Het Vlaamsche nieuws

487918 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 10 November. Het Vlaamsche nieuws. Konsultiert 26 Mai 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/bk16m34t87/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

JBONNEMENTSPRI.IZEiN : poor één maand '-'S Voor 3 maand 6.— Voor 6 maand I0-— Voor één jaar 18.— Redaktie, Belieer en Aankondigingen : 44, ROODESTRA AT, 44 antwerpen Zaterdag 10 Nov. 1917 - 3de Jaarg. N1 Prijs 6 Çentiem voor België HET VLAAMSCHE NIEUWS VERSCHJNT 7 MAAL IN DE WEEK AANKONDIGINGEN: Tweede blad, den regel 2.50 Oerde id. id I.— Vierde id. id 0.50 Doodsbericht 5.— Elke medewerker laT persoonlijk •verantwoordelijk voor zijn schrijven, en bindt niet heel de Redaktie. De Russische Regeering omvergeworpen KERF.NSKI OP DE VLUCHT — LENÎN AAN 'T ROER Inonde n, 8 November. — Reuter ontving een telegram van het officieela Petersburger Telegraaî AtÇentschap, dat in handen is der Maximalisten, waarin verklaard wordt, dat de Maximalisten de stad in hiinne macht hebben en de ministère gevangen namsn. Dei leidtr der beweging, Lenin, is voor een on-middellijlten wapenstilstand en vrede. Leest nadere berichten verder in dit nummer. VAN OuiTSCHL ZIJOE DUITSCH A VONDBERICHT Berlijn, Donderdag 8 November. — Officieel : In Vlaanderen verstea-kt geschutvuur bij Diks= muide en Passchendaele. Yoonvaartsschrijdende gevechten in het ge-bergte en de vlakte. VAN OOST.-HONG. ZIJOE ITALIAANSCH GEVECHTSTERREIN Weenen, Donderdag 8 November. — Officieel : De verbonden legers van veidmaarschalk aartshertog Eugenius drongen gdsteren in gesta-dige achtervolging aan de Livenza vooruit. De vijand bood tegen ihet overscha-ijden der ravier overal heftigen tegenstand, doch werd op ver-«cheiden pumten door de Oostenffdjksch-Hongaar-sche en Duitsche troepen teruggesdagen en tôt den verderen terug tocht ged.wongen. Ook in het gebergte bieden de Italianen op talrdjke punten mien tegenstand. Bezuiden Tolmezzo, achter ona front, vermoohit een dappere Italiaamsohe groep onder leiding van den aanvoerder der 36e divisie, steunend op de verdedigi ngeworken van San Simone, zich gedurende verschedden dagen tegen de omvattende aanvaLlen van onze berg-'joepen en de Duitsche jagers te handhaven. Eerst eergisteravond staaktén de Italiaansche kanonnen hum vutur. Gisteren bracht de voiko-men afgesneden vijand zijn schansen tôt ontpiof-fing. De pogingen om zich door onze troepen heen te siaan, mislukten. Na een eervollen strijd iegde de vijand, ter sterkte van eenige duizend man, de wapenen neer. Ook in het grensgebergte van Cadore en in het Primoser=gebied werden hevige gevechten gele-verd. Onze troepen vermeeeterden dit gewichtige pont. Gisteren namen de verbonden troepen één generaal, een divisiestaf, twee kolonels, 170 offi-cieren en 17.000 man, gevangen en maakten 80 kanonnen en 6 vliegtuigen huit. Het totale aantal gevangenen steeg tôt 250.000 man, dat der ver-meeaterde kanonnen tôt 2800. VAN TURKSCHE ZIJDE BALKANFRONT Konstantinopel, Donderdag 8 November. — Officieel : Aan den linkervileugel is een Russische verken-aingspatroelje in een hinderiaag gevali'en en over de kling ^jaagd. De overlevenden — twee ge-Konde Russische soldaten — raakten in ge-vangenschap.Aan het Sinai-front aan den rechtervleuigel ge-«chutvuur. In het centrum en aan den linker-vleugel zijn geveohten van de infanterie aan den m- VAN BULGAARSCHE ZIJDE Sofia, Donderdag 8 November. —. Officieel : R0EMEENSCH GEVECHTSTERREIN In dé Dobroedsja zwak geschutvu'ur bij Cobat, beoosten Galatz. BALKANFRONT In de Tserna-bocht levendige geschut-werk-zaamheid. Verscheiden vijandelijke kompa-çnieën, die in de richting van de dorpen Porse= en Kupri, in het Stroema>dal, optrokkeaij ^erden door on s vmir ter ugge w orpen. VAN ENGELSCHE ZIJDE WESTELIJK GEVECHTSTERREIN Londen, Donderdag 8 November. — Officieel : ( Troepen uit Walos hebben vannacht een ge-'Aagde overrompeling uitgevoerd ten Zuidoosten Armentières. Veeaiden gevangenen zijn geno-kod. \ erder werden den vijand nog andere ver-r^n toegebracht. Onze verliezen wai'en iicht. Twee pogingen van den vijand om onze .Linie* ^ Westen van Roeux binnieax te dringen-, zLjn ^eslagen, waarbij eenige gevangenen in oaize ™ndon bleven. VAN ITALIAANSCHE ZIJDE ITALIAANSCH GEVECHTSTERREIN ^°nie, Donderdag 8 NovembeT. — Officieel : In den loop van den dag van gisteren heeft het ^gnemen van onze linie voortgedurd. De om-^igrijke beweging kon zich ongehinderd vol-"°kken. De dekkingstroepen hebben door tal moedig doorstane gevechten tusschen de J®°gten van Vittorio en het punt, waar de Mon. ano ® ^e Livenza vloeit den opmarsch der ^n^tandera vertraagd. ^ Onze vliegers hebben, den hardnekkingein te-^stand der vijandelijke troepen fnnikend, de ^bardementen op vijandelijke troepen aan de a$iamento heroieuwd. Vijf vijandediijke toe-^en zijn geveld. TELEGRAMMEN HELFFERICH NEEMT ONTSLAG %hjn, 8 November. (Officieel.) — Staats-r^ister Helfferich heeft den keizer verzocht «n van zijn arabt als plaatsvervangend rijks-anselier en lid van het Pruisische staatsmi-^ene te ontheffen. M. heeft dit verzoek ingewilligd onder .^waarde Helfferich later met een ander ^ te zullen bela9ten. I Avr< EENE OPLOSSING VAN DE POOLSCHE KWESTIE? Renlcn, 7 November. — De tKolnische Zei hnA S naar aanleiding van het berich u/• * Berliner Lokal Anzeiger » over de op Sln? van het Poolsche vraagtuk : Het behoeft niet gelooehend te worden, dat een Polen ook in de handen van onzen bond-genoot, dat weer geheel aan onzen invloed is onttrokken, in Duitschland niet precies^gelijk-moedig wonit bescliouwd met het oog op de roi, die Pol£n in 1914 als opmarschgebied der vijandelijke legers heeft gespeeld. Dezen be-denkingen wordt duardoor echter de teugel aangelegd, dat Lithauen en Koerland tôt het Duitsche rijk in een gelijksoortige verhou-' ding zullen komen te staan als Polen tôt Oos-tenrijk. Naar we hopen wordt de afbakeniug van beide gebieden zoo gerégeld, dat wij ons naderhand niet te verwijten hebben. Door deze voldongen oplossing van de Poolsche, Lithausche en Baltische lcwestie worden de twee bondgenooten, Duitschland en Oosten-rijk, tôt zekere hoogte uit aardrijkskundig oogpunt aan elkaar geklonken. Nog sterker dan tôt nu toe zullen ze het van elkander moe-ten hebben door de ineenstrengeling van hun levensbelangen in het Oosten. Duitschland zal er een rijk kolonisatieland bij krijgen alsmede een korenschi*ur voor magere en vette dagen. De Poolsche kwestie zal bij de onderhandelin-gen geen aanleiding meer geven tôt eindeloo-yaz besprekingen gelijk de vijanden wenschten. Deze zullen zich bij onze oplossing van het Poolsche vraagstuk als bij een uitgemaakte zaak moeten neerleggen en "dit zou geen ge-ring voordeel zijn. Over den Kroonraad, die Maandag j.l. te Berlijn is gehouden, deelt de « Dokal Anzeiger » mede, dat men tôt overeenstemming is geraakt nopens de oplossing van het Poolsche vraagstuk in Oostenrijkschen geést. De keizer van Oostenrijk zou den titel van koning van Polen aannemen, waardoor Polen en Oostenrijk in een personeele unie worden verbonden en waarbij Galicië aan het toekomstig konink-rijk zal worden toegevoegd. Een overeenkoinst in dezen zin, waarbij Litauen en Koerland in eenzelfde verhouding tôt Pruisen komen te staan, wordt voorbereid. Ten opzichte van de vertegenwoordiging dezer gebieden wordt aan den titel. van « grootvorst van Litauen en hertog van Koerland » ge-dachl.In Oostenrijk schijnt deze regeling ook door ' de Duitsche partijen te worden goedgekeurd. Deze hechten er intusschen stellige waarde aan, dat ten gunste van Polen de volstrekt ver-eischte versterking van het a Deutschtum » in Oostenrijk niet vergeten wordt. Hier dienen, naar haar oordeel, waarborgen worden ge-eischt, die het Oostenrijksche « Deutschtum » de het toekomende staatsrechterlijke positie voor aile tijden verzekert. TEGENSPRAAK Berlijn, 7 November. — De « Vossisclie Zei-tung » verklaart het bericht van andere bla-den, volgens hehvelk keizer Karel tôt koning van Polen zou zijn uitgeroepen en Polen met Galicië zou worden vereenigd, voor onjuist. De besprekingen zijn nog in vollen gang. Er bestaat van Duitsche zijde ook geen noodza-kelijkheid om een definitieven staatkundigen vorm voor Lithauen en Koerland vast te stel-len. Een oplossing is tôt dusver nog niet ver-kregen. Andersluidende mededeelingen zijn slechts kombinaties. De gebeurtéhissen in Rusland De proklamaîie van het Kongre» der Sowiets St-Pete-rs'ourg, 8 November. — Het kongres van de Axbeiders- en Soldatenraden van Groot-Rnsland, dat gisteravond geopend werd, vaar-digde hedenmorgen de drie volgende proklama-ties ait : 1° Aan aile raden, wei'klieden, militairem, enz. in de provincite : de 6taatsmacht berust in haar geheel bij <3e Arbeiders- en Soldatenraden. De rogeeringskommflssarissen worden van hun ambt ontlieven. De voorzitters der Arbeidera- en Soldatenraden staan onniiddelLijk met de revolu-tionaire regeering in verbindiing. Allé leden van de boerenafvaardigingen, die gevangen genomen werden moeten onniiddellijk in vrijheid woïdeii gesteld, en de kommissarissen, die ze gevangen ïieteai nemen, zijn op humno heurt aan te houden. 2° De doodâtraf , die dOoir Kerenski aan het front weer werd ingevoerd, wordt afgeschaft. Het recht van politieko propaganda aan het front wordt hersteld. De revolutionaiiro soldaten en officier en ,die voor zoogezegde politieke mis drijven gevangen'genomeni werden, dienen onrnid-delïijk weer in vxijheid geeLeld. 3° De vroegere ministers Konowalow, Kisch-kin, Tereschenko, Nikitin, Maljanto\*itscli en de anderen zijn door het revolutionaire komitee gevangengonomen. Kerenski heeft de vlucht genomen. Al.le militaire genootsehappen worden opgevorderd aile maatregeien te treffen om Kerenski aan te houden en hem naar St-Petersbuxg te voeren. Elke steun aan Kerenski - verleend, wordt als hoogverraad gestraft. Hoe de staatsgreep werd ten uitvoer gebracht St-Peteirsbur/, 8 November. — Bij het aanbre-ken van den dag bemachtigden, na een bele-gei"ing van verscheidëne uren en geweer\"umir met kanonschoten begeleid, de troepen van het re-volutdonaiiv komitee het Win.ter-Paleis, waar, uitgezoïxlerd Kea'enski, aile minietera vergaderd waren. Op dezelfde wijze maakten zij zich van den generalen staf van St-Petea"sburg meestea1. De troepen van het Noorderfront naar St-Petersburg? Bazel, 8 November. — De troepen van het Russische Noorderfront spraken zich uit ten voordeele van den Petersburger Raad van Arbeiders; en rukken op St-Petcrsburg aan. De sol daten, aanhangers van de Sowiet, bezetten de munitiefabriek in de voorstad \"an Wd'borg. Het retfeeringsprograniïna der Maximalisten Stockholm,. 8 Novomber. — In do « Ruszkoja Wjedomosti » bespreekt een> hoofdartikel het rc-geeringsprogramma der bolsjiwiki dat in het blad van de Moskouer Sowiet werd overge-drukt. De Bolsjiwiki willen volledigc uitslnitinc \*an de burrgerpartij van de macht, en beslissende stappen naar het sluiten van een onmiddellijkc-n \Tede, verder kontrool der arbeiders op de nij -verheid, overgave van de gansche macht aan de Sowiet, en voliedige schorsing van »ll« bela-eting betalingen en oorlogsleeningen. De staatsgreep der maximalisten St-Petersbua-g, 8 N'ovembér. — De dag heeft eenige wijziging in den aigemeenen toestand der hoofdstadi gebracht. De maximalistische beweging heeft inieuwe, werkelijk merkbare voivierin-gen gemaakt, doch er hadden geen wanordedijk-heden plaats. Tegen 5 uur 's namiddags lieeft het militaire revolutionaire komitee va.n de Soviet ee.n aanplakbrief bekend gemaakt, dat St-Peters-.burg zich in zijn handen bevindt, danlc zij den steun van het garaizoen, dat het mogelijk maak-te den staatsgreep zonder bloed vergieten te vol-trekken. De aanplakbtrief verkiaai't dat de ni eu we regecaiing een onmiddellijkeni, rechtvaardigen vi'ede zaâ voorstellen, hefland aan de boeren zal geven en de wetgevende veiigaderiing bijeen zal roepen. 8 November, één unr 's ochtends : de afgevaar-d igden va.n. drie» Kozakken-regimenten, te Siint-Peteïsihuirg.in garnizoen, hebben verklaaa'd dat zij weigêren do voorloopige regeering te ge-hoorzamen en tegen de Sovdôt op te trekken, doch dat zij gereed zijai om de openbare rust te handhaven. De Soviët hield 's mdddags een bïiitengewone bijoenkofnst, waarin de voorzitter Tix>tzky ver-klaarde dat de voorloopige regeering niet langer •bestaat, dat eenige ministors in hechtenis zijn genomen en het vooirloopig parlement is ontbon-den.Leniin, die met langdurig gejudch v/eixl ontvan-gen, hield een rede, waarin hij dè drie pTO'ble-mon der Russische demokratie uiteenzette : 1° het onmiddetLlijk einde van den oorlog, waartoe de nieuwe regeering een wapenstilstand aan-de oorlogvoerenden moet voorstellen ; 2° het ovenna-ken van het land aan de boeren ; 3° d§ oplbss'.ng der ckonomdsche krisis. De vergadering nam een resolntie aan, waarin de wensch 4 wordt uitge-sproken, dat deze drie vraagstukken zoo spoedig mogelijk zui'len worden opgelost. Aan het slot der zittinjg; werd door een vertegenwoordiger der sociaal-deanokratdsohe minimal'istische ipartdj van do Soviët een verklaring voorgelezen, waarin wordt gezegd, dat de parti) den staatsgreep af-keurt e.m zich afscheidt van de Soviët te Sint-Petersburg. Een Duitsch oordeel Keuleu, 8 November. — De a Kôlniscbe Zei-tung » schrijft over de nieuwe Russische om-wenteling : het komt er thans op aan welke houding de soldaten in de loopgraven tegen-over de gebeurtenissen te St-Petersburg zullen aannemen. Intusschen heeft de nieuwe revo-lutie slechts in St-Petersburg gezegevierd, waar van meet af ^an de invloed, der hoofd-zakelijk uit den arbeidersstand voortgekomen radikalen, zeer krachtig was. De groote massa der soldaten bestaat uit boeren, wier belangen met die der stedelijke arbeidersklasse niet overeenstemmen. Edoch, de Russen zijn onberekenbaar, zoo-dat het vredesprogram wel een groote uitwer-king op het oorlogsmoede volk zou kunnen hebben. Intusschen doen wij, Duitschers, goed ons aan sreen voorbariee hoop over te geven. Hc-t offensief der Centralen Tegen Iîalië Biieenkomst der Kamer Men meldt uit Rome dat de Italiaansche Kamer binnen enkele dagen voor een korten zittiid zal biieenkomen. Achter het Tagliamento=front De korrespondeut van de « N. R. Ct. » aan het front der Tagliamento seint d.d. 6 November aan zijn blad : Wij, oorlogsberichtgevers, bevinden ons thans hulpeloos in den maalstroom van dit wil-de offensief, beleven ontzaglijke dingen en zijn meestentijds niet'fti staat om onze berichten door deze chaos heen naar 'het achterland te krijgen. Gisteren reed ik van het front naar het etap-pe-gebied terug. Op de witte straatwegen naar Udine moest ik me langzaam door het gewoel der regimenten wringen, die oprukten om den aanval over de Tagliamento te beginnen, dan voorbij eindelooze rijen Italiaan^ch geschut en vrachtauto^, die overal verspreid liggen. De anto's met fraaie, nieuwe gummibanden zijn 7.66 talrijk, dat de autonood van het Oosten-rijksch-Hongaarsche leger voorbij is. Daarna moet men weer uitwijken op een punt, waar een ontzaglijke Italiaansche munitie-opslag-plaats uren- en dagenlang ontploft. Dan liob-belt onze auto weer in de duisternis over ber-gen van geweren, die op de straat liggen, ter-wijl een reusachtige trein van gevangenen van tegenovergestelde richting komt, waardoor een opeenhooping ontstaat, die eerst los-raken moet. Doch uiterst zeldzaam zijn in dezen fantastischen warklomp de anders zoo gewone kolonnes van den geneeskundigen dienst. In Udine wemelt het van soldaten der verr bonden landen, geschitter van duizenden auto's, gedreun van de martiale schoenen der soldaten ; in de Renaissance-loggia's en de Ve-netiaansche arkaden schitteren staalhelmen en nauwelijks eenmaal per uur ziet men een burger. De bevolking is gevloden en heeft haar woningen en zaken achtergelaten. Een gerust-stellende aanplakbrief van den burgemeester van Udine zegt, dat de stad buiten gevaar is en door de Duitsche en Oostenrijksch-Hon-gaarsclîe soldaten niet zal worden veroverd.^ Mijn auto — een Italiaansche, met mooie banden — rijdt door dezen nacht van Udine verder terug. De stad Cornions tref ik in vlag-gentooi aan, daar keizer Karel in aantocht is. • De winkels zijn wederom geopend en welhaast uitverkocht. Dan naar Gôrz, het Oostenrijksch-Hongaarsch etappenstation. De stad, die nog dezer dagen een somber graf scheen, is thans rceds opmerkelijk levendig. Eenige lieden zijn weer teruggekeerd, men veegt de straten en zoekt in de puinhoopen naar bewoonbare plekjes. Vervolgens zijn wij in het achterland. Het Karst-plateau is een hoop grauwe steenen zonder belang ; de Hermada heeft -als goede weide voor de geiten van den Karst een bepaalde be-teekenis ; de Faiti Hrb is een idylle voor den kluizenaar. Overal heerscht een vreedzaine rust. 's Avonds kom ik te TriëSt aan. de stad, die ik mij zonder kanongedonder niet meer kan voorstellen. Ik tref haar normaal aan ; er ontbreekt iets, het is er banaal. Verder seint dezelfde nog een en ander over Het forceeren der T.i^liamento-linie Hij zegt dat er bij den jongsten aanval op de breede Tagliamento een reusachtige krachts-inspanning noodig is geweest om den verderen opmarsch goed te organiseeren en het leger in den rug te dekken. Het buitmaken van een dozijn zware kanonnen en van 100 auto's is wel is waar zeer fraai, doch wanneer deze dwars over een gewichtigen straatweg liggen, vormen zij een hindernis en wanneer ergens tienduizend zware Italiaansche granaten opge-stapeld liggen en de dorpen wemelen van ver-kleede ItaiiaanscKe soldaten, die dezen muni-tievoorraad zouden kunnen aansteken, wordt datgene, wat een verheugende buit scheen, een gevaar. Ook is het delta op den linkeroever van de Tagliamento nog niet geheel van vijanden gezuiverd. Bovendien hebben de Italianen overal schepen tôt zinken gebracht en de vaart door mijnen onveilig gemaakt, doch kleine vaartuigen der Oostenrijksch-Hongaarsche marine ruimen 6ystematisch deze laatste schuil- plaatsen der Italiaansche en Engelsche strijd-macht op, welkë. nog korten tijd geleden van de lagunen van de Sdobba en Tagliamento uit, de stad Triëst zoo ernstig bedreigden. Talrijk geschut werd gevo'nden, dat wel is waar tôt springen was gebracht, doch niet onbruikbaar was geworden, daar de Italianen inderliaast slechts een houten wig in de kanonmonden hadden gedreven, waardoor slechts een spleet in de buis was ontstaan. Gisteren heeft een Oostenrijksch-Hongaarsche flotilje torpedojagers het eiland St-An-drae bezet, hetwelk v66r de monding der Tagliamento en de lagune van Morano is gele-gen. Çaarrnede is» de zuivering van de delta voltooid. Geen vijanden zijn meer achtergeble-ven op de Zuidelijke flank van het leger, dat thans over de Tagliamento voortrukt. Het tijd-stip van dit voortrukken was eenerzijds van deze zuivering in het Zuiden, anderzijds van de aankomst van het uit den Karst optrekken-de leger vari Krobatin, op den rechteroever der Tagliamento, bezuiden Tolmezzo, aflian-kelijk. Terwijl dit leger zich voorbereidde, hielden de Duitsche soldaten van het leger van von Below, die het eerst den oever hadden be-reikt en bij Spilimbergo de rivier hadden over-schreden, taai aan den oever stand. Het Oostenrijksch-Hongaarsche Isonzo-îeger maakte ziclj toc den overgang bij Codroipo en Spilimbergo gereed, terwijl de volkomen ontredderde legers van generaal Capello en den hertog van Aosta toch nog de kracht vonden om den ach-terhoedestrijd op den rechteroever der Tagliamento te leveren, ook zonder eenigç hoop op sukses. De Tagliamento, die nog kort geleden sterk gezwollen was, treedt wederom binnen haar oevers. Het groote aantal gevangenen bewijst dat de Italianen sterke strijdkrachten hadden achtergelaten, die het overschrijden der Tagliamento nog eenigen tijd moesten tegen-gaan. IN HET OOSTENRIJKSCH PARLEMENT Weenen, 8 November. — In de begrootings-kommissie van het Huis van Afgevaardigden heeft de sociaal-demokraat Ellenbogen, met verwijzing naar de berichten in de bla'dén, voorgeste'ld den minister-pres^dent te ver-zoeken over de vermeende oplossisng der Poolsche kwestie inlichtingen te verstrekken. In de grondwetskommissie heeft de sociaal-demokraat Renner voorgesteld het Poolsche vraagstuk in heV débat te brengen. Op voorstel van den voorzitter der grondwetskommissie werden de grondwets- en begrootings-kommissies voor 's middags in gemeenschap-pelijke zitting bijeengeroepen, teneinde een mededeeling van den minister-president te hooren. DE DUIKBOOT- EN MIJNOORLOG Berlijn, 8 November. (Officieel.) — Onze duikbooten hebben in de Middellandsche Zee weer 14 stoomschepen en 2 zeilschepen, 14.000 ton, in den grond .geboord. Onder de schepen waren de gewapende, met oorlogstuig gela den Engelsche transportschepen a Pera » (7055 ton ) en « Collogian » (7237 ton), het gewapende Italiaansche troepentransportschip o Valpa'rai-so » (4-330 ton) dat tegelijk met den geleide-hulpkruiser « Porto Maurizio » ter reede van Marsa Susa (ten Westen van Derna) werd vernietigd. De pogingen van den vijand om zich in de lengende nachten door 's nachts te varen aan duikbootaanvallen te onttrekken zijn mislukt. Verscheidene der vernielde schepen zijn 's nachts aangevallen, andere uit sterke kon-vooien weggeschoten. EEN TEEKENENDE VERKIEZING IN ENGELAND Het Agentschap Reuter meldt uit Londen dat tijdens eene gedeeltelijke verkiezing te North Salford, de heer Ben Tillett, socialis-tisch kandidaat, 2822 stemmen bekomen heeft. De heer Mallet, kandidaat van de nationale koalitie voor de voortzetting van den oorlog tôt het uiterste, bekwam ^lechts 1545 stemmen. Reuter voegt hieraan toe dat de verkiezing van den leader der arbeiders, Tillett, eene ver-rassing was, aangezien de ondersteuning van den kandidaat der koalitie beter was georga-niseerd.De heer TiUett spreekt zich uit ten gunste van een krachtiger houding tegenover wie voordeel trekken uit den oorlog en eischt eene verhooging van de soldij der soldaten en ma-trozen. Na de verkiezing hield hij eene rede en verklaarde.dat de uitslag bewijst dat het land een krachtiger parlementaire vertegenwoordiging verlangt, om meer vertrouwen te geven, niet aan de regeering, maar aan het leger, de vloot, de werklieden en aan de bevolking in 't algemeen. Iederen dag, zegt hij, brengt ons een nieuwe krisis. Meer dan ooit hebben wij vâstberadénheid, moed en kracht-dadigheid noodig. VELERLEI Naar het Weensche Correspondenzbu- reau ons uit I/ublin seint heeft de goeverneur-generaal Szeptycki gister, op het naamfeest van Keizer Karel, te Auno~pol in het Poolsche distrikt Janow, een 725 me ter lange honte h brug over de Weiclisel geopend. Het nieuwe Spaansche kabinet is als volgt samengesteld : minister-president en mi-nister van buitenlandsche zaken : Garcia Prie-tro ; binnenlandsche zaken : Bahamonde ; fi-nanciën : Ventosâ ; oorlog : de la Cierva ; marine : Gimeno ; onderwijs : Rodes ; openbare werken : Alcala Zamora ; justitie : Ferandes Prida. —— Wolff meldt uit Berlijn, dat een vijan-delijk luchtsmaldeel te Kemeghem op een al-leszins herkenbaar lazaret bommen heeft ge-worpen. Daarbij werden twee Belgische pleeg-zusters gewond. 8UITENLAND DE MIJNEN OP DE NEDERLANDSCHE KUST Gedurende de maand Oktober zijn in het geheel 750 mijnen op de Nederlandsche kust aangespoeld waaronder 698 Engelsche, 2 Fran-sche, 8 Duitsche en 42 van onbekende her-komst. DE MILITAIRE DIENST IN MONTREAL Men meldt uit Montréal dat 90 % der perso-nen, die als dienstplichtig ingeschreven ston-den, vrijstelling van militairen dienst ge-vraagd hebben. DE WAAR DE VF.RMINDE RING VAN DEN ROEBF.L IN RUST.AND Volgens het « Algemeen ITandelsblad » ver-neenit uit Londen seint de .korrespondent te Petrograd van de «Daily Telegraph» dat eene verontrustende verschijning in het Russische binnenland de val van den roebelkoers is. V66r den oorloc had de roebel eene aankcops-waarde van 2.60 fr. ; thans is deze waarde niet grooter dan enkele stuivers. In Rusland zelf komt de waardevermindering van den roebel tôt ititing in de ongehoorde stijging der prij-zen en der loonen. Sommige arbeiders verdie-nen namelijk 1.000 roebel per maand. Voor Vrede en iîrij Dleaaderen Ten einde het doel van hare werking nader bekend te maken, heeft de Aktivistische groep van de Iyiberale Volkspartij en Help U Zelve besloten de volgende reeks voordrachten te houden over lifet verleden, het heden en de toekomsf- vari VlannHprpn • A. — Dp, licfrtc tnt. Vlnnnânrp.*. 1. M. Flor Mielants : De Vlaamsche strijd in de literatunr 2. M. Alfons V'an Hoof : De Landelijke Schoonheid van Vlaanderen. 3. M. J. J. Jaecks : Het karakter der Vla-, mingen. "R T-Tet r,prlvAnn 4. M. Albert Van I^aar : Vlaanderen -door-heen de eeuwen ; de geschiedenis van zijn groei en van zijn verdrukkingen. 5. M. Lode Baekelmans : Wat Vlaanderen in de letterkunde voortbracht. 6. M. H. Van Praag : Vlaanderen op muzi-kaal gebied. 7. M. Dr. Denucé : Vlaanderen en de schil-, derkunst. C. — Het hedrn 8. M. Herman Vos: Het algemeen verval. 9. M. Frans Van Laar : Vlaanderens onzelf-standigheid. De taalgrieven. 10. Mej. Anna Mortelmans : De vrede, eerste voorwaarde tôt herstel. n ..— Dr> tnrbnwct 11. M. Louis Verliulst: Grootheid door onderwijs.12. M. Aug. Bossaerts : Het volksonderwijs in den strijd voor Vlaanderens ontvoogding. 13. M. Barth. Gielis : Het vakonderwijs. 14. Mej. Suzanna Verhulst : Vlaanderen en de vrouwenontvoogding. 15. M. Augusteyns : De wederopbouw. De sociale en ekonomische toekomst van Vlaanderen.Wij zullen binnenkort mededeelen waar en wanneer deze voordrachten zullen plaats hebben. STADSNIEUWS WEERKUNDK1E WAARNEMINGEN van Ign. J. H. Nieaman. geziclitkundige, Lange Nieuwstraat, 50. Vrijdag 9 November (5 u. 's namidd.). Barometer : gisteren 756 m/m.; heden 745 m/m. Thei -inometer Celsius (binnen): maximum 12 gr., minimum 10 gr. boven vriespunt. Vochtigheidsmeter : 90. Wind : Zuid-West. Waarsehijnlijk te verwachten : regen en wind. j Voor morgen, Zalerdag : Zon op 8.03, onder 5.23 To-renuur.Nieuwe maan : 14 November. Boterbeyoorrading. — 13o bedeeling van een rantsoen van l/16e kilo, vanaf de letter A tôt en met O, voor de huisgezinnen welke genie-ten der vet- en spekbedeeling door het Natio-naal Komiteit. 25e bedeeling van een dubbel rantsoen of l/8e kilo, vanaf de letter A tôt en met Z, voor de huisgezinnen welke de vetkaart inleverden. De winkels 26 tôt en met 130 worden heden van boter voorzien. BRANDirOTJT EN MUTSAARDEN. — De bedeelingen van bons voor brandhout en mutsaarden zal geschieclLii als volgt en aan de volgende prijzen : Mutsaarden tegen den prijs van 0.45 fr. per bussel, door de bevolking zelf afgehaald in de magazijnen der stad. Brandhout in blokken van 15 cent, tegen 10.70 fr. per 100 kgr. Brandhout in stukken van 1 meter tegen 10.50 fr. per 100 kgr. Dezo prijzen verstaan zich voor wegneming van het brandhout door de bevolking zelf in do magazijnen der stad. De leveringen ten huize geschieden met miçst^ns 200 kilogr., en met eene verhooging van 1 fr. por honderd kilos. Maandag 12 November voor de personen waarvan de rantsoenkaavten de nummers van 1 tôt 10.000 dragen. Dinsdag 13 November voor de personen waarvan de rantsoenkaarten de nummers van 10.001 tôt 20.0Q0 dragen.Woensdag 14 November voor de personen waarvan de rantsoenkaarten de nummers van 20.001 tôt 30.000 dragen. COKE. — Voortzetting der uitdeeling van bons voor J3as-Cokes voor de personen die zich niet aange.boden hebben op den aa.ngeduiden dag voor het bekomen van een bon voor kolen of Coke, en waarvan de rantsoenkaarten de volgende nummer dragen : Maandag 12 November voor de personen waarvan de rantsoonkaarten de nummers van 42,001 tôt 47,000 dra* gen. Dinsdag 13 November voor de personen waarvan de rantsoenkaarten dé inummers van 47,001 tôt 52,000 dra-gen.Woensdag 14 November voor de personen waarvan de rahtsoenRaarten de nummers vin 52,001 tôt 57,000 dragen.Di«ven=brandstichtcrs. — Gislernacht, rond 1 uur, ontstond brand in de Sint-Amanduskapel in de Vliegenstraat. De pompiers, onder bevel van luitenant Boelens, waren het vuur spoedig meester. De scliade is nog al aanzienlijk. De brand moet gesticht zijn door dieven die aldaar binnenbraken door middel van vals(ihe sleutels en er eene parti j lijnwaad hebben gestoleu, alsook eenige pakken bougies, twee kop-kan-delaars, enz. Diefstallen. — Bij Karel Covelioi-s, op het Stuyvenbergplein, werden een zwart Iederen handzakje, een zilveren ketting niet uurwerk en drie zilveren borstspelden gepikt. — Eergisteren namiddag hebben onbeken-den uit de uitstalling van den verkensbeen-liouwer Willem Cools, in de Offerandestraat, 15 kgr. spek gestolen. — Bij Joanna Lommers, în de Deurnestraat werd eene partij kleer- en beddegoed gerob-berd.Diefstallen. — Gisternaoht werden bij Collin, in do Vekestraàt drie zakken aai'dappolbloem, 3 kisteii en, 9 doozen pudddng-Powdcr gcst.olen. — Van Beiman, in de Lange Seholderssta'aat, werd een stootwagon op veeren meegenome-ni —• In de 'Nationalestraat werd uit het rijtuig van Jozef Diuvivdoi', koelsier, een doos snuiote-rijen gepikt. — Door middel van valscho sle>utels wea'den ten nadoale van Jozef Van Noten, uit zijn fa-bi'iek an de Kronenburgstraat, een 25-tal Iederen maoliienriemen van vea-sdiiillende lengten en eeai gezamantilijke waarde van 10.000 fr. gestolen. — Bij Mevrouw Kersiens in de RijfsLraat. word alleriei Ivui&gerief, beddegoed en eetgerief ontvreemd. De daders zijn gekend. — Uit dent gang bij Gretzer, in de Groote Beeratraat, werd van den kapstok , een jas en een regenschorin gerobbeixl. — Dcor middel van braak drongen onbekende dieven binnen bij do echteliingen Rousseau-Slôewaert, wonende Viadulot-Dam, en àtalen er 25 kgr. aardappelen, 4 kgr. ajudn, zeep, 2 pfik-jes ko f fie, waschpoedea* en 15 kgr. tarwe. — In den winkel van Armand Wantars on zusiters, in de Van Dijckstraat, drongen ombe-kenden door miiddei van valsche sleutel6 binnen, en onitvreemdden er 42 mansàemdon, 4 dozijn vrouwenhemdem, bedspreden en voor een h oog bedrag ander wit- en .beddegoed. — Terwijl Konstant Wau<tor3, uit de Vlag-straat, zijn voertuig dn de Onderwijsstraat ccn oogen'blik alleon liet werden twee medkkrunken van 25 en 50 l'iter melk ontvreemd. BORCERHOUT. — De volgende kolenhandoloar» heb-br n zich bij de c Kolenverdeeling voor Vlaanderen » aangesloten. De gozinshoofden kunnen zich dus bij oen van hen ter inschrijving aanbiedon (met de blauwe en gole kolenkaart) : II. Dockx, Turnboutfiche baan, 399 F. C. de Buysscher, Brouwerstr., 17 F. Vermeulen, Montensstr., 103 II. I.anduydt, Borgerhoutschestr., 36 L. J. Mortelmans. Klaverstr.. 36 F. Vingejhoedt, Schoenstr.. 48 II. Penne, Kroonstr., 59 G. Van Leuven, Gijselstr., 4 A. Beks, Delvtfcstr., 13-15 J. Do Riehter. Veldstr., 76-78 P. Schoeters, Terloostr., 24 P T.gxnpn.q \Tf.lloArKstr Q S F AD ea LA NE AAN ONZE LEZERS. — «Het Vlaamschc Nieuws » zal in 't vervolg driemaal per week, en wel, Zondag, Woensdag en Vrijdag, terug op vier bladzijden kunnen verschijnen. W s zuilen al het mogelijke doen om ook in de overige nummers onze lezers volledig op de hoogte te houden zoo van buitenlndsche aïs binnen-landsche gebeurtenissen. Met dat doel zal echter onze berichtgeving in meer saamgedrongen vorm moeten geschieden, wat we onze geachte inzen-ders dus vriendeljjk verzoeken in ? i oog te willen houden. Ook zullen we ons verplicht zieu adver-tenties tôt een strikt minimum te beperken. Zoodoende hopen wij « Het Viaamiche Nieuws » op het vroegere psil te handhaven, de moeilijkheden die de tijden meelrrengen, ten trots 1 BOEKEN VOOR DE KAMPEN. — Uit Munster a/W .ontvangt het beheer van Voiksop-beua-ing -het volgend schrijven : ^ « Naar aile waarschijniijkheid zullen de dag-bladen U reeds ingelicht hebben aangaande d« brand die hier in ons kamp gev/oed heeft. Het was in den njaeht van 7-8 1.1. (Oktober). Een ge-weMige brand was het, daar ailes ui ta luit end uit hout vervaardigd is en du3 een gemakkedijk ver-teerbaar voedsel voor het vuiur daarstelde. Lanjj duurdle hetxlan ock niet of het gansche gedeelte, weGik wij bezet hielden stond in licht laaie. Het vunr werd nog aangewakkerd door een hevige sturmwimd die do vlammen, aan een luchUtroom gelijk, letterlijk de barakken inblies. Persoonàiijke ongelukken zijn er, Goddank, niet te betreuren geweest, niemand bekwam het mkist'O letsel. Nochtans hebben onze jongens ge-workt : Blugsûhen en reddon wat nog ogelijk was. Ongeil-ukkigliijk is onze bestaande boekerij bijna gansch vernietigd geworden. Slechta een honderd-vijftigtal boeten bleven gespaard. 't la een zwaar ver lies... bijzonder nu de Jange win-teravonden daar zijn. Het is ons juist of er ontbreekt. wat... iets dat ons. zeer dierbaar waa... 't Leveai hier kenmerkt zich door vreeande toe-standen'... Aani ailes hecht een gevangene zich, tôt zclfs aan boeken... het geestesvoedsel, de troojtbrengera in de bamge uren, wanneer de zujoht naar huis, naar vrouw en kind, zich van ons mecsttJr maakt... Ja, boeken zijn hier on-amtibeeirlijk als heelmiddel tegon' de in de kam-. pc-ii heersoliende ziekte... c cafard » of < heim-wcu » gooiaanid. Wij richten dvs eem cproep aan aile iratellin gen, aa nVoiksapbeuring vooral. HeLpt ons nog ma als. Wendt U in onzen tôt hc-t licfdadige Antwerpen, het volk, en vo.rts alilo insteiil.ingen en maatftchappijen. Het zal niet to vorgeefs zijn. Als ieder het zij ne bij-brengt, hoa weiindg het bok weze, kan onze bo»-korij hare werking herbeginnen. Overigens c11«ji is ons welkocm, aLie lektmur wordt met vreu^d» , aanvaaird. Op vooi'hand aan allen onzen oprechten d«Jik. Aanvaord, enz. Het Beheer der Boekerij. » Wij heb'ben hier 'nietâ bij te voegen. Dat iodoreen nog eens rondkijke in zijn boekenkaet, en oais al zende wat hij kan miss'en,opdat weidr» ccn groote kist boeken kunne vei'zonden wor-dtim tôt het herstel der zwaar getroffen biblie-tlieek van Munster i/W. LAATSTE UUR Berlijn, Vrijdag 9 November. — Officie*!: Westeiijk geveents ter rein Front gcn.-veldm. Kroonpritis Ruppr. van Beieren : De gcschutstrijd in Vlaanderen nam 's namiddags in het IJzer-gebied, Oij Poelkapelle en bij Passchendaele aanzienlijk toe. In Artois leefde het vuur op verschillende piaatsen op. Engelsche verkemiingsafdeelin-gen werden ten Zuiden van Acheville «n ten Noorden van de Scarpe afgewezen. Front van den Duitschen Kroonprins : Geene belangrijke gebeurtenissen. Front gener.-veldm. Hertog Albrecht van Wurtemberg : In Sundgau werden na heftige vuurgolvin-gen aahvallende Fransche stormtroepen terug-geworpen. ■ ln luchtgevechten en door ons afweervmir verloren de tegenstanders 13 vliegtuigen. Lut-tenant Millier bchaalde zijn 32e, luitenant von Biilow zijn 29e, luitenant Bohme zijn 22e, en luitenant Bongartz zijn 21e luchtoverwinning. Kussiscn. eu Roemeensch gevechtsterrein Geen omvangrijke gevechtsbedrijvigheid Ralkanfront ln de Cerna-bocht brachten Duitsche en BuV-gaarsche afdcelingen uit de vijandelijjie loopgraven gevangenen en 1 machinegeweer terug. In de Stroema-vlakte rukten Engelsche kompa-gnies tegen Kjuspri en Prosenik op ; krachtige tegenaanvallen der Bulgaarsche troepen wier-pen hen terug. Italiaansch gevechtsterrein De'Iyivenza is overschreden! Rusteloos drin-gen de verbonden legers langs de we gen van het gebergte en in de vlakte, den weerstand der Italjaansche achterhoeden brekend door sneeuwstorm en neergudsenden regen naar d* Piave toe. FRANSCH LEGERBERICHT Wcsteliik gevechtsterrein Parijs, Vrijdag 9 Oktober. — Officieel : De Franschen hebben verleden nacht, met goed gevolg, overvallen uitgevoerd in Argonne en op den linkeroever der Maas, in de streek van het Avocourt-bosch. De Franschen maakten gevangenen. Twee Duitsche aanvallen (voorafgegaan door levendige beschietingen), de eene op dç Fransche stellingen van het Chaume-bosch, de andere in de streek van Avocourt, werden teruggeworpen. De Duitschers hebben ernstige verliezen geleden en lieten gevangenen in de handen der Franschen. In den Boven-Elzas heeft een Fran~ schc afdeeling een inval gédaan in de Duitsche loopgraven ten N.-W. van Bisel (streek van Seppois). Na de stellingen doorzocht, schuil-plaatsen vernietigd en materiaal buit gemaakt te hebben, keerde de afdeeling volledig in de Fransche Unies terug. Graaf Czernin en de Poolsche kweitia Weenen, 8 November. — De gemeenschappe-tijke mjnister van buitenlandsche zaken, Czernin is nedenochtend mit Berlijn naar Weenen teruggekeerd.Naar wij vernemen stemmen de berichten im de Benijnsche bladen over het verloop en den stand der onderhandelingen tusschen de regee rvngen van Oostenr ij k - Ilcngar i j e en D"uit«cb!and . betreffendo het Poolsche vraagstuk geenszina met de feiten^ overeen. lijdens de aanwezigheid van graaf Czernin te Berlijn zijn zeer zeker tus-schen don min:ster en de Duitsche regeering besprekingen ingclcid ovor de wijze van oplossing van diit vraagstuk, die een bevredigend verloop hebbon, doch geenszins ten einde zijn gevoerd en des to minder tôt een begrensde overeenkomst kon don leiden, daar bij een eenigermate doel-treffende overeenkomst nog andere bcsldssonde faktorem een woordjo zuilen moeten meesprekea.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het Vlaamsche nieuws gehört zu der Kategorie Gecensureerde pers, veröffentlicht in Antwerpen von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung