De Belgische standaard

1359 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 01 November. De Belgische standaard. Konsultiert 26 Mai 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/3j3902054s/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Cl m ça Wà Hkî A d. n Donderdag 1 en Vrijdag 2 November 1917 Aiimeinfioi Fee? t&iêatv*. tuiel fr. x.*] mun4ta «.JK g fëtaêaîea s-îî ttl*t JvldMteB in 't I*n4 t Sîaftàei fr. 1.7; % K&iadta J.J< ïsa^«!«?s $.»> Suit»* 't Um4 l ssund fr. 9.3c 9 BtuadcB s«*c •sseR'.U» ï.RJ DE BELGISCHE STAnDAARD OPSTBL m BIHSIR »iin* u M* Coqallla Zbbdijz PBPÂNHB Eltlne aankoe- digingcn t O.MBi. 4m rejel IWW* HBCLAMBB volgtn» oww» komtU ïyfffVi» !. ^ j K~Mfy Veut! Medenerkers : II. Ë. Belpalre, L, Duyker#, P. Bertrand Van der Schelden, Dr Van de jferre,*ur*îr^an de ^Wiyûe, Joui iiiuW*, Dr L. De Wulf, J. Simon#, O. Wattez, Ad?. H. Baels, Hiïarion Tuaa Ter gelegenheid van den hoc dag van ALLERHEILIGEN zi onze buireelen gesloten en zal 0 blad Vriida? niet verschiinen. Allerheiligen u In den loop van het Kerkelijk jaar ri de Liturgie de voornaaroste Geheimen \ het Leren, den Dood en de Verheerlijki ▼an onien Heer Jezus-Christus, Tusschei viert zij ook de gedachtenis van de Ail heiligste Maagd Maria en van eene rei Heiligen. Maar het getal Gelukzaligen, die al< de eer ran een bijzonder feest verwor hebben, i# betrekkelijk zeer gering, ver leken bij de daizenden en millioenen, werkelijk deie kerkelijke eerbewijien i dienen. Daarom werd van af de vroegste eeuv een feest ingesteld ter eere ran aile heil Martelaren en later van aile Heiligen RechiraarJigen die over de geheele wer ontslapen waren. Dit feest werd door Pi Gregorins IV, in de negende eeuw, verle op den eersten November en behield sed dien den naam van « Allerheiligen ». Op dit feest biedt de strijdende Kerk hi hulde aan aile Hemelbewoners, aan de s heele zegevierende Kerk. Hartroere is die fcestelijke ontmoetiog der twee Zi ter-Kerken, waarbij de Strijdende zich ?< heugt om de heerlijkheid en het gel harer Zegepralende Znster : « Verheug wij ons allen in den Heer, zingt Zij bij Intrede der Mis, bij het vieren van dez feestdag "1er eere van aile Heiligen : c wier plechtigheid de Eogelen zich verhe gen, terwijl zij éénparig den Zoon van G lovée Jub.lt, rechtvaardigen, in den Hee aan de rt- htvaardigen voegt lofgezang I la een Epistel beschri|fi sij met de woe d:n vas d u apostel Joacnes het groot# tafereel vau het hemelsch Jeruzalem, wa de Heiligen uit aile geslachten zich ve heufet-, ea waar hunne vreugdegezangi oaophoadelijk weeiklinken vôor den tro< van het Lsm Gods : «... Ik zag eene groo schsre, die niemand kon tellen, ait al natiëa en stammen en volkeren en taies zij stonden lôor den troon en véor h aanschijn van het Lam, gekleed in wit gewaden en met palmtakken in hunne hani en zij riepen met iuider stem seggende « Heil aan ooeen God, die op den trot zit, en aan het Lam. > En al de Engeh stonden rondom den troon en de onderlii gen (rertegenwoordigers van aile Heiligei en de rier wesens (zinnebeelden van de g heeie bezislde scheppiog), en vielen vô den troon op hnn aangezicht neder, en aai baden G ad, zeggende ; Amen I Lofprijzii en heerlijkheid en wijsheid en dankzei ging, eer en macht en sterkte komt t< aan oessen God in de eeuwen der eeuwen Verheu^i zich de Strijdende K«i orer het geink en de beerlijkheid har cudere Zegepralende Zaster, zij verge nochtanx liiet dat deze laatgte, om te z.eg p Jen, ook eerst heeft moeten strijden i Iïjden. H t beoefenen der deugden was i weg waari tugs de Heiligen nuar het hemf rijk zijn opgegaan ; het verwierf huu < eeuwige /aifgheid, welke Christus in < Acht Za% aeden beloofd had aan al deg nen die zi.h zelren verlooehenen om He te volgen Dasrom leest de Kerk in de M '•an dit fe< <t het Eraogfclie der Acht Zalij Laden : # Z&lig de arsuen ran geest, was hua behooit net rijk der hemelen. Zali de sachtmoedigen, want lij zullcn het Lan ;g« bezitten. Zalig die weenen, want *ij zulh • getroost worden. Zalig die hongeren < ' dorsten naar de rechtvaardigheid, want 2 , zullen vercadigd worden. Zslig de barc ; hartigen, want zij znllen barmhsrtighe [ ondervinden. Zalig de zuireren van hart | want lij zullen God sien. Zalig de vree< t ïamen, want zij znllen klnderen Gods g n :emd worden. Zalig die veryolging li|?it ; om de rechtvaardigheid, want hua behoo eft t het rijk der hemelen. Zalig zijt gij, als mj rjin | u om mijnentwege beschimpt en vervolj 1 | valschelijk beschuldigt van allerlei kwaa< jin '» ^er'lea8t en verblijdt u, omdat uw loon ; Tm \ den hemel overvloedig is. » »ks j a'dus deelgenomen te hebben aan 1 vrengde der Zegenvierende Kerk en na zi< aan hare heldhaftige deugden gespiegeid ?en | hebben, wendt zich de Strijdende Kej I ook in vertrouwen tôt hare gekroonc hemelzuster, met de hoop door haar b er_ schermd en gestennd te worden ; zoo bii sij in het Openingsgebed der Mis : « A machtige, eeuwige God, die ons de ve diensten van al uwe Heiligen door éét |»0 0 f 8 gemeenschappelijke plechtigheid laat vi ^ ren : wij smeeken, dat Gij ons den ove. vlotd uwer barmhartigheid, waarnaar w , verlangen, door de voorspraak van zoovi 8 . len yrilt verleenen. » ert En in het dankgebed na de Gommas: smeekt zij : « Geef, Heer, &&n de gclooriji ,re volkeren, zich steeds over de vereerieg aiU Heiligen te verheugen ; en door hunr Ivoortdurende voorspraak beschemd I worden. » Dom Franco de Wyels. VAN EN VOOR ONZE SOLDATEN u- i 0d r ; ; Soldaten-verloven bij Belgische » i boeren in Frankrijk >r-1 ch t u'tg«'"eken Belgische boeret», 11 ar I Frankrijk, verlangen han hart uit om Bel r < gische verlùfgangers te hebben, ten eind | een handje toe te steken op 't land. m | Veel Belgische soldaten vragen niet be te f ter dan van dienste te kunnen zijn op hui le verlof, maar men moat weten waar zich t . wenden om in regel te zijn. et Welnu, de soldaten die niet weten waa: te gaan om hun verlof door te brengen,hoerei j|f maar te sehrijven naar; Baron Gilles di : Pelichy, dienst van het landbouwhandwerl m 4, Place Frédéric Sauvage Sie Adresse, cii< >n hen de noodige inlichtingen zal bezorgei j. ! en de plaats bij een Belgischen boer il j) j Frankrijk zal aan de hacd doen waar z< B. nun verioi zuuen Kunnen aoororengeu. >r « Mechelen aan 't Front » '8 Aangexien de talrijke vragen die onsjto I* ( komeu om dit nattig bladje voort uit )e = geven, hebben we besloten voldoening *- | geven aan onze Mechelsohe vrienden. Ma 'fc ; op twee conditiën. er | 1) Dat alien zoo rap mogeiijk ons lu et l nieuw adres opsenden. e" | a) Nieuws aanbrengen ten einde het i îa " tereiasnt te makeo. 1 t! 'jC Wij nemen geene bijdragen in geld a: r teaïij ven officieren , I Is Lambrechls, Aalm. D 9. le ; i B_ | Op Verlof t« Parijs m J is \ Jongens» waniie.er gij cp verlof gaat 1 • 's morgens te Parijs aanlandt,gaat dan on it ( bij ten in het Rood Kruis van de Noordst g j lie. Daar wordt gij kosteloos gediend lij d ! prinsen. En wanneer gij dan heengaa n groet dan met blooten hoofde die ed ;l !n vrouwen, die zieh doodloopen voor u e ij die uit hun eigen beurs, jaarlijks elk du i- zend frank betalen om de eer te hebben 1 d te dienen. En te midden van den gruwe e, onzer XXste eeuw, bewonderd dan da 1- voorbeeld van Christul' naastealiefde waar s toe de eojsdienst uwer vaderea in staat is U1 rt Het Amerikaansoh leger op 't front in \ ,t ' Esn eerste contingent Amerikaansch j troepen heeft zijn plaats ingenomen op ' Westelijk front. Het zal wel nuttig wezei ter dezer gelegenheid de samenstelling vai le het Amerikaansch leger mee te deelen, zoo als het door de Amerikanen is opgegerei te geworden. Icder Amerikaansch .leger zal drie leger ie korpsea tellea. leder legerkorps telt r e> duiicnd man, bestaande in 16 duizend mai voetvolk, 5ooo kanonniers, 1600 genieman j. nen, 800 mitraljeurs, aooo autovoerders ei r. ziekendieners. ie Elk regiment bestaat uit: io3 officierei e. • en 3652 man verdecld in 3 bataljons van i compagnies. re leder compagnie telt a5o man, verdeelc .. in vier pelotons. | leder peloton bezit een sectie bombardeuri ie en grenadenwerpers ten getalle van aa mat e en veertien zelfwerkende geweren. :r leder regiment zal ook een compagnie e mitraljeurs bezitten ten getalle van 172 mac e met 16 mitraljeuzen. ! Bij ieder regiment zal een bijzonder de-■ tachement gaz- en vlammenwerpers geroegd \ worden. i leder legerkorps zal beschikken over een bijzonder regiment mijneagraverc, een re giment water-bevoorraders, een reftimenl (s opbouwers drie compagnies stielman-nen, een bataljon lastmannen, een bataljoi landmeters, een detachemeut onderhouders der wegenis, tien compagnies van 3t aato-wagons en vijf compagnies van elk 61 ge-1 wone autos Bij dit ailes komt dan nog voor 't leger s zelf in zijn geheel een heel leger bruggeleg-gers, boschuitroeiers en spoorwegmannen. 1 Voor de soldaten Muziekliethôbbers s Isverschenen « Mijn Vlaanderen, Hoelang r nog « woorden van C. Hodister, muziek j van Mortogy. , Een liedje dat zonder twijfel sacces zal c beleven. 't kost o.5o fr. en is te verkrijgen • in " De Belgische Boekhandel " Anker- 1 ' dreef, De Panne. t UIT DEN ZAK IV*-"- UiXJlJL Aan het belgisoh postwezen J"~ De weinige Belgen die nog in onbes te België verblijven, schijnen verlaten en vc te geten van hunne heeren uit Le Havre. 18 r Hier hebben we nog een staalke. Uit Frankrijk kan mea internatiocs un postma&daten naar onbezet België do geworden, terwijl men van hier geene i !Q* ternational-2 mandaten verzendt 1 Is het om den hoogen koers van 't Frac# le? D geld, dit ware geowkkelijk verholpen m ti vragen dat men het bedrag dezer intt nationale mandaten in fransch geld sou he! len. Nu is men verplicht zich te wenden na en 't een of an der postbureel in Frankrijk, < Qt" dus moeilijkheden voor vrijgeleide, eej dagreis, en dan in* 't algemeen nog eei •« ruttelingeof ronsinage" van de bedienc lt» die daardoor haar werk ziet vermeerderen I e Het Offessiefin Vlaanders ° Belgisehe Terkeplign ia en ; ii Won q t Nieiiwe Engeisch Aanval Groot Hkw. 3o Oktober 20 uur. — Wi ' pleegdeu ritten in de duit?che ste'Iingen on Woumen en brachten 23 krijgsge«a- genei op aisroede een aanzienlijken buit. Verschil lende Daitsehers werden gedurende dfZ' J verrichtingeu gedood. De stellingen war'i heel omgewoeld. De duitsche tegenwerkirjf was heel zwak. Een duitsche poging tegen een onzer klei ne posten Z. Diksmnid* werd verijdeld. Heden heeft onze artillerie haar vernieti gicgswerk der duitsche stellingen voortge «et- | i LONDEN 3o Okt 20 uur. — Wij hebbei dezen morgen om 5 4o aangevallen N. dei ( spoorweg Yper-Roeselare. De eerste ver ? slagen geven een bevredigenden vooruit FRANSCH FRONT î PARIJS 3o Okt. r5 uur. — N. de Aisn< [ l groote artillerie- hedrfjvigheid in de secton | van Chavignon en Filain. De patroeljer s werkten zoowat overal en duifgche verken ( | ningen om Cerny werden afgeslagev. \ De artillerie-sfrijd op den rechter Maas-5 oever blijft ongewoon hardnekkfg aandn-ren. Wij veroverden nog enkele gedeelten ! loopgrachten op den kam van Caurières. Engelsche ritten in Vlaanderen Gister hebben de Engelsche vlfegers de vliegpleinen van Ingelmunster, St-Decys-W#strem, de staties van Gortemarck, Lich« , tervelde en Stalhillebrugge gebombardeerd. Michaêlis afgetreden Duitschland kent ook zijn krisis. Michaë-lis, de riikskanselier trekt, er van ontfer. 1 De Kpizer heeft, het ootslag aanvaard en irraaf de Herîliog, voorzitter van der beier-| scheu Staatsraad, het kanselierschgp aan^e-I boden. Graaf de Hertling is een centramlid. IDe italiaansche aftocht. Rome 2g Oktober. L)e aftrekkende be-weging door den staf voorgeschreven ver-loopt normaal. De troepen die als opdracht gekregen hebben den vijand tegen te heu-den vooraleer hij de vlakte inrukt, doen hun plicht. Van een anderen kant wordt gemeld dat de Bondgenooten, met mannen en kanon-nen Italie ter hulp sasllcn. nn n r_.ii._i i Te Rome is ailes kalm. sr- tmmmtmtm Ou PARIJS meldt : Groote artillerie-bedr vigheid in de sireek van Braye en Laonn; Ien Hurtebise. Wij pleegden eess fcandsi die den vijand gevoelige verliezen bert kende en namen 20 krijgsgevangenen. In den nacht van 29 dezer werden Ka 'e en Duinkerke door duitsche vliegers 1 sr- bombardeerd. Geen siachîoffers. Onze vliegers wierpen 2000 kilos bomm op de staties van Lichtervelde eu Gits. île LONDEN meldt : De aanval van dea en morgen beleefde een funstig verloop ti in- schen den spoorweg Yper-Roeselaere en Poelcapelle. Spijts overgroote moeilijkhed cjj hebben wij Passchendaele bereikt. ,el Op de helling vaa de heuvelen wordt bl< »r- gestreden. Links van ons aanvalsfrc [t. namen we een linie versterkte hofateden 1 Overal deden we merkelijken voora ar en ^n,e T''efers wierpen 100 bommen ne de staties en dépôts van Reeselare en oi Iiggeude, Twaaif onzer vliegers hebben de fabri le ken van Sarrebruek (Duitschland) geboi .. bardeerd. iMMinu 11—■■■ n iinwii i#nii w «m 1 n mi ■ iiii n 1—11"—iiwnm ïlàer *Fo«kSitaric De Aftocht der Italianen. . 1 Men vraagt allerwegen : Maar wat g# ( « benrt er toch in Italië, we hooren er zoo ( | veel over vertellen, maar we krijgen er nieti | van te lezen ; dat is bevreemdend. , | We zijn drie jaar in oorlog,en n« een te { genslag als deze van Rustaud onderstaan t< t hebben, kunnen we wel over andere tegen slagen prafen, zouder daarom den moed it de schoenen te laten zinken. Men herinnert zich nog dat het Italiaanscl leger over 'n maand of twee een groo offensief begon, van aau Goritzia tôt aaz Zee, om den weg te hanen naar Trieste 1 da grootste haven van Oostenrijk. Bi ( offensief scheen te zullen gelukken en hadd< gelukt, indien Basland zijn man bad ge staan. Maar Rusland deed niets en Duitsch land en Oostenrijk kaeden het Italiaanscl: offdnsief atuiten met de troepen die zij il allerba»si uit 't Oostenrijksch front lichl ! ten. Duitscbers en Oosteurijkers lieten hel 1 hier niet bij. Ze wildeu een slag slaan, 1 Men was aigemeen van gevoelen dat sij dien sîag loudcB pfaatsan tegen Rasland zelf. maar inen moest alganw deze meening laten varea Wat zou het Duitschland en Oosteiiiijk gebaat hebben verder Rasland in te dringen ? De oorlog «ou er door niel gewonnen zijn en 't zou voor Duitschland de verplichtiûg meegebracht hebbea {groote troepenm&chten op het Oostelijk front te mobiliseeren. De slag moest geslegen worden op het Westelijk of e>p 't Italiaansch front. Op 't Westelijk front was het onmoge* I lijk, I resien de gebeurtenisaen die er plaats hadden. Blsef du» Italië. De Duitschers weten zoowel ais wia ook dat het buiten-gevecht si«llen van Italië, de nederlaag zou zijn voor de Rondfenootea. Îln stilte werd het offensief tegen Italië beraamd. Mackensen zou de leiding nemen. Eu 't offensief zou geleverd worden op het zelfde front dat de Italiauen voor 't hunne gekozen hadden. In dit front was er een flauwe plaats ni. N. Goritzia. Daar hadden de Italianen niet vooroit kunnen rukken en de Oostenrijkers beheerschten de valleien van waaruit een optocht mogeiijk was. Konden se daar doorbreken, dan was heel het Iialiaansch front dat zich van Goritzia tôt aan zee uit-strekt, verplicht achteruit te plooien om de omsingeling te belettsn. Oostenrijk en Duitschland lichten uit het Oostelijk front al de divisies die ze nood-zakelijk achtten tôt ee.o welgelukken. Een enorm getal kanonnen werden opgesteld. De voorbe.reiding dnurde een groote maand en toen was men overtuîgd dat tegen duitsche en twintig Oostenrijksche divisies voor den aanval gereed stonden om Tolmino. In al-lerhaast werden van onzentwege de ver-weerschikkingen genomen maar 't was te laat. Na een artillerie voorbereiding die tien tien dagea duurde en die de artiilerievoor-bereiding der Vlaanders ver overtrof toog den vijand ten aanval. De Italianen boden een wanhopigen tegefistand, maar konden 't niet volhouden.Na twee dagen strijdsloe-gen Duitschers en Oostenrijkers drie bres-sen in 't Itsliaansch iront en dreven het Italiaansch leger op de grens terug. De Italianen moesten de hoogriakte van Baiszisa ontruimen. Hun frant was in vollen aftocht. De duitsche en Oostenrijksche leger# overschreden de grens en drongen in de richting van Cinadale deor (dat thans wel

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Belgische standaard gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in De Panne von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume