Het Vlaamsche nieuws

614512 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 08 November. Het Vlaamsche nieuws. Konsultiert 26 Mai 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/m32n58fc1n/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Donderdag 8 Novembei igu1),. erde Jaarg&ng Jfê 308 Prijs « Centkm *• oor geheeî Beîgië Het Vlaamsehe Nieuws V'ersch|jn? 7 maal in de week — — —— i_ " : ' ! — — ; — : — * . ' [ | • ABONNEMENTSPRIJZEN : Redaktle, Beheer en Aankoniiigingec de oi'stelbaad: „„ AANKONDIGINGBN • Tooïtomamnd 1.75 T Ra( VEHHULST, Dr. Aug. BORMS, Alb. VAN DEN BRANDE Elke m«lewerker is persoonlijk ver- ïw«cfe blad, d,n rogrt ' >5. ^ iq' * * * 1" Met de vaste medewerking ' antwc<>rdelijk voor zijn schrijven, en D«rd« id. id. i.—- M u i»w is— ANTWERPEN van Hoogleeraar Dokter Antoon JACOB bidSt niet heel de Redakttë. Vieid« id. id I-SI itoj i ^ . - Dood»baricht t .— ALHAMBRA-SCHOUWBURG, ZENNELAAN, 22, BRUSSEL 7n\;nAH 11 ~\rn\ri7 a tt? rrr> mi- -. i .. > GROOTSCrtt OPENBARE MEETING ingericht door de GROENINGERWACHT VAN BRUSSEL Dagorde: Vlaanderen's Politieke Zelistandigheid Redenaars : Dr. René I)E CLERCQ, Dichtsr Richard DF CNEUDT, Prof. Mr A. VAN ROY TOEGANG VRIJ EN .KOSTELOOS Geen enJtele Vlamiiig" van Brussel en omsireken ma y daar ontbrekeo ! OFFICIEELE BERICHTEN VAN DUÎTSCHE ZiJÛE DUITSCH AVONDBERICHT Beulijn, Dinsdag 6 November. — Officieel : Aanvaller^ vanochtend vroeg door de Engel-schon ondernomen, leidden heel den dag tôt ge-vechten om Passchendaele. Bij Gbeluwvelt zonk de vijandelijke storm-loop viuichteloos en met groote verliezen ineen, \ an het Oosten niets nieuws. Op het heele front zijn we over de Tagliamen= to. De achtervolging vordert. VAN OÛST.-HONG. ZIJDE ITALIAANSCH GEVECHTSTERREIN Weenen, Dinsdag 6 November. — Officieel : De stoot, door de bondgenooten in de streek van Osoppo (teai Westen-Zuid-Westen van Ge* raona) en Pinzano toegebracht, heeft den tegen-stand der Italianen aan het heele Tagliamento fron»t gebroken. De Oo.slenrijksch-Hongaarsehe en Duiitsche strijdkrachten onder aanvoering van veldimaar-sclialk aartsliertog Eugenius bereikten overal, bij Codroipo onder het oog van den keizeavko-ning, den rechteroever en rukken Westwaarts op. In het gebied van den bovenloop van de Ta= gliamento wierpen de troepen valu generaal ba-ion Ivrobatin de tegenâl^inders uit de veld- eli bergsteiiingen beoosteai Cadore. Onze îiieuwe suoeessen nioe'ston op het Dolo^ mieten-front wel een beslissende uitwerkLng in ginistigen zin hebben. Van den Kruisberg (op de ItaUaajisch-Oostenrijksche grens) tôt voorbij den Rolle pas is de vijand tôt den terugtocht gedwon-gen.Veldmaarscliailk von Cona-ad gang tôt de ver-volging over. Op den top varf den Col di Lanak waairvan de vermeestei'ing) door het tôt ont-ploffipg brengen vain eeii mijn "tôt stand ge-braolit, toenmaals' heel Italië dronken vam vreug-de inaakte, en op den Monte Piano waaien onze vlaggen. Cortina d'Ampezzo maroheerdeai onze troepen gisteravond ouder het gejuich der inwo-neis bin;nen. Ook San Martino di Castrozza in het Primoser (Cismon) dal is wedeo.' ons. Van Mei 1915 ai sti'ekte Italië de begeerige iiand uit naaa1 het l'rusterdal en Bozen, het hart , van Tirol. Dank zij de onwïikbare standvastig-, vain onze dapperen kon 's vijand s hoop nooit en te aiimmer in vervulliing gaan. De vooi -deeien, die het ei" in dit gebied in den loop van *''Vee en een half jaao* oonlogvoei'ens en zvvoe-oe"fi behaaide, kiuinen stapsgewijze woi'dem be-rekend en ook dit wei'k is in enkele dagem onge-daan gemaakt. Op het Oostelijke en het Albaneesche gevecht& teiTeîn niets nieuws. VAN ENGELSCHE ZIJDE W ESTEL! JK GEVECHTSTERREIN f.onden, D'iusdag 6 Novembeu-. — Officieel : Vanochtend is tegen de vijandeî.ijke stellimgen j" de buuxt van Passchendaele een aan val ont-Kctend. De Britsche troepen schietem volgene.de l'apporten bevredigend op. Oisteravond overroonijwldeai troepen uit Lin-colushire Duitsche loopgraven in dé buurt van niilliich. Ze voerden gevangenen terug. VAN FRANSCHE ZIJSE WESTELIJK/ GEVECHTSTERREIN Pai'ijs, Dinsdag ô^November. — Officieel : Tusschenpoozende geschutstrijd in de streei^ . benooiden den Chemin des Dames. Va.iîimriddag was hij op het heele front van het bois de Chaume zeer venvoed. VAN STALSâANSCHE ZIJDE ITALIAANSCH GEVECHTSTERREIN Rome, Dinsdag 6 November. — Officieel : De vijand, die met de grootste n^uwkf'inr'.g-heicl van de boven Tagliamento af naar onzen lin-kervleugel dmik bleef 'uitoefenen, liet eveneens s'rijdkrachten dn de riohting vaii den middel- en Wnedenloop dier riviex voorwaarts çrukken. Voorhoede-afdeelingen van den vijand, die met detachementen vam ons ten Zuid-Oosten van San Vito al Tagliamento in aan;aking kwamen. ^oi'den .tçruggeslagen. Kenige strooken grorids, die wij in.de berg-^veek wegens behoeften in verband met onze op &téliing moesten ontrnimen, werden na het te-•ugtrekken der Italiaaaisc-he troepen door den ^genstander bezet. Een vijandelijk vliegtuig is vanochtend bij Nervesa geveld. TELEGRAMMES Diï DU^KBOOT^ EN MIJNOORLOG Berlijn, 7 November. — Nieuwe duikboot-suksessen in het spergebied rond Engeland : 13.000 br. reg. ton. Onder de in den grond geboorde sehepen bèvond fie h een stoomer, die 5.500 ton maïs voor Engeland aan boord had. Parijs, 6 November. — De « Temps » meldt : De président van Brazilië heeft in een bericht aan het kongres niedegedeeld, dat twee nieuwe Braziliaansche sehepen, de « Acary » en de «Gualiyba», door Duitsche duikbooten in de wateren van de kaap St-Vincent zijn tôt zin-ken gebracht, De sehepen hadden koffie, maïs en graan aan boord en waren op weg naar Ha-vere. Twee matrozen zijn omgekomen, vier gekwetst. De « Acary » is het vroegere Duitsche scliip « i^bernberg », met 4^75 br. reg. t., en de « Guahyba » heette vroeger « Iiohen-stoufèn», 6484 br. reg. ton. BRAND IN DE H AVEN VAN LIVERPOOL Berlijn, 7 November. — Naar aan verschil-lende bladen uit den Iiaag wordt gemeld brak vôôr eenigen tijd in de haven van Liver,pool een grooten brand uit, waarvan de oorzaak on-bekend was. lien 20.000 ton metende stoomer van de Cunard-lijn, die met niuniiie en ander oorlogsmateriaal geladen in de haven lag, raakte in brand, en zonk. Kort daarop oni-stond op dr;e andere stoomscliepen brand. Bovendien vatten vier groote stapelliuizen viiur. De schade wordt op twee miljoen pond sterling geschat. JVlen vermoedt dat arbeiders het vuur hebben veroorzaakt. UIT DUITSCHLAND Berlijn, 5 November. — Hfden heeft onder voorzitterschap des keizers een zitting van den Kroonraad plaats gehad, waaraan belial-ve door de • Pruisiscjie staatsminister en de staatssekretarissen der rijksdeijartementen, o.a. ook door veldmaarschalk v. flindenbilrg, generaal I/udendorff en de chef van den atl-miralen staf werden deelgenomen. Berlijn, 5 November. — De Q.-H. ministér van buitenlandsclie zaken, graaf Czeruin, is hedenochtend hier aangekomen. AMERIKA KOMT ROEMENIE TER HULP Washington, 5 Novémber. — Tegelijk met het bericht, dat te l^onden een konlerentie aan den gang is om den toestand van Roeme-nië te overwegen, wordt aangekondigd, dat de Vereenigde Staten drie miljoen dollar door bemiddeling van Rusland aan Roemenië voor-schieten.I)E GEVOLGEN VAN DE ITALIAANSCHE NEDERLAAG De « N. R. Ct. » schrijft (Avondblad van Dinsdag 6 November) : Ken terugtocht uit de groote zakvormige vla.kte van Venetië, zoo niogelijk in versclnl-le'nde étappes, en zonder geheel te worden vernietigd, meev zullen de Italianen voorlooprg niet kunnen nastreven. Ook al niocht die terugtocht gelufcken, zoo zullen dan toch de centralen hun front enorm hebben verkort en den Italianen eeu stoot hebben. toegebracl^, die lien zal dwingeu voorshands van offensje-veii af te zien. Dan zullen de centralen al in staat zijn voor het volgend voqrjaar sterker aan het Westelijk front te versçhijnen. Op den 27sten Oktober> toen alleen nog maar de voorwaartsche beweging bij Tolmein en Plitsch bekend warèn en Goerz HOg Italiâansch was, hebben wij op deze en andere mogelijk-lieden gewezen, die misschien uit het Dùitsch-Oostenrijksch-PIongaarsche offensief zouden knnnen voortvloeien. Die mogelijkheden zijn door den overgang over de Tagliamento een eind nader bij de venvezenli jkhig gebraclit. Was het voor dieu tijd nog de twaSlfde slag aan de Isonzo, die den Italianen aile kans op Triëst voor goed ontnam, thans geldt het een nieuwe slag, waarin het bezit van de vlakte van Venetië op het spel' staat. Thans is het niet fantastisch meer, om met de kans van ineenstorting van Italie als militaire kracht voor dezen oorlog rekening te houden. % UIT HET ENGELSCHE LAGERHUIS Londen, 6 November. — Law heeft gisteren in het Lagerhuis niedegedeeld, dat de regee-ring eraan dacht vragen te onderdrukken, die erop berekend waren 's lands belang afbreuk te doen. De « Daily News » protesteerj" daartegen, ze£gencle dat een lid dat-zulke vragen stelt, niet waardig zou zijn het volk te vertegen-woordigen. Als er in zulk een zaak een beslis-sing noodig is, is de speaker de aangewezen persoon, om die te nemen. Overdracht van zijn bevoegdheid aan het oorlogskabinet zou een nieuwe inbreuk op de nationale vrijheid zijn. Htt oftensiet der Centralen legen Italie De Engeîsche pers over het ofïer.sieî, Londen, 5 November. — Hét geschil tus schen de menschen, die in het Oosten en il het Westen de beslissing willen zoekeu duurt voort. In een hoofdartikel zegt d< «Star» openhartig : De openbare nieenint h<ïeft begrepen dat m'en Servie.liet overwel digen, omdat de krijgskundfgen, die de be slissing in het Westen willen zoeken, in staa werden gesteld hun voortreffelijke militain tlieorie op de spits te drijven. Dit offer aai de handboeken moet in Italië niet worden her haald. Indien de vijand onze bondgenooten elk o] zich zelf aanvalt, dan is het onze pliclït en on belang zijn uitdaging aan te nemen en indiei wij in Vlaanderen niet meer Duitschers kun lien dooden vanwege de modder, zoo moetei wij de gelegenheid aangrijpen om het in Ita lië te doen. In eeii hoofdartikel in de « Westniinste Gazette» wordt gezegd : De raad, weike il sommige kringen wordt gegeven den inval il Italië als een gelegenheid toe te juichen om d< kx)pgravenlinies op te breken en tôt de oor logvoering in het open veld terug te lceeren is nonsens. Wij hebben geen niiddeleh on den vijand op het Italiaanschê front vast t< houden of hem daar tôt dé^beslissing te dwin gen. I-Iij zou zijn strijdkrachteh kuimeix terug nemen en.ze op de Westelijke linies kunnei werpen, zoodra wij onze krachten naar he Zuiden zouden hebben overgëbracht. Verr. van Italië te helpen, zouden -wij de geheel. zaak der geallieerdcn in gevaar hebben ge bracht. Gilbert Chesterton dringt er in de « West minster» bij aile liberalen, in den meeôt ver s^ekkendeu zin des woords, op aan, om zicl vaïi het gevaar bewns't te worden, hetwelk hc oude libérale ideaal van het vereenigde Itali< ljedreigt. Aile liberalen diencn daarom thaii het débat te staken over de verschillend' vormen van een verbond, waarin een mo gelijke vrede met de Duitschers moet wordei vervat. Het hoofdartikel in de « Westminster : ondersteunt dit pleidooi, altlians voor zoove: het den volkomen steun van Italiens zaak»be treft, door te zeggen : De Italianen behoevei niet bevreesd te zijn, dat wij ze bij hun drin gende moeilijkheden in den steek zullen la teii. De Engelsche liberalen zullen de Italiaan sche zaak even trouw di.enen als hun voor gangers. I{r zijn geen kortere wefen naar lie eind. Wij hebben het feit onder de oogen t( zien, dat de Duitschers nog strategische er politieke voordeeleii_ liebben, die hun eeu groo ten keus geven ten ~opzichte van de gevaar lijke slagen in de ^aatste phase van den oor log. Londen, 6 November. — De «Morning Post) teekent in eeu hoofdartikel verzet aaîi. tegei de liçflTebberende krijgsknndigen, die lie voordeel vergeten, dat Dititschland door d< binnenlijnen heeft. Zij verklaart zichjcraclitit ten gunste vali de Westersche stratégie. Een Rus over de Italiaanschê katastroof P'en onlangs uit R-ome teruggekeerde me <^werker van het Russisehç blad « Nowaj; Dzjin » schrijft — blijkens een bericht in di « Kôln. Ztg. » : Men had reeds lang gevoelc dat Italië voor een ineenzakking stond. Ten gevolge van den duikbootoorlog lieerscht e gebrek aan de noodzakelijkste levensmidde len. De voedselkontroleur had verklaard, da Italië" geen nieuwen wintérveldtocht zou kun lien uithouden. Voor hij (bericlitgever van d> «Dzjin») uit Italië vertrok, waren overal le vensmiddelrelletjes aan de orde. Deze Rus had uit goede bron kennis gekre gen van weigeringeu van soldaten om t> vechten, terechtstellingen en deserties' Pie wachtwoord « geen winter meer in de loopgra ven » vond steeds meer instemming». Be gebeurtenissen in Ruslanc De status van Pinland St-Petersburg, 6 November. — De regfeeriiit trad liet wetsontwerp over de politieke be trekkingen tuséehèn Rusland en Pihland bij evenals haar onderzoek door den landdag. D> wet bepaalt dat Pinland in zijn gebied me Rusland vereenigd is, maar onder eigen wet gevende- en regeerinysmacht. l'iiiland is eei republiek en heeft eeil eigen président en eei cigeii niinlsterraad. De ministers die zich me kwesties van vrede en oorlog- bezigfîoûden zijn geiiieenscliappelijk voor Rusland en Pin land. De verdragen met vreemde landén wor den door de Russisçhe regeering gesloten i;cn ^fiaximalistische staatsgreep in 't vooruitzicht? St-Petersburg, 5 November. — De St-Peters burgsche Raad vaii Arbeiders en Soldatti heeft onlangs eeu revolntionair militair komi tee gevoij^id, dat ten doel had in eng kontak te blijven met de troepen van de ïioofdstad Trotzky, de voorzitter van den Raad, heef heden een oproëp aan liet garnizoen van vSint Petersburg verspreid, waarin hij zegt, dat d< soldaten niet naar dat komitee iiu;eten luiste ren. Het komitee heeft evcnwel militaire ge lcominitteerdea naar aile belangrijke punteî van. de stad gezonden. De bladen vreezen, da men hier lieeft te doen met teek'eiien, dat di maxinialisten een poging zullen doen, zicl nieestër te maken van de macht. Men uieen te weteu, dat de regeering voorneniens is ecii: voor al die pogingen den kop in te drukken Du « Daiîy News » over den politieken toestar. Londen, 5 November. — De « l3aily News ; verneemt uit St-Petersburg, d.d. Zondag : J)< politieke' toestand is buitengewoon verward Het is niogelijk dat er wederom wijzigingei in het kabinet zullen plaats vindenj waarbi voornamelijk drie ministers betrokken zijn Terestsjenko. buitenl. zaken ; Verscliovs'kv oorlog en Maliantoyitsj, jus'itie. I^r bestaa eeu geschiPtusschen Terestsjenko en . de de mokratie nopens de buitenlandsche politiel en tusschen lieiii en Verschovsk}-. De voorloo pige regeering. doet ailes wat in haar piach îigt om de inziehten van Terestsjenko eu di demokratie met elkaar in overeenstemmiug t brengen, met gegronde hoop op sukses. Te rest^jeiiko zal waarschijiilijk Maandag he voorloopig parlement toesjjreken. Het is nie waarseliijnlijk dat de voorloopige regeerius ui » i - een konflikt met de demokratie in het leven zal roepen. Wat Verschovsky betreft, deze heeft 'den ministerraad zelden bijgewoond. Eens was het noodig de beraadslaging over zijn voorstellen uit te stellen, ten gevolge ■ waarvan het eerste geschil rees over de kwes-i lie der demobilisatie. Verscheideik ministers , waren van oordeel dat meer persouen om eko- ■ uomische redeuen moesten worden gedemo-: biliseerd, docli N'erschovsky achtte dit niet • wenschelijk. Gisteren heeft Verschovsky in de verdedi-t gingskomniissié van het voorloopig parlement - het woord gevoerd, doch de zitting was ge-i heim. Niettemiu wofdt medègedeeld dat Ke- - rensky hem heeft bezocht eu dat Verschovsky verlof heeft gekregen. Set blad van Boertsef ) verklaart dat Verschovsky in deze zitting een ' voorstel tôt het sluiten van vrede met de Duit-i çchers, buiten de geallieerdeu om, heeft voor- - gesteld. i Het konflikt met Maliantovitsj is eenvoudis - te wijten aàn diens vrijlaten van Bolsjewiki, die in verband met den Juli-opÇtand in hech- • tenis waren genomen, zonder hier den betrok-i ken ministér in te keuneu. i Het komitee van sociaal-demokraten* heeft : gisteren een nota tôt .Maliantovitsj, Nikitin - (ministér van binnenl. zaken) en Prokopovitsj , (ministér van levensniiddelen-voorzieningj i gericht, waarin het verklaart dat deze minis- • tors tengévolgë van de resolutie. der partij - verpliclit zijn uit liet kabinet te treden. i Onlusten in de Krim Londen , 6 November. —. De « Times » vei*-ucenut d.d. 1 dezer uit Odessa dat ernstiige-on-h sten zijn uitgebroken onder de 'ta'oepem te - Thcodosia, in de Krim. waar de staat van beleg is-a.fgelyondigd. Op eisc.li van de Oekrainsche troepen worden ■ ali'e w.ijnwoorraden in de stad vernietigd. De i w'iij.u vloot in .-^1 roomen door de straten ; en de t kcideirs moesten met ponipen worden leeggema- len, X)'e si -hade wordt geschat op 150.000 pond. De toestand te Wladiwostok i De « Nowoja Dzsjisn » deeît mee, dat W.ladi-1 wi/.v.ok onvoorvvaairdelij.k hi de macht rs van fi;1 n Oos'telijken Arbeidei.s- en Soldatenraad, d.ie ■ aan de bevolki.ng meedeoldé, het gezag te hebben ' aanvaard. Naar een vcitegenwoordiger uit Wiadiiwostok ■ in den Arbëideisraad te Aloskou verklaarde, ■ hondt de bevolking zich volkomen inistig. Aile upeuba.re en partikuliere or.ganisaties werden be- ; reid gevondën de bevelen van den Raad te ge-' llooïzamen 4 1 Dit bea-iclit w'-ordt bevestigd door een uitdating ■ van den ministér van marine in het voor.loopige ■ parlement dat Wdadiwostok al heeft opgeliouden a.is Russisclîe zee-havén te bestaan. Ontvoering van den Tsaar? Petrograd : Het orgaan van den Raad vaoi Âr-1 beiders en Soldaten «Isweâtija » brengt de me- • .lodcc'i.iig dat de Am-crikaansçhe missie due on-':in.ns Rusla-nd heeft bezocht en de terug.reis ^ ■ j\ e.*■ Wladiwostok met den trein van het Ame-.r-ikaansche Roode Kruis ondernoineii heeft, den Tsaar en zij,ne fami.lie uit Tobo'.sk ontvoerd en naar .A-merika overgebraclit zou 'hebben.' Daarop - /ou onmiddellijk eéne bijzondere onderzoeks-i- komanissie uit Petroga'ad naar Siberië gezonden ? zijn gejvorden om een onderzoek in te.stellen aan-I 'gaande deze aangelogçnheid en zoo spoedig nio- - ^v-'lijk daarover yerslag uit te brengen. Stakingen te Petrograd t Ha vas verneemt dit Petrograd dat al de ar- - ' idors en de bed.ienden van de Poetilowfabrie-î kon het werk gestaakt hebben. Volgens lialfamb- - îe'.ijke mededeelingen hebben Vrijdag en Zatcr-<i;;g in versolui-Llende kwartieren der hoofdstad - bctoogingen -plaats gehad. De betoogers doorlie-; jien de straten1 onder het slaken van kreten tegen t de regeeiing en eischten den Vrede. Eenige bot- - singeai hebbon zich voorgedaan. STADSNIEUWS , WÊÈRKUNDIGE WAARNEMINGEN van Ign. J. H. Niesman, gezichtkundiçe, Lange Nieuwstr., 50. Woensdag, 7 November 1917 (5 u. 's nam.) , Barometer : gisteren 754 nr/in ; heden 751 m/m. — . Thermometer Celsius (binnen; : maximum 14 gr., mi-l nimum 13 gr. boven vriespunt,. — Vochtigheidsméter : L 90. — VV'ind : Zuid-West. — Waarseliijnlijk te verwach-- len : regen en wind. 1 \'oor môrgen Donderdag : Zon op 8, onder 5.27 T. U. j Nieuwe. m aan : 14 November. [ Boterbevoorrading. — Twaalfde bedeeLimg yan eéii rantsoen van l/16e kilo, vanaf de letter I 1 tôt en met Z, voor de huisgezinneu welke ge-nieten van de vet- en spekbedeeling door lie) Nationaal Komiteit. 24e bedeeling van een dubbel rantsoen ol l/8e kilo, vanaf de letter A tôt eu met Z, vooi de huisgezinuen welke de vetkaart inlevcrden, De winkels 351 tôt eu met 432 worden liedeu t van boter voorzien. Belangrijke diefstal. — Eergistea-avond tus-sclion 7 em 11 mur zijn dieven door niiiddel .van va-Làcho sleutels en braak gedrongem in deri si-ga.remvinkel van José Ti.ndiant op het Faikon-i le in, en hebben er om zoo te zeggen den gaai-. don .sigaretten, sigaren en sigariJlos en allerhande <!<• S'igàretten, sigaren en cigarillos en a.l)lerha-nde . rcokgerietf, voor , een waarde van meeixWe dud-, zencl-.n franken werden ointvreemd. UIT BERCHEM. — Bevoorradingsdienst. . In liet magazij.n der Bakkersstraat is voorhiin-t den : 550 gr. siiiker, waarvan 115 gr. broodsui-ker en 435 gr. kristalsuiker tegen 65 eentiem , i'er i antsoeir en per persoon ; Her,fsche kaas tegen 1.85 f.r. het stuk ; Hoeische kaas tegen 2.25 fr. lu t bokâa-l; verder per gezin 1 kilo aj.uim tegen I 2.95 fr. , A;'.! s woidt in het magazijn afgeleverd, uit-. genomen de sunker, welke door beaniddeling der a:M:g slotone winkeLiers zal overhandigd worden. , Het .magazijn is open van 9 tôt 1 en van 2 1/2 j l ot 5 torenuair. op de volgende dagen : . Dondeirdag 8 November, voor de humartors van 1 lot 2000 in dm v.oorm.iddag, en van 2091 L lot 350D in de nam.iddag ; Vrijdag 9, voor de . num'cners van 3501 tôt 5500 in den voormiddag, . en voor de mimmers van 5501 tôt het einde in . den> namiidd&g. i J)c niinîmorregelwig zal sbreng toegepast wor-; don. . In de angesl/.len visehwinkels zijn bovendien . te bekomen alierlei opgêlegde groenten ; pan-t 1.1't tels en vi.lten zolen in de schden- en blokwin-l kels; kousen. enz., in de el.kgoedwinkels. r Lve aandacht van het puhliek wordt or op ge- Il trokken dat eene nieuwe bezending kousen en sfcopkatoeri. aangekomen is. Bedeeling van meel in plaats van brood. — De iuwoners vaai Bereliem d-ie verlangen meel te krijgen i;n plaats van brood. voor minstens 9 we-ken. kiMineiv zich doe ninschrijven in het lokaal " Cité », Citéstnaat, op D.onderdag 8 November, tusàohen 9 en 14 of tussclien 14 en 17 torenu'ur. Vooi' veupakki.ng en voor gist wordt niet-se-zorgd. " ; . f Het brood moet ten huize van de aanvaageiB gebakken worden d'ie daarvoor een getuiig-sch.r.ift zii'ilen af te leveren hebben. Ilet staat den gezinnen vrjj voor een gcdeelte der loden meel te nemen en voor het overige à'e-dental brood bij den gewonen bakkr af te luiJen. Het ranteoen is vasbgeste>ld op. 247 gram peu' persoon' on per dag. .Bij de inschrijving ni<;ets<n liet trouwboekje, de gezi.nskaart, liet eenzelvig-heidôbew.ijs en de broodkaa.rt getoond worden. LAATSTE UUR DUITSCH LEGERBERICHT Berlijn, Woensdag 7 November. — Olfi-cieel : Westelijk gevechtsterrein In Vlaanderen uerd gister verbitterd gc-vochtcn. Na geweldig trommcLvum in den vroegen ôchtend ru){U'n Engelsche divish'i van Poelkapelle tôt de lijn Roeselàere-Ieperen en tegen de hoogten van Becelaere en Ghelu-velt ten stonnloop op. 'Len Noorden van Passchendaele zakte de aanvat in ons afweervum ineen. In Passchendaele drong de legenslan-der.door. In taaien strijd werd Hem den Oos-tervleugel van het dorp weer onlrukt. Tegen den middag wierp de vijand jrissehe krachten in 't■ vuur. Ze konden de bres bij Passchendaele niet verbreeden. Onze stelling loopt langs den Oostelijken zoom van het dorp. De tegen de hoogten van Becelaere en Glieluvelt met■ sterke strijdkrachten gericlite stormloop mislukte reeds voor onze linies. Binnen onze stclliifgcn gedrongen vijanden werden in ge-vechten van man tegen man ovenueldigd. De werkzaamheid van £>ns vernietigingsvuur ver-stiktc later zich voorbereidendc aanvallen in de kiem. Op het slagveld duurde de hevige artillerie strijd tôt in den nacht voort. Bij de andere legergroepen aan het Westelijk front nam de g esc Ivutb e d rijvig h ei d op vele punten toe en stceg bizonder op den Ooster-oever der Maas' en bij tussclienpoozen in Sitndgau aanzienlijk. Russisch en Roemeensch gevechtsterrein Geen grooie gevechtsgépeurtenissen. Balkanfront Geen groote gevechtsgcbçurtenisscn. Italiâansch gevechtsterrein I11 het gebergte en in de Yeneliaansche vitalité wordt de vervolging voortgezet. Eenige dnizende-n gevangenen werden binnen gebraclit.Oostenrijksch' legerbericht Weehën, Woènsdag 7 Novem.ber. — Officieel: ■De Italianen zijn in vollen aftocht jiîiar de Piave toc. Onze aclitervolgingsoperatie veuiLoopt voigens het voorgesclur-cAen plan. Omvattende sam e-inverking van Oost un ri jk^ h-Hongaarsehe bur gtroepe.il dwong ton Zn i i i -Westen van ToP mezzo eenige duiztaideix Italianen zich over te geven. FRANSCH LEGERBERICHT Westelijk gevechtsterrein Parijs, Woensdag 7 November. — Officieel : Duitsche overvallen op de loopgraven in de streek van St-Kwiutijn en ten Noorden van Reims (sektor van Sapigueuil . en van den Jodas) hebben de Duitschers verliezen gekost zonder een enkelen diitslag. Op den rechteroever van de Maas is een hevige bescliietiiig der str&ek van het Chàunûk^bosch gevolgd ge-weest door een infante rie-aanvat^ Het Franschi vuur heeft de aanvallers leruggewojpen, di( de F/ans che Unies niet konden genaken. Tus-schenpoozende beschieting op het overige van het front. Terug tôt op de Adige Parijs, 0 November. — lu de «Echo.de l'a ris» schrijft Marcel Ilutin : Pranschen, die het kunnen weteu, zijn van oordeel, dat de Italianen met beliulp van graaf werk de Piave linie geruiinen tijd zouden kunnen handhaven maar militaire deskundigen in Italië en niel van de minste gelooven, dat men \'enetii moet opofferen om de legers der geallieerdet te helpen aan een voldoende ruimte van op treden voor een tegenàanvalsbeweging, die geheel aan het doel b£antwoordt. Ze houder het ervoor, dat- °ok de Adige.. (lîtsch ) deei moet uitinaken van de linie van het Garda-meer langs de Mincio. De « Petit Parisien » zegt : wanneer de uoodzakelijke samentrekkingen van troepci: hun beslag hebben gekregen en de Pransch-Rngelsche yersterkingen slagvaardig zijn, zal het Italiaanschê leger van leer kunuen trek-ken eu den overweldiger tërugslaap. De terugtocht zal tôt op dieu dag aanhouden. De Italianen zouden teruggaan op de Brenta, daarna op de- Bac. chiglione, eindelijk op de Adige. Misschien zullen de geallieerde troepen alv<>-rens met de Italianen in rechtstreeksche en feitelijke nïedewerkiug te treden geroe^en zijn den terugtocht te elekken door (le tegeu-partij elke afleideude beweging te beletten. De « Pinnland » getorpedeerd Washington, 7 November. — Het Amerikaalise lie transportstoomschip a Finn.land », 12.760 ton, is op de reis van Amerika getonpedeeG'd geworden. Het schn'p leed nochtans. slechts zeer geringe schade. Het slaagde er in met eigen kracht een vreemde haven te bereiken. De verwijdering van generaal Werschowsky S t-Petersburg", 7 November. — Naar de dag-bladen>m-eldeni, heeft de regeering den vroegeren m.inister van ooalog uitgenoodigd St-Petersburg te verlaten. Generaal Werschowsky is 's avonds naa.r het Ladoga-meer verfci'okken, waar zich een hrroemd klooster- bevindt. De bladen meîdeii dat iiet aftreden vain Werschowsky belangrijke yeranderimgen in lic.t o'pperbevcl zal medebren gen. In liet distrikt Iwanovo Voznessenek. in d< ]>rovLncie Moskou, waar groote lakenfabriekei zijn, zijn 300.000 werk-lieden in staking gegaan STAD en LAND HET EEUWPEEST DER GENTSCHE HOO-(iESCHOOL. —'Ten einde in staat te zij.n een zoo volled.ig jnogeiijk ver slag over die heugelijke gebeurtenis in ons blad op te nemen, hetgeen door de heei-schende papierschaarschte niet woi-nig 'bémoeilijkt wordt-, drukken wij dit veralag oiider fenildton-voi'an op de tweede bladzijde ovei'. EEN BENOEMING welke aile Viamingen met bet meeste genoegen znllen vernemen is die van den heer Frans van Laar, bij -besliiit van 25n Oktober ].]. aangesttid tôt kantonalen opzienér voor het schoolikanton Antwerpen-Zuid. Wie de .werkzaamheid en de toewdjding van den lieer vain JLaar kent en weet wat die man o.a. als s<;-kretaris van het Algemeen NederJandsch Ver-bond, en in den laatsten tijd, als lid van de Staa t skoinm issie voor toepassing van art. 20 ver-wezen.lijkfc heeft. zal ef zieh over verheugen, dat. het zoo gewichtig am-bt van opziener in een der schoolkautons onzei- stad aa.n zidke degc-lijke kracht is toevertrouwd. Moge nu do nieuwe inspecte* lange jaren die zoo belangrijke plaats biij\en i.nneinen tôt heii van Vlaanderen en g'roo-ter wel zijn van onze Antwerpsche jeugd. VERBOND VOOR WERELDVREDE (BEI. GIE). — Na de piotestmeeting tegen den oorlo'g en zijne gruwelen. 'werd de volgen,de dagorde aaugeiiomen : Do Antwerpsche bevolking opgcroepen in pro-testmeeting'tegen den oiniog en zijne gru.we.len. op Zondag 4 Novnïber 1917. in den schouwburg % « rhaiià» ; vervult don droeve.u piicht hare innigo deel-neniMig te betuigen in het onuitsprekelijk leed der door 'den afechuwelijken vliegeraanvàl van Zondag 2S Oktober 1.1. geteistea-de gezininen ; butreuit ten aeerste, dat de Gemeenteraad \'au Antworpeai iai zijne zi.tting van Maandag 29 Oktober, uaags lia de ramip, het niet noodig oor-décide een woord van eieekieniiing of troost te r.oiten tôt de ongevukkige slachtoffers ; tiuirft h open, dat liet Antwerpsch geméentebe .sUiur -dit vei'zniùan. zal vergeeden ; ziet nog eens té .meer in, door de rauipzalûgo gebéurioiiis \an ,28 Oktober dat het voort " ' zetten \an_den oorlog steeds meer en meer zal v(.. -rt a tôt onme'nscheiijke gruwelen ; drukt \ urig_ den wcMiseh uit, efat dit ook door aiie oo. .. gvotrende partijein euide.iijk worde be-g'.- jiun en elât eteze, rekening lioïKienel met liet a.guneon voiuangen naar vreeie, omniddellijk den m/oorddadjgon stiûjd staken en viedesonderhan-<ien.ngen aanknoopen. Voor den Gouden Kelk en het Van der Meulen-fonds Achtste Lijst M. Delpin, Bflisse 1 2.50 A. Papen, Brussel 1 .'2o H. \'au Ploucke, lirussel 2.5U ;vug. Coiïstand, Brussel 0.;50 \ njdag, Kniiei, Brussel 0.5U Jacobs, P'r., Brussel • 0.75 1$loi, - lirussel ^ 25. - Pr. Segers,'Brussel 0.50 G. Deniouim", lirussel 0.50 K. Reinhard, I$lsene 2.00 Dr. 1'. Vrijdaghs, Brussel 2.50 Pr. Jaussens, ilrussel 2.50 Van Roy, Brussel 2.25 lleleua Keinhard, Brussel 2.50 Laura Reinhard, Brussel 2.50 Jacobs, 11., Schaarbeek 10. Bursseus, Bonheyden-jMechelen 5. l^enige \ lainingen van Bilsen 12.— Pîen bewonderaar van Luc's « Ietsen » 20.— Karel Van Ilemeldonck, Antvverpen 2.50 Van een Limburgschen vrijdenker 6.25 \'an een Liniburgschen priester 6.25 J. B. Bellefroid, kristen-sociaal werker 5.— V^an Prankfurt 1.25 \'an Madammëke uit de Poort 1.25 liector Halsband, lirutsel o. Dr. Wirth : Den Vlaamschen martelaar' der vrijheid een Noord-Nederland- schen lnildegroet 7.50 Schaap i- Prank Bertheu 2.50 Jau de Reyghere Amsterdam 5.— Kunstkring « Hooger Op», Halle 5.— Groeningerwaçht », Afdeeling Halle : leder juk aan spaandereu 5.- Jan Boon, Halle ].— God straffe Ilavere ! 0.25 \'laanelereu vrij of dood | .25 « Want ballingschap heeft meer afschrik in 't oog dan elood»... Romeo en Ju- lia III 1.25 R. Bockstael, Galmaardcn 1.25 Vlaanderen getrouw i .25 ICcn Brechtsche wiking te Halle 2.50 ICdward Lanckmaus, Halle 1.25 Vlaanderen dood of vrij... Een kerel 1.25 ^Mijn Vlaanderen bovénal 1.25 Mijn Vlaanderen heb ik hartelijk lief'f 0.40 lîr is maar één Vlaanderen en- dat zweer ik trouw tôt in den dood l .25 Opdat de Vlaauische Priesters met ons zouden zijn op de barrikade... I'. Van Belle, Ruisbroek j .25 Levé Luc! Levé de manneu van Gôttin-gen!... I?en \'laamschë vSinn-P'einer uit Halle 2.50 Een zoon van O. L. Vrouw van Halle 1.25 Heil die Priester voor «Ons Volk», Halle | .25 Matheus heeft ook iets oui een ^vollen aflaat te verdienen voor Ilavere, Halle 0.12 Mevrouw Cathon, 2e storting 6.25 L. Van de Meir 5 Een Vlaauische groet aan Priester Vàn der Meulen ^.50 , i-Uit eerbied voor Vlaanderen... Maria Verschurc 2.50 Uit eerbied voor Vlaanderen... Bertlia ?uchs 2.50 Mr. en Meyr. R. D. C. 2.50 C. Boonroy, Antwerpen 1.25 Bontridder, A., Herffelingen 2.50 Dat God Plein geleide op zijn wegen, Halle ' 1,25

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het Vlaamsche nieuws gehört zu der Kategorie Gecensureerde pers, veröffentlicht in Antwerpen von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung