Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

488172 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 19 November. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Konsultiert 26 Mai 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/tm71v5ct9b/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Derde jaargang - Nummer 910 Prâjs: 5 ceatiemeîï Maandag 19 Novembcr 1917 mwiii»jii ---r-rnunr"-'^——itt-é^m ONS VADERLAND I Administrât"!© s A, TEMPERE Orukker-Uitgovor, I 7, rue de Vie, CALAIS Belgisch dagblad verschijnende op al de dagen der week Râdactie s J. BAECKELANDT 17, rue Kloriet, CALAIS I _ ' ' ~ y ii. Mm aàrfci. 'lA'.Tit ABOWEMKXTEX Pe)' iiutatiil Kalgie S .5« t't'ttdkcljk S.(M> Ëa^eland-KoUaiidl 3.00 Pi'i' eiiinpste • « 4.00 » 5.ÔO » S.llfs .■Vïi'S» '.j ve h Vftdt'i'l&lui >' i7. F*ii ■ <!;> Vit*. Cî*i«i« Eecht door, vrij en vrank voor Gûd en volk en land rgdactiestukkkn. nicuw3 te zenoen rue mortet •% 7 kn ftuit chantilly 73 calais ABO^XEMEi\TSI»liIJZEi\ VOOR SOLDATES we!'bv {y «lîï^eeas^ o.s5 deze abonnementen dienen met minstens <n -rr*,i i.ii) 1 O NUMMERS IN££NS AANQCVRAAGD EN DAQELIJK8 U Ul'^6UU " * AAN HETZELFDE AORE3 GEJONOEN TE WOftOEN luÈÈÈMB&ÊàMÈààÉÂmtàxàààÉ.àààÉà AAN HARiS MAJESTEIT ELISABETH KON1NGIN DEE BBLSBft op haar naamdag. tîeil ! I Nog alstolk van ons jongens, Hoog-edele Mevrouwe. staan we weder recht-op en fier en blikkén nu vol licfde naar hwe Majesteit. Heil ! Koningin Elisabeth, heil ! Heil ! reine, wondere Elisabeth, [koningin d»r Belgen, heil ! [ Heil ! geëerde, beminde vorstin, een-•oudige heldin, heil ! I Heil ! voorbeeldige, moedige Moeder, Hieil ! ■ Heil ! Liefdezuster van ons jongens Se velde of gewond, troostengel van ons wolk te lande, heil ! I Wijl ik hier droomend zit voor uwe Bpbeeltenis, Mevrouwe, schaak ik uit uw leven tal van verscheidene beelden. Het sehoonste, lut grootste is uw blijcîe intrede te Brussel, in dat machtig jfeestelijk welkomjuicheh van 't U toen reeds genegen volk. Ik pas daar ver-gelijkend op,de komende zegepralende Fntocht in onze hoofdstad, Heel het |jjmjc Belgische volk, dat U wuivend, Ebelend zijn groote liefde geestdriftig tuigt; de feestroes die uitspat |uit î dicht gedrongen menigte op den loftoclil, en uit de duizenden monden n die menschentrossels die hangen de vensters, tôt op de daken, uit aile aizen ; bloemen kruid en palmen ■trooit en werpt uw volk uit voor uw Winklijke hoi'koets; en Gij, als konin-gin, aan de zijde^van uw roemrijke Bferaaal, uw lieflijk hoofd met goud en edelgesteente gekroond ^rgeldt met fijiw zoete lach de gevoelde, innige, ffevendige liefde. die wederzijds keert tussclien volk en v ors tin. Op uw naam-d:ig wenschen wij, Mevrouwe, dat die blijdag welhaast dage. Zoovele gaven erkende ons volk aan U, maar het ging nog hooger op met hunne Koningin, wanneergij in de opvolgende lijdens-j dagen op eenvoudige, toch bewonde-' rensweerdige wijze hun voorbeeldwerd van zelfbeheersching en mo'ed. Aan len Yzer met het leger staaktet Gij uw vluchten en stond pal en recht midden het gevaar. ■ Het strijdcn en het lijden van uw -\olk zoudet Gij volgen en beleven tôt steun en opbeuring van den Koning en zijn leger. Nadien, diclitbij dedruk gebeukte strijdlinie aan de overstrooming zult Gij al? vluchtelinge in een gewoon buiten-huis aan de zee uw ballingsleven slijten. Die communie van ontbeeringen met uw ontceddend volk zal de klacliten op hunne iippen weerhouden, en ze verplichten tôt bewonefering voor hunne Koningin, in; lijden en in gevaar : eenvoudige^ Heldin. Op uw naamdag wenschen wij, *Me\rouw, dat gij niet Tan g meer Vorstin vain een verloren land blijvet. ^wYe seliaamden ops, al zinnend op U, hoe we uw eerste eièjenbestaan, uw beeld als Moeder niet eerder in onze betlden schaakten. De voorrang van uw titeï vau Vorstin, buitenaf aile andere ijl|ngen, hebt Gij zelve door uw handc-Jen ons aangewezen en we volgden U na in uwe bedoelingen. Toch, Moeder zijt Gij ui^ermate gewetensvol en plichtbe-s®end, een toonbeeld van aile hûise-lijki: deugden. Aan de BelgischeMoeders ^MîtGij het voorbeelcl gegeven, hoe zij "vo<jl*den dreigenden nood van het Va-^■■land hun huisgezin moesten ver-^Beuren. Prins Leopold, nog knaap, I K me^ ransel en geweer naar den Prins Karel wordt in het zeewezen °^cleid. Onze knapen volgden hun ^Sûrbeeld, vroegen aan hun moeder, om ^■vrijwilliger op te trekken en de moe-°e,,S Jionden niet weigeren wat hunne «vOm'ngin hun had voorgedaan. Moeder-zfg en moederleed vond sterkte en j ||"f°st in U, en dank zij uwe machtige Bjgniaking bekwam het leger eene ■■rbende die doorhare offervaardigheid het zedelijk peil hoog houdt. Op uw naamdag wenschen wîj U de weldra komendevereeniging van uw verscheurd huisgezin. Beelden volgen nu, veelvoudig, plaats-verspringend, snel; toch vattend, zicht-baar. Op het strand, in de duinen wan-deldet Gij zonder aunhung midden van uwe jongens op ru st. Gij waart « ons moederke ». Gij glimlaehtet... die glim-lach U alleen, zoo eigen We smaakten het gevoelige genot van uwe liefde en dagen lang bleef ons de geln ugenis bij en we droomden er 's naents van zoe-nend. In de schietgracliten, aan den eincler kljm uw blanke beeld. « Ons Komngske ! » fluisterden uw jongens ver; lu't door uw© stoutmoedigheid. ûij lcwaamt ons opzoeken, opdat w'het z urien weten, dat Gij ons oorlogslèveu midden het water onder den grond in vvin l en regen, slijken modder,kendet. Maar .we noemden het te veel gedaan en wevreesden dat U ongeluk overkome. W(î waren tevreden U buiten het alom spokend gevaar terug in veiligheid te welen. We droegen U toeh hooger weeral in onze harten. Gelijk « een liefdezuster » zagen we U keeren van bed tôt bed in die eindelooze zieken-zalcn Uw woorden waren balsem op onze wonden. Uwe aanwezigheid suste aile pijn, uwverpleeg maakte genezing uit. Uwe beeltenis als « zitikediensier » giing de wereld dooi, maar uwe moeder-lijk ■ hartelijkheid en edelmoedigheid kennon enkel die door het ongeluk getrollen, dWor uwe zorgen bevoorrecht werden. In de afgelegen visschershutten gaat Gij zelfs uwe diensten bieden en met eigeiie handen het gekomen wicht in allé ziekle verzorgen. Bij uw innemend woord legt gij « Troostengel» in de ha'ud vari het grondgewortolde arme volk uwe milde ongekende aalinoes. Zoo clraiigt Gij, gelijk uwe Besehermheilige in uvven wij den sehoot de lieve rozen d e gij nu ginds, gelijk weleei te Brus-sel. zoo lief, vrijgevig rondstrooit, Ons volk kan onmondig zijn. maar 'tdraagt U in zijn hart. Nog, de trein der school-kolonie liield stiI "in de statie van A. Uit aile de portieren wapperden belgische vlagskes. Kinders hadden ge-weend, de moeders weenden nog. Maar nu juichten de kinders « Leve onze Koningin ». Heel de lange trein bracht Gij lekkcrnîj en de opbeuring uit uw heerl'jk bezoek. De moeders vveten het en zegenden uwe aandachtige goed-wiiligheid. Op uw naamdag wenschen wij dat aile go .d en troost die Gij zoo aandoeulijk uitdeeldet,U duizen Jvoudig weerkeere. Belgie ligt in rouw gedompeld. Bijna in elk huisgezin weent men de roemrijke dood van een vader, broeder, zoon. Eigerihandig versierdet Gij aile de gra-ven onzer heiden op aile onze oorlogs-kerkhoven. met de door U verzorgde bloemen. \lie die bloemen met de ontlok<:rtè erkentelijkheid van geheel het Belgische volk stapelenwe voor uwe voeten, mocht elke chrisantheme tros gepaord gaan met een klein gebedeken, hoe machtig zouden ze den hemel in-drirgen voor uw heil. Wij wenschen het. wij hopen het, wij doen het op uw naamdag. De goede Gocl beware U voor uw gemaal, uw kinderm, uw volk ; die U eeren, bem|nnen en hoogachten; Hij vergelde U al uwe goede werken ; ftw heilige Patronesse bescherme U in aile gevaar en bekome U door hare voor-spraak met onze gebeden : bloeiende gezondheid en lang en gelukkig leven. Heil ! gelitifde Koningin Elisabeth ! Heil ! ! E. BBKBANTS. | Ôbjckticf Nieuws ©e ofïicieele Informations Belges, ont-■nfn a,ar| een Brusselsch blad de vol-B e cijfers over het getal studenten ■ deGMtgehe Hoogeschool. sek 6 C1,'fers werden opgegeven door den brirt'V--? ^.er ^00geschoo], in het ge-^■1(flijke jaarverslag bij cle pleektige van het aoademisch jaar. «ûens het jaar 1916-17, hebben de n ten getalle van 138 hun in- I m schrijving genomen ; onder deze zijn er 127 Belgen en 11 vreëmdelingen. De fakulteit van wijsbegeerte en letteren teldc 51 insehrijvingen ; die van rechten 13 ; die van weten schappen 47 ; die van geneeskunde 15; de hoogere handels-school 6, en de hoogere landbouw-school 5. Samen dus 138 irischrijringen. Het getal Belgische studenten wordt als volgt over de versebillende provin-cien verdeeld : 76 studenten uit Oost-Ylaanderen, 15 uit West-VIaanderén, 25 uit de provincie Antwerpen, 7 uit Bra bant en 4 uit Limburg. Samen 127 Bel gische studenten, plus elf vreeemdelin gen maakt samen 138 studenten. Anderzijds lezen wij in Le XXe Siècli van 4 November onder deri titel, l'insuccès de l'Université Boche, dat de Gentsche Hoogeschool voor het nieuwe school-jaar 1917-18 ailes tesaam, twee honderc vijftig studenten telt. Dus 112 studenten meer dan het voi ig jaar. PERTINAX. — STATISTIEKEN t Ware eene zeer intéressante statis-tiek, na te gaan hoeveel exemplaren van XXe S. en Het Yaderland dagelijks hosieloos worden uitgedeeld. Dat ieder-een in zijne omgeving toezie en op-teekene, zoowel op voor- als achterlinie. en den uitslag zijner bevinding naai Ons Vaderland zende. Dan zullen wrij eenerzijds den gedeeltelijken uitleg hebben van hfet àantal exemplaren dat zii beweren kwijt te geraken in 't leger, er anderzijds op onze beurt de vraag stel len : van waar komt dat gelcl ? Het dient ook opgemerkt dat sinch eenigen tijd beide bladen niet meei ■yvorden verzonden onder band «Ministèr* de la Guerre de Belgique —Très urgent > doch wel met, op denzelfden gekleurder omslag, de néderige letters : XXe S. — Het Vaderland, quotidien belge, paraissant provisoirement à Paris. mil illll l|JP— >■!■■! PAIESTIM De Turksehc aftocht in Falestina Londen 15 Nov. — De Engelsche troe-pen drijven de Turken in de kustvlakten van Palestina. Het peerdenvolk speell de bijzonderste roi in de achtervolging. De Turksche stellingen van DjemaJ Pacha bescliutten den weg van laffa en van Hebron langs Bazt-Djibren die ook den weg is naar Palestina. De Engelschen zijn sedert den val van Jafï.i in beide richtingen 40 km. diep gedrongen. De bevolking van Syrie werd door de Turken achternitgebracht tôt in den sektor van Avadiel-Han. Van ai' dit punt kon het Turksch leger in zijn haastige vlucht niet meer medenenien. Zij hebben groote munitiedepots doen springen, maar ailes is niet ter prooi der vlammen geworden. Een grootevoorraad materiaal is in de handen der Engelschen gevallen. De Engelschen werden door de bevoikingen met den grootsten geest-drift onthaald. Tengevolge van de be-' drijvighe^d der vliegers konden de Turken dikwijls niet ailes vernielen. In het Z. Van Palestina lagen verscheidene nieuwe ijzerwegen die van Jérusalem afzakten naar Hebron en Bir Seba en van de lijn van .laffa tôt Gaza met Baït-Hanoum als eindstatie, Andere lijnen vèrbonden deze ijzerwegen aan elkander. 't Is vooral op deze ijzerweg-lijnen en de statien dat de Engelsche vliegers en peerdevolk het gemunt hadden. Boni men hebben groote verwoes-tingen «angebracht aan de statie van Arak-AlrMuiohiyé, El-Tinch en Al-Eailé. De Turken schijnen volladig verrast ge-weesttezijn, zoodanig dat zij geen af-tochtslijn hebben kunnen oprichten. Van daar hunne snelle vlueht. Turksch optimsisme Amsterdam 15 Nov. — Emir Shebib Arslan, opperbevelhebber van de Turksche troepen in Liban, die ook deel nain aan den aanval tegen het kanaal van Suez, verklaart volgetis de Duitsche pers dat de toestand in Palestina sinds lang voorbereid was en dat het terrein daar voldoende natuurlijke hinderpalen aan-biedt. die de Turken bevoordeelingen. Alhoewel de Engelschen hunne machten -verdriedubbeld hebben, denk ik dat wij hun vooruitgang zullen tegenhouden. Nieuwe troepen komen aanh.oudend toe en wij zullen ongetwijfeld de zegepraal behalen. De onzijdigheid van Zwitser-landGeneve 15 Nov. — Het politiek département van den bondsraad seint : Geruchten zijn in omïoop als zou Zwitserlandin de laatste dagen gevraagd geweest zijn doorgang te verleenen aan troepen en materiaal. Het politiek département verklaart dat deze geruchten van allen grond ontbloot zijn. De segeering heeft van geen enkel oorlogvoerende partij dergelijk voorstel ontvangen. Van een ander kant wordt geseind dat de verbondenen geen troepen samen-trekken aan de eindstatie van de lijn Simplon en Savoie en op het meer Majeur. De Fransche gezantheeft verklaard dat Frankrijk geenszins het inzicht Jieel't de onzijdigheid van Zwitserland te krenken. — — De vijand zou een ojfensief bereiden in den Balkan « Journal de Genève ». Uit de zelfde brou die ons over eene maand het Dnitsch-Oostenrijksch offen-sief in Itall^ voorzegde, vernemen wij : Een nieuw uitgebreid offensief wordt voorbereid. Duitschland richt naar den Balkan troepen die het aftrekt van'tRus-siseh front. Het doel is samen met de Bulgaren de ftalianen uit Epire en de Franschen uit Salonika verdrijven. Zoo dit ontwerp lukt zou koning Konstantijn op den troon herstehl worden en de middenrijken zouden meester zijn van gansch oostelijk Europa. .nanyijii I»»- . — ; AMEESK De spioendienst op de « Hambourg-Amerika » New-York 15 Nov. — Onder de doku-menten aangeslagen in de bureelen van de Hambourg-Amerikalinie te New-\ ork heeft men eene briefwisseling gevonden die schijnt betrek te hebben op de aan-komst en het vertrek der transport-scliepen.Het akkoord met Japan New-York 15 Nov. — Men seint dat onderhandelingen plaats gehad hebben tusschen Japan en Noord-Amerika. Japan heeft onder anderebesloten aan Amerikaeen groot aantal schepen, tegen-woordig in de Stillen Oceaan te verkoo-pen.'Amerika heeft terzelfder tijd beslo-ten aan Japon staal te verkoopen, ten einde den opbouw der schepen te be-spoedigen.De onderhandelingen met de Seandinavische eilanden New-York 15 Nov. — ln hunne ver-slagen met de Scandinavische landen en Holland heeft Amerika verklaard dat de levensmiddelen die zij naar die landen stnren in geen geval mogen naar Duitschland gestuurd wordpn. Noorwëgen en Zweden hebben die aanvaard, maar tôt nu toe weigerde Holland het akkoord te sluiten betrekke-lijk den uitvoer van landbouw voort-brerrgselen.In vergelding zal Amerika van Scandinavie en Holland 500.000 ten schepen ontvangen. De Hollandsehe scliepon zullen ge-bezigd worden voor den vervoerdienst tusschen Argentina en Australie. _ — De duitsche mislukking Voor Passchendaele Engelsch front. Sedert zaterdag beschiet «le vijand buitengevvoon hevig Passchendaele en de stellingen door de Kanadeezen ver-overd len N. in de richting van West-Roosebeke. Sedert lang was zijn artille-rievuur niet meer zoo geweldig. Zware obàsierszijnaang'ebracht wiens obussen onmetelijke putten graven. Zullen de Duitschers pogen Passchendaele te heroveren of den engelschen vooruitgang Çrachteri te verhinderen in de richting van West-Roosebeke ? 't is heel wel mogelijk. De stijgende bedrijvigheid, de aan-komst van versterkingen, de herhaalde aanvalleti stellen hunne inzichten bloot. llet vooruitziclit van eenen winter te -moeten doorbrengen in die lage streek moet hen afschrikken. . Maar nu reeds zijn hunne stellingen te ongunstig om met kans van welgeluk-ken te kunnen aanvallen. Van waar wij zijn kunnen wij al hunne bewegingen nagaan en al hun troepenverzamelingen opmerken. Een opmarsch in groep kan ons niet ontsnappen, want zij 'moeten bekende wegen volgen daar de andere putiten onbegaanbaar zijn. Wij moeten noch list noch verrassing vreezen. Tôt nu toe werden al hun pogingen verijdeld. De voornaamste vijandige stellingen ni. de heuvels van Passchendaele Yper werden voor het meerendeel door ons veroverd. Onze oogen zijn op Rous-selare gevestigd. De Duitschers hebben wel verdedigingslijnen opgericht maar deze kunnen nooit zoo sterk zijn als desgene die komen te vallen. De tegen-aanvallen zijn de laatste stuiptrekkingen van het monster. —— DE TOESTAND !M RUSLAND Eene proclamatie van Kerensky 16 Nov. — De detachementen van Kerensky liggen rond Pètrograd. Kerensky kondigt eene proclamatie af waarin hij zegt dat hij de revolutie toe-treedt en waarborgen geeit aan de Bolcheviks.Kerensky zou niet aanvallend optreden. Voorstellen lot overeenkomst De socialisten zouden maandag de volgende vo ors telle n gedaan hebben aan de Bolcheviks : 1. Ontwapening van de Roode YVacht. 2. Hetgarnizoen van Pètrograd verplaatst en ouder de bewaking van den gemeente-raad. 3. Stilstand der krijgsbewerkingen indien deze voorwaarden aanvaard worden. 4. Verzekering dat de troepen van Kerensky bij hunne intrede te Pètrograd geen enkel geweejscliot lossen. 5. Geen huiszoekingen noch aanhoudiiigen. In geval een wapenstilstand op deze basis kan gesloten worden zou onmidde-lijk eene regeering opgericht worden met vertegenwoordiging van al de socia-listische partijen, ter uitzondering van de Bolcheviks. De politiek der regeering zou op de volgende punten gesteund zijn : Zoo spoedig mogelijk vrede, al de grondeigendommen ter beschikking ge-steld van 't landbouwkomiteit, bijeen-roeping der grondwettelijkevergadering. De Bolcheviks hebben al de voorstel-len aanvaard tenzij dit betrekkelijk hun uitsluiting uit^de regeering en vragen dat de regeering voor het middenkomi-teit der Soviets zou verantwoordelijk zi j n. Een voorstel tôt wapenstilstand voor drie dagen werd door de Bolcheviks afgewezen. Zij willen eerst hunne voorwaarden aanvaard zien. De Maximalisten overwonnen te Moskowa Petrogad 14 Nov. — De berichten uit Moskowa zij;j tegenstri jdig. Volgens zekere inlichtingen zouden op 10 Nov. veel personen gedood geweest zijn. • Moskowa zou volledig in de handen zijn van een regeeringskomiteit. DE TÔESTAN D VERBRGERT PETROGRAD IN VUfflîïiEM ZELFftIOOBD VÂN KERENSKY Parijs. — De Bolcheviks zouden zich overgegeven hebben. Milioukoff, Gout-choff en Radzianko zijn te Moskou. » Kerensky zou zelfmoord ffepleegd hebben. Pètrograd staat in vlammen. •De ministeTraad van Japan zou ernstige besluiten genomen hebben. De tanks aan het werk New-York 14 Nov. — Van de corr. van de Associated Press : Eene sektie ltaliaansche geblindeerde autos, voorzien van drie kanonnen en torens, is teruggekeerd naeene moeilijke zending volbraclit te hebben. Zij had bevel ontvangen de bruggen van den Tagliamento en de Piave telie-vvakcn, tôt dat de achlerhoedenvan liet peerdevolk er overgetrokken waren en die bruggen vervolgens vernietigen. Die sektie moest tôt ter dood de bruggen van Sacile. Polcenigo, Santa Sucia en San Giovanni bewaken tôt deJjersag-liers er o\ ergetrokken waren. Zij hebben zich zoo goed van hunne taak gekweten dat al de achterhoeden . * beide rivieren konden overtrekken en de bruggen^ konden doen springen. Een enkel geblindeerde auto moest bescha-digd achtergelaten worden, alhoewel 18 op 40 erg getroff'cn werden. • Laalsle ojpcieeîe berichten Fransçh front PARUS 17 Nov., !5 u. ârtilleriebedrijvigheid ten N. van Ccurtecon. IVij sioegsn een vijandig detachement af. Wij maakten esnige gevangcnsn tijdens raids ten Z.-0. van Sî-yiuniin en in ChampagneEngelsch front LONDEN 17 Nov., 15 u. Zeer groote artiileriebedrijvigheld van do beide artilleriën in de richting van Passchendaele.Onze ronden maakten gevangenen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Calais von 1914 bis 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung