De Belgische standaard

522422 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 12 Juni. De Belgische standaard. Konsultiert 26 Mai 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/w950g3jf7p/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

§1 J m 4 i JH < A *7 ,>84 Dinsuag î 2 J uni 191 7 4tfiSïigI£â£3!i ftft ltaiï-3 Sf.Ui i»u£.a^ •- W ■•*-* " Jf £& « v fj- : \ L&S<â g*g*e&3 &** cï § **ia&s ?, S» g SJSfcîrftf & à-^ï Kvii*t '% îsaé : I ilfc&sé if. 5-53 I *àfe?.3«B î.»«® |«J«;88. S«f *ï# DE BELGISCHE STAnDAARD JB5Bra,B'""r" " ■*' ^""^5i*sa!OT ' ^Sg&l$P® B <6 Sfe"uy'p 0 P S T B L 3 35 B S P S » S mu <■ C;. jsi:?» * £%? sjfi .V-.KTS &*Ut3 ïuK"r-ô3- «5;gi' gs« 1 S.SZî.Cz, Î^«l RRvïi MSS 'K'UîiS ' «*/* 5*-îr :, F*#fc Sé'edtti'trktrt ; M. E. B«!p«lr«, L, Dayksrs, P. Bertrand Vrn fer Sehelfen, Dr Vaa fe Ferre, Dr. J. Vu fe Woegtyne, lu»! -FHlÏMrt, Dr î' D* Wolf, I. Steons, 0. Wstte, Adr. H. Bselg étalon Thsns. :_- _ » t wi|«.«o— Over Heldeohulde. il Aan mijne Medeburgers Ikzei, teen ik c'e eer had over « Helden-hulde » een woord lot de soldaten, dit is tôt de helden zelven, te spreken, dat duizend frank, bijua uits'uilei d door de soldaten gegeven werd om de graven der gesneuvel-den te vereeren. Duizend frank ! en wij weten weten wat hua solde bcdraagt. Schoon 1 toch verwon-dert het niet ; offers brengen leert offers ge-vesa, wie geeft ieert geven, geven leert den hoogen lust van't geven. Zij die met hun bloed gereed staan, stonden ook 't eertt met hungeld gereed. Eere zij hun. Schreef ik deze regelen nadat er reeds een oproep tôt de burgeis gericht was ge-worden tôt sfeunen van ,,Heldeâhuide" dan koa meu er een verwijt in zien vaa weiuig edeltnoedigheid en van botten geest, die den schoonen dood der helden noch begrijpen noch waardeeren kan. Nu echter kan men 't niet : de oproep moet nog en zal nog ge-daan wordea en zal zeker bij de burgers da edçlmoedi^heid vinden die de zaak verdient. Toch stip ikaandatdesoldatea ongevraagd, en op 't enkel vooruitzetten vaii de gedachte voor ,,Heldei<huIde" met hun geringe nii8-delen duizend fraak bijeenbrachten, Die gedachte is waarlijk roachtig op 't gemoed, Ik zette ze in mijn vorig arlikel uiteen. Voor onze burgers berustze op dit feit : — Te midden van ons worden dagelijks heldendaden voibracht. — De last vaa den oorlog, die ons redt, wordt in onze plaats door helden gedragen, — Die last bestaat in gevaar,vermoeienis, onderstaan van legertucht en legeroefenin-gen, verzaken aan aile leyensgemak en levensaangenaamheid, ontberingen iijden in voedsel, kleedij, slaap, netbeid, verduren vaa aile wind en weer in aile jaargetijden en van de plaag van 't gedierle, 't dragen van menig zedelijk verdrief, 't af wezig zij a vaa huis, enzv enz .. c'it ailes in 'thonderd-voudig verzwaard door dien eeuwenlangea duur van jaar op jaar. « Tea laaîste ea boveaal de ellendige eeuwigheid » die woor-dea uit dea catechismus zuilen oaze helden nu wel allemaal rnet de diepte der leveas-verw»rring begrep^n hebbea. Daarnevensj bf-weerde ik en moest die bewering niet staven — de zaak sprak toch van zelf — dat 200 eea lasi te dragen, de àoog«te gai'en vereisebt en op harden proef stelt, namelijk :tnoed, grhoorzaatnheid, ver-duurkracht en dat zoo een iast enkel maar te dragen is als de proef te boven komen m zegepraal, zegepralers te zijn iadeahard-slen strijd vaa de hoogste deugden. Maar voor ons, burgers van den vrijen Westkaat vaa Vlaaaderen, moet ik er bij -voegen : Wij zien dit ailes, wij zijn er bij, wij spreken met die helden en zien ze aile dagen, en, als ze sterven, ontvangt onze grond hunlijk, en dit laatst e ook zien wij, helaas, aile dagen. Ditis ens i eerîijk voorrecht maar b 'took om Toordeel ? Is 'tnamelijk vooHeçl'g om a-u; le helden die dtepe vereerinf, diea hariedauk, die ztelehu'de te ^even, die ze verdienen en die ons n^iier tôt heu b;e'>.<<eu met -m* ;el^n beteekenis te verhojpea vaa dageajk.s met hfJien te leven, van dagefijks 't groolste te zien : der helden strijd ea hun begrafem's, van t grootste om zoo te zeggea aaa te ra-ken ? — t Aatwoord op die vraag kenn^n wij iang al ; 't geldt den Allergrootsien : « 1s Hij niet de zoon van dea timmsrman ?» Daarom, omdat ze zijn pleegrader kendea, ' Wisten zij dat hij een timmerman was,omdat j zij 't huis kenden waar Ghristus in woonde in den werkwinkel waaria hij tin'merde, omdat se met een woord tedicht bij Christus woonden konden de inwoners van Naaareth in zîjn. grootheid niet ge!oovea. Omdat we te dicht bij de helden leven loopen wij gevaar hun grootheid niet te begrijpen en hua dood niet genoeg le waardeeren. Uitlegbaar zou 't zijn,maar 't bleefloch bekrompen, onëdel en laag in zich ze!f, moest het gebeuren. Maar 't mag niet, in •- encr wijze. Wij moeten ailes îe werk steiien om de dubbele eere îe behouden ; bij 't lijden en s>rijden van onze helden tegenwoordig geweest te zijn, en het verstaan te hebbea. ('t Vervolgt.) C. VERSCHAEVE. j % I DE POLITIEKB SCHERMEN. ? TWEË IN TE RN ATION ALE N Zij die huidig aaa socialistische internà-. tionale doen, zouden eerst en vooral dienen te begrijpen dat voor 't oogenblik de duit-sche socialisten den ondergang van hun ! iafernationale teekeoen, met voor den Kei-' zer te werken. Siads 't begin van den oorlog hebben ze zuiks gedaan ea doen het nog na, drie jaar s iijd. Recblsfreeks werken ze de corzaak van dezeu oorlog — het ; Duitsche militarisme — in de hand. leder rechtgeaard man zal volkomen beseffen dat 1 een meegaan met zulke mannen, van wege socialisten, niet aîleen een verraad tegen de internationale, maar tevens tegen de Bond-genooten is. ; De oproep der rujsische socialisten : dea jj ■ vrede te gaan bespreken met de ketters vaa jj de internationale, is dan ook laakbaar onder ; ' aile opzichten. Ze werken voor den Keizer \ l van Duitschland, zelfs in hun land, door | ' een misopvatting van hun politieke roi. Ze f j bewerkea niet den vrede, maar den burger- { j oorlog door hun eischen (achturenwerk met • ; ioonen die tôt twee duizend frank in de ; maand bedragen, verdeeliag der gronden, j enz.) Duiischlaad zou niets beters wenschen | . dan een russischen burgeroorlog om Rus- ' land door zijn zwakheid slaaf-te maken van ; 't Duitsche militarisme. j ! Dat de socialisten een voorbeeld nemen _ aan die andere internationale, de kalholieke, | die,zelfs in deze tragische omstandigheden, 1 ■ ten voile haar plicht beseft ea kwijt. De kathoiiekea vaa de Entente-landen willen geen getaeens met de Duitsche katho- ; lieken om vredesfeesprekingen te beginnen, zoolang de Duitsche katholieken het ge-pieegde onrecht tegen een kleia onschuîdig and niet veroordeelea en de gru.velen daar gep!e?gd laken ; zooiacg dus, zij geen be- ■ rouw hebben getoond. ; I Mgr Baudriikrt, rector aan het katholiek inslituut vaa Parijs, verklaarde aaa « La Croix » dat het Duitsch Ceatrumlid Erzber- ' g er, te OIten, in Zwitserland, een katholie- i ke conferentie wilde beleggen om den vrede ! te bespreken. « Niemand van ons heeft zich tôt zulk werk willen leenen » zegde Mgr. Baudrillart. Een lesje voor die eerste iuternatio-naiisten ! t . . ... .... ... Aarubeving in Middcn-Amenka Zdvon stedeu door een vulkdanuitbarsting vernietigd. Men semt uit San Michel (Nicaragua), dat de hoofdstad van St Salvador, tellende 60 duizend inwoners door een vulkaanuit-barstiag is vernietigd. Volgens andere berichten zouden vier , omliggende steden ook verwoestzijn.Bran- I den zijn overal ontstaan. Er zijn honderden 1 • dooden. De vulkaan-uitbarstingen hebbea 1 plaats over geheel de landeDgte. | Oorlogstijdingen BELGISCH FRONT 5 10 .laui, 20 iiur, — Z%vaî>ke artiuene. Gisler werd een duitsch vliegluig door een der ouï on neergeschoten. f, . FRANSCH FRONT 10 Juai, i5 uur. — Gedurende den nacht was de artillerie-strijd hevig in de streek van Craonne-Chevreux. Naar Hurtebise, trachlen verkinners onze ignen teoenaderen maar zonder uitsIag.Wij pleegden eeahaad-s!ag in de slreek vaa Thiaucourt (Moezel). | Wtj drong«a de duitsche stellingen binnen, ! berokkenden dea vijaad erastige verliezea i en brachten krijgsgevangenen op. De conferentie van Stockholm \ Uit Hollatidsche berichten en naarluiden ! iiilichtingen uit bezet Beîgië, zouien Ber tiand en Aimeele geweigerd hebben naar Stockholm te reizen. De beraadslagingen tusschen de neutrale socialisten en de duitsche afgevaardigden is begonnen. Camiel Huysmans zitler rechterzijds van den voorzitter Branting. De toestand in Rusland. De ininister van oorlog Kercnsky schijnt ï er een ijzeren hand te willen op nahouden. ° Hij heeft doodeenvoudig de opperbevelheb- ^ ber GOURKE gebroken omdat deze zijn jl bevelen niet uiîgevoerd had inzake desertee- | rii^en, Gourko is weerom simpele generaal. f De revolutie van Cronstadt is zoo goed als geëindigd. De muiters hebben zich onder worpen. Crisis in Spanje. Gorcia Pietro heeft het gezamenlijk ont-slag van het ministerie den Koning aange-boden.De politîek der Entente Te Rome vergadert heden den minister-raad in buitengewone zitting om over de zaak van Albanië te beraadslagen. In zekere persmiddens wordt deregeering aacgevallen betreffende de politîek van Sonnino in Albanië.Uit Parijs wordt geseind dat men zich in de eerste dagen aan een belangrijke wijzi-ging in lieel het diplomatiek korps mag verwachtea. De Keizer bijoa " Kaput j Op Sinxen-Maandag bevoad de Keizer s zich met Hindenburg ia een wachtzaal van r de St Pieters, Gent wanneer Engelsche vlie- |1 gers boven de statie verschenen en een tien> ] tal bornmen lieten vallen. Een bom ont-1 pîofte op 200 meters van den Keizer en j Hiadenburg af. Of zij met den daver heb- | lien gezeten ! i&iâ&tfste Uup I ' [j PARIJS meldt : In den sector van Nieu- ; poort Baden heeft onze artillerie belangrijke schade aan de duitsche stelliDgen be-rokkend.Op CHEMIN DES DAMES werden vij-aadelijke detachementen, die een oogfenblik voet konden vatten in onze linie W.GERNY door eea tegenaanval teruggedreven. LONDEN meldt : De vijaad viel niet 1 meer aan Z. YPER, maar zijn artilleiie-werking blijft hevig doorwoeden. Z, SOUGHEZ voerden wij eea rit uit. ' Negea Duitsche vliegtuigen werden gister 1 jfwel veraietigd ofwel tôt dalea verplicht. 1 Drie oazer vliegers keerden aiet terug. 1 | T: r*d 1 Het verloop van het Cfcsief Z. YPER. —u— _ f De tweede dag vaa het ofïensief is ver-1 loopea ia voorbereidende werking voor een volgeaden aanloop. De Engelschen bebbea ? zich in de veroverde stellingen ingericiit en \ na 't halen van een asemtje, — 't mag im- 1 mers wel, want de gemiddeldediepte-voor- \ uitgang op een front van i5 kilometers be- f loopt 3 kilometers, — zuilen ze er weer op losstormen. Met niet genoeg nadrukmoe* er op jewezen worden dat het ambteîijk bericlit aîleen spreekt van bereiken van dï eerste doeîeinden. Het plan zal dus noodzakelijk zijn voltooiïng beleven. De Daitschers die de lont voelen branden, hebben niet gewacht om duizendea mannen te sUchtofferen teneinde,den Engelschen voor- j uitgang te stuiien. Echtsr te vergeefs. Hun tegenaanvallen gebeurden het hevigst om het gehucht Oosttaverne, waar ze tôt zes- maal toe, in dichte dromraen aanruktea. Ze .. i begrijpen be#t dat het bezetien van Oostia- j verae door de Engelschen eea onmiddeliijk l gevolg zal hebben ni. : het verfies van de haclu cîi van Z.Iîeb.ke lai gs St. Elcoi naar . Wijtschaete boogde. En een verder door- . dringen van Oosttaverne uit zou heel hun Zuidclijke linie lot aan de grens in groot, oinsiiïgelingsgevsar brengen. Wezen we er , echter van overtuigd dat de Engelschea het pleit aiet oabeslist zuilen laten, want een groote wijzigiog in het Westelijk front} hangt van de huidige krijgsverrichtingen af. Nu zal het voor de Belgen werkelijiî en de- finitief zijn : al of niets. j Geen moeite, geen opofferingen, geen ! maatregelea, geen enkel vechtsbestanddeel " zijn gespaard of ter zij gelaten om dit offen- : sief een weerdige bekroning te geven. Het ' gaat er niet enkel om de gevaarlijke bocht die steeds de Engelschen in 't Zuiden vaa Yper bedreigde, te doen verdwîjuen; dit, kan maar een oaderdeel vormen van het al- ' gemeen plan dat breederen opset heeft. Meer ingekomen inlichtingen laten thans ' toe een voliedig beeld te geven van de ge-vechten die op dit front hebben plaats gehad. Dij Engelschen raoeïten in een aanloop de opglooiende heuvelrei tusschen Meessen en VVytschaete bemeesteren. Die heuvels beheerschea de vlakte op een hoogte van 75 lot 80 meters. Dagen en dagen hadden de Engelschen gewerkt om onderaardsche gaugen te graven tôt onder deze heuvels. Dp negentien plaatsen bereikten zij dtn tara en op iedere plaats werden 26 duizend kilos dynamiet gestopt. Eenige minuten ?ôor den aanval werd aan negentien ver-bindiugslonten het vuur gestoken en op ; înkele seconden vloog heel den kam onder ie ontplofFing van 5oo duizend kilos dyna-niet de lucht in. De kanonnen rekten iun geschut uit tusschen de eerste en de iweede linies en 't hagelde verscheidene iren lang obussen met de vleet binst de 'erschc en Nieuw-Zeelandsche troepen de bestorming begonnen. Men kent het gevoîg. lerzeltdertijde werd Meessen irigenomen. Den verleden dag werden de kanonnen sveer bijgesleept en binst het inrichten van ie veroverde linie plaats had,bcgon de be-schieting van de volgende lijn. Noordelijk Yper tôt aan Steenstraete is iet kanongeweld inmiddels schrikkelijk :oegenonaen. De Duitschers zochten zonder wijfel een afwijking van den strijd hier te jlaatsen, maar hun inzichten zijn niet kun- ' îen bewerkstelligd. AI hun geweld is dan ook in rechtstreek» schs tegenweckiîig gekeerd tegen het door de Engelschen veroverde front, Om den strijd tôt hedenvolledig îe omschrijven hèe-ven wedan cokmaarbetlaatsteambteîijkbe-richt te geven: «met der ;>vond vieldevijand geweldig ons nituwe front aan tusschen St Yves en het kauaai, zij 10 khn.» a Vaa Komen werd de aanval, uitgevoerd door versche uitgelezene troepen met groote beslistheid aangepakl. De strij 1 was bijzoa-der hevig O, Meessen en naar Kîf'iï Zille-beke.»« O.n middernacht waren aile tegenaan-Vallen gebroken. Wij handhaafderi al onze winsten. Gister werkte de artillerie den dag door. Meer dan 7000 krijgsgevangen werden lot heden geteld. Inmiddels schijut de slag zich meer Zuid-waarts uit te breiden. De Engelschen hebben een nieuw ofFensief ingezst Z. LENS. Op een front van 3 klm. hebben ze c p een dieple van 800 melers de vijandeiijke Unie ingebeukl. De zaken staan goed, want deDai^schen spreken van eene nieuwe Hindenburg-linie: Kortrijk—Doornik—Maubeuge. VAN EN VOOR ONZE SOLDATEN Een duitsolie bekentenis over België's onzijdighsid. In de S EUE ZURGHER ZEITUNG heeft hoogleeraar Fr.W.Foerster een studio doen verschijnen op de artikels in ditzelfde blad door den prins van Hohenlohe geplaatst, Piof. Foerster is een der zeldzame Duit-schers, die nog op eene onvooringenome wijze, de zaken durven beoordeelen. Hij schandvlekt degenen die de annexatie van de Vlaandersche kust nog steeds beoogen, als de ergste vijanden van den vrede en van de duitsche belangen, want door hunne doeninge makea zij Duitschland hstehjk in den vreemde. Hij schrijft letterlijk: «Ze maken ons verdacht door een onrechtvaar» digheid tegen het beigisch-volk gepleegd te willen doen voortduren, in plaats van zieb met de rest van de beschaafde wereld te verzoenen, door te pogen grootmoedig te vergoeden wat de rijkskanseiier in 't begi» van den strijd bekeade een origiaeele oa-rechfvaardîgheid le zijn geweest ea die door geen enkel gevonden dokument is kunnea gerechtvaardigd. Want aile overeenkomsten, hierraede in betrek, beoogden alleenlijk de gebeurlijkheid van een duilschen inval.» Deze eerlijke bekentenis is een afstiaftiag te meer van de door Duitschland veripreide legende als zouden Belgisch—Ergelsche ver» dragen gesloten geweest ziin tegen Duitschland.Ernst en Luim. Staas Eksteroog wilde naar de school niet gaan, en vader moest er tusschenkomea om den jongen te bewilligen. — Zoon, zegde hij, de geleerdheid over-treft ailes I AI hetgeen gij in de school ver-neemt, niemand kan het u afnemen. — Ja, vader, zei Staas, maar hetgeen ik niet verneem, zal mij ook niemand afnemen. Engel lag op sterven ; en binst geheel den tijd van hun huwelijk had Gisca geen een zoet woord van haren Engel gehad — Engel toch, zei Cisca, eer dat wij voor eeuwig scheiden, zeg toch een zoet woordeke tegen uwc Giica, eentje is genoeg... — Sirope I zei Engel... en hij was dood. LEEST EN VERSPREIDT DE BELûISCHE STANDAARD

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Belgische standaard gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in De Panne von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung