De Belgische standaard

593219 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 13 Mai. De Belgische standaard. Konsultiert 13 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/jw86h4f16p/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

I iiiiâïwiuïiiosj m mmwm rzct g»M*9e»i I lit ï.S| ■ M' ■ *»aa!aa & s3 Il M <11 f HW J*f»t WyiU»; Li * afcS&Sti it, S âtë i n-ài-ï'im 﫧<i gBàsaa-iïif à '4J «Mitl "11*** I 1 »ued h\ «.|o ■ *««Kd«a 3-oo | MUlMl f.Js 1. 10 P 8 T ï L ■ M J3BHBBB VILLA « m* Oôf/aiiis * £SIM )C »B Pi.Kfi* KlsiBC digïSïêa : 0.S a tiens*1 1 KBCLAMBS3 rai *cle«a» ovsr*«» C' fait* Mëdewtrktrt : M. S. Belpiire, L. Daykert, P. Bertrand Van der Scheiden, Dr Van de Perre, Dr. J. V*n de Wotstyne, Joël Fillitert, Dr L. De Woif, i. Simous, (J- Wattez, Àdv. H. Baeis, Hilarion Tham Het hoofdartike) wjerd door de censuur voorloopig ingehouden De Kruisdagen De processie der Kruisdagen hceft haar ontstaan te danken aaa den bissehop Ma-mertus, van Vienne (in Frankrijk). Sedcrt jaren werden het Zuiden van Frankrijk en Savoye door vreeselijke plagen geteisterd, toen in 46g, tôt overmaat van onheil, de kathedraal van Vienne dreigde af te brandon. Alsdan vatte de Bissehop het plan op, gedurende drie dagen, namelijk vôor O.-H. Hemelvaart, eene algemeene bidprocessie te houden om Gods gramschap af te keeren. Dit voorbeeld vond weidra in andere stre-ken navolging en zelfs te Rome kwamen de Kruisdagen omstreeks 8oo m voege. Zulke bidprocessies heette men « Litanieën ». De Vlaamsche naam c Kruisdagen » schijnt af-komstig van het oude gebruik dat de pries-ter daarbij een kruis in de handen draagt. In de middeleeuwen volgde men de bidpro-esssies veelal barrevoets. Keizer Karel de » Groote en de H. Elisabeth van Hdngarije gaven daarvan aan de geloovigen een tref-fenJ voorbeeld. Deze biddagr>n hsbben nog altijd het tweevoudig doel, de door onze zonden ver-diende straffen af te keeren en Gods zegen over de vruchlen der aarde, over de geloovigen en over de geheele Kerk af te smee-keti.De Litanie van aile Heiligen en de daarop volgende gebeden, dragen blijkbaar dit karakter van srûeekgebeden. Ook de Mis der Kruisdagen is in denzelfden zin opge-vat : In den Epistel wordt de kracht van ' het gebed bewezen door het voorbeeld van j Elias, die nochtans « een mensch was zoo- i als wij, aan lijden onderworpen welnu, ' Elias bad, dot er geen regen op aarde zou ! vallen (tôt slraf der ontrouwe Joden) en het i regende niet gedurende drie jaren en zes ' maanden. En wederom bad hij : en er viel ' regen uit den hemel en de aarde bracht vruchten voort...» In het Evangelie leert Christus, dat het j onmogelijk is door God verstooten te^wor- | den, als wij met volharding bidden om hetgeen zalig is : « Ik zeg u : Vraagt en men j zal u geven ; zoekt en ge zult vinden ; , klopt en men zal u opendoen. Want alwie vraagt verkrijgt, en wie zoekt vindt, en wie ' klopt, hem doet men open. Wie uwer zal zijn vader een brood vragen,en zal van hem een steen ontvangen? Of een visch, en zal van hem eene slang ontvangen ? Of een ei, en zal van hem een schorpioen krijgen ? Indien gij dan, die boos zijt, aan uwe kin-deren goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de Vader uit den hemel den goeden geest (hemelsche gaven) geven aan '■ wie Hem vragen ? » [ In de drie misgebeden bidt de Kerk vôor \ de noodwendigheden harer kinderen en in de gezangen der mis looft zij reeds bij voorbaat den Heer om zij ne barmhartig-heid, die niet zal uitblijven na zulke vurige en algemeene smeekingen. ûom Franco de Wyels VAN EN VOOR ONZE SOLDATEN Het hersenverbruik bij verschillende beroepen. Na zeer omslachtige onderzoekingen is een Fransch geleerde tôt de merkwaardige ontdekking gekomen, data, van aile beroepen, dedienst in het leger het snelst de her-senen verbruikt. Op 100,000 soldaten komen 192 ongeneeslijk krankzkinigen voor. Van de andere beroepen zij 11 het meest vatbaar voor krankzinnigheid de kunstenaars, daar- • na volgen advokaten, geneesheeren, geeste- ( s lijken, schrijversen ambtenaren. Van deze { laatste groep lijden op 100.000 menschen ' | gemiddeld 177 aan geestelijke afwijkingen. ; -, Gunstiger zijn de cijfers in den arbeiders- 1 ^ stand : van 100 000 arbeiders verliezen g&>} mfddeld slechts 66 het verstand. Het best staan de koopliedçn er voor ; die stand î wordt in de krankzinnigengestichten verte- ' genwoordigd met !\i op 100.000. Na publicatie van deze statistiek kwam uit Amerika cen scherp protest, Dezelfde onderzoekingen hadden daar andere resul-taten opgeleverd. In Amerika schijnen handels- en koopiie-den eerder krankzinnig te worden dan arbeiders en het was den Yanfcees een groote ergenis, dat aien in Frankrijk een koopman , lager stelde dan een gewoon arbeider. « Krankzinnig worden is voor een Ame-rikaan eerder een eer dau een schande », meent een New-York medisch tijdschrift, « want om het verstand te kunnen verliezen moet men het eerst veel hebben gehad. 1 ENGEMND IN DEN OORLOG —«§o§»~ 5 Mei 1917 Zooals te voorzien was, heeft de Regee-ring ertoe besloten een geheime zitting der , Kamer te beleggen, en aanstaande Donder-dag zullen de volksvertegenwoordigers dus gelegenheid hebben eens onbedwongen, en zonder vrees voor onbescheiden ooren, te praten over ailes en nog wat, te vitten en te hekelen naar hartelust. Te oordeelen naar den algemeenen toon in de besprekingen der laatste weken, zal 't er waarschijnlijk ! rumoerig toegaan op die geheime zitting, ' want de " union sacrée", die reeds zoolang de taterzieke monden toesnoerde, begint bij i velen de keel uit te hangen, en sommige ' politiekers worden bepaald kribbig onder het lastige juk dat op hen weegt. 't Is na-tuurlijk heel mool zich koes te houden en . braaf te zijn, — maar 't mag niet te lang : duren, enzoo'n praatje met gesloten deuren | is een buitenkansje om eens duchtig gai te l spuwen en de langverkropte bitsigheid te luchten. En daarom, leve de geheime zitting ! Verleden Woensdag kwam M. BonarXaw i in 't Lagerhuis met zijn nieuw budget voor den dag, dat, in korte woorden samenge-vat, op 't volgende nerkomt. De uitgaven voor het jaar 1917-1918 worden geschat op 2,290,381,000 p. st., zegge 67,259,525,000 frank, het pond Sterling berekend op 25 frank ; de inkomsten voor dezelfde periode worden beraamd op 638,600,000 p. st. of 15,965.000,000 frank, zoodat er een déficit blijft van 1,651,781,000 p. st. of 41,294,525,000 frauk. Dat tekort moet na-tuurlijk door een leening aaDgevuld worden, doch 't is al heel mooi dat de inkomsten van Iiet Rijk meer dan een vierde der totale uitgaven dekken, en geen andere oorlogvoe-rende Staat kan op een dergelijken finan-cieelen toestand roemen. Weliswaar kan Engeland niet voor immer zoo'n verbijste-rende onkosten blijven dragen, doch het kan het langer volhouden dan gelijk-welke der vijandelijke mogendheden, — en dat is hoofdzaak. Geen nieuwe belastingen werden ditmaal ingevoerd, enkel een verhooging van sommige reeds bestaande belastingen, ni. op tabak, openbare vermakkelijkheden, en oorlogswinsten. De twee eerstgenoemde taksen vinden vrij algeme«ne inetemming, al grommelen de verstokte rookers wel een beetje,die nu 'n kleine 3o frank per kilogr. moeten betalen voor de goedkoopste tabak-■oorten. Maar wat wil je er aan doen, c'est U guerre !.... De tak« op oorlogswinsten, die van 60 op 80 per cent werd gebracht, heeft echter heel wat gehekel uitgelokt links en rechts, al bestaat er ook geen reden om klagen (zooals Bonar Law terecht aanmerk-te), zoo je inkomen nog 20 ten honderd hooger staat dan in vredeslijd. Hierop ant-woorden de nijveraars, — en ook niet hee^ lemaal ten onrechte misschien — dat het hoogst wenschelijk en zelfs noodzakelijk ie flinke kapitalen bijeen te scharrelen tegen het einde van den oorlog, met het 00g op de herinrichting en de uitbreiding van Britsche nijverheden van allen aard, en om dia reden vinden ze de 80 per cent taks bepaald over-dreven. Doch de Staat heeft nu eenmaal het geld van doen, en 't is niet meer dan rede-lijk dat hij zou aankloppen bij hen die rechtstreeks voordeel trekken uit den oqf-log.Joekomende Maandag opent de Royal Academie î« JLonden hare deuren voor de jaarlijksche Tentoonçtelling van Beeldende Kunst, en zoo onze Belgische kunstenaars er dezelfde eervolle plaats in bekleeden aïs de vorige jaren, hoop ik wel in een volgend schrijven daar een en ander over mee te deelen. Want we mogen van tijd tôt tijd toch wel eens eventjes van wat anders praten dan van dien eeuwigen, beroerden oorlog, nietwaar ? JOE* I i ! Oopiogs tïldLîm$g<&x\ ■! _ | BELGISCH FRONT ( tj 11 Mei, 20 uur. — Gedurende den nacht ' heeft een Belgische post een duitsche pa- j troelje, die poogde in onze linie te dringen om Oud-Stuyvekenskerke, uiteengedreven. Geen Wijziging in den Strijd % Parijs 11 Mei, i5 uur. — We veroverdlen gister om Chevreux een Duitschen weer-standpost. Duitsche aanvallen op deai uit-sprong van het Californie-plateau wterden afgeslagen. De vijand leed gevoelige verliezen. Artillerie-strijd in de andere seclors. Duitsche aanvalspogingen om Berry au Bac en Navarin mislukten. We namen krijgsge-vangenen.De keering in Rusland ? Het voorloopig bewind heeft in een mani-fest verklaarddatregeercn onmogelijk wordt 5 indien de arbeiderspartij nog steeds een j nevenregeering blijft behouden, indien de I soldaten zich in de manifestutie» mengen, [. enz. Het manifest doet een beroep op aller | goeden wil, daar de toestand er niet roos-kleurig uit ziet. Minister Kerensky, die de arbeiderspartij in het ministerie vertegen-woordigde heeft verklaard dat hij den last alleen niet meer kan torschen. Men voorziet dat een nieuw ministerie zal gesticht worden, waarin het arbeiderselement sterk zal ver-tegenwoordiiçd zijn. De gevolgen van den duikbooten-oorlog. In de îaatste week werden 24 Engelsche schepen boven de 1600 ton, 22 onder dit tongehalte en 16 visscherssloepen getorpe-deerd. 34 andere schepen werden aangeval-len zonder gevolg. Italie verIoori5 schepen. Twee engelsche hospitaalschepen werden ook gecouleerd. In 't Lagerhuis verklaarde M. Lambert : ' « Indien ik de verantwoordelijkheid droeg onzer zeepolitiek dan zou ik onze troepen uit Palestina en Saloniki terugtrekken en ze plaatsen onder 't bevel van generaal Smuts om de belgische kust van de duikbootennes-ten té zuiveren. 1 De Toestand op 12 Mei 8 uur j LONDEN meldt : De vijand viel ten der- ' den maie onze stellingen Z. de rivier Sou- ' chez aan. Na een verwoed gevecht dat drie \ uren duurde waren wij verplicht het aange- 1 vallen front te ontruimen. In den namiddag 1 vielen we op onze beurt aan en herstelden 1 de linie in zijn vorigen staat. 6 Duitsche ] tuigen werden neergeschoten. Twee onzer 1 vliegers keerden niet terug. i Parijs meldt : De Duitschers J vielen , onze stellingen aan weerszijden Cerny-en- Laonnois. Onze versperringsvuren maaiden ( de aanvalsbaren uiteen in den Oostelijken t sector. In den Westelijken sector kon de £ vijand eenige loopgraehten bezetten op een front van 200 meter maar werd er door een ^ tegenaanval uifgedreven. De artillerie-strijd c dyurî aan. Wij schoten negen duitsche r toestellen neet. £ UIT PETROGRAD wordt geseind dat de ' Douna op eigen initiatief heeft vergaderd. s De voorzitter verklaarde dat de onlust tôt * hel einde moet doorstreden worden. c UIT ROME wordt gemeld dat op het c Trentin front de artillerie- strijd sedert I dageri met ong«meene hevigheid doorweedt. 1 De Toestand Mtscblanil in 1 offensief j We moeten in geenen deele denken dat ; wij alleen moeilijkheden hebben in ons huishouden. Men sakkert omdat de russische omwenteling de vruchten en degevolgen niet heeft afgeworpen die men er van verwachtte daar de leiders zelfs niet overeen kwamen, men wordt ongeduldig omdat ailes op het Italiaansch front in volledige rust blijft, en dies meer. Voor 't eerste feit, we moeten de zakea nemen zooals ze zijn en ons voldaan achten omdat aile duitsche listen en hinderlagen gespannen met het doel Rusland tôt een af» zonderlljken vrede te bewilligen, tôt no/ toe zonder gevolgen zijn gebleven. De tijd kan ons een kentering in de russische poli-tiek bezorgen die heelemaal ons gunstig kan worden. Wat het Italiaansch offensief aangaat j gister belette de censuur ons het vermoeden te uiten dat het reeds aan gang was. We vernemen thans dat in de bevoegde itali-! aansche middens het gerucht hardnekkig aanhoudt. Zelfs wordt beweerd dat het op 5 Mei ingezet werd, alhoewel de ambtelijke berichten van niets gewagen. In aile gérai de aanhoudende artillerie-bedrijvigheid die sinds veertien dàgen woedde, kan ons in deze overtuiging sterken. Op het Macedonisch front schijnen de eerste rerrichtingen van het offensief, dat nabij is, goede uitslagen te hebben opgeleverd. De voorbereidende aanvallen hadden over de heele uitgestrektheid van 't front plaats en overal werden dé vijandelijke stellingen op onvoldoende wijze bezet go-vonden.Hebben we moeilijkheden gekend op krijgsgebied, deze schijnen nu vrijwel ver»' effend te wezen en 't feit dat op aile fronten, het russische uitgenomen maar 't is te be-grijpen, de werkdadigheid in opdringende mate wordt geleverd, laat het besluit toc dat we voor 't algemeen offensief staan, dat ons de uiterste hoop moetaanbrengen. Op dit gunstig oogenbîik kent Duitschland niet alleen huishoudelijke moeilijkheden, maar voelt de afbrokkeling van zijn macbt aankomen in de misnoegdheid van zijn eigen volk, van Oostenrijk en Turkeye. Misnoegdheid van eigen volk. Hoe ander» verklaren de aanvallen gericht tegen den kanselier en tegen Helfferich, aanvallen die uitgaan van de volksgezinde minderheid van den Rijksdag? Waarom spreken de duitsche bladen gedurig van kop-houden tegen alle^ in, van geduld en volharding, van qntbeer ring- verdragen uit liefde voor 't land ? Misnoegdheid van Oostenrijk. Oostenrijk is den vrede genegen.De toonaangevende artikelen in de dagbladen zijn er het sprekende bewijs van en de beraadslagingen van duitsche uit-zendelingen met den eersten minister Gzernin worden toch ook niet voor de mode gedaan. De Keizer van Oostenrijk zou daarbij bij den Paus aangedrongen hebben om in het tôt standkomen van een vrede zonder land-aanhechting mee te helpen. En Turkeye ? Uit heel vertrouwbarebioi verneemt « Le Tournai deGenève » dat sinds ien val van Bagdad de Turken meer en meer geneigd zijn vrede aan te vragen, om ierest van Mesopotamie en om Klein-Azic te redden, waar de Engelschen dagelijks een stapke verder doen. In Turkeye is de nood buitengewoon groot en de opgewonden}ici<J» tegen Duitschland wint meer en meer vcld iaar men ziet dat de Duitschers niets doen 3m den opmarsch der Engelschen tegen te liouden en dpn hongersnood tegen te gaan, Indien BEYROUTH kan bezet worden daa> Ijiè ja&r ^ Mil03 vt6o) . r\ "SC Zondcig 13 en Maandag 14 Ma i$il

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Belgische standaard gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in De Panne von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume