De werkman

487918 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 17 August. De werkman. Konsultiert 29 Mai 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/xd0qr4pv9s/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

* r rmlt ir* ^rx: ■S ipj W*** r' *Sm4 \ -i V 45e JAARGANG N° 2327 17 Augusti 1917 ïioofdopsteller s VolksvertegMw. DAENS Prijs : 4 ctm. Drukkera-Uitgevers ; FRANZ DAENS & ZUSTER Aanbevolen BOEKEN ; Twee Zielen, volledig Ver-haal, 60 c : — Jati zonder Vrees, merkweerdig, zeer boeiend, 65 c.; — Jantje de Voddenraper, oj 't gouden Hart, 3o c. ; — De Gemeentewet, voiledig, aan 2fr: : — De Dievenbende van Mildemouwe, een grout sch»on bock, om aandachtig:gelezen, herlezen en bewnard te worden : er staan véel Kunstplaten in, 't Bel fort van Bmgge, de groote Hofsteden, rond Aaltre, aangerand en inbrand gestefcén, de prijs van dit groot boek is 3,50. - De Gerîèésheer der Volkeren prijs 1 fr. Er is nog één afdruksel, - Tahels om te kennen het bruto-en nettê-gemcht van 't rundvee, prijs 1 fr. Leven . en Lijden van Priester Daens door Pieter Dùens, schoon groot boek, met de Portretien der Gebroèders Daens, prijs o,5o.— Het groot Boek MOEDERTÂAL voor leeren te lezen en te spréken in 't Vlaamsch en in 't Fransch, op 3 meandtn tijd, in band aan 4 fr. Al die Boeken zijn te ko$p in Bureel oj bij de Gazetver-koopers. , •*' 4 Ul-T !>E[\ HAVRE • Bi] ,f *el*,sch Werkvélk V. - . u • komen ook werkingen t«t Papifisnms.—Oraaf de Buhseret wordt afgerant te L«nd»n an vau Pa'al Hymass ze»t men dat h| kurgerlijk» Minister v*h Osrlog isu w«rden, terwijl Socialist Destrée aiî Minister-Àfgezant oanr Ruslanrf iiou garni.—Wat aangaat het scltokkend nitfuw» van gtheime kajfiér-' îitiingen en verbiniingen met Fî«»krijk, dit moeten valsehe gerifclitem ■zijn. In Augusti 19(4 schreef de opperminister Br«queville on»: «-80^ velen kan ik u niet geven, maar mij duakt dat de Plaats der Volksvar-tegenwoerdigers, die de Regeering-niet moeten wlgen, in hun Arrêndls-,'semcntis. Daarkuanen ze meest goeddaen.. » En deze VelksvertegeV woordigers, aie bij hun Volk gebleven zijn, in last, angst en gevaàr," zou men miskennen ! Wij denken zulks gansch onmogelijk. DAENS. Eindo van den Oorlog Woensdag rond 7 ure,:'op -den Trein Gent Sint-Pieters-Aalst, in onzen wagon zaten 3 Burgers en 2 Soldaten, 0. a. van 't Keizerlijk Regiment. Nabij Aaist op mijn pakje boeken lag de Sabel van-een der Sol-~àâteri.. Ik vroegr W:il ik hem meênemen ? Daarop deed hij teeken van >ffcrwonderia§ : Ja,' ja, zegtie ik, ik zou al de wapens, AL DE WAPENS, kan on s , ge-1 weeren en de rest willen meênemen en in 't diepste van de Zee werpen.. Ge moest gezien bebben hoe zijn wezen opruimde en ophelderde.. Ai de Wapens weg, 'tware algemeenen Vrede ! < __ _ __ _ _ _ - _ Parlement'Waschkuio e SISKA, — Naa^Sars, naa ! SARA. — Wjt î| er, Siska ? Siska. — Naa zijn ze bezig, Sara, net dierentijd te moken. Sara. — G'hebt gelijk, Siska; 't en vas nog niet siecht genoeg. Siska. — De Patatjes, Sara, die n 't nat iwemmen I Sara. — Veel droeve schapen, iiska, die patatteren geplant iaddet! m niets zullen hebben veor al hun-len arbeid en hun onk®sten. Siska.—En de Terf. Sara, gaat ç niet verdr.ffcn en schieten ? Sara.--'t Es wreed, Siska";'tes wreea! t weer dat hem toch zoo schoen presenteerde; Siska, overiest, ik zie ons dsr nog zltten op eeji leunbank in 't Park, 't z®nneke blikkerde toch zoo schosn, aie Boomen lachten zoo vrinjelijk en de Zwontj«3 flaneerden zoo liefelijk ep de Vij-vers..L- Siska. — Gelukkige m«menten, Sara. r Sara. — Och ja, Siskatje iief, mor 'k verslijt nog iiever mijn leven, al werkende on een waschkuifi, dan ep een leunbank met niets te doen. Siska. — Werken, is ?aiig, zei 't BegÇntje. Sara. — Maar aile lachea oj> een einde, Siska, is 't graotste hertzeer van ons Volk nie van r,I 3 jaar zonder werk te zitten. Siska. — En hoelar.g neg, Sara ? K'omf er na toch geen avan* aan dien Oorieg ? M®et g'hee! de wereld uitgemoord of uitgehongerd worden ? Sara —r.Siska. dat ze schromalijk wrèed vecbtor, daar is niet aan te twijfelen; de îçanons kandigen het aan, we, zien in ons steeken van l Oilstj dat achter 't nieuw Hospitaal en 't gollegie nu ook geblesseerde Worden aangebraekt in de Capucienen op Sint Js'es. rSiska. — Dè Kerk klijft open, Sara, maar de Paters ! Sara. — Siska, ware ik in de plosj gewe. st van den rijken Heer aan wie 't Kasteel van Sint Jobs is, ik z«u de Pauters met open ermen oiit-vangtn hemmen. Siska. — Och, Sara, menschen zonder kinjerenzijn ofwel menseben die zich opofferen of menschen zûndcr gevoel en zonder hert. Sa a. — Baarhe-jet, Siska- ' • Siska. ~ Aîôr z'haÉÎdan ons gezegd dat de Sessialislen gingen bij; eenkomen te Oimstok* Zwolmstok,"toe helpt mij ne keer,te Stokvisch. Sara. — 't Is nagelig! waaf, Siska.. Een za^k weetik, dàt de Volkeren eens in een schrikkeiijke arragie zurjén losbersten tegen al de Oo'lagsmannen. Siska — Hoe eer hoe liever, Sara; en wat he je gezegd over den Brief van enzen nieveu Bisschop? Sara. — Tegen d'opkooperij en de nitfcoBgering van 't V«lk. - Siska. — Sara, dien Brief stond atn, we zijn in «ns Groote Kerk nîtet gewoonaan zuike Vo!kswo®rden. Sara. — Effoktief, Siska. Siaka. — Eh twee keeren, Sara, wordt Bisschop Lambrecht.... Sara. — £>'heilige V#Ut«?ziel... siska. — Twee keeren is dien ïiisf genotmd, 9ara, dat wilt lets zeg-gen...F Sara. — Ja, siska, »«ar ge zult zeggen, 't «n valt in aiijnên diekretie nîet, doch ik zou og veel sterker »j»reken, meest ik Bisschap setijn ! siska. — Bisschep, gij, Sara, een V/asscheres! sara.'--' siska, 't is gezegd per supposé, bij manier van spreken. siska, - En achtereen gaat onzen Burgemeester Van den Bergh weer« komen ? sara. -- Zijn vier maanden moetan gaan uit zijn. siska. - Gaat hij Bargemeester blijven, sara ? sara. - Dat en weet ik niet, siska, maar wat ik weet is dat hij bijaa c jaar lang gr«ote meritten heeft gehad en van 's mergends tôt 's avonds in zijn Biechtstoelken zat ©» elk t'aanhoorer en elk te helpen. Dat er mag nié vergeten worden. (Ze klappen veerO. 7$<Aktivist zijn aile menschen die meer dan Vleeschklompen zijn; Aktivist aile ware Vlamingen; Awivfet allé Christenen die hunnen akt van Liefde uitpe,{enen^ — Aktivisten waren de Stichters der Chrlsterië Voïkspartij; aïs Aktivist werkte en sprak Priester Daens gedurig ;1 zijn woorden ïn de Kamerzitting van 3 December 1903 : « 1k ben beschaamd en bedroefd aïs ik in mijn gebor-tsstad Aalst en in heel het Vlaamsche Land, dat arm verwaarloosd onwetend en ongelukkig werkvolk zien loopen; — Aktivist was onze kloeken Volks Advokaat De Backer; zijn woord klonk zoo vastberaden : « De welstànd moetopkomen van omlaag naar ©mhoog; — Aktivist waren onzen Smid Lambrecht, de Van Lan-genhaecken, Frans Sterck, Doktoor Caudron en aile ware Demokraten; — en ik, Pieter Daens, heb ik niet altijd geschreven als Aktivist in mijn Gazettén, Land en Werkman? ben ik niet als Vo'ksvertegenwoordiger kloek Aktivist geweest voor Volk en Taal ? geen zit-ting der Kamer of ik sprak er Vlaamsch; groote Vlaamsche Redevoeringen deed jk van op de Tribuun; ^aanhoudend werkte ik tegen Hongerloonen, voor Ceerplicht, voor zuiver algemeett Stemrecht; — en gij allen die mij omringdet, mij versierktet, mij aanmoe digdet met zulke onvermoeibare werkende Liefde; — gij allen Zusters en Broeders der V&lksverheffing, ge zijt waarlijk en inderdaad Aktivisten. En nu, in dezen langen Oorlo^stijd, als het bloed van dit arm onwetend verwaarloosd Vlaamsch Volk stroomt, als een onbeschrijfbaar .ijden de Moeders en de Dochters, deGrijsaards en chrKitra«ren doorvlijmt; in dezen tijd dat zelfs in Rusland en Duitschland 't werkende Volk zijn voile waarde gaat krijgen, is het wonderdat in dit arm verdrukt Vlaanderen een vurige geest ©pstijgt bij jonge borsten, meêgesleept door de reinste inzichten, in zekeren zin waaghalzig, doch verstaanbaar door booze en looze geruchten tegen 't Vlaamsche Geslacht in den Havre, en dogr jammerlijk stilzwijgen der Belgische Regeering/Meer dan éen jaar geleden hoorde ik Anseele zegge!i : Ik heb Van de Velde gezien in Holland ; hij "heeft me verzekerd dat het eerste werk der Regeering zal zijn ; Algemeen Stemrecht en Vlaamsche Hoogeschool. Waar®m die goede Tijding niet bevestigd, nu dat de gemoederen angstigzijn en ongerust ? J Men wete het toeh wel; wat nu door de strooming der Vlamingen als ontijdig wordt aanzien, zal na den Oorlog met algemeene zielskracht voorgestaan en doorgedreven worden, DAENS. HÀLF-OOGST ♦ l' OnsLieve Vrouw Hemelvaart.. Nu, neêrgvdrukt in last, angst en lijden, nu vinden wij sterkte en froost in een reine Zielsverheffing. Priester Daens schreef het in de voorrede van zijn Bsek : Het geluk des He-meîs : « Dachten de menschen wat meer aan den Hemel, 't zou beter gaan ep aarde; de heb- en geld-zucht die, volgens den Apostel de wtrtel is van aile kwaad, zou rnerkelijk verminderen. — Thomas Mo rus in zijn gevang zittende, geboeid en bewaakt als een wild gedierte, zegde en getuigde aan zijn Doch-ter : « Mijn lief kind, ik gevoel hier dikwijls een vreugd aan mijn hert die ik met geen woorden kan beschrijven. — De heilige Pastoor van Ars preêkte : « De gro®tste weldaad voor 't menschelijk Geslacht en de hoogste veriaeffing is als Moeder te hebben de Moe^r^jods^alm^^i^^ijjTareîrGoddelijkeîT^oon. » Maandag 15 Auguslus 't Brood is verbeterd, maar 't Hellands brood was siecht, 't stonk. — JÊe Soep krijgt beter menieren. — Er komt eene nieuwe kloeke wer-ktng voor de veeding. — In de kerk der CAPUCIENEN van St. Jab zijn dt^Qoddellijke Biensten als naar gewoonte. Heien zijn uitgebeld 7000 kilo verschen visch. Groote koppeM zijn dikwijls groote wreede schelmen.. in Eng«Jand, onder Henri-cus den-Achtsten, fèefde het Nonneken van Kent, dat visioenen 'nad en ze meêdeelde. Koning Henri-cus deed dis. Nonneken ophangen, haren Biechtvader ophangen en verscheide ander Kloosterlingen ophangen,. Ja, zoo ging het in den Tijd der Alleenheer-schappij van Keizersen Koningen. Leven van den H. Pet rus i • DOOR VOLKSVERTEGENWOORDIGER PETRUS DAENS —-0 — EERSTE REIS VAN PETRUS NAAR ROME. Rome was alsdan de grootste, de rijkste, de geleerdste en méchtigste stad der gansche we-reid, het middènpunt der beschaving. Ze telde een miîjoen en half zielen. Zoodra hij weg kon verliet Petrus de stad Je rusalem ; verscheide dicipelen vergezelden htm o. a. Marcus Apolenaris en Eufius. Ze gingen eerst naar Antiochië; Bisschop Ico dius was daar gestorven : hij stelde in zijne plaats Ignatius ; vandaar ging Petrus naar Tar-sia, waar alreede vele Christenen waren, hij stel' de daar als Bisschop aan priester Urbanus van Tàrsia naar Lucia, naar Ephesia," naar Smyrat ; overal gspreekt, priesters gewijd en Bisschop-pen aangesteld. Te Smyrna ging hi] op zee en bleef stil in Grie-kenland. In debrieven van Apostel Paulus werdt gesproken over zijn verblijf te Corinthië in Grie-keland en de stichting eener Christene aideeling door Petrus. Van Griekenland naar Cecilië in Italie, daaf verbleef hij bij Bisschop Pancratius, hij preekte er in den naam van zijn Meester Jésus en won er vele zielen ; er zijn ook bewijzen dat hij te Cata-na is geweest, te Tarenta, en Reggio, ook te Pi-sa ; ze spreken ook van Napels. Die stad lag op zijn baan niet maar volgens eene oude everleve-•iing was het zeilscîiip dat hem meevoerde, deor een tempeest verrast en weggeslingerd. Op verscheidene plaatsen verkondigde hij de Leering Christi ; een bovennatuurlijke macht sto»d hem bij ; mirakelen hadden plaats ; velen vroegen het Doopsel ; priesters werden gewijd, Bisschoppen aangesteld ; men noemt nog de plaatsen waar Petrus Mis las ; te Napels pretkte hij met groot en bijval, ging vandaar te voet jaaaf Atina en kwam te Roire aan omtrent het jaar 44. + Nieuws. Denderhautem. — Qraandieften. Nog altijd nemen de graandieften niet af, on* danks het stellen der nachtelijke wachten. Met gansche reken hoop en worden de koppen afge-sneden. Kan men niet watlheer kontrool op de wachten uitoefenen ? OBOURG. Schade aan den Tabak De laatste schrikkelij ke hagelslag heeft in de Tabakplanterijen van Oubourg voor meer dan een millioen frank schade aangericht.Dat ook moest juist nu ge-beuren wanneer de tabak zoo schaars is. De EXPRES VAN GENUA, (tfch Genua, ons Charelken Lievens), is in de Statie van Arqtiata-Serivia van de rails çeloopen; 34d««den sa 100 gekwetsten, o. w. verscheide zeer erg. De ramp geb«tïrde 's «achts. — Zekere Coene, 27 jaar, inkasseerder te Luik is vermeord voor 10,000 fr. die hij was gaan ontvangen. Twee joakheden, met welke hij bevriend was, zijn aangehouden; z'hadden hem meêgetr«kken in een huis en ver-m«»rd. Als zij 't lijk in de Maas gingen w*rp»n, werden zij ontdekt door een lanteernontsteker en een boodschapper. De moord«naârs z^n j»nk-heden van goede Familie, maar bamboeheurs geworden en smerdissen.. Een ontuchtig hert een wreed hert is. Ceene was de eenige steun eener oude Moeder. — In Zwitserland is de luitenant Werner Bodmer met zijn Vliegmachien gtval-len en was morsdood ; zijn helper frey leefde nog, maar bezweek onderwege't Hospitaal. Te TOULOUSE, in Frankrijk is den schouw-burg aîgebrand den 10 Oogst. Men kon de vlam-men niet meester worden,er is ook vrees geweest voor 't stadhuis dat aan den theater paalt. Auden&erde. — Doodelijk werkengeval. Verleden week Donderdag namiddae is er met den metser Victor Noterman een droef, droef on-geluk gebeurd. Hij deed herstellingswerken aan het huis van de heer Félix, stond hoog, hoog op eeae ladder. langs den muur en stuikte vae gin-derboven naar beseden. De dood was schialijk. Doktoor en priester zijn te last gekomen. Het ongelukkig slachtoffer laat zes kleine kind-jes achter. Och arme ! voor dis schaapkens en die sukkel van een vrouw!

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De werkman gehört zu der Kategorie Christendemocratische pers, veröffentlicht in Aalst von 1872 bis 1931.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung