Het Vlaamsche nieuws

488027 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 07 November. Het Vlaamsche nieuws. Konsultiert 26 Mai 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/qv3bz6343z/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

i— TVT Wa.or V, . Py à i « « «•»■*s ;» t& fÇ -Jn^ Prijg ; @ Ceatieœ ¥©or'geheel België Het Vlaamsche Nieuws PU*Ç^ «S 8ÇÇ5^ «HP «ss» «w® e Verschijo! 7 maal in de w eek ADONNEMENTSPRIJZEN: Redaktle, Beheer en Aankondigingeni de OPSTELRAAD: Elke medewerker is persoonlijk ver- V ^ 151 , .* , 1.75 ' Ral VERHULST, Dr. Aug. BORMS, Alb. VAN DEN BRANDE „ ...... . ... ^ 15 '-' foor wn m<vauu DnnnpKTDUî 44 ' „ , 7 , , . , _ antwoordelijk voor ziiQ schriiven, cil Derde id. id 1«— V»i 3 «OODESTRAAT, « Met de vaste medewerking . •1 J Ti«d. id. M. i.5» Twr i maand J°- ANTWEBPEN van floogleeraar Dokter Antoon JACOB jmdt met ee! de Kedaktie- # Dood»bericht » — la» M» i»81 - 18— > - _ " ' i' • : OFFICIEELE BERICHTEN ff «y-—« 1 ——— (Al DUITSCHE ZIJDE DUITSCH AVONDBERICHT % Berlija, Maandag 5 November. — Officieel : f In Vlaanderen afwissederod geschutvuua\ Bij de andere legers in het Westen en Ooste niets ingxij pends. In boven* Italië gaat het goed voorwaarts. VAN OOSÏ. HONG. ZIJDE ITALIAANSCH GEVECHTSTERREIN Weeneni, Maandag, 5 November. — Officiee Aan de Tagliamento is do strijd hervat. Oc I tenrijksch-Hongaarsche en Duitsche divisies w: ten aan den middelloop gewapendorhand daa over heen te komen. Ze \yinnen veld. De divis van generaal Félix prins Sohwarzen'berg, d ,r sinda eersgistermiddag op den Westelijken oev van do rivier staat, maakt e zich door snel ! kordaat door te tasten, bij zonder verdiensteli om de snelle voorwoaitsche bewegimg te do skgeu. Den vijand zijn meer dan 6000 gevanj. nen on een aantal kanonnen ontnoonen. Ook ko nel-generaal baron Krobatin niaakte overal v< deringen. VAN TURKSCHE ZIJDE TURKSCHE FRONTEN Komstantinoped, Zondag 4 November. — Ol cieel ; 1 Aan het front in Sinaï ondernamen de En^ 6cken op 31 Oktober een aan val. Onze txoep< dio tôt Beeresjeba waren vooruitgedrongen, ta> ken voor de overmacht van den vijand terug sioegen al zijn aanvalàen af. Zeven officieren, « der wie een luitenant-kolonei, en honderd n werden gevangen genomen. Den 2en November ontepon zich een strdjd Gaza, waar twee pantser-auto's door onze ai" lerie veniield werden. In Mésopotamie en op het Kaukasische fr-vuurgevechten.VAN 6ULGA&BSCHE ZIJDI BÀLKANFRONT Sofia, lUaandag 5 November. — Officie In de Tserna-bocht belemmeringsvuur. den rechter-oever van de Vardar liield vijandelijk vuur, met uitzondering van kc verpoozingen, den geheelen dag en nacht eu veranderde zoo nu en dan in een tromu vuur. Tegen elf uur 's avonds deden verse] deu vijandelijke bataljons op onze stellin, bezuiden het dorp Tochva een aanval, die koinen vverd afgeslagen, deels door ons schutvuur, deels door een gevecht op ko: afstand. De vijandelijke verliezen zijn £ zienlijk. Bewesten Serres brachten onze kenners I^ngelsche gevangenen inee terug VAN EKGELSCHE ZIJDI WESTELIJK GEVECHTSTERREIN Ivouden, Maandag 5 November. — Offici< Nadere bijzonderbeden aangaande den o i val, gistermiddag door troepen uit Londet de buurt van Gavrellc uitgevoerd, toonen ; dat ze 14 gevangenen benevens vier mach geweren en twee schansmortieren het meegebracht. Bovendien sneuvelden er boel vijanden, het aantal schat men op 1 derd. Aile schuilholen, die in dit gebied 1 den overvallen zijn vernield of in brand stoken. De verliezen der Kngelschen zijn licht. Gisteravond heeft een afdeeling vijand ke loopgraven ten Noordoosten van Loùs o rompeld. Ze nam enkele vijanden gevar en doodde nog ettelijke Duitschers. Onze liezers waren ook ditmaal gering. In de buurt van Hollebeke en Rcutel vijandelijke ve'rkenningsafdeelingen vann door het vuur verstrooid. m RUSSISCHE ZIJDE RUSSISCH EN ROEMEENSCH - GEVECHTSTERR Londen, Maandag 5 November. — Offi' bericht uit het Russische hoofdkwartier de admiraliteit draadloos opgevangen : Verwoed geschutvuur van den vijand westen het Swentenmeer. VAN ITALÎAANSCHE ZIJD ITALIAANSCH GEVECHTSTERREIN Rome. Maandag 5 November. — Offioieej De vijand, die erin is geala-agd, bij den M Pinrano eenige eenheden naar den rechter< van de Tagliameuto te doen ovwsteken, vere" do zijn druk tegen don liinkei'\'!eugsl" onzei* ling. Italiaansche vLiegtuagen en hichtschepcn ben in den nacht die aan den 4n dezer vo ging en in den dag van gisteren met best g< vijaiUdeiijke trœpen in de bekkens van Capi en Tolmein alsmede iangs den limkeroever vs Tagliamento gebombardeerd. Den deixlon dag hebben onze vliegers bèhalve de twee toi len, die gâsteren werden aangeteekend, vijandelijke toestellen gëveld. Een viol er il omtrek van Caldonazzo en twee in de,lagun< Grado. TELEGRAMMES DE VOORTZETTING VAN HET OFFEN TEGEN ITALIE Weenen, 6 November. — Uit het 001 perskwartier wordt d.d. 5 November 's a1 gemeld : . De gebeurtenissen in de Venetiaa: vlakte ne men een gunstig verloop en het Do lomieten-front wankelt. Berlijn, 5 November. — Engelsclie blade: laten zich uit Rome melden : De proviiici Venetië wordt 0111 strategische redeucu doo a de burgerlijke autoriteiten ontruimd. Berlijn, 6 November. — Naar I'arijsçh bladen uit Rome melden, verlangen al de pa: lementsgroepen dat aan de groote Kame: kommissies het kontroolrecht over de miiitaii operaties zal worden ov'ergedragen. Een a vaardiging van de interventionnisten eischi de verdaging van de opening der Kamer vo( i: onbepaalden tijd. s" Udine, 5 November. — Keizer Karel is va: daag bij Codroipo over den Tagliamento g !e trokken. îe ^ PINSCH DAGBLAI) VERBODEN jk Viborg, 5 November. — De uitvoereni en kommissie van devin de stad liggtjnde koza ;e- kenregimenten heeft het Finsche dagbl; .0- « Kirjalu » verboden. Een afvaardiging v. «•- Finsche dagbladschrijvers heeft daar veri tegen aangeteekend. DE DUIKBOOT. EN MIJNOORLOG Berlijn, 6 November. (Officieel.) — In Noordelijke Noordzee werden opnieuw de een onzer duikbooten vijf stoomschepen 1 zinken gebracht. Vier daarvan werden 1 konvooien, die tusschen Noorwegen en H I land vaarden, weggeschoten. liet vijfde v nietigde stoomscliip was bewapend en vaar ^ afzofiderlijk onder dekking. ^ Rotterdam, 5 November. —^e « Maàsbod meldt : Het Rngelsche stoornschip « Lan wan » (4000 ton) is met een anderen stoon bij in botsing geraak't en gezonken. Het Ame kaansche zeilschip « Van Allons » uit Bouj ton, 2120 b. r. t., en het Engelsche stoomscl )nt aPerin», 1348 b. r. t., zijn gezonken. I)E AMERIKANEN OP HËT WESTELIJK FRON » Washington, 5 November. — Officieel: Bij een Duitschen in val op Zaterdag zijn d Amerikaneh gesneuveld, vijf gewond en twa gevangen gemaakt. el : . S Italie is »Je zonde'bok 'rte « Vrij België » bevat onder het opschri ian « Benheid ! Kracht ! Gematigdheid ! » een a ie!" kel, dat handelt over de gebrekkige sam iei" werking van de landen der Entente in < =eu oorlog. Wij ontleenen aan dat ariikel het 1 /ol- gende : ^re" Het is waarachtig tijd, dat er volledige e ltI1 heid van aktie kome en dat elk der gre au" deelhebbenden aan den strijd iets van : ,er" eigenliefde matige om door gemeenschap lijke-inspanning en door de totalisatie van bevoegdheden de beslissende meerderi Eover de Duitschers binnen den kor.tst mog< ken tijd te verkrijgen. Eenheid niet alleen in militair opzicht, n: eenheid ook op diplomatisch gebied. Een < :el : logsprogram dat alleen de summeering is ver- de afzonderlijke programs der betrokken 1 in gendheden is, hoe graag deze aan elkar tan, ook voile bevredigiug zouden gunnen, ine- geen gemeenschappelijk program, en ben spreekt voor zichzelf, dat het gebrek aan < een heid, in de doeleinden, noodlottig terugw* ion- op de samenwerking op het strijd veld. ver- Het komt ons voor, dat voor dit tekort ge- militaire en staatkundige samenwerking neel Italiaansche regeering een 'deel der ver woordelijkheid heeft te nemen, en het v elij- toegegevek, dat zij hare verantwoôrdelijk] ver- in deze nooit sterk heeft zoeken te bema gen len. Ilaar politiek liet zich met de groote ver- zen, door de Entente aangeheven als doel den volkerenstrijd, nooit ^olledig dekken. zijn politieke beginsel was het sacro Egoismo acht het ééngeworden Italië en de eischen van 1 nationale zelfzucht waren niet uitsluitend genstrijdig met levensbelangen van vija lijke staten, inaar werden ook door Servi' Griekenland, om slechts van deze beid< ' spreken, als voor hun ontwikkeling be2vva; ondervonden. De houding van de Italiaan diplomatie is een der oorzaken van het EIN lukken der Entente-pcflitiek in de Balkar ;ieel den. En wie weet in hoe verre ook aan de ^oor liaansche oogmerken te wijten is, dat een delijke fornjuleering van het Entente-prog be- ons nog steeds ontbreekt ? De tijd zal het leeren. Maar wie de jongste redevoering Sonnino met aandacht leest, zal er aanwi Egen in ontdekken, ^at Italië nog altijd bijzondere richting heeft, die niet geheel deze zijner wapengezellen strookt. Zijn vei ' ring dat Italië zich niet bekommerd om regeeringsvorm zijner vijanden, kan moe ; anders worden begrepen dan als een ter< onte wijzing van den Président der Vereeu ever Staten. •ger- Zal Italië na de treunge ervaring, welk< stel- nu doormaakt, . meer gëwillig zijn tôt sai werking? Het is best mogelijk, en voor heb- verder verloop van den strijd is het vcm ker wenschelijk. ,-volo- Even wenschelijk "komt het ons voor, >re'D de Entente-volkeren hun oorlogsfSrogram ,n meenschappelijk zouden herzien, definitie 3ver- païen en aan de wereld bekend geven. >stel- hebben er reeds vroeger onze spijt over u dirie drukt, dat zij de Pauselijke nota onbeantw ^en hebben j^elaten, en wij hebben herhaald | van aangedrongen op openbaarmaking van d< gestreefde oorlogsmerken. De nu ondei den geheimzinnigheid wekt den indruk, . de belanghebbenden niet voldoende t'aki waren of dat er door dezen' of genen ondei doeleinden werden betracht, welke aai volksgemeente de gevergde offers niet 1 51EF dig zouden schijnen. Beide vermoedens den ecliter aan den strijdlust van de me ■logs- en de zedelijke kracht van het volk, zoe 'onds wijls door militaristen onderschat, is reec noeg een faktor van overwegend belang j ische ken dat men hem niet zou verwaarloozei r» . DE RIJKSKANSELIER HERTLING Berlijn, 3 November. — Naaa* wij vernemen zal do rijkskarisedier, minister-president giraaî Heirtliingj niet pias den 5en. December, doch reeds iets vxoeger, don 92m November, de gelegenhéid aangrijpen om zich aan den Rijksdag voor te stellen. Het ia aan te nemen dat de bes>luiiten van het Huis van Afgevaardigden nopens het kiesreeht ontwerp van dezen. termijn afliankelijk zulleir x worden gemaakt. r UIT DE AMERIKAANSCHE WATEREN Washington, 4 Novembea-. — Het departemen van mairino maakt bekend, dat een filoep vai e een Ajneaûkaansoli slagschip in de Amerikaamsch ■- wateren is vergaan1. De iJizittenden, twaaif ii -- getal, worden vecrmdst en zijn waarschijnlijk vea e dronken." e UIT ITALIE ,r Rome, 5 November. — De ministerraad hee: vandaag de benoeming van den afgevaardigc Silvio Grespi tôt ' ondejrstaatssekretaris, bêla: 1_ met de funktiè van algemee>n kommissaria voc levensniiddelvoorziening en -verbruik, goedg keurd. UIT ENGELAND 'e Londen, 5 November. — De « Times » lie " haaLt, dat een spoedige aamieming van het o 1 derwi'je^ontwerp noodzakedijk voor het land i m Daarvoor moet nog in deze zitting van het pa €t rement tijd te vindeni zijn. De a Manchester Guardian » bepleit nogmas een Entente-konfcirentie, ter vaetsteliling van h oorlogsdoel. de or OP ZEE o1 Berlijn, 4 November. — Officiel: iit Een kleine Duitsche huilpkiuiiser, konima ^1" dant kapitein-luitenant D. R. Lauterbach, is d -r" 2n Novenuber in het Kattegat, ma zich dapp de verdedigd te hebben, door een overmacht v; zes vijandelijke kriiisers en negen groote torij dojagera tôt zinken gebracht. Een Engelsch 1 ; » richt moult de vernietiging van tien patroel, is-- vaartudgem, maar dit ia niet in overeenste: 1er ming met de feiten. Duitsche oorlogsschep ;li- mi®t. dp « Het offensiet der Ceatralen T tegen Italië Vôôr de doorbraaik aan den Tagliamento rie De bruggehoofden San Daniele di Pria alf Codroipo en Latisana zijn door de Italian ontruimd en door de troepen der central bezet. In de buurt van Latisana hadden de Ital nen sterke strijdkrachten verzameld, om ft. een tegenoffensief mee te beginnen, hetw< rti^ den terugtocht over de rivier moest dekk eu. Deze troepen werden in een gevecht met d: len sies, die behoorden tôt de drie onderscheic ■ol- vervolgingslegers, geheel verslagen. Bij d gelegenlieid zijn die 60.000 gevangenen maakt. olc Ten Oosteli van de Tagliamento staan :ijn geei1 Italianen meer. Ilet is onbeschrijfel pe- wat de Itaiianen onbeschadjgd hebben ach ^le gelaten in het versterkte iegerkamp van 1 ejd m'anova (vlak over de grens). Niet alleen jjj_ reitsachtige - voorraad munitie, maar ook voorbeeld aile tefeioonverbindingen, die e aar goed dadelijk te gebruiken zijn als de bak joj-, ri jeu. Kaarten en plattegronden zijn ter pli van se gebleven in denzelfden. toestand als [UO, waren. der nog De « Lokal-Anzeiger » verneemt van 1: het oorlogskorrespondent in Italië, dat de Its :en- nen, toen de Oostenrijkers Cervignano ( :rkt de kust bij de grens, maar op Oostenrijk gebied) naderden, door een geweldigé pai aan werden aangegrepen. Zij hadden juist de middagmaal bijua op, maar lieten de ant- staan en maakten zich uit de voeten. 'eze lu aile straten stonden kanonnen. De aul îeid die deze kanonnen moesten trekken, had ute- zonder hun vracht het hazenpad geko: leu- Daarbij was ook een zeer groot kanon, (wa£ van vrouwen een portret van keizer Prans J Het hadden geplakt. I^en ougelooflijke hoev van heid schietvoorra^d is in handen van de leze overaars gevallen. Bij Scondovacca werd te- der meer een miljoen handgranateu ge-ide- den. Ook munitie voor zware artillerie is i en den buit. i te , ^ en(l Het aandeel der Duitschen Het vertrouwen van Stefanl inis- lan- Stefani seint uit Rome : Ita- De strijdkrachten, vvaarover de rijand dui- schen de Fella en .de zee beschikt, zijn ram bekend. Vele ervan zijn Oostenrijkers, 1 ons de opereerende krijgsmacht en devlev« van kracht voor den aanval bestaat uit Duitscl jzin- Eveneens zijn het de Duitschers geweest, zijn het offensief met de grootste zorg hat met voorbereid. , ■kla- De beproeving is stellig ernstig voor den Italianen, maar men zal haar te boven koi ilijk indien allen hun plicht doen. Het is. een : :cht- gelag, want de militaire noodzaak heeft igde gedwongen een gedeelte van 011s eigen gr gebied te ontruimen en de terugtocht 1 het 011s onvermijdelijke verliezen aan mansc nen- pen en materieel gekost. Toen wij gedwoi het werden de toegangsstellingen prijs te ge >rze- die wij door de dapperheid van onze trex aan de overzijde van onze grens genomen dat deu, moesten wij lijden onder de strategi ge: nadeelen van het ongunstige terrein van l be- eigen grens en, nadat wij er niet in gesl; Wij waren, den inval in de rivierdalen te ke* itge- moesten wij verdedigingslinies in de v! oord zoeken. Hoewel dit uiterst smartelijk is, elijk schilt onze tegen\yoordige toestand tocli : 11a- van dien waarin wij ons zouden bevonden hou- ben in' het onderstelde geval, dat wij a alsof tegen een aanvalsoorlog van Ooâtenrijk-oord garije hadden gestaan. In dat geval zo lien wij althans in het beginstadium gebied 1 de ben moeteft prijs geven, hetzij ten ge-vaar- van de ongunstige aardrijkskundige get scha- heid van onze grens, hetzij tengeVôlge v; nigte overmacht in getal van den vijand. dik- Indien iedereen zijn plicht doet, zal d s ge- rugtocht slechts tijdelijk zijn en zal de ;eble- overwinning over den oorlog beslissen er i. een tegensiag van voorbijgaanden aard. I)e oorzaak van de nederlaag Wolff seint uit Berlijn : Een gevangen genomen kolouel van de Italiaansche artillerie heeft- over de oorzaak van de nederlaag aai een korrespondent van de « Est » verteld Onze dappere infanterie is niet te kort gescho ten, maar de generale staf en zijn inlichtm gendienst. Bij de voorbereiding van dei iwaalfden Isonzo-slag was aile artillerie en d> bijbehoorende munitie van Tolmein naar he Zuiden gezonden. Eerst twee dagen voor het offensief der cei: traîen begon, vernamen wij dat het bij To! ( mein zou loskomen. De legerleiding stuurd toen in allerijl geschut naar het bedreigd 1 punt, maar verzuimde er ook voldoende nu 3 nitie heen te zeuden. Toen de aanval kwai I waren wij er artilleristisch dan ook geenszir tegen bestand. De Entente^hulp en het belang van het Westelij front k Parijs, 4 November. — Het « Journal d< e Débats » schrijft : liet Westelijk iront loo; van de Noordzee tôt de Adnatische Zee , t T ramp aan de lsonzo heeft die waarheid in h liçht gesteld. Niettemin blijit het waar, d het Pransch-Belgische vak, van de Noordz tôt de Zwitsersche grens, 't belangrijk blijft. De bewering, dat de geallieerden in c, grooten veldslag hi de Venetiaansçhe vlak r" een beslissing Uunnen bevechten, is volslag< x~ on juist, want indien die slag werd geleye 3' en de geallieerden hem wonnen, zou de vijai r" zich w-aarschijnlijk achter de lsonzo teru . trekken en zich daar, als te voren, verdedige Daarom moeten de Fransch-Engelsche hu] troepen voor Italië sterk genoeg zijn om d vijand den weg te versperren en den Italiaa schen troepen gelegenheid te geven zich herstellen, maar het Pransch-Belgische fre mag niet zoodanig worden verzwakt dat v n- gevaren gaan looppn of het noodige niet kr în nen ondernemen. er De hulp moet lang genoeg duren oui Ita ui buiten gevaar te brengen, maar ook niet h e- ger. Italie' heeft steeds de edele eerzueht i >e- had, de overwinning met eigen kraehten je- bevechten. Na door zijn trouwe vrienden 11- de tijdelijke moeilijkheden te zijn gehaa an zal Italië ongetwijfeld zelf de bevrijding v «•- zijn gebied willen voltooien. De « Temps » nierkt op, dat het Engels* Pransche leger, dat besteiiid is om Italië hulp te komen, eerst over vrij geruimen t sterk genoeg kan zijn, om zich krachtig doen gelden. Londen, 5 November. — De « Times » z< ni, in een aYtikel over de wijze van oorlogv en reh : de huidige omstandigheden moeten en zakelijk leiden tôt wijzigingen in den op en de uitvoering van het veldtochtsplan 1 ia- geallieerden. Daaruit mag echter niet worc er afgeleid dat onze tégenwoordige plannen \ :1k keerd zijn. Het blad betoogt-dan nogmaals m. het front in Prankrijk het voornaamste is. vi- Verder noemt de * Times » het denkbe [en van één.enkelen generalen staf der gealli< ;ze den in theorie volkomen juist. Men zal g' ge- doen er in de praktijk zoo dicht mogelijk te komen, maar zich tevens te herinneren nu er grenzen zijn. ijk Ten slotte bepleit het bjad een samenv er- king van de politieke en militaire krach 'al- der geallieerden. ;eu ^ De gebeurtenissen in Rusla ke- De plannen der Duitschers iaî\ Geaieraal Tsjeireniissof do opperbeveihel 21j ran het Russische Noorderfront, heeft bij bezoek aa.11 St-Petersburg joumaliisten me deeld, dat Duitechland groot o plannen heeft, aar een' landing van ti'oepen in de Bothniache t ha- met behulp van de vloot en tegelijkertijd aan krachtig© aanval op het Rigafront. sch Lenin :1U11 Naar Router aan Engelsche bladen seinl rest LenLn, die zich sedert de troebelen in Juli »c had gehouden, den 31m Oktober in eene gelii o s'i vergadoring van do bolsjewiki tegenwoordig "eu weest. Daar is bcsloten de voorgenomen b « :en* ginijen 'uit ta stellen tôt een geheim ta ho» r°P dag. 3Z<: 'Protzky, de voorzitter van do St-Peter»b ee «clie sowiet, heeft een vooratel rerdedigd ver" het aanstaande sowiet-kongres uit te roeper ou" permiainent oppei'ste orgjian v*n de revolaiti< '°wu: ren. bij De Russen hebben er genoeg yao De Engelsche bladen hebben in hun teieg men uit de Vereenigde Staten nu iets meer de uitlatingen van Kerenski tôt een Amerik selie jouirnalist, nopens de oorlogamoeheid tus- Rusland. DaaTuit schijnt te blijken, dat we ons gelijk pessimistische verklaringen door den îaar «ischen minister-présidént waren gedaan'. W :nde waar ridikuliseerdo Kerenski zelf de opvat ers. dort. Rusland ex het bijltje bij neer gelegd die maar opgewekt was hij.toeh ailerminst. Iden c Wij hebben, ■— zeido Kerenski — gevoc van den beginme af. Wij zijn tlians uitgept 011 s> hebben; het recht om van de geallieerdc nen, eischen, dat dezen nu het zwaarste deel van îard last op hun schoudera zuiLlen nemen. Op ons oogehblik ifude pubiieke opinie in Rusland, ^nd- opgewonden over de vraag : « Waar is de go iceft Ba-itsche vloot, nu de Duitsche vloot in de ( zee optreedt? » igcn t Rusland — zoo vei*volgde de minister-j ven> dent — is uitgeput. Het heeft anderhalf jaai •peu gçj. gevochten dan Engelamd. » had- — Zou een Amerikaansch leger van eenis 3CPC zijn indien het naaa* Rusland werd gezon onze vl-oeg do korrespondenit. iagd — Het zou emmogelijk zijn er een te zei ren, antwocxrdde Kerenski. Het is een kwestie aKtc transport. De moeilijkheden zijn te groot. v<rr" — Als Aanorika geen ta*oepen kan «turen. met zon dan voor de Vereenigde Staten de doe lien- fondste manier zijn om Rusland te-hélpera? lleeii' _ Dat zij §clfc>enen, leer, ijzer, en — v< ,n" de minister-president met klem bij — eeld Lîden den. heb- Kerenski wees er nog eens bepaaldelijk rolge dat Rusland al zijn geveclite-n alleen ha teld- vochten. Fxankrijk had van den beginne a II "e de hulp gehad van Engeland ; en t hans k (x>k de Vereenigde Staten Frankrijk te e. Wat nu aangaat het moreel van het volk e: eniel- de legers van Rus'.and zeide Kerenski : met — groote massa is ekonomiach uitj De dèsorganiseordo toesitand van het leren in het algemeen heeft een psychologiscl 1 en invloed uitgeoefend op het volk. Het trekt de mogelijk-heid van welslagen in twijfeL EEN POLITIEKE MOORD IN ITALIE De Zwitsersche bladen Ternemen dat de vrij 1 metselaar Achille Ballon, die door revolvetsaho - ten gedood werd in het Palazzio Giustiniani, d< 1 Romeinsche zetel vao het Groot-Oosten, op lie punt stond verkozen te worden tôt Grootmeeste: " der Italiaansche logea in vervanging van de! " heer Ferrari, die zijn ontslag had gonomen. D' e moordenaar is aangehouden. ;j DE NIEUWE FRANSCHE LEENING s Men meldt uit Parija dat de nieuwe Fransch 4 t. h. leening aan den koera van 68.80 fr. uitgt geven wordt. k PAINLEVE EN LLOYD GEORGE NAAR ITALI "s Ha vas deelt mede dat Painlové en Lloj ^ George Zondàg naar Italië zijn vertrokken. DE ENTENTEHULP AAN ITALIE •e Volgens c L'Echo de Paris » hebben de Frai st sche en Engelsclie legerbesturon groote moeilij ,n lied en ontmeet bij de leveriaig van artilileriem teriaal aan Italië. Er ia gebrek aan kolen eve ■n als aan salpeter en staal. De Italiaansche mi rd taire overheid heeft al de steenkoolvooTTaden jd besilag genomen. n. I»E SPAANSCHE NEUTRALITEIT p- Router verneemt uit Madrid dat het niouTre k .11 bket Garcia Prieto den eed af gelegd heeft en n- den koning en verklaard heeft dat het de stren Le «te onzijdigheid in acht zal nemen. nt —.— ij HET ENGELSCH-NEDERLANDSCH n- GESCHIL Naar aanleidng van de geruchten dat de zaï: lie en gxintkwestie zou zijn opgelost en het telega 11- fisch handelsverkeer met Engeland dientengev. ;e- ge zou worden hersteld, verneenut de Londc te sche korrespondent van het Persbureau Vaz D: lit van het Britsche ministerie van Buitenlandsc id, Zaken dat de schorsing van dit verkeer <n an steeds van kracht blijft. | BUITENLAÎ^D U GROOTE OVERSTROOMING IN TRANSVAAI. . Een teleçram uit Durban meldt dat de riv ° Ungeri buiten haar oevers getreden is. M vreest dat een duizendtal inlanders verdr< I ken zijn. Het geheele gebied van de Ungeri , overstroomd. De spoorwegen zijn belangr [en beschadigd. jat DE RUSSISCHE OOGST Het Telegrafisch Agentschap te Petrog: eld deelt mede dat volgens de ambtelijke opg; ;cr_ de oogst van 1917 in het algemeen onder 3ed gemiddelde i» gebleven. bij dat EEN CYCLOON IN DEN GRIEKSCHEN ARCHIP -er- Haras rerneenit uit Athene dat een hev ten cycloon het eiland Maxos verwoest heeft. ad STADSNIEUWS . Cokes. Voortzetting der uitdeeling van b 1 01 roor gascokes voor de personen die zich niet £ 6611 gobodevn hebben op den aangeduiden dag het bekomen: van een bon voor cokes, en waar de ran tsoen kaarten de volgende nuniimeTs < °* ; .,gen : Op Ponderdag 8 November; voor de perso waar van do ranitsoenkaarten de.-«nujîimers 21.001 tôt 28.000 dragen. Op Vrijdag 9 November, voor de perao ; [B waar van de rantsoenkaairten de nummers huil 28.001 tôt 35.009 dragen. *ime Op aterdag 10 November, voor de perse ge- wa^irvan de rantsoenkaartci> de nummera 'tco- 35.001 tôt 42.000 dragen. rden Do bureelcn der « Brandstofafdeeh'jig » open aile werkdagen van 9 1/2 tôt 3 1/2 toren urg- Boterbevoorrading. — Tw^f^o bodeeîing cm een xantsoen van l/16e kilo vanaf do àfetter T tôt en met Z voor de huiage»nnen welkè gern >nai- van de vet- en sekbedeeling dootr het Natio Komiteit. Vier-en-twintigsto bedeeling rrfn een du ramtsoen of l/8e kilo vanaf de letter A' to" ram- me^ ^ voor huisgeaânmen welke d« vetk over inJoverden. aan_ De winkels 276 tôt en met 350 worden h' van vadl boter voorzien. de. Op de Vischmarkt. — Woenadag 7 Nover Rus- ver^°°P 7311 ajuin, appelen en gerookte pî ^ -â voor Boirgerhout. ^n,r Donderdag 8 November verkoop van 25C h-ul' aj'uin tegen 0.55 fr. ; 100 gr. «jarlotten t ' 0.30 fr. ; 100 gr. gerookto'paling kleine, of 5< hten 6Toat<î> naax keus, tegen 0.60 fr. voor de t en ^ vnn stad. n te Nederlandsch Stcunkomitee. — Versr-he 1 don ^>e^om6n. Dooiderdag 8 November in he kaal Lange Idevitstiraat, 101, des morgens zeer 9 toremlu'v- •oote v^sc^ wordt, voca- zoover de vooai etrekt, verkocht aan hoird'ers van geîe levens delenkaarten _gemerkt met een A (groep A ■resi- voor ^lou'^ora van kaarten zonder letter. ' jan" Afgegeven wordt 1 kilo per eenheid. Groote schol. tegen 4 fr. per kilo; ge\ schol en scher tegen 3 fr. per kilo. , 7 Gepast geld beolist verplichtend ' Diefstalien, — Uit den witgoedwinkel Jozef Prop, in: de Verbondstraat, werd een \ Tai^ te hoeveelheid witgoed ontvreemd. — Ten nadeele van de Gasmaatscliappij vari een lantaairai op de vlotbrug en ^-an ee Krèf- ^^^^'l'h^esialei de kopei'en kroon, gloeikousje en het gdas,gestolen. de — Van Mevrouw Van Hoof, uit de Ca ^ straat, werd een groote peJs vain 2500 frank ^ de gepikt. — Ten nadeele van de Stad werd de koo: i ire- va" het reddingtoestel aari . ° " Noordschippersdok gestolen. ennen , Verlorei1 °' gestolen. ~ Martha Bastm, i , , Turkstraat, vermist haar brieventesch me MP' frank in. 1 %an Antwerpsch Komiteit voor Hulp. — Sel . riaat : Israëlietensti-aat, 6. — Het Antwe ;eput. Koroiteit ontvimg in den i'oop der maandert 8sp teftber en Oktober, de volgende giften : M. Félix Çoetens, fr. 550.— j M. L. Romboort, fr. 75.— ; 37e storting van het onderwijzend per-soneel- der officieele scholen, fr. 600.— ; Genees-heeren Sohoolopzieners, fr. 100.— ; Dr. Van Aubel, fr. 10.— ; 38e storting van het onderwijzend persomeel der officieele cohClen, fr. 600.— ; M. en Mevr. Rooman, fr. 25.—. Verloren voorwerpen. — De regenscheimon «1 andere voorwerpen achtergelat'en in de Visch-mijn, kunnen afgehaald worden' in de Schutt^rs . hofstraat, 61. Stootwagen gestolen. — Van Hendrik Meyls-ma-ns, wonende in de Sint-Jansstxaat, weaxl stootwagen op veei'en gestolen. — Bij Joanna Clynen, vrouw Looasens, in «!• B Zilveasmidstraat, werden door middel van va.1-" «che sleutels een som van 437.50 frank en on^s- veer 35 kgr. aardappelen gestolen. — Op de Deurneplaats wei'd van A un» Has-nicli, wonende in de D'eurnestcraat, terwijil zij in E een kwaal lag, een zwarteofi »jaaul gepikt. d UIT BORUERHOUT. — Eijrantsocnen icr volkssoep. — De geldbons' afgeleverd voor d® maand September worden op de gewono vet-koopdagen uitgewisseld tegen gehakt viôeach. 1- Het wordt don belanghebbenden' herinnerd dat c- voonioemde bons docr het gezinshoofd, zijnde 1- man of frouw, moeten geteekend zijn. 1- . . 1- ; n LAATSTE UUR DUITSCH LEGER1ERICHT a- Berliju, Dinsdag S November. — Officieel Westelijk gevechtsterrei» Front gen.-veldm. Kroonprins Ruppr. v*n Beieren : In Vlaanderen zette, n« heel den d*g voort-d_ durend levendig belemmeringsvuur, gisteren ^ sterke geschutstrijd in, die tusschen het No»r-delijk deel van het Ijzer-dal en het kanaal vin Komen naar leperen lijdens den nacht onver-as zwakt voortduurde, en hedenmorgen van het lie Houthulsterbosch tôt Zandvoorde tôt trommeU vuur tegen onze gevechtszone stee£. Krtch-b tige Engelsche infanterie heeft dan aan weers-zijden van Passchendaele en den we^ "" Meenen-Ieperen aangevallen. . Bij de andere legers, in 't bijzonder bij St-Kwintijn, langsheen de Ailette, op beide Maas-oevers en in Sundgau zwol 's avonds de vuurwerkzaamheid tôt aanzienlijke kracht aan. Geweldige verkenningen van den vijdnd mis-1er lukten op meerdere punten met hooge ver en liezen. >11- Op het is Russisch en Roemecnscli Jevechtsterrein ijk en aan het Balkanfroat is de tiestund onveranderd. Italiaansch gevechtsterreia De Tagliamento-linie is door ons genomen Î7, D* Italianen zijn tusschen de bergen en d zee opnieuw in aftocht. Branden kenteekene 1 hun weg door de boven-ltaliaansche vlakte Het bevechten van den overtocht «an de-bergrand, door met élan aanvallende Duitsch en O.-H. divisies dreef een de. van m xSe tuur sterke verdedigingsplaatsen van de vijand op den Westeroever van den sektor. D as» snelle verbreeding van het zoo geschape bruggehoofd door succesvolle gevechte dwotig den vijand de geheele stroomlinie i ontruimen tôt aan de Adriatische kust. Stroomopwaarts tôt aan het Fella-dal Me cns den Italiaansche brigaden gisteren nog stant an" De druk van ons vooruitdringen heeft de 1U °°r lianen ook tôt het opgeven van hun aanval Jran front genoopt. Van het Fella-dal tôt aan de C<51 Bricon benoorden het Lugana-dal, in ee ' breedte van meer dan 150- km. hebben de It ,len lianen hun sedert jaren uitgebouwde stellin* yran zonen moeten opgeven en zijn \ian het wijkei De verdere operaties der verbonden legei n0T1 zijn ingeleid. van ' nen FRANSCH LEGERBERICHT Tan Westelijk gevechtsterrei» Parijs, Dinsdag 6 November. — Officiee zijn Patroeljeontmoetingen in België. De Fra îur. schen hebben overvallen uitgevoerd in i van Duitsche Unies, bijzonderlijk ten Zuiden v( tôt St-Kwintijn en ten Wes(en van Auberive '« iten maakten gevangenen. Een Duitsche aanval laal poging op de kleine Fransche posten tt Westen van den Cornillet is zonder gevolg g bbel bleven. Op den rechteroever der Maa» tam / en lijk hevige artillerie s strijd in eenige sektor aart Kalme nacht op het overige van het front. iden Ee« •ffensieî tegea- Sarrail? De Hollenist prof. Ronald M. Buitow» v«rt< in de « Timea » d« aandacht op het gevaa/r tj een offensief der centralan op den Bal kan. Ik rerneem, zegt hij,.op het beste gazag, d S3** de vrienden van koning Konstantijw vol vei-tro ^en won zijn, dat zij binnen eeniga maanden met b ' ^r- hulp van een D'udtaeh-Bulgaarsch offensief n- ^ Grâekemiland terug zullen keeren. Konstanti heeft van een hocggeplaatst Duitsch ambtena IJ^-h te Beorn inlichting ontvaaigen, dat er resds mat ' regelen worden getroffen, om troepen t© Boek ^en rest samen te trekken, dat Mackensen het oppt bevel zal voeren, en dat men, het welslagen zek aoht. Om da eigen woorden van dien Duitsch' ambtenaar t« gebruiken : « H#t offensief zal e ) on maand vooi' do vdtooiïng van de Griekschs m bilisatia ond»rnomen worden. » D« ste«uning is St-Petersbwt St-Peteraburg, 5 November. — « Gsnta van News » meldt : De. dag van gisteren ia hier ri "ixx>- vetrloopen. Er hadden alechta eenige kleine i cidenten plaats, waarbij verachaidena aoldat rrord 011 werklieden in de lucht schoten. De regeeri a op nom omvattende maatregelen om het optxed het bolschewikd te onderdrukken. Een poging ( het huis van den kadettenleider Miljoekoff nnot,. plunderon werd door de troepen verhinderd. iraai'- Fock en Robertson in Italië •d en Londen, 5 November. — Do « Daily T« het graph » d.d. Maandag uit Parijs: Fock en I bertson, de hoofdec der Fransche en Britsche it de nerale staven zijn in de afgeloopen week n; :• 44Ô het Italiaansche front gegaan. Fock was tv maanden geleden in Italië en stelde met Cado: :reta- militaire plannen in' de point j es op. Deze wa rpsch tôt in de kleinste onderdeclen uitgewerkt.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het Vlaamsche nieuws gehört zu der Kategorie Gecensureerde pers, veröffentlicht in Antwerpen von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung