De Belgische standaard

1031 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 03 November. De Belgische standaard. Konsultiert 22 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/jq0sq8rq81/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

DE BELGISHE STANDAARD Kiinamnin - W—r M»léaUmt ta ;J maiad fr. t.*S % mttedti î.jo M | BtMNlsa 1-71 r y: tfiêt 8» 14*t0» S ta t l*aé ; ^ I miàrd fr. x.75 Ù a mMuilia j.50 J |RU&!i«i) 9>sS 'J 9mitou 't l»»4 » | xmund fr. a.50 ^ I maand» *.ao | smadas 54s 3 OF8TBL Ml liBBSBtt «ilL* m Ma Oofmttt» Siwiik DIPAHR» Klein* uni»»-digingtn : O.»5t.é*r*g0l RBCLAUM volgto* ov«r««i-komit. Va.fc Medewerkers : M. Ë. Belpalre, L, Duykers, P. Bertrand Van der Schelden, Dr Van de Perre, Dr. J. Van de Woestyne, Jnul Pilliaert, Dr L. De Wulf, J. Simons, 0. Wattez, Adr. H. Baels, Hilarion Taaas bescmbe ditspraak Weeral ten pleidooi orer het nnt en de noodzakelijkheid voor aile beschaafde Via-mingen hnn taal zuiver en swierig te kun- > nen spreken ? Neen, toch niet : 't is nutte-loos fovertuigden te willen prediken. De , overgroote meerderheid is overtnigd van die ' noodiakelijkheid ; en die er 't nnt niet van ' inzagen na al de geleerde betoogen welke : reeds verschenen, inllec niet bekeerd wor- . den door «en artikeltje uit een dagblad. j Dus geen pleidooi ; wel eenige raadger in- ' gen. Iinmers, 't is niet genoeg overtnigd te ' zijn van d« noodiakelijkheid zuirer Neder- ! landsch te spreken, men moet het 00k doen. 1 Het geloof sonder de werken is een dood geloof, Doch, ia de théorie gemakkelijk, de praktijk koat wat meer moeite. Eo we sa-gen nog n.aar weinig raadgevingen om tôt een beschaafde nitspraak te komen. 'k Weet wel : dit aan te leeren is de taak der school Maar de school, ten mieste de meeste soholen ran orer eenige jaren, heb-ben dien piicht verwaarloosd. Betreuren of beknibbelen baat niet ; we moeten self op-boawen wat de aangestelde bonwmeeatera niet hebben gedaan. Is bet mogelijk in weinige woorden een les ran nitspraakleer te geven, of in een kort artikel ailes ep te dissehen wat tôt beschaafde taal behoort ? Voorzeker niet ; doch we moeten geen leden vormen der koninklijke tooneelkamers, noch leeraara in zniver Nederlandsch ; we willen enkel een paar raadgevingen uiteenzetten welke den goedwilligen Iezer zullen helpen om ganw en gemakkelijk aan een suirere, alge-maene omgsogataal te geraken. Het doel i«: elke Vlamhg, naast en boren zijn dorps-spraak, moet eea beschaafde algemeene taal kunnea sprekeo. Die algemeene taal wordt on? eigen gemaakt door oefening. Wat er verstaan wordt door zaiver Nederlandsch, dat weten we genoeg. Er blijven dus enkel eenige woorden te zeggen orer de noodiakelijke oefeniog om H zuiver te spreken. x) Weest niet te geweldig. Geweld dnart niet lang. Het is altijd ge-▼aarlijk ver der te willen springen dan zijn stok lang is. We moeten streven naar een volmaakte nitspraak ; dat is onbetwistbaar. Maar we moeten niet vergeten dat vol-maaktheid niet op één dag wordt verkre-gen.Hij die gisteren nog niets anders sprak dan «ijn platte gewesttaal, moet toch niet denken dat hij vandaag al, plots en volko-men, een Royaards naar de loef kan steken • De natnnr maakt nooit sprosgen. Geleide-lijk dienen we onze nitspraak te zuiveren. Een beeldhouwer kapt eerat de grootste brokken v eg en beitelt daarna hoe langer, boe fijoer. f£a dit stelsel is het zekerste ; en 't zal c'aareoboven 00k het beste middel lijn om nigevolgd te worden door min ontwikkelde of min begaafde makkers. Praktisch nu : Wat eerst en meest dient verbeterd, dat zijn de waarlijk-hinderende gewesvkla-ken. Men beginne met de lange a's, e's, o's, die soms zoo boersch en lomp klinken ; r^et de vuile Brabantsche ui en ij; met d-2 Wsst-Vlaamache ij en ui. Ttr^eivtrlijd lette men op het misvormen van woor eu en ^'t opeten of verwringen ▼en meit Ji^kerf, «ooals b.r. pjrêd roor ptard , 'etien oor qesien ; tchestig *oor zstig, v | r«(Df'ii, Lot) un 1 dit grof ,--w«ste- ' ,i , te tba». tn: dtsii *of :ieu. 1 m mer a we < aijU s«met t-d makkeia uit al de laudsgau- » W^u, en, miaschien sonder het te weten, 1 frebbçn we reeds het allergrofstc wegga- j kapt 't Is maar kwestie nog wat meer op ols lelren te letten en bewust te doen wat we tôt nu misschien enkel onbewust deden. Als de grootste ruwheid van uw taal rééd.» afgesleten is, polijst se dan verder met liefde en geduld, immer fijner en rei-ner, tôt se in uw mond wordt wat se waar-lijk is : een heerlijk oorgestreel van klank len schoonheid, Trapsge'wijte versorgt ge nu elken klank en elken medeklinker, lettende op de doffe een, mijn, deugdeli/k, ens. ; op het aan-blasen der h, op aile kleinigheden. Nooit — behalve in de school — kunt ge beter omstandigheden vereenigen dan de tegenwoordige, soo ge daarbij 00k den tweeden raad volgt : a) Zoekt niet uitsluitend makkers van uw streek op. Daar sijn er zoo. Om Vlaamsch te spreken, gaan se bij makkers uit hun streek. Komen ze bij anderen, dan spreken se... Fransch 1 Nu, mannen van 't seltde dorp, aïs se bijeen sijn, spreken natuurlijk liefst hun dorpstaal. Die in zulke vergadering met zijn beschaafd Nederlandsch vôor den dag komt, gaat gemakkelijk door voor pédant Integendeel, het spreken met Via-miugen uit ander gouwen.Jof met vlaamsch-leerende Walen, dwiagt tôt meer verzorgde nitspraak. Daar is beschaafde nitspraak iets seer natnurlijks, zonder dat men er aan-stellerij noch pedanterij in vindt. 't Is een tegemoetkomen van de anderen, en 't is eea uitmuntende oefening voor u zelven. En zoo de gestudeerden het voorbeeld ge-ven, ze sullen weldra onderrinden dat hun voorbeeld nagevolgd wordt door allen,zelfs door de minst-ontwikkelde volksjongens. 3) Aïs ge in 't openbaar moet optreden, dan vooral (wese uw taal immer onberispe-lijk zuiver. 't Gebeurt dikwijls dat de meer-begaaf-den onder ons het woord moeten voeren ; hetiij [in lied of voordracht, in tooneel of aacspraak ; ja, zeifs in meer intieme omstandigheden, zooals het voorleien van brieven of dagbladen. In al deze gevallen komen de woorden soo spontaan niet als bij een gewoon gesprek. Ge weet van te voren wat ge seggen gaat, welke woorden ge gaat gebruiken. Ge hebt dus tijd en ge-lcgenheid om 00k uw taal netjes in orde te brengen en er aile dialectstof uit te klop-peu. Daarenboven, in zulke omstandigheden richt men sich immer tôt een zeer gemengd gehoor : behalve de noodsakelijkheid door allen foed en gemakkelijk verstaan te wor-den, hebt ge hier 00k de verplichting het goede voorbeeld te geven. 4; Herinnert n dikwijls hoe noodig het is een beschaafde uitspraak te besitten. Vernieuwt dikwijls uw voornemen naar beschaafde taal te streven, en laat geen dag verloren gaan sonder oefening. Want het gaat met onsen wil gelijk met een zakuur-werk : beiden moeten op tijd en stond op-gewonden worden. Welaan, Vlaamsche vriendenl We dwee-pen zoo dikwijls met onse liefie voor taal en volk. Laat ons daadkrachtig toonen dat dit geen ijdele woorden sijn. Alleen het begin is een weinig moeilijk ; doch wie sal weigeren een weinig moeite te verdra-gen waar het geldt onze liere Vlaamsche moedertaal î Meer nog ; waar het geldt ons volk zelf : want een volk dat beschaafd is in zijn spieren, is of wordt hoog en edel in denken en doen. A. V. V. Voor de soldaten Muziekliethébbers Isvnscheneu « Mijn VUanderen, Hoelang Tjog « woorden van G. Hodister, musiek rao Murlojry Een lied je dat zonder twijfel sacces zal beleven. 't kost o.5o fr. en is te verkrijgen in " De Belgische Boekhandel " Anker-dreef, De Panne. n—mu ■miaiwiMiii 1111 Mi 1 miiwiiil1•-m"riBfir~s' rr i Ooplogts l!jdïrtg€tn ; BELGISCH FRONT Belg. Ukw. 1 Nou. 20 uur. — De artif-lerie-strijd die op 3i Oktober een groote hevigheid bereikte heeft nog in kracht toe-' genomen op 1 November bijzonderlijk vôor (Diksmuide waar sij uitnemend bitter werd doorgevoerd. Wij beschoten met goed ge-• volg de duitsche batterijen en stellingen. j Duitsche vliegers hebben talrijke bom-: men op onse kantonnementen geworpen. s FRANSCH FRONT j PARUS 1 Nov. i5 uur. — Nogal hevige . artillerie-strijd op ons Belgisch front. Een handslag door den vijaud gepoogd N. de Aisne (N. W. Reims) mislukte. Wij pieeg-! den ritten Z. 0. St. Quentin, in Champagne en in Argonne. We brachten 4o krijgsge-: vangenen op. i Het juist getal krijgsgevangenen gedureu-de het offensief N. de Aisne genomen is thans gekend. We namen 11167 krijgsgevangenen waaronder 237 officieren Het ge-- tal buitgemaakte kanons bedroeg 180 stuks. î Om Yper Engelsch bericht. — De vijandelijke artillerie was heel bedrijvig 0. en N. 0. Yper. Wij hebben duitsche troepenverzamelingen naar Passchendaele uiteengeschoten. De nieuwe Rijkskanselier Het is thans zeker dat graaf de Hertling, Micbaëlis, als rijkskanselier van Duitsch-land sal vervangen. Graaf de Herllieg is een katholieke vertegenwoordiger en een der woordvoerders van 't Centrum. Het i> een ongewoon fait dat op dit beslissend oogenblik voor Daitschland een centrum-man, tôt de hoogate macht, na den Keizer, wordt geroepen. r De Italiaansche aftocht. Het laatste italiaansch bericht meldt dat de dekkingstroepen tegen de vijandelijke voorwachten slag leveren, binst het gros van 't leger sich opstelt op eene weerstand Unie door Cadorna uitgekozen. De vijand meldt de inname van Undine, alsook dat het leger van Maarschalk Eogeen de horen-Tagliamento heeft bereikt. De hertog d'Aoate heeft zijn leger dat op de Karstvlakte lag, met al het materiaal kunnen redden. De Paus heeft een eerste gift van 5ooo ivres voor de vluchtelingen geschonken. Beroerten in Ierland De engelsehe politie heeft tien aanvoerders der Sinne-fein beweging te Cork aBngehou-den, waar onlangs nieuwe beroerten waren uitgebroken. Het leger van Griekeniand geieed De Koning van Griekeniand heeft tôt zijn leger een proclamatie gericht om iedereen aantewakkeren m ;t moed tegen de Bulgaren ten strijde te trekken. Uur» I PARUS meldt : Artillerie-strijd N. de Aisne, in Champagne en op de MCB8oerer8. Duitsche vliegers hebben DuiQ^erke en ; Kales gebombardeerd. Geen slachtoffers. LONDEN meldt ! Egyptisch front. — Generaal E'ien-Bey heeft in eene krijgsrer-i richting nuar Berchey-Bad de Turken ver-slagen Zij lieten 1800 krijgsgerangenen met negen kanons in zijoe handen. De Engelsehe verliezen waren klein. Westelijkfront. — Groote artillerie-be-drij'igheid om Yper. Wij hebben doeltref-fende vernietigingsruien uitgeroerd. j De bilan der maand Oetober. In Fran-krijk nebben we in de maand Oktober 9126 krijgsgerangenen genomen waaronder 342 otfioieren. In deselfde maand namen we i5 kanons, 431 mitrailjeusen en 4a mortiers buit. —MUMaamaa ifi—m 1 un «w iiiiwh ii'Tnnrtn nr iirn rarr—"Trrrrm*-*" de toestand Niemaud ontkent nog deoernst tan 't ge-vaar dat ITALIE bedreigt. De toon van de heele pers der Bondgenooten is beteekenis-vol in dit opzlcht. Een Fransch en Eogelsch leger is op weg naar Italië. Dit leger is sterk ] genoeg om een radikale keering in deq toe- ' stand te brengen. M?ar we moeten het toch afwachten, tôt wanneer dit leger in werking sal treden. ' i Intusschentijd duurt de aftocht der Ita- * lianenaan. Het' mag thans gezegd dat heel het front van Tolmino tôt aan zee in den aftocht betrokken is. De Italianen hebben Goritzia, de Bais-sissa en Karstvlakte moeten -ontruimen en trekken af in de Italiaansche vlakte. De Duitschers en Oostenrijkers hebben reeds de stad Cividale achter den rog, en wanneer dit sal verschijnen, zullen ze on-getwijfeld de stad Undina doortrokken hebben, op 25 klm. van de grens afgele-gen. Het algemeen gevoelen is dat de Italianen zich zullen trachten op te stellen langsheen den Tvgliamento-sXroom. Deze stroom ligt 65 klm. vande vorige strijolinie af. De vijand rukt met versnelde dagmar-schen er naartoe. Ze peisen het Italiaansch leger van de Karstvlakte, dat sich niet los-krijgen kon in tijden, af te snijden. De Italianen zitten in een heel ernstigen toestand verwikkeld. Kunnen ze op de Ta-gliamento geen stand houden, dan sit heel het Italiaansch front van aan de Carnische Alpen tôt in Trentin genepen als in eene schroef. Hopen we dat de Franschen en Engel- schen, ditmaal in tijden, sullen aankomen om dezeramp te voorkomen. Het doel van Duitschland is geweest door een zegepraal de misuoegdheid die in \ Italië heerschte tôt revolutie te doen over- J slaan. 't Is mislukt, want een nieuw natio- \ naal ministerie, waarin aile partijen ver- f tegenwoordigd sijn kwam tôt stand. En I dat is nog 'a balsem. f } De andere landen beleven 00k moeilijk- { hedeu, maar die zijn van invrendigen aard. j FRANKRIJK heeft de volksopinie ongun- stig gestemd met de onderzoekingen ge- pleegd in de bureelen van het blad " L'action j , Française ,, . Allen zijn het eens om te verklaren dat zulke daad de grootste poli- j tieke misgreep is die de regeering kon be- drijren. Daudet deed de kliek van Aima-k " reyda en Cie aanhonden en lerarde de bewijzen dat er een beweging tegen het huidig bestuur was op touw geset geweest. ) Men doet nu huiszoekingea bij hem en ; beticht hem van te komploteeren tegen de ' republiek. Het volk siet er de veroordeeling in der huidige staatspolitiek. Dat is de meening die de boventoon heeft in de pers. ' In DUITSCHLAND hebben ze een nieu-, wen kanselier te wege. Men zal er aile soorten van kommentariën op insetten, maar we hebben al te veel ministeriëele . wijzigingen bij ons beleefd om er te veel aandacht aan te schenken. } i SOLDATENPEN yn Eenvoudige sehets r ^ We hebben in onse kompagnie eenen brankardier, 'nen eenvoudigen, braven, ! simpelen jongen ; geen hoogdrarende ge-leerdheid, geen in 't oogspringeude noeh vooruitstekende figuur : 't is een goede volksjongen, maar zoo godsdienstig, zoo goedhartig 1 Wij waren dien dag op de voorposten. 't Had lange dagen geregend en 't slijk der overstroomde weilanden scheen meer slijkerig en meer klevende dan ooit. Maar nu had het opgehouden met regenen ; de nacht was helder geweest, nieuwe maanj; maar 't was koud, zelfs waren de passerellen hier en daar met een dunne korst ijzel over-dekt.En mijn jongens hadden zoo'n koude ge-leden. Eif voile uren hadden zij aan den voorpost en aan den prikkeldraad op wacht gestaan, met water en slijk tôt over de enkels Zij hadden zoo geleden van dien voorwinternacht ! Toen het Oosten een wazige tint gekregen had, die allengs rozig rood werd, en aile jongens bijeen waren, achter een paar meterszandzakskes toen hoorden we een naderend getrippel orer de passerellen : daar kwam onze brankardier aangeloopen. " Erg kcû gehad zeker ? Toe, hier is war-me koffie, drinkt er maar gauw een teag aan." Eu ieder drouk een teug heete koffie. "Kom, geeft nugauwuwe "gourden", dan ik ze dadelijk warm maken." 't Braitkardierke was al weg met de " gourden " . En de hemel werd al lichter en lichter en lichter, reeds kou men duide-lijk de tegenorer-ons liggende duitsche posten ondcrscheidea en de jongens seiden : "Fons — zoo heet hij — zal niet meer te-rug komen — 't is te licht, 't wordt te gevaarlijk." Maar, jawel 1 Eenige oogenblikken later hoorden we weér het eigenaardig stappen-gelnid orer de passerai,en Fons, blootshoofd, kwam aangeluopen met ~~—*" reid- fles8<*i>Ca «in ieder hand, zonder sich het rainste te duiken, vlak vôor de duitsche posten ; en of hij gleed op het slijk of op de ijselige planken, en of hij gevaar liep van gezieu en beschoten te worden, zonder overkijken liep hij voort. " Hier is de koffie, jongens, goed warm, tôt straks, zulle 1 " En wrg was hij, blootshoofds, vlak voor de duitsche posten, de passerel over... « Een goede ziel. » VRIEND. lois om tam eu pijpen. Er is tabak-gebrek on 't front, en dat is een echte ramp voor onze jassen ; pijp en tabak waren eeuwen lang de trouwste makkers der krijgers, de ingevers en getnigen van al hun avonturen en heldenfeiten. Makkers, ziebier een kleine geschiedenis van pijp en tabak. Wonder genoeg,'t zijn de wilde Rood-huiden van Amerika die 't beschaafde Europa leerden rooken. Toen Christoffet Colombus in de XVde eeuw Amerika ont-dekte, zag hij met verbaxing dat die wilden daar tabak rookten uit lange rietstokken. Zijn Spaansche matrozen probeerden dat 00k eventjes, en ze vonden dat soo lekker, dat ze als rookers terug naar Europa vaar-den.Lang woekerde alzoo het rooken onbekend voort tusschen de seelieden : de Spaansche matrozen leerden dat voort aan de vreemde matrosen met wie sij in aanraking kwamen en zoo leerden weldra 00k onse vaderen rooken, want toen waren Vlamingen en Hollanders echte seebonken. Van de matrsozen sloeg dat gebruik over op de soldaten. Dat ging maar langsamer-hand echter, want toen was de cigaret nog onbekend en zelfs het aarden baardbran-derke kostte brokken van menschen. Maar ja, de bnrgcrij kon maar niet ver-geven dat smoren ons door wilde volks-stammen was aangeleerd. Al wat rooktc S Zaterdag 3 November 1917 30K Jaar - Nr246 803s

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Belgische standaard gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in De Panne von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume