Het volk: christen werkmansblad

489507 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 31 Oktober. Het volk: christen werkmansblad. Konsultiert 26 Mai 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/kd1qf8kx5d/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Aile briefwisselîngen vrach "frjj te zen den aan Aug. Va îecghem,uitgevervoor de naam JHaatsch. « Drukkerij Het Volk Jleerateeg, n» 16, Gent. Bureel voor West-VIaanderer ■Sastou Bossuyt, Recolletteu ®traat,14, Kortrijk. HET VOLK T7 Mon sohrllfî la « Op aile postkantoren aan lOfl per jaar. Zes maanden ft. 5.0C Dria maanden fr. 2,50. Âankondlglngen t Prija volgœus tarief. Voorop t betalen. Rechterlijke herstelllng, 2 fi pgr regel. Ongeteekende brioven worde _ geweigerd. S TELSFOON N» 137, Genfc. Verschijnt G maal perweeli CHRISTEN WERKMANSBLAD . - m. • .. m-, M. - . _ Dver de linlselijke opveedieg Yaa M kiod. "De buiselijke opvoeding laat bij vela imdereu te wenschen aver en dit meestal iengevolge der onwetendheid der ouders in deze belangrijke zaak. De opvoeding bestaat niet alleen, zooals IBM weleens denkt, in zekere uitwendige goede manieren die op het eerste zictit iemand beminnelijk maken. Die goede manieren maken wel deel uit van eene goede opvoeding, maar zij alléën zijn de opvoeding niet. Vele menschen verwarren ook de op-voedïng met het onderwijs, alhoewel dat wedeBom twee gansch verschillende zaken zijn. Men: kan heel wel een geleerd mau en terzelfdertijd een slecht opgevoed mensch Het onderwijs versterkt de hoedanighe-<1en yan den geest, het schenkt uitwendige kennisscn, zooals : lezen, sehrijven, rekenen, enz. De opvoeding richt zich tôt het hart en beoogt de ontwikkeling van het rechfc-veordigheidsgevoel, de dankbaarheid, de liefde tôt de zuiverheid, het medelijden, de openhartigheid, de gehoorzaamheid, de lierde tôt het werk, enz., in een woord, wat Eaen noemt een deugdzaam leven. Het werk der opvoeding moet beginnen "ran het eerste levensjaar. Men moet aan den boom zijne richting geven als hij joug is; evenzoo met het kind. Vergeet niet dat kieme kinders bekwaam zijn tôt het aan-nemen van de moeitijkste zaken. Zij leeren b. v. eene taal verstaan en spreken op veel mindcr tijd dan een volwassen mensch het •son knrmen. en ztilks nog al spelende, zonder dat zij er zelf van. bewust zijn. De tijd tusschen het eerste en het zevende .levensjaar is voor de opvoeding van het allergrootste belang. 't Is eerst en vooral de pltcht der ouders dit werk vroegtijdig metide grootste zorg aan te vangen. Later za.1 dan de onderwijzer met vrueht het be-gonnen werk kunnen voortzetten. Dit gezegd ziinde kunnen wij den prak-tischen kaafc der zaak aan va t ton. In tal van familiën gebruiken de ouders, om zich door hunne kmxîeren te doen gehoorzamen, Bom? mvMels, die op het eerste zicht.niet vetkeerd schijnen en toch het doel, dat men ■zich voarstelt, in gevaar brengen. Onder die verkeerde middeis moet men vooral rckenen : A) De valsche beloften, 't ia te zeggen, beloften die neoit volbracht worden. Hoe dikwijls hoort men fiioeder, om het kind te paaien, niet zeggen : «Allons, ween niet meer, ik zal u dit of dat geven ». « Geef dat maar aan uw broerken, gij zuLt straks wat anders krijgen, dat veel schooner is ». Het kind, dat dagelijks deze beloften hoort, en ze nooit ziet uitgevoerd worden, verliest het vertrouwen en komt heel ge-makkelijk tôt het besluit dat liegen en be-driegen geen kwaad is, want... moeder doet het v/eil Vergeet bovendien niet dat zulk weinig kiesch middel, verre van het kind tôt gehoorzaamheid aan te zetten, eerder aanlei-diijg zal geven tôt tegenspreken. Laat dus maar lie ver die beloften daar, en leer het kind kortweg gehoorzamen zonder, tegen-etribbelein.Na;u'mate het ouder wordt mag en moet mon aleens de reden opgeven waarom men dit of dat van hem verlangt, maar zulks wil met zeggen dat de kinderen met de ouders mogen discuteeren over een gegeven bevel. B. De ver nederi nrjen. !Sen ander verkeerd middel zijn de ver- i nederirtg.cn, waarvan men zooveel misbruik maakt. Heeft een kind eene fout of eene onbeiiendighfcid begaan, dan zal men zulks door broeders of zusters of kameraden doen opmerken. Als het weent zal men het be-epotten, en dan hoort men : « Zie hem daar cens staan !» — « Ei, wat schoon liedje ! » — « Keer u eens om dat wij u goed zien », enz., enz. En dan is men later verwonderd dat het kind wrokldg van karakter is. Aan wie de echuld ? Aan de ouders ! So-ms kwetst men de kinders in hunne rechtmatige eigenliefde : hoe dikwijls hoort xnen het verwijt niet « Gij domme jongen! » — « Gij verstaat niets » — « Die en die jongen zijn veel slimmer dan gij » en meer andere. Later zal dat kind een mensch zijn zonder gevoel van eigenwaarde, zonder zelf vertrouwen, zonder wilskracht om iets te worden. Aan wie de schuld?... Aan de ouders. Zij hebben immers ailes gedaan wat zi.i konden om die edele gevoelens in de aiel hunner kinderen... uit te dooven. H. A. ('t Vervolgt.) IN DUITSCHLAND, Eesfi ds Rlîkskanseller zlja Ontslag Ingedlend? Volgens een gcrucht, dat waarschijnlijk zijn «oTsprong vindt in de ingclichte mic'dens zou îieer von Valentlnl, overste van het burger-kr.binet, een bezoek gebracht hebben bij den Tijkskanselicr Dr Mieïiaelis en zou deze laatste daama zijn ontslag ingediend hebben. De be-slissing van den keizer zou nog niet getiomen zijn. Een bevestiging dezer feiten isnergens te bekomen. Ambtelijk wordt verklanrd dat van <Een verzoek ora ontslag van den rijlcskanselier mlets gskend ls. Nïemand cchter van dezen die •den politleken toestnnd nagaan, boudt het ïdcuws voot onWiïarschijnlijk. Het aftreden van Dr Mlchaells, die iedereen voor onvermijdelijk •îion'lt, wordt verwacht en het is dus zeer wel ïnogelîjk dat hij gisteravond of heden vroeg 7,ijn ontslag reeds verzoeht. Ook het felt dat de keizer, volgens eene amb-«elijke meldlng, den staatssecretaris Dr Helifc-!îi«n, tien mlnlstet von Brcitenb&ch, den overste van het Bnrgerkabînet, von Valentlnl on den huisminister graaf zu Eerlenburg ontvangen } heeft, toont dat de krisis in het laatste en be-siissende tijdperk is getreden en dat de bepaaldc regAling zeer nabij is. la al BERLIJN, 29 October. — Volgens de Ber-ks liner Loïc. Anz. verneemt is den keizer besloten tothetaftreden vandenrijkskanselier Dr Michae-ls lis. Over den opvolgeris tôt op dit uur, nog niets ;e bekend, doch zijn naam zou heden reeds open-it baar gemaakt v/orden. x- _ Volgens hetzelfde blad uit Munich verneemt le is de Beiersche ministervoorzitter graaf Hertling ig zaterda gavond nog naar Berlijn vertrcltken. 33a Kablneîskrisls ia Iiallë. ,n ROME, 29 October. •— Corriere délia Serra .n zegt dat den koning op het laatste oogenblik :h aan Orlanclo het saraensfceller. van het kabinet opgédragen heeft ; deze wil geene nieuwe man-nen in het kabinet, doch zou veeleer de samen-;e stelling van het kabinet verdagen. De kon.in.g i, zou onraiddellijk terugkeeren naar het front, -t ♦ * * t- LUGANO, 27 Oct. —De koning kwam zon-[e dagmorgen te Rome aan en begaf zich onmid-i, dellijk naar Savoye, waar hij eerst Giardina den [e minisfcer van oorlog en daarna dall'Olio den tt munitieminister en eindelijk den afgetreden ministervoorzitter Boselli ontving. 's Namid-;Il dags ontving hij den voorzitter van het Senaat ,n ÎWanfredi en nogmaals Baselfi. Om 6 uur begaf g de koning zich naar het Parlement en later ging it bij zelf bij Marcozu, voorzit.ter van het Senaat, i- die thans aan influenza Iijdt " Bij tien Keizer. , K33DLSN, 29 October. — De K. Ztg molclfc uit >r Berlijn : De keizer heeft gister den rijkskanse-lier sa men met den B?ierschen ministervoor-aitter, graaf Hertling ont.vangen. De gevolgtrek-Idngpii van deze ontvangst zijn voorbtorig. ^ Ds imuwe Rljkskansglisr. f BE REIJIST, 29 October. - De B. Z. à M. J* veriieemt dat de keizer zondagnamiddeg aan graaf Hertling do overname heeft aangeboden van het rijkskanselierschap. Graaf Hertling heeft een bedenkenstijd gevraagd en zal na, r. alvorens eene bopaalde besiissing te nemen, eene reeka besprekingen houder?. Het verzoek otn ontslag van den rijkskanse-Q lier Dr Michaelis, is reeds aangenomen. C-rsaf EtertBaff aanvaarùt. BERLtfJN. 29 October. — D) Krie<j-sr.eilung meldt : Graaf Hertling heeft besloten het rijks-kanseliersehap te aanvaarden. ->e Tengevolge dezer verandering zouden in da te hoogere rijksambten, andere wijzigingen volgen. îfc Graaf Herîllag on d3 Parîljlsldsrs. ry BERLIJN, 29 October. — De Voss. Ztg deelt 'e| mede dat graaf Hertling voor heden avond de partijleiders uitganoodigd heeft voor eene be-,n sprelcing. Het Barl. Tageblatt verlcloart dut graaf n Hertling den kandidaat is van dezen die er op e' uit zijn de tegenwoordige meerderheid te doen e_ -springen on dat de gansche linkerzijde zijne er kandidatuur met wantrouwen te gemoet ziet. Ook de Vorwarts verklaart dat graaf Hertling (g voor de linkermeerderheid onmogelijk ia. e_ De algemeene toestand wordt aldus samenge-vat : Ailes is nog in het tijdperk der onderhar.de-ll3 lingen en besprekingen. Men kan enkel zeggen ej; dat de kandidatuur van graaf Hertling, voor den n. post van rijkskanselier, een fèit is. / Verdere bijzanderheden ontbreken. fn OorlofTStoestand îussGhea Frazilië en Daitsslîlaîîa. RIO DE JANEIRO, 25 October. - Kaiser en Senaat keurden eenparig de 3t.emmicg goed. van dsn oorlogstocatand tusschen Brazilië en Duitecb-land. De voorzitter der republiek gpf ook zijne .r- toestemming. De torpe.dojagers Planhy on Matto ik Grosso ontvmgen het bave! zich nr.&r Bahia te ae begeven en bezit te nemen van de Duitsehe ka-ts nonnenboot die in de haven ligt. De aanlTOuding 3U van de bemanning van de kanonnenboot is e- aanstaande. i ininill ll'l H'UH lui immm u Moaw3 Pansslifks Tnsschsnkomsi? », KEItLBN, 29 Oct. — Paua Benediktus ont-vangt sinda eenige dagen Fransche bisschoppec, et die Hem ondersteunen in Zijne bc-trachtingen de om den vrede to bekomen. Aldus werden de opperherders van Lyon, Bordeaux, Chartres, ae Orleajas en niet kardinaal Amette in lange haut aprekingen ontvangen. ! » De K. Ztg ontvangt daai'over van bijzondere Lie zijde, het bericht dat deze besprekingen kunnen er aanzien worden als de voorteekena van oenen în r ieuwen vredeseproep, die den Paus wil doen er met de medewerkmg van de mternaiirTnele bi3- ts dnmTrren. ; TER ZEE. e. BERLIJN, 29 October. (Ambtelijk. — Bîj de le Ergelscho West.kust werder door onze onderzee-booten wederom-zes sto o mers ver zon ] to n. Dr.arbij waren de bewapende Engelsdiestoomboot Nain r- en de Engelsche stoom.booten Esfcmere en W. M. •n Barkley. Naer d? ontplofîing te norrltelen waa de e- eerste met munitie geladen; de lap.tste vervoerde bs bier van Dublijn naar Liverpool. Verder waren i- bij de vernietigde achepen nog twee Engelsche diep geladen stoomers, waarvan eene bewapend lt waa. De overste ig van den Adyiiraalstaf der Marine. Een ZssgevesM Mj Oosisndo. (DUITSCHE MELDING.) .a BERLIJN, 28 October. (Ambtelijk.) — Lichte [j. strijdkrachten van den vijand welke Noordelijk i van Oostende kruisten, werden 'a namiddags van den 27 October gelijktijdig door onze tor-1. pedobooten, door artillerie en een groot getel g vliegtuigen met bommen aangevallen. Alhoewel de vijand in haest naar 't Westen aftrok, werd hij teeh door meerdere treffirs getroffen. v_ Onze eîgene strijdkrachten zijn onbesehacHgd teruggekeerd. De overste .n van den Admiraàlstaf der Marine. n (ENGELSCHE MELDING.) n LONDEN, 29 October. (Ambtelijk.) — Zes 1- tEngelsehe en Fransclio hswaldngsvaartuigen \t bemerkten den namiddag van den 27 October, if .ter hoogte van de Belgische lïusten, diie Duitsehe ig verstoorders en l'7 vliegtuigen et- vielen deze aan. fc, Dp de vijandsL'jke verstoordera werden tweo onmictdellijke trefters' waargenomenT onder be-schuuticg der kustenbatterijen trnkk/iii de ge-troffen booten zich torug. Door luchtafweervuur van onze verstoordera werd het luchteskader uifceengedreven. In de nahijlieid vas onze booten r" 'Avrden door elk vliegtuig drie bonnnen afge-worpen., welke geen sjidero aclia,de veroorzaakten dan twee vain or ko lieden licht te kwetser. (Vergcîijkt het Daifcch bericht, vo-'gen" bet-j welk aile strijA-crachten oubeFchadigd ' ziin u teruggekeerd. ) * i Offlcieeïëlifliflëëïingen ie . s- îa Vlaandei'ea. Frankrijk en Elzas. (DEIïSCHE MELDING.) BERLIJN, 28 October, 'a avonds. — Uit het l9 grooto hoofdkwa-rtier : Lsvendige vuurbedri.i-i igheid bij Dixmuide en aan het Houthulster-bosch. — 2.9 October. — Legergraep van kroonprins n- Bi'pprecht van B'eieren. — Donkerheid en mist beperkten do gev. chtsbedrrjvigheid in Vlaan-, deren. D. ao.ixdarJcs- waa het vuur lsngs den User , le-,-endig. 's Nachts bere'kte het bijzonder bij n Dixmuide groote lievigheid. Vooruitstooten van el vijandelijke aideelingen mislukten Noordelijk a de stad. 113 Tusschen Irat Houthulster-bosch en do Leie belegde cle viiand onze strijdstrook met enkele 10 »terko vuurgolven. Ep.gelaciie infanterie, achter , roffelvuur van rookgranaten voor-uitgaonde, viel Noordelijk de baan Bosainge-Staden aan. In onze afweerwrrking braken de stormgolven e" ■ Eamen. — Legergroep van den Thiischen krocnprins. — Aan den Chemin des Dames- stormden st' rke in Eransche krachten na hevig® artillerievoorbe-reiding t wee maal bij Braye aan. Door ons vjur, aan enkele plruvtsen do-or tegenstoot onzer gra-vcnb?zet.tmggevat. moest de vijandterugwijken. Hij had zw,ire verliezen en liefc gevsngenen in I" onze handen. ;n — Bij de andero legers slechta hier en daar m oplevende gsveehtsbedrijvigheid. h- — Sedert 22 October verloren da vijanden 10 door luciitgr-'.-eebten en afweervuur 48 vlieg-'to tuigen, waar va® drie op vaderlandseh gebied. fe Luiteuant Mueller sehoot zijn 30en en 31en, a. luitenant Buelow zijn 22<-n en 23en vijandelijken jg vlieger ai. ia — Avondbericht. — In ersk le m 's .van het Vlaamsehe front en don- Chemin <its Dames levendige artilleriestrijd. (ERAfTSCHE MELDING.) it- PARUS, zaterdog 27 October. — Officieel: is, In België zotter de Fransche troepen de be-en weging tusschen Drie Grachten en Draaibank de voort, en veroveaden nieuwe Diutschestellingen, >«, ten Noorden van do gister bevochten doek inden. ►a- Het Franscb offensief loopt onder voldoende voorwai»rden van stapel, niettogenstaande da re moeilijkheden die het terrein biedt. Men meldt sn gevangenen. 3n Ten Noorden der Aisne kalmo nacht, alleen an gek^nmerkt door bij tue3chenpoozenloskomende Î3- artilleriebedrijvigheid, onder ander in do streek i . . TT7 _ j _ A !-ll . _ Op den rechter Maasoever werden Duitsehe overvallen op een Fransche stelling ten Noorden de van het C'haum-^boseh en in het Apremontbosch 3®; afgeslngen door ona vuur. f>ij Kalme nacht overal elders. tin 's Avonds van 25 October wierpen Duitsehe M. vliegtuigen bommen van groot kaliber op Duin-de kerke. Men meldt 30 offers onder de burgerlijke de bcvolking. , en •— Avondbericht. — Onze aanval in België he die heden morgen om 5.15 uur begon, onfcwik-nd kelde zich binst den dag met vollcdig welslagen. Op beide zij den van den straatweg Yper-Dix-ie. muide ramen wij aile vijandelijke sfcellingen op een front van vler kilometer en tôt gemiddelde diepte van twee kilometer, ondanks den hard-,o nekkigen weerstand van den vijand, die zeer aan- zienlijke verliczcn leed. ;yg Wij bereilcfcen rechts den "Westrand van het ^ Houthulster-bosch en Veroverden de dorpen j Verbrande-smis, Aschhoop, Merckem en Kippe, alsook een groot getal grondig bevestigde hof-, " steden. We namen een honderdtal gevangenen. ' ' Op het Aisne-front zwalûke bedrijvigheid der , ; vijandelijke artillerie. Wij deden nieuwe vor-=> deringen voor den vooraitspvong van Chevrigny en bezetteden verder Oostelijk de hofstede % ' Froidement. De artilleiiestrijd was overdag levendig in de streek der bergen en op de Mans-.es oevers. Elders overal rnstige na cht. (B. Kur. 552 5X1 — Zondag 28 October. —■ In België zetteden îr> wij onze vorderingen op on zen linker vleugel he voorfc opdiefc schiereiland van Luighem en namen n. eenige door den vijnnd liezette nesten. Het aan-eo tal gevangenen, welke wij sedert gister genomen 'S- hebben, overtreft 200. ;e- Op het Aisne-front bij tusschenpoozen be-ur drijvigheid der beide artilleries, zeer levendig in er de streek van Hurtebisc. In Champagne wezen an wij een vijandelijken overval af in den sector ;e- der Maisons. Wij drongen onzerzijds in een vijan-en delijke graaf Zuidclijk van Forges (linker Maas-oever) bitinf-n en brachten gevangenen Weg. t- Elders overal rustige nacht. jn — Avondbericht. — Noordelijk de Aisne * tamelijk levendige bedrijvigheid der artillerie in de streek Pinon-Chavignon en bij den uit- asprong van Chevrigny. Tegen 12.30 uur richtte de vijand. een sterlcen aanval op onze stellingen Noordelijk de hofstede Froidemont. Ons vuur Wierp de vijandelijke stormgolven terug, die zich terugtrokken nadi»t zij emstige verliezen geleden 3» hadden. Een zestigfcal gevangenen, Waaronder een officier, geraakten in on-ze handen. iej. In de Argonnen bleef een vijandelijke overval zonder gevolg. De artilleriestrijd bleef tamelijk ,le levendig in Champagne en in de streek der bergen. Elders overal rustige dag. ns (ENGELSCHE MELDING.) ist LONDEN, vrijdag 26 October. — Officieel ,n- avondbericht : ;er Vcrrichtingen met bsperkte doeleinden wor-t>ij den h>den in den vroegen morgen, aan het an katnp froitt van Yper, daor de Britsche en Fran-ijk sche légers ondernomen. Nadat het gister een schoone dag met schoo-ïie nen droogen wind geweest waB, die betere strijd- ' ;le 1 voorwaarden beloofde, ^-cranderde 't weder ,er plotselùig in den nacht. Heviga regen is sinds le, da vroege morgenuren bijna onafgebroken ge-ta. vtillen, nog ongerekend de groote moeilijkheden, en op welke de verbonden troepen aan 't grootste deel van het front stootten. — De hoofdonderneming werd door Engelsehe ke en Cansdeesche regimenten uitgevoerd teo >e- Noorden der spoorbaan Yper-Roeselare. Cana-ir, deesehe bataillons rukten vooruit langs den •a- boofdheuvehug in de richting van Passchen-sn. dale en gingen er overheen. Andere Cansdeesche in bataillons, samen met troepen der Engelsohe zeebrigadebataillons en J^ondensche territoriaal-,ar troepen, dedei verdere vorderingen ten aanzien van sterken waderstasd langa de uitloopew en tusschen den hoofdheuvelrug en onze stellingen 'g- Oostjlijk vau PoeMcapelle, waarbij zij een aan tal sd. sterke pur.ten en bevestigde hofsteden namen. jxl, Oostebjk en Noordoostelijk van Poelkapelle ;en waa er een hevige strijd, in welken troepen uit West-Lancashiro en North-County aan zekere iet punten vorderingen deden. Ondersteunende les aanvallen werden gelijktijdig door Engelsch» troepen uitgevoerd in de nabijhoid van dan straatweg naar Meenen, en door Franschen ton . i Noorden van Bixschoote. 'i?'_ Gansch den dag door waa er een verbitterde nl^ strijd aan weerskanten van den straatweg naar _n Meenen en Oostebjk van Polderhoek, bij welken ' ^)nzo troepen vorderingen deden en een aanzien-lijk aantal gevangenen inbrachten. Noordelijk van Bixschoote vielen Fransche Idt troepen met groote dapperheid aan, overschre-den de buiten hare oevers getreden St-Jansbeek ,.,n en namen gonerzijda hun doelsinde met een aan-tal gevangenen. Meer dan 800 gevangenen zijn ,e'k in 't verloop dezer ondernemingen door de Yer-bondenen increbracht aeworden. ; tF.îsGELWERK 127 CAPITOLA. — Loop heen met uw zotten praat, hernam Capitola toornig, indien men 's nachts door spoken geplaagd wordt, zooals mij heden nacht gebeurde, is dit alle?n reden genoeg, om te ver-trekken — bijzonder wanneer die gee9ten de onaangename gewoonte hebben zich vreemdo ringen toe te eigenen. — Wat bedoelt ge daarmeê vroeg Dorkey heel verbaasd en eenigazins bevreesd, van welk spook apreekt ge? — Van die witte gedaan ta, wier portret daar harigt, hernam Capitola. Ze versoheen in mijne kamer ; door welke deur west ik niet, want deze had ik afgeslotcn ; doch om 't even, ze was er. J;iist zooals ze op dit baeld staat, in dien blauw-iMîhtigen liehfcgiaœi, zooals de menschen hier ia de streek vearteileç, — O, gij hobt gedroomd ï riep Dorkey «Kt onzekere stem. — In den beginnen meonde ik het zelf, maor mijn ring?.... waar is mijn ring, dien ik gf.:fter bier op ciaz-> tafol logde an die au wag ia-J D t aHeen is bewijs genoeg, dat ik niet droomde, want ik zag. dat de witte gedaante hem nam. 't Is ook een bawrjs, voegde Capitola erspottehd bij, dat de spoken hier in huis zonderlînge nei-gingen hebbsn. Wellicht zijn ons® lezers verwonderd Capitola zoo te hooren sprekem^iadat ze door de nachte-lijke verschijning zoozeer ontzet waa e® de j eerste indruk overweldigend was. Op het eerste oogenblik had ze ook aan eene bovennatunrlijke verschijning geloofd, doch nu de ring weg waa, kjeeg de zaak voor haar eene heel prozaïschs zijde. Ze hield de heele versehijning voor een opzettelijk bedrog, voor eene eornedie, die de kapitein uitgedacht had, om zijne woning den naam te geven dat het er spookte en zoodoenda van vreemd bezoek verechoond te blijven, opdat hij des te ongestoorder aijne plannen kon ten uitvoer brengen. Was Clara Day, om zoo te zeggen, niet zijne gevangene? Beoogde hij niet, haar — zooals Capitola van Clara zolf wist — met zipi zoon Craven te doen huwen ? Daarom was 't hem zeker gewenscht, zijne pupil van file ver keer met de buitenwereld ai te zonderan, om hasr geheel hulpjloo» in sqoe macht te hebben. En op wèlko wijze kan hij oft bâter berailaen dan door 't sprookjo uit te strooien, dat het in ziju huis apQaki.0, sccdai de nœasole» kever een omwcg maakten, dan langa 't « Verborgon Huis » tô gaan t Wel ia waar, vertelde men reeds van de wîtte \rrouw, die er rond zou dwalen, v66r de aankomst van mej. Day; doch kon do kapitein vroeger ook niet dergelijke beweeg-rsdenen gehaa hebben ! Dat haar het portret zoo bekend voor kwam, verklaarde zij zioh ook op natuurlijke wijze. Éomen niet overal gelijkenia-sen voor ? Was 't nietmogelijk dat zij in haar be-wogen leven in New-York als kind ergens eene dame gezien had, die 't portret toevallig geleek. Al deze vermoedens waren onze jonge vriendin door 't hoofd gegaan, sedert zij haren ring miste. Haro zenuwen waren waer tôt bedaren gekomec. en ze had harj gewone koelbloedigheid terug-gekregen, als ze tôt deoude Dorkey sprak, die, zij als een medeplichtige van den kapitein be-Schouwde.Deze proteflteerde wel tegen zulke aantijgteg doch 't hielp haar nieta. — Mojufvrouw, hernam se, beechuldig niet zoo Kchtvaardig de bewonera van dit huis, eer ge overtuigd zijt, dat de ring niet veriegd is. Ik zal de heele kamer la teo doorzoeken en de ring zal voor den dag ko mec, verlaat n daarop. — En wat zegt ge van bot apook, beste vrottw î vroeg Capitola even bedaaiû. fl VerYolgtjl, '■ '"I ■- ■! n i > I&W 6 Bij toehtvluchten naar Duîtschlend heen, n binst den woensdngnacht. uitgevoerd, werden h buiten de reeds gemelde 3% ton, nog een ton bommen afgeworpen op de Burbacbwerken, Westelijk van Saarbrucken, waardoor het ge-c zamenlijk aantal bommen, in den loop der nacht-i- ondernemingen afgeworpen, tôt zes ton stijgt. c Drie onzer vliegtuigen, die aan den aanval deel-> namen, worden vermist. In den dag van gister was het weder tôt vlie-S- gen niet geschikt; maar bij 't invaJlen van den 1 ■ nacht klaarde het weder voor eenige uren op en onze bombardeeringsvliegtuigen stegen op en P vielen vier vijandelijke vliegtuigen aan. Voor-aleer onze vliegtuigen teruggekeerd waren, 1" werd het weder plotseling weerslecht en diegene onzer vhegtuigen, welke nog buiten waren, hadden groote moeilijkheid om hunne vlieg-plaats te bereiken. Een vliegtuig is niet terùg-n gekeerd. -> — LONDEN, zaterdag 27 October. — Ofii-cieel : I ■ Da vijand deed gisternamiddag twee sterks r tegenaanvallen op de stellingen, 's morgen» door ons genomen ZuideHjk en Westelijk van y Passchondale. Beida aanvallen werden door ■e Canadeesche troepen gevolgrijk afgerdagen.waar-8 bij een aantal gevangenen in onze handen bleven. In <ien nacht werd het veroverd terrein - door onze troepen bevestigd zonder stoornii " vanwege den vijand. - Westelijk van Passchendale gelukte het aan n onze troepen verdere vorderingen te doen, waarbij zij 18-machiengeweren biiitmaakten. II — Avondbericht. — De ondernemingen der Franschen Noordelijk de St-Jansbeek hieldea dezen morgen gevolgrijk aan. De Fransche troe- n pan, die beiderzijda den straatweg Bischoote-n Dixmuide vooruitrukten ondanks de moeilijk->r heden ten gevolge der overatrooming en van bot ongebaand terrein, namen de dorpen Aschhoop, Kippe en Merckem alsook eenige hofsteden en bevestigde punten. Een aantal gevangenen werden genomen. ;c Aan het Engelsehe slagfront ontv.'ikk Ide de 'e wederzijdsche artillerie sterke bedrijvigheid, mapr het kwam tôt geen infanteriegevecht. Het ,e aantal Duitsehe gevangenen, bij onze gister n vroeg begonnen verrichtingen genomer, over-j1" treft thans( ? 7 ? 7), waaronder 300 door de Franschen genomen. " Heden zeer vroeg werd een vijandelijke over- valstocht Westelijk van Lens afgesls'gen. , Den 26 October regende 't het grootste deel . van den dag. Des ondanks vuurden onze laag r_ vliegende vliegtuigen 10.000 ronden uit de machiengeweren op vijandelijke transiJOrten langs de straatwegen, opmarscheerende infanterie des vijands en op granatenkampen. Tweo al onzer vliegtuigen vlogen laag over de hoofd-straten eener atad dicht boven de daken en c- vuurden op vijandelijko troepenkorpsen. Er ît waren op geringe hoogte luchtgeveçhten, warr-i- bij drie Duitsehe vliegtuigen ten val gebracht werden en een overstuur neergedreven werd. )- Twee onzer vliegtuigen worden vermist. 3r Op het Oostelfik Gevechtstep^eiîi. 'S_ (DUITSCHE MELDING.) i, BERLIJN, 28 October, 's avonds. — Uit hei ;e groote hoofdkwartier : Niets wezenlijks. l6 — 29 October. — Geen voorvfillen van be- n teekenis. i- — Avondbericht. — Niets wezenlijks. n (OOSTENRIJKSCHE MELDING.) j. WEENEN, 28 October. — Ambtelijkc mede- ie deeling : ie Niets van belang. 1. — 29 October. — Onveranderd. n (BULGAARSCHE MELDING.) es SOFIA, 28 October. — Van den generaalsta f !i • en Bij Tulcea en Westelijk van Isrc.a zwak al artillerievuur. :i. (RUSSISCHE MELDING.) le ST-PETERSBURG, vrijdag 23 October. — it Officieel : re Noordfront, Westfront, Zuidwcstfrotït en le Roemeensch front, niets van beteekenis. M Oostzee : Een deel der vijandelijke vloct ankert ai op de rode van Kniwast. Daar bevinden zich >n ook groot-slagschcpen- In de streek van Werdcr sloegen onze vooruitgesçhoven afdeelmgcn_-v<r- le kenners terug. In de overige kustensectors is de a toestand onveranderd. ® — Zaterdag 27 October. — Nvord/ront : Den Q" 26 October werd aan de kust bij Hawasch een vijandclijk smaldeel van tien ltruiscrs en torpe- le dobooten bemerkt. Om 10 uur begon het sraol- e- deel de beschicting van den sector van Hainasch !k en zette ze tôt 's midda gs voort, marna bet zich ?■ In Zuidwestclijke richting verwijdcrd> . f13 Om 10.50 uur begon een ander vijandehjk; r" smaldeel, dat 11 werst verwijderd was, de be-schieting van Sallsmunde en ging daarmede tofc 5 's mlddags voort, waarna het zich in Noordelijke m richting verwijderde. 3s In de richting naar Riga veikeniângen en n, speurfcochten. Een onzer patroeljes bereikte le het voorgeborcht Annenhof, zonder den vijand g- aan te treffen. )0 Oostzee : Een vijandclijk smaldeel gin g den 2» tp October van Kuiwast in zee ; tegen avond be- 3- relkte het eiland Kono en beschoot dezes Zui- o- delijke kust. Aan de kust ten Oosten van Wezder ie beproefden vijandelijke arbeidersafdeelingenver- k. dediglngsstellingen en draadversperringen aan: in te leggen. Zij werden echter door ons vuur ver-e. strooid. OP DC BftLKAXS. e, (DUITSCHE MELDING.) b- BERLUN, 29 October. — Uit het groot». hoofdkwartier : ig In 't bekken van Monastir, in de Cerna-boch^* en v»n de Wardar tôt het Doiran-meer bekamp-ten rioh levendig de artilleries, sr (BULGAARSCHE MELDING.) Lk SOFIA, 28 October. — Van den generaalataf t kg Levendig artillerievuur Westelijk van Bitolia, in de Cerna-bocht en hier en daar op den linker rî Wardar-oever. Vijandelijke verkennersafdeelin-gen, die aan do bonedon-Stroema levendige bedrijvigheid ontwikkelden, werden teruggedre-V«n bij tes* àwrp Sumli, Westelijk van Sere*/ Zeven-en-Twiiitigste Jaar. — N. 250 GoMisnsî — Hiisiezii — Eigenta Woensdag, 31 October 1817

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het volk: christen werkmansblad gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in - von 1891 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung