De Belgische standaard

522672 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 10 Juni. De Belgische standaard. Konsultiert 26 Mai 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/7s7hq3sp73/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

•« Juar M s 126^83 Zondag 10 en M^anJag îî Juni 49*7 *»*<• MEittn **&&%$ ts.it>t ftotatta* M* | W«» #fSsd a«i-A^s?- iB '5 I&mcI I^îutc^ fc> xsS t WSASfâilW: | «SêS-laU ?"»T 1.1..1 iwpnn matUtM 'i Im*4 •* I *âÈSHï Îî. M® • m»r?î4m %,$s §.|6> *<?««»« s»5*- DE BELGISCHE STAnDAARD OPST1L 3 il SSHSSg VILLA « Jfc Caçsiiis » jBfSMIS DS E^MMS SJossa 6-îâkca* uigia^wi i ESCLÂMEK «Ig*R» w»n«i>. feï ri'.i. ^-^VTR-âcht e A A R T TnÂ-ç^ Shlltlisri e>rs r«tto Jb3«»r * « SS K Brfpulr., L. Dïyirere, P. Bertrand Va ta Soinlto, Dr Vu * P«m, Dr. J, *.« 4s WoMtjM, Iq.1 FifllMrt, Dr L. Ds Wolî, J. «nou, 0. Watta, M*. H. B«fa, tliarioa Ttim. Het offensief Zuidelijk Yper. —0:0— Het was, deze Insiste dagen, duidelijk te merken dat ecn ongcnjeea belang gehecht werd aan de krijgsverrichtingea op het Fraasch- Belgisch- Engeîschfront, van aan Nieupoort tôt Armentières. De ambtelijke berichten lieters, in al hun soberheid, nnder-verstaaa dat belangrijke gebeurtenissen op handen waren, die wellicht tôt debeslissen-de op het Westelijk front gelcverd., zullen mogen gerekend worden. De duitsche be-richten raieken voorldurend gewag van den sector van Wijtschaete, waar het artillerie-geweld tôt een ongekende hevigheid werd opgevoerd, Wij van onzen kant, hoorden het onweer opkomen en de menigvuldige verschijnselen die aîlerwegen, op 't land, in de lucht en op zee te merken waren, lieten geen twijfel meer bestaan nopens een krijgsverrichting die sinds weken gewenscht en afgewaaht werd. Dagen naeen leefden we in den onafge-broken donder van de kanonnen, wier ge-bulder van de beide uiteiuden van het Vlaandersche front aanwapperde in steeds raeer toenemende kracht. We vermoedden dat de Duitschers in allerhaast, van aller-wege, hulptroepen naar de Vlaanders brach-ten en ze ijlings om Yper saamtrokken, waar de ritten van de Engelschen, beslist, geen twijfel meer,lieten bestaan nopens hun inzichten. Dit vermoeden werd gesterkt door het feit dat dagelijks onze vliegeniers de verzamelplaatsen van den vijand zoowel in de onmiddelîijke nabijheid van de front-Lijn gelegen aïs ver daarachter gelijk Ghistel, Oostende, Zeebrugge, Rumbeke, Kortrijk gingen bombardeeren ten einde de vijandelijke troepenbewegingen te belem-incren ; het werd gesterkt door de verweer-kracht der Duitschen die geen enkele gun-stige windzweep lieten voorbijgaan zonder ons het alarmgeven van gas-uitzendingen te willen aparen. In den nacht van 6 tôt 7 Juni was het trommelvuur ten hoogste gestegen. Het los-breken van de actie was nabij. Om 3.iouur togen de Engelsche troeptn van af Wijtschaete tôt Zuidelijk het Douveyvater (ri-viertje dat oorsprong heeft op den Rooberg en langs Wulverghem, te Waasten zich in de Leie werpt) op een front van i5 klm. ten aanval van de duitsche stellingen. la de eerste aanloop werden de belangrijke ver-s sterkte plaatseavaa W'ijtschaeteenMeessen, . alsmede al de stellingen daartusschen en : het net loopgraven daarachter, ingenomen. \ Dit laat de doelmatigheid van het Eogelsch j gcschut ten voile uitkornen, dat zonder twij- j fel heel deze versterkte linie moet vermor-zeld hcbben om zoo maar in eensprong ; de stellingen die sinds twee jaar en haif met gewapend béton aangemetst werden, te : verovereu. Het voetvolk werd krachtig geliolpen door de menigvuldige thanks, die allerw;- j gen, als gedrochtelijke vuurspuwende mon- j sters, over de loopgraven bolden en de j katste weersî.andspuntf n derDuHschen ver- ! nieligdtn E n E^ge'sc man re t M ons dat I de strijd in M essen in fen ecltibedbad ontaardde. De Duitschen haddenhetgroole dorp tôt een ware sterkte heringe icht en an oit de keliers der huizeri, gebetonneerd, znodaaig dat op meerdere plaatsen de ont zaglijke obussen te verjff'efs er op geb( ukl hadden, spuwden de nutî'aijeuzen hundoo delijk gehroot. Huisuahuis, siraatnas r.iat waar in overdekte ga"gen, de Duitsche mi traljeurs, in de bîokhutten aan hua machi pegeweren vastgeriemd zaten, wiik na wiik m: est veroved worden Tusschen beide deze gemeenten en zui-d. ijlc Meessen,woédde intusschen de strijd d'jo<\ilie na een veehten van tien uren leidde tôt de bemeestering van de opglooietide landstrook waar de Duitschers sinds twee jaar zich, ongemeea sttrk vefscbanst, genes-teld hadden. Niets weerstond de taaie op-dringendheid der Engelschen die naar t zeggen van hun ofïicieren er dit maal kom-af willen mee maken, en noch het roeke-loos opofferea van duizènden d jitsche mannen in 't geweid geworpen om den aanvalsgolf te sluiten, noch het moorddadig vuur dat allerwegen knetterde, waren bij raachte de Tommies van hun stuk te brengen. Om 2 uurwas de eerste uitslag volkomen bereikt. In alleihaast werd het veldgeschut in nieuwe stelling gesteld en na]een voorbe-reiding van een groot uur greep de tweede aanval plaats, ditmaal in de richting van Oosttaveime, gehucht gelegen op drie klm. van Wytschaete, in rechte Ojstelijke lijn. Om vier ure was Oosttaverne in 't bezit der Engelschen Op dit oogenblik werd de aankomst van den vijf duizendsten krijgsgevangene in het hoofdkontrool geboekt. ■ Het offensief woedt hevig door, zal den-kelijk heden zijn ontwikkeling meer noord-waarts, naar Yper toe,bele*en en wemeenen daf in de eerste uren wij een beslissenden stormloop zullen vernemen van Yper tôt Armentières. \ Het eerste tijdstip van den strijd wijst er op dat de Engelschen in Z. Oostelijke richting drukken naar de Leie en naar de Belgische grens toe. Ze zouden door omsin-geliug de heele nijverheidsstreek van Toer-konje, Roubaais, RAjsseî, enz. rechts laten liggen. Komen ze daartoe, dan moet de Duitsch heel zijn front van Armentières-Lens opschuiven tôt achter deze steden. We , meenen daarbij 00k een pogen in N.-Ooste-Jijke richting te beleven om niet alleen heel Yper ruimte te geven, maar, door een ge-zamenlijke actie tusschen Diksmuide en Yper ock het duitsche noorderfront in ge-vaarte brengen. En langs Nieupoort moeten de Franschen nog hun woordje zeggen. Mogen we hopen ? We moeten, \ Zonder geheimen te verklappen : De Engelschen staan in groote macht en hebben materiaal ongehoord. De Frauschen zullen een handje duwen waar 't nood doet... en de Belgen zullen den Duitsch helpen buiten-vagen als 't oogenbiik gekoinen is. VAN EN VOOR r ONZE SOLDATEN Solo's van de Week j Gespeeld door Caluwé tegen Frans Lau-wers, Pelrus Yan Rompei en Cyriel Roose allen van G i5-ie Gie;— door Debusschere tegen Hoorelbeke A., Vanhamme Oct. en Decockere Z, allen van G 131 2e Gie; — door Jozt f Janssens tegen Vanysacker Léonard, Depuydt Léon, Kempender Jules allen van G 3o-2e Gie ; door Maurits Speybroeck tegen van Eetvelde Aug., Callewaert A'f. en Buzaine Ch, al!en van G 245-ae Gie. , Ge ziet dat spijîs de zwarte boonen en de rijsfpap onze kaarters nog steeds dapper en leutig doorkaarten. j En de Belgische Staatsspoorwegen? Het nieuws wa3 verspreid geworden dat de Belgische Regeering, in dekking van aangegane geldleeningen, de staatsspoorwegen ten pande gegeven had aan een groep , kapitalisien. Dit nieuws werd in bezet Beigië door de duitschgc-zinde pers met vreugde rondgevent en de opschudding was groot. I Thans komt de Belgische Regeering amb- ' telijk te verklarendat het nieuws een leugen Ooplogs fcïjclirtg|^r% BELGISCH FRONT 8Juni,20uur. — De vijand nam Lizerne en omtrek gewel-5iar onder vuur.Yoôr Steen-straete was de vijandelijke artillerie heel bedrijvig. Wij namen verschillende duitsche batterijen in de streek van Bixschoote onder vuur. Om het Veerhuis woedde een bommenstrijd die uren aan een stuk auur-de.FRANSCH FRONT 8 Juni, i5uur. — Z. 0. St. Quentin hebben wij de duitsche batterijen beschoten en een vijandelijken aanval afgeslagen. De nacht verliep onrustig in den sector van Molen van Laffaux en Z. Filain. De artille-rie-strijd was op zekere oogenblikken zeer hevig. Plaatselijke duitsche aanvallen hadden geen gevolg. De toestand in Ruslatid. Sinds Thomas, Kerensky en andere leiders te Petrograd terug zijn, schijnt de orde langzaam terug te komen. De voorstad Cronstadt, die zich tegen de regeering in afzonderlijke republiek had iagericht heeft zich onderworpen. De onlusten in Finland hebben 00k een einde genomen en te Mos-kou zijn aile fabrieken terug in werking. De oorlogsbelasting van 60 millioen. In algemeene vergadering hebben de {provinciale Raden van Beigië geweigerd maat-regelen te nemen om de nieawe belasting van 60 millioea maandelijks te" betalen, De duitsche gouverneur zal dwangmaatregelen gebruiken. De onrast bij de Neutralen. Uit MADRIDwordtgemeld dat het minis-terie Garcia Pietro ziDnens is af te <reden. Spanje zit met de laatste gebeurtenissen fenepen. In GRIEKELAND vunst het erger dan men meent. Koning Konstantijn begint aan îfstand tegen wil en dank te denken. De oorlog ter Zee. In de week eindigend op 3 Juni heeft FRANKRIJK door torpedeeringen 3 sche-pea bovea 1600 ton en 2 schepen onder deze tonnenmaat verloren. ENGELAND, verloor, in dezelfde tijds-spanne, i5 schepen boven de 1600 ton en ' î schepen onder deze tonnenmaat. Vijf j risschersbootjes werden 00k getorpedeerd. ; Volgens geloofwaardige berichten zoudea j \merikaansche handelsschepea twee duit- l îche onderzeeërs vernietigd hebben. «ta:tête Omî® j PARUS meldt : Op de Chemin desDames ■ ?vas de artillerie-strijd zeer hevig. De ' Duitschen bleven rnstig. In Macedonie is de artillerie—-bedrijvig-leid plotseling hevig begonnen in de Cer-■xabocht.Het Engelsch offensief. I l ot heden 6400 krijgsgevangenen. J Gedurende de dag hebben wij onze nieu- ■ sve stellingen iagericht. Duitsche tegenaan- ; malien Z.O. en N.O. Ooststaverne en O. \ VIeessen mislakten. Meer dan zes duizend vierhonderd krijgs-jevangea waaronder hoaderd twee ea der-ig officieren werden tôt heden geteld en wintig kanonnen buitgemaakt. Onze vliegers hebben prachtig met de \ nfanterie gewerkt. De Duitschers gister 12 j n wii 1 h toestellen. MAKKERS!.. D.îar vertelde mij eens een jongen die thuîs met verlof was gegaan, dat een van Moeders eerste woorden was: ,,Jongen, ziit ge nog altijd braaf gebleven." ,,En ik was zoo blijde, zei hij, dat ik mocht zeggen van ja ; ware het anders geweest, ik weet niet hoe ik me uit den slag had getrokken, want ik voelde zoo goed dat Moeders blik doordrong tôt in 't diepste van mijn hart en dat zij al ia mijn oogen de waarheidlas vooraleer ik den mond had geopend." ,,Jongen, zij t ge nog aîtijd braaf geble-ven Hoe diepzinnig, hoeveel beteeke- aead is die enkele vraag in den mond eener Moeder ! 't Is alsof ze zei : , Jongen, ik heb zooveel gedaan om u ecrlijk en deftig op te brengen, om in uw geest en hart te leggen een vaste, mannelijke, kitkdieke overîuiging. Ik was fier over mijn jongen, ge waart mijn rechtmoedige trots ea mijn vreugde Heeft de oorlog u onaangelast gelaten, mag ik nu nog fier gaan over u, zijt gij aog mija brave jongea vaa vôor den oorlog?.... Makkers, er zal eea dag komen dat ieder van ons v6ôr zijn Moeder zal komen testaan, en dat Moeder zal vragen: ,,Jongen, sijt ge aog altijd braaf gebleven ?» Hebt gij er al eens aan gedacht welk antwoord gij zultgevea aan Moeder?.... Bedriegt u niet: vooraleer uw mond een woord zal hebben geuit, zal Moeder in uwe oogen de waar-heid hebben gezien, al brengt uw mond nog een leugenachtig ,,ja" uit. Hebt gij eraan gedacht?.... Moeder zal misschien kracht genoeg hebbea om haar tranen te bedwingen, maar haar hart zal bloeden als zij verneemt dat heur jongen haar lessea heeft vergetea, erden spot heeft mee gedreven, en zich, hais over kop,heeft geworpen in den poei van vuilsprekerij en meer.... En haar hart zal schreien, en de wonde zal blijven gapen haar leven lang, en haar nachten zullen gestoord worden door prangende gedachten en beelden. Makkers, hoort ge mij ? J. A. Bpief uit papijs —-o— 5 Juni." Verleden Zondag, H.Drievuldigheidsdag, ging ik naar de kerk ,,dela St. Trinité", in de hoop er een buitengewonen dienst bij te wonen. En ik had mij niet in mij 11e ver-wachting vergist. La Trinité is eene nieuwe kerk in Renaissance-stijl. Het ontbreekt den voorgevel met zijne twee torens, inden trant van Sint-Paulus te Antwerpen, aan kracht van uitdrukking. Doc'n het inwen-dige der kerk is machtig opgevat en is groot en helder; er is een prachtig orgel, gelijk in vele kerken in Parijs. Er was om half tien een groote plechtigheid, de hoog-mis in tegenwoordigheid van zijne Eminentie den kardinaal Amette, die eene toespraak hield over de Iiefdadigheid. De kardinaal is geen groot redenaar, maar hij heeft eene kloeke, heldere stem en hij spreekt gemak- j kelijk. Hij heeft een innemend voorkomen ; en wordt door de Parijzer bevolking zeer ! geacht ea bemiad. De mis in groote muziek, behalve de j Credo, die ia aile kerkea ea altijd ia grego- j riaaaschea zang wordt gezongea, ea die \ vele toehoorders ia de kerk meezingea. Het \ koor, gelijk ia de vooraaamste kerken van ■ Parijs, is voortreffelijk ; de kinderstemmen goed bewerkt, de solisten uitstekend. Het groote orgel werd goed bespeeld, Daar was Alexandre Guilmant vroeger orgelist ; en de Vlaming uit het Noorden van Frankrijk — men leest in zijnen naam VJ iUUIUOU y LU b 1 1 aui3^a r O* V > « lii V* " een leerling van onzeci Vlaming Lemmena, leeraar aan hetConservatoium te Brussel en stichter der Lemmens-school te Mechelcn. Guilmant, besehouwd aïs de stichter der Parijsche school voor orgel overleed vôôr enkele jaren. Hij was te Parijs leeraar van orgel in het Conservatorium, evenals Widor en César Franck. Widor die nog leeft, is ingelijks leerling van onzen Lemmens en hij is thans de beroemdste der Parijzer orgelis-ten. Widor is orgelist in St. Sulpice. Zijn , vermaarde leerling Vierae ia Notre-Dame. | la eea der eerste brievea, die ik voor dea Belgischen Standaard schreef wees ik er op, dat hier in Parijs den invioedvan Lemmens en zijne orgelschool zich sterk deed gelden. Ik had bij de muziekhandelaara zijne methode voor orgel zien vcorleggen en ik had in de kerken hier en daar reeds de eene of andere sortie van Lemmens hoo-ren uitvoeren. Ik wilde er nader achter komen en zoo ontdekte ik dat twee der drie grootste orgelislen van Parijs, Guilmaat en Widor, leerliugea vaa eea Vlaamschen meester waren en dat de derde,G ;sar Franck, de groote toondichter, van Belgischen oorsprong is. In de compositiën van orgel door Guilmarït hoort men dea invioed van Lemmens, en de Marche pontificale die ik op H.Diievaldig-heidsdag hier hoorde uitvoerea, is er eea bewijs van. Guilmant heefc als Widor en Franck veel muziek voor orgel geschreven en hij was gedurende zijn leven een der populairste Fransehe toondichters en orgeîisten in Parijs. ledereea die vaa 't vak is, of die, gelijk ik, veel vaa muziek houdt, en er een halven dag zouden aan besteden om schoo-në godsdienstige muziek in de eene of andere kerk te hooren uitvoeren, kende hem en heeft eene goede herinnering van hem be-houden.('t Vervolgt ) WOUTER, TAALBELANQEN. ZUIVER SPREKEN. In eenige regelen wil ik uwe aandacht ; trekken op een puntvan allergrootst belang en dat nochtans zeer dikwijls uit 't 00g verloren wordt, nameîijk het rermijden in ons spreken en schrijven van aile bastaardwoorden en woorden van eene vreemde taal. Waarom niet de echte vlaamsche uitdrnk-kingengebruikt? Hebben wij zelf dan geene woorden genoeg om onze gedachten nit te drukken en weder te geven ? Waarom'' sentinelle ,, zeggen als ge weet dat dit <r schildwacht ,, beteekent I Kunt ge zoowel niet " Lendengordel ,, zeggen als "ceinturon ,,en "■ patronentesch ,, in plaats van "^cartouchière ,,? Dit is enkel eene kwestie van gewoonte en oplettendheid. Ge zult nooit genoeg be-grijpen hoe belangrijk dit punt is, ten eer. ste voor uw eigen ontwikkeling en ten tweede om praktiek te kunnen antwoordea aansommige heethoofden die met de klein-geestige opwerping afkomen dat wij, om onze gedachten uit te drukkea, gewooalijk oazea toevlacht moetea aemea tôt eeae vreemde taal en hare uitdrukkingen en zeg~ wijzen ontleenen. Lijk ik zei : ga moet aan die heeren afdoea-de antwoorden en hun toonen, door menigvuldige praktische voorbeelden dat ge zoowel als zij de woorden bezit om dees of geen gedacht uit te drukken. Bedank hen heel beleefd voor hunne dienstveerdigheid^ Zijt wat ge zijt ! Trekt daar de aandacht op vaa al uwe medemakkers. Onze taal zuiver te houden is uw werk, vlaamsche studenten, en dit werk is niet moeilijk maar heel belaagrijk. Vlamiagea spreekt uw eigea, zuivere lin! 1 n

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Belgische standaard gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in De Panne von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung