen worden tegen de belasteraars van het Beigisch leger, want doet men het niet, zou gansch België kunnen lijden van de valsche gedachten dat men smeedt over ons leger, onze overheden en onze medeburgers. Want nevens naïeve en goedzakkige verspreiders dier geruchten, zijn er andere, die in het rondstrooiën ervan, nevens een slecht genoegen, een af-schuwelijk belang vinden, om ons eer te rooven ; en 'k bewijs het : er zijn twistzoe-kers en deze in de rangen van de Internationale en in hoogere pulitieke sfeeren, die zich, zoo meer op hua gemak bevinden om het « klerikale België » wanneer het eogen-' blik zal gekomen zijn te « lacheeren » en al het deksel naar zich te trekken .., er zij a er anderen die van die geruchten gebruik maken om de geschenken voor hunr.e « filleuls » te verminderen .., er zijn er nog die gelukkig zijn in die geruchten een veront-schuldiging te vinden voor hunne misach-ting en gémis aan broederliefde tegenover de réfugiés..., er zi j n er eindelij k, die elken vreem-deling verafschuwend, in deze geruchten de bevestiging vinden dat aile Belgen — bijzon-der de Vlamingen — bochen zijn, onbe-geerlljken, die den opslag der waren teweeg brengen en het fransche brood eten, en daarenboven spioenen en verraders zijn.... Gij weet beter dan ik dat nevens bewon-deringswaardige alliés, er andere zijn die het minder zijn. Zeg dan in uw blad, welke de juiste rechtâple^ing i? om wettiglijk die openbare schelmen te dcen vatten. Aile Belgen moeten zich op hun post bevinden om het aangevallen België te verdedigen. Maar wij moeten het doen met kennis van zaken . Geen geweldaden. geen geroep. Daar wij vreemdelingtn zijn, moeten wij voorzichtig zijn. Ik geloof dat ik er genoeg over gezegd heb om mijn gedachte klaar te doen begrijpen. Vermits gij begonnen zijt met te roepen « Eerbied voor de Belgen », vervolg dan met « Eerbied voor ons leger», <i Eei-bied voor onzen Koning en voor onze officieren... ! » Gij zult zoo prachtig tverk doen. D. Wat kan gedaan worden ? Buiten de zelibeheersching waîm-an er hooger spraak was, kan hier weinig door de afzondexlijke Belgen gedaan worden. Twee koninklijke besluiten (deze van 25 Nov. î.914 en van 12 januari 1915) hebben voor doel het verspreiden van valsche gc-luchten nopens oorlogsoperatiën te beteu-gelen. In het onbezette gedeelte van België en overal waar de Belgische militaire overheid hare macht uitoefent, kan men den misdadiger onmiddelijk vast doen zetten. De klacht mag neergelegd worden bij den burgemeester, de gendarmen en al andere agenten van de openbare macht. De misdadiger, of hij Belg of vreemdeling zij, zal in die gevallen, de goesting om te herbe-ginnen verliezen. Maar juist, worden feitelijk die geruchten verspreid op plaatsen waar de bevoegde belgische overheid aile macht verliest, waar de bovengenoemde koninklijke besluiten dus niet kunnen toegepast worden Er bestaat in Frankrijk een wet die evenals in België het verspreiden van valsche geruchten bestraft, zooals in België wordt ze zeer zelden toegepast. Zij bestaat noc1 tans, ook heeft iedereen het recht wanneer hij zich tegenover een « misdadiger » bevindt of zich bevorden heeft, een klacht te richten aan den procureur de la République of aan een zijner agenten (gendarmen, boschwachter, politie-kommissaris,enz.) De feiten die wij behandeld hebben wer-den klaar door onze correspondenten t*e-schreven, bijna aile vluchtelingen hebben de laste aanvallen gehoord tegen onze roem-rijke vorsten gericht, men heeft gemeld dat een onderzoek ging ingesteld worden en men heeft niets meer gehoord later. De tijd is gekomen dat onze regeering, van de fransche regeering bekome, — wij weten dat deze niets beter vraagt dan aan België aangenaam re zijn — dat aile klach-ten voor dergelijke zaken neergelegd zullen gevolgd worden. Dan zijn wij sterk, dan kan iedereen zijn land dienen, en zullen wij het niet lang moeten dienen. Bij onze Uitwijkelingen Rouen en Omliggende Uit Rouen en omliggende, abonneert of « ONS VLAANDEREN » aan het hulp- bureel van het blad te Rouen, 195, rue Martainville. Zendt aankondigingen en mededeelingen in, ROUEN. Belgische Kerk : Rue Bourg-lAbbé. Elken Zondag missen te 6 u., 7 1/2 u., en 10 u. plechtige hoogmis — Vlaamsche Sermoenen. Lof te 3 u. — Biecht elken morgen en's Zaterdags van af 5 u. Zondag 23 Sept. — In de 7 1/2 u mis, algemeene communie voor de jongelingen. — De Hoogmis vooi Eenv. Zuster Josephine van wege het werk huis St-Nieolas. Zondag, 30 Sept. — Gewone diensten. St-Jan-Berchmanskring. — Heden Zondag algemeene communie in de 7 1/2 u. mis. Na het lof algemeene vergadering in de kerk. — Niemand mag afwezig zijn. Burgerstand. — Huwelijhsbeloften : Houtmeyers Jan weduwnaar Grooten uit Molenbeek \vonénd« Anderlecht met Verduyn Flora West Roosebeke jwo-nende schaarbeek. — Sinnesael Yalere. Langemarct met Simoens Bertha Yper. Berlens Henri Èlsene mei Wibault Elisabeth Brussel. Deryckere Charles Dadi-zeele met Matthys Félicie Sleps-Sloorslede. Geboorten : Georges-Octave Savaroe Antverpen ; Olga-Maria Beauprez Poperinglie. Sterfgevallen : Dumortier Henri 1 maand Vlamer-tinghe ; Tavmans Adrienne Marie Eugénie Echtge-noote Paradis 3(5 jaar Verviers. Petit-Quevilly. — De hoofden der huis-gezinnen met ouderlingen tôt werken onbekwaam ofwel met kinders die ter school gaan of daartoe nog te jong, worden ver-zocht zich op heden Zondag seffens na de mis van 9 ure in de Belgische school aan te bieden. Brengt uwgrijs «Carnet d'identité» mede. Sotteville. — Onze voorstad telt nog een Belg meer. 't Is het onlangs geboren doch-tertje, gedoopt onder den naam van Bertha, van de echtgenooten Cornélius Costers en Maria Dewolf, uit Wespelaer. Wij heeten het welkom ! Irena (Wytschaete), Rots J- (Wervick) en Kindt Juliaan (Roeselaere) hadden hun eere-communie gedaan verledenjaar. Te dier gelegenheid werden de schoolkin-deren in portret getrokken; wat een blijheid bij ouders en kinders ! Laat ons hopen dat aile ouders en aile kinders tôt 14 jaar even-veel vlijt zullen toonen om aan de uitnoo-diging te beantvvoorden als wanneer hune school met 1 October herbeginnen zal, onder 't geleide van een brave en zeer bekwame Hoofdonderwijzer en Hoofdonderwijzeres, zijne dochter. Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme.) — Nog de Prijsuitdeeling der Belgische school. Nopens de uitgereikte belooningen deelen wij hieronder de prijsennaamlijst mede, onder andere der volgende leerlingen. Ie Afdeeling. Ie Prijs Louis Astaes uit Staden; 2e Marie Vanoorde, uit Gheluwe, Mathilde Baert uit Brusset ; 3e Prijs MauriceDecamed uit Rous-selaere.2e Afdeeling. Ie Prijs Georges Astaes uit Staden, Paul Massant uit Mechelen ; Jeanne Vandenplas uit Mechelen ; 2e Prijs Celine Mampaye uit Boom; 3e Prijs Emma Pauwels mit Yper. 3e Afdeeling. Ie Prijs Jeanne Mortier uit Uper ; 2e Prijs Marie-Hillebrandt uit Dixmude ; 3* Prijs Rosa Mampaye uit Boom. Daarenboven werden , de 2 • eeregrijzen, bevattende 2 groote prachtige boekdeelen geschonken door den Heer Belgischen Consul, door hem gehandteekend en met den consu-laeren stempel bezezeld, gewonnen door dito Louis Astaes en Jeanne Mortier, dit zal hun leven lang eene herinnering blijven hunner schooljeugd te Clermont-Ferrand. Hertelijk Profieciat ! Dit deelen wij hier mede om door onze schoolmakkers, geweren meesters en mees-teressen, vrienden en familieleden ook in VLAAMSCH-BELGISCHE SCHOOL te OLORON (B.-P.) GEDACHTENIS VAN DE PLECHTIGE COMMUNIE DER OUDSTE LEERLINGEN (Rechts : de Aalmoezenier). (Links : de Onderwijzeres). Oloron. (Basses-Pyrénées). — Op O. L. Vrouw Hemelvaart, I5 Oogst, was het feest in onze belgische kolonie de : de oudste leerlingen onzer vlaamsche school deden hun Plechtige, Communie. De schoone plechtigheden, werden bijge-woond door aile Belgen van Oloron en om-streken, in de groote kapel van het hospitaal waar de goede Zusters ons zoo genegen zijn . Menige ouders en vele jongeren volgden de eere-communicanten ter H. Tafel; de kinders wel voorbereid, waren gelukkig en de ouders fier over hunne kinders : 't was een feest vol zoete herinneringen aan dien zaligen tijd van vroeger in ons duurbaar Vaderland. De eere-communicanten waren : DeClerck Martha (Passchendaele), Nuyttens Margriet (Moorslede), Van Gheenberghe Augusta en Maurice (Moorslede), Allard 2 gezusters (Houthem-bij-Komen), Kindt Maria en Omaar (Roeselaere) Priem Alice en Maurice (Langemarck), Huyghebaert Romanie en Jules (Moorslede), Geerardijn Adiel (Clerc-ken-Houthulst). — Staessens Germana en ballingschap verblij vende met vreugde gelezen te worden. Ten slotte bedanken wij eerst en vooral onze moedige onderwijzeres Jw Elza Van Ghyseghem, die geene moeite spaart om ons tôt nuttige leden der samenleving op te leiden, ook den Eerw-Heer Pater Bertels, Bestuurder en slichter der school die altijd op de Cres staat voor ons tijdelijk en eeuwig webzijn, en eendelijk den heer Paul Auger, Belgischen Consul voor het junnen zijner prachtige prijzen. Een groep leerlingen der Belgische School. Dax. — Het eigen vlaamsch leven onder de Belgen hier ter plaats bloeit waarlijk, voor zoovele natuurlijk het kan bloeien in ballingschap. Een woordeke van lot voor de Vlaamsche School.de Belgische mis en het Belgische lof! Bravo 1 de Belgen doen hun beste ! Iets nieuws! Iederen Zondag, onder aan-sporing van hun, Almoezenier, doen de Belgen hier eene omhaling, en met die om-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Ons Vlaanderen gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Parijs von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung