Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

1457874 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 01 September. Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen. Konsultiert 26 Mai 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/hx15m63c2w/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

ONZE TAAL Nr. 114. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. 1? September 1917 plicht en «^brechtigheid ! II. ^ "Waarom dan die erbarmelijke toestand van Ylaanderen ? Omdat raen dit volk, ons Ylaamsche Yolk, liet verachteren tôt een hoop beklagenswaardige ver-worpelingen die tôt onbekwaamheid en - tôt duister-nis gedoemd zijn ! Zoo voorspelde het reeds onze groote Hendrik Conscience, maar de regeeringen die zich totnogtoe in België opvolgden, hebben nimmer verandering willen brengen in deze schreeuwende onrechtvaardigheid.; ze liebben nooit geluisterd naar de waarschuwende en eindelijk eischende stem der klaarzienden, der flamingan-ten : Gerechtigheid ! ; altijd werden onze eischen, naar het woord van onzen gevierden Raf. Ver-hulst, "hooghartig afgewezen !" En toen de oorlog pas enkele dagen aan den gang was en het Ylaamsche bloed vloeide, toen een leger vrijwil-ligers onder de Ylaamschgezinden hun lijf te pande stelden met het betrouwen dat het vergoten bloed recht zou worden gedaan, toen klonk het hoonend : "Après la guerre il n'y aura plus question du flamand." In andere woorden : De Ylaamsche eischen zullen nu met eigen Ylaamsch bloed gesmoord en met de lijken onzer eigen Vlaamsche broeders begraven worden ! En de regeering zag toe, liet begaan, keurde al dat gedoe dus stilzwijgend goed ! Ja, tergend zelfs trad ze op tegen de edelsten onder de Vlamingen, die het aandurfden de stem te verheffen tegen al di'e hatelijkheid, ze trof van uit haar Havere-nest onzen edelmoedigen, oprechten, grooten dichter en voorman, René De Ciercq, en zijn schranderen strijdmakker, Dr Antoon Jacob, met broodroof, het laagste aller middelen ! — Maar in 't bezette gebied verhieven zich ook de krachtige stemmen onzer ware echte, trouwe Ylaamsche leiders, Dr Àugust Borms aan 't hoofd, en het roerde in den lande, de door oorlogsneurose of andere oorlogskwaal niet-blindgeslagen Ylamingen staken de hoofden bijeen en heviger dan ooit ontbrandde de strijd om ons goede recht, om ons volksbe-staan ! In 1916 kwam de Ylaamsche Hoogeschool te Gent ! Dit was de eerste moke^'slag die gege-ven werd om dien Chineeschen muur te verbrij-zelen, die tusschen hoogere en lagere standen in Ylaanderen steviger stond dan ooit ; dat was het aambeeld waarop de gebroken schakel tusschen burgerij en proletariaat weer zal worden saam-gesmeed ! Daaruit moeten de krachten groeien die den heropbouw van ons dierbaar Ylaanderland moeten bewerkstelligen ; die onze arbeidersklas moeten^ deelachtig maken in den vooruitgang en in de Mschaving. Ik zeg dus en ik druk erop : Wij moeten van hoog tôt laag Ylaamsch zijn, of we zijn "gedoemd niets-te zijn! En wat is Ylaamsch zijn? Dat is : Ylaamsch zijn in geheel onzen handel en wandel, in al de uitingen van ons leven, innerlijk en uiterlijk, in ons huis, op straat, in het onderwijs, in onze betrekkingen met onze medeburgers, in bestuur van stad, gouw en land, in 't gerecht, in 't leger, in ailes ! Gelijk de Denen Deensch zijn, de Duitschers Duitsch, de Hollanders Hollandsch, de Franschen Fransch, moeten wij Ylamingen Vlaamsch zijn! En daartoe moet men het middel aanwenden, om voor goed. de tweetaligheid, de tweeslachtigheid of liever de halfslachtigheid te keer te gaan : Zelf bestuur voor Ylaanderen met eene gewetensvolle sociale wetgeving, die zal zorg dragen voor de bevruchting van aile economische factoren van het Ylaamsche land, ni. de uitbrei-ding der zeevisscherij en van het zeewezen, van den tuinbouw; het Kempisch kolenbekken ; voor de uitbreiding vas degelijke verplichtende vakscholen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Göttingen von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung