De Belgische standaard

231 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 04 November. De Belgische standaard. Konsultiert 09 Juli 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/5d8nc5tf12/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

3DÉ Jaar - KM*?m Zondag 4 en Maandrg 5 November 1917 littlIKimiUS l 9*»r F- ntksd ir. Ml »mé«a #.jo fi I acaafta g.» j m*t Soldttau g lu 't aad : > S mate' ir. ï.75 | a mutiite j.jo | Ittaurëtt |»*S I Smlt*a 'tl&jté t | I muiod fr.a.50 | amundta Mo | amdti 14» | ««— BELGISCHE STAnDAARD ^ ^ -jflTtrir'A"c'jtlil£liL*iL5.Z- - - Râi@$®e© OFST1L M BEHKIK »ifcu m Jfa Goqnin* Smbiji OB PAHH1 Kl tint MLUkoc- digingeu > O.S6f. dê rcftl uaCLAMBR r volg«n» ovtrm-komut.«c»Q*m VaJe A/edewerkert : M. Ë. Belpaîre, L, Duykers, P. Bertrand Van der Schelden, Dr Van do Perre, Dr. J. Van de Woestyae, Jnal Filiiaert, Dr L. De Wulf, J. Simons, 0. Wattez, Ad t. H. Baels, Hilarion Tiuas ëu mwm 28 Oktober 1917. * De « Daily Telegraph > publiceerde gi«-teren een uitvoerig telegram van zijn be- ; richtgever ta Mïlaan, M. A. Beanmont, 1 waarin bij de diplomatiache onderhande- j lingen toelicht die, van 1 Septemher tôt 1 \ Oktober laatstleden, gevoerd werden tus-schen de Verbonden Mogendheden en Doitschiand, betreffende een vrtdesvoor-stel uitgaacde ran officieele Duitsche lijde, ■ en reeds besproken in de Fransche Kamer. f Berichten desaangaande veriprcid te Parijs ! hebben echter bet geval min of-meer ver- j keerdelijk uiîgelegd, beweert M. Beaumont l I I I ] l i Misschien krijge/î we ef 1 ater wal meer over te hooren, — misschien ! 00k mat, want diplomatie is een rare boel, I en het vnlgam pecos verneemt er niet meer < over dan wat de Hooge Hecren wensche- 1 lijk en geraadiaam achten... Intusschen blijkt het heel dnidelijk dat we er geen bedrieglijke varwachtingen 1 moeten op nahonden, en op hen die, on-danks ailes, steeds op een «poedigen vrede hooptea, moet de laatite rede van M. Lloyd Giotge ai-i een «ntnuchferend afàoelertje f bri>bcn. «Geen spoor van vrede aau 4er gv xichteiuder te oatwsren », klonk ssja btsiuit, en we moeten du» maar geduld osfenen, en wachten in wijsgeerige berus-ting...'t Vergt echter heel wat wilskracht cm I met filofffiache gelijkraoedigheid den ont* zenawendt-D gang der krijgsverrichtingen ga te sîaaa, als men denkî aaa de immer-groeiendc e:lende, de ontbertag?n zonder -iade 7an miijoenea lgndgenooten in het ^j^ette ge>ied, en 't doet beuaawend san siîa men 09 oerustbareade vergl»gen leesf van bevoegde geneesheeren beir, fFeade dsn ; geïondheidstoestand osier terdrukte be voiking. Ontoçraikend voedselj onvoldoende rer- s warming, en vooral het gebrek aan tet- aamtrniw^rmMMrr^iyi""1 ■■■■i 1 nw ■iiinvawi—nrr stoffen hebbea hun mcrkte< k<n gegrift i de sieikste gcstelleo, en gerallen van teric en bioedarmoede doen zich voor in stijgeti de Terhouding. 't Is werkelijk geen bemoedigend vooi aitzicht te moeten denken aaa een komend geslacht van teriaglijders en geanemieër den, en ten eeuwigen dage blijft het dei Duitschen dwingeland aaogeschreven da hij een hcele bnrgersbevolkicg *telselmati{ heeft uitgehoDger j, in eea laad waar,onde normale omatandigheden, gebrek onmoge lijk was. Onze Regeering heeft, zeer wijselijk een nienw ministerie geachapen om dei ekonomiachen heropbouw tan on s lani voor te bereiden ; heeft ze echter 00k ail mogelijke stappen aangewend om in dei onmiddellijken nood onzer achtergeblevei landgeDooten te voorzien, en hunne doel matige beroorrading te verzekeren ? Mis schien wordt er méér gewerkt en gewroch in deze richting dan we wel vermoeden doch 't zou stellig een hartelijke verlichtinj zijn voor vele Belgen in 't buitenland mochten we daaroyer van officieele zijd< eén geruststellende rerkiaring ontvaLgen Waarom ons niet nitvoerig ingelicht, liiDgade kranten om, oreral wat er gedaan wordt voor onze noodlijdende medeburgersî t Vertrouwen in onze Regeering kan er snkel bij stijgen, en 'i zou ous veel achter-docht en kommer besparen. En, in denzelf-ien gedachtengang, weze het me toegelaten hier even aan te stippen dat de « Belgische Standaard » de geroelens van vele Belgen in Engeland vertolkt heeft, toen hij er op landrong dat de Regeering zou voor den iag komen met hare plannen voor den her-jpbouw onzer verwoeste steden en dorpen; jngetwijfeld is er 00k in dat opzicht reeds îeel wat werk geleverd, doch we verlangen ;e weten wàt er feitelijk gedaan en beslist s, opdat onze vakmannen gelegenheid zon-len hebben er het hunne over te zeggen, ;n desgevallende met read en daad bij te ipricgen. 't Zou stellig de besie uitsUgen jpleferen, en vele vraagstukken vsreen-roudigen en opiossen. 'k Had graag nog een paar woorden ge-ept 07er de jongste besprekingen in de 3ogelsche Kamer, o.a. het belangrijke de->at over den politieken toestand in Ierland; )ngelukkiglijk is mijn brief reeds langer lan naar gewoonte, en ik durf geen aan-ipraak maken op rerdere plaatsruimte. In een volgend schrijren slaan we wel sen kijkje op het parlementaire leven te Londen, dat sedert eenige dagen weer in rollen zwier is. JOE. le Scbool 99 bet Front. Men letie wel op de volgende adressen : 1. Mondellngsche Leergangen te geren in de Compagnie Batterïj ens. [bet werk geeft aaa de lesgerers boeken, bord «nz. Er moeten ten minste 10 leerlia-ïen zijn), daar/oer 8chrijven aan: M. DE WULF, Palace Hôtel, Cayeux s/Mer Son me (Frauce). 2. Leergangec per Briefwlsseling Staatsagenten — Leergangen van Werktuigkuade ian: E. H. VAN DEN BEUVEL, Aalmoezenier D 17- ne Bon. 1 Om Yper \ j LONDEN 2 Not. i5 uur.—,Sleciits plaat t selijke gerechten werden geleverd geduren-! de den nacht Z. en W. Passchendaele. Z. ; Poelcapelle hebben we een kleine vooruit-l gang bewerkstelligd en krijgsgevangenen opgebracht. 0. Yper werkten onze patroel-jen zezr bedrijvig. * FRANSCH FRONT PARUS 2 Nor. i5 uur. — Artillerie-be-e drijrigheid op het Aisne-front. Wij schoten verzàmelingen Dnitschers uiteen die wilden 1 aanrallen. Elders handslagen en re. ken-1 j nersgerechten. * | Twee duitsche tliegers werden neerge-r schoten, zeven gedwongen neer te dalen. I*5 Wij hebben de statie van Mulhouse en verschillende vliegpleinen gebombardeerd. t In weerwraak van het bombardement van j 1 Duinkerke, hebben 17 onzer vliegers 25oo I kgr. bommen geworpen op de duitsche stad 3 j Offenbourg (Groot Hertogdom Baden). , | Vliegersritten boven Engeland . I Niet min dan zeven vliegersescedrillen . I hebben in den nacht van 1 November ge-t poogd de stad Londen aan te rallen. Slechts , i drie vliegtuigan konden orer de hoofdstad r geraken. De anderen moesten in de richting { van zee afdrijren. , I Tôt nu toe zijn er acht dooden en 2t ge< , kwetsten. De ItaHanen bezetten hun weerstandlinie \ Na het rijandelijk plan te hebben doen mis!ukken,dank de opoffering van hetderde leger en de eerste en tweede ruiterij afdee-lingen, hebben de Italiaansche legers zich * oh de Tagliamento opgesteld. { De engelsche fransche legers zijn ter be-stemming gekomen. | In Italie komt de rust terug. ] Een noorsch-duitsch geschil I Men weet dat twaalf noorsche schepen o?er enkele dagen, in de Noordzee getorpe-deerd werden. Noorwegen heeft in een krachtdadige protestatie aitleg aan Daitsch-, land gerraagd. De nota is zoodanig opge-sield, datbijaldien Daitschland onvoldoende aniwoordt, er aile Yooraitzichten openstaan De Spaansche Krisis | De Spaansche ministeriëele krisis, door de oorlogsgebeurtenissen veroorzaakt ge. raakt maar niet opgelost. Maura, de leider der behoudsgezinden, is er 00k niet in ge-lukt het ministerie sasm te stellen. Aile , leiders zijn reeds door den Koning gepolst geworden en gelukten niet. 't Ziet er dus nietklaar uit. Mmmtkmtm Um.W De Duitscîier& ontruimen de " Chemin des Dames " PARUS meldt : De gerolgen van onze zegepraal van Malmaison (Aisne) hebben zich niet laten wachten. De Duitschers, on-der den druk ran onse artillerie, hebben hoa rechteryleugeî achteruitgetrokken en genoodsaakt gewesat Le Chemin des Dames te ontraimen op een front van 20 kiloose-ters, vanaf de hofstede Froidmont tôt Cra-onne. De Fransche troepen hebben de duitsche stellingen bezet op een diepte *an een kilometer. De dorpen Courtecon, Cerny, Lyonr.ois, Aille en Cherreux zijn in ons bezit. Onze patroeljea hebben de Aillette bereikt. LONDEN meldt : AU en artillerie-strijd om Yper aan wederkaa'.en den spoorweg Yper-Staden aan te stippen. In Palestma heeft Generaal Allenby nog vorderiogen gemaakt. Hij beheerscht thans de Turksche stellingen van Bir-Seba (turksch Noorderfront). DE TOESTAND De Italiaansche Aftocht j De gebeurtenissen op het italiaansch I' oorlogstooneel rolgen zich zoo sncl op dat wij ze moeilijk kunnen bijhoadea ! Na de groote stad UNDINA te hebben doorgetrokken, zijn de Oostenrijkerg voor-, aifgerukt, den Zaid-Westen in, naar de > Tagliamento. Maar Cadorna schijot een l heftigen weerstand te bieden vooraleer dien | stroom over te steken. Een gevaarlijk spel, ; dat 1 Immers de Tagliamento, die 's zomers • bijna droog ligt, herft 's winters een bedding 1 vaa bijna een klm. breed en naar de snel-| heid van den Tijandelijken opmarsch te t oordeelen zou zulks allergrootste moeilijk-| heden aan 't italiaansch leger kunnen be-\ rokkenen. Het feit dat de eerste Fransch j engeliche hulptroepen op 't gevechtstoonee-I aangekomen zijn laat 00k >ermoedên dat l de weerstand begint. Oogelukkiglijk er is j weer een nieuwe verwikkelicg gekomen; I de Oostenrijkers hebben een offenaief ioge-f zet in 'i noorden (op de Carnische Alpen, I en uit den aard van den toestand is 00k l het italiaansch noorderleger in allerhaast | moeten aitrekken, om het afsnijdea te | voorkomen. Het doel ran deze nieuwe stoot . is in 't noorden de Tagliamento te kunnen ■ omdraaiea om 't italiaansch ïuidleger in ? den rug aan tetasten. De Itia'aaen zouden | nogmaals 3oo kanonnen verloren hebben. De toestand blijft heel ernstig. DePolitieke Toestand in Frankrijk î De politieke toestand blijft troebel. De ; " farce ,, (waat zoo noemeu de bladen de laatste huiszoekingea bij Daudet en con-; soorten om een " komplot ,, tegen de re-publiek te ontdekken)tegen "L'Action Française ,, begint de keel uit te hangen van alleman. En meer dan ooit vraagt het volk het volie licht over de schandalen die uit-gebroken zijn over 'n maand ot twee, die geen stap vocruifgang hebben gedaan en waarin mitsgaders eenige schavuiten van de gemeeaste soort 00k vogels met pluimea in betrokken zijn als : volksvertegeawoor-diger Turnel, seaator Humbert, den gewe-zen minister Mal»y, enz. Het zou niemand moeten rerwonderen indien een miaiste-rieele krisis het gerolg zou wezen van dezen toestand. VAN EM VOOR ONZESOLDATEN Engeland in den Oorlog Engeland trad in den oorlog met een leger van 160.000 manl Na den slag van Charleroi en den aftocht tôt de Marne was het geslocken op 60.000 maa. Op heden heeft Engeland op de verschil-lande oorlogstooneelen een leger vaa oege-veer 2 millioen en haif maa. Een leger van een millioen maa wordt in Engeland nog gedrild. lu de maand Septembsr II. heeft Eagtland aan dooden, gewoadea, vermistea ongeveer 110,000 man verloren. Het gelai gswondcn komt voor 88,000 man ia aanmerking. Voor de maanden Mei, Juni, Juïi, Augus-tus en September verloor Engeland onge-veer 20,000 oficieren en 410,000 soldaten. Op 3i Oktober heeft minister Bonar-Law aaa de Kamer nieuwe oorlogskredieten ten bedrage van tien milliard frauk gevraagd. Daarmee kan Engeland den oorlog doorzet-ten tôt begin Januari 1918. Engeland besteedt daaglijks 167 millioen frank aan oorlogsuitgaren. Gelukkig dat Amerika is bijgekomen zfgde Bonar-Law, anders was het onmogelijk deze uitgaven vol te houden. Op 2g September had Engeland een staatsschcld van 125 milliard frank. Op die som werd 28 milliard aan de Bondgenooten voorschoten. Wanseer de oorlof uitbrak had Engeland een staatsschuld van 5i milliard frank. De oorlog heeft dus aan .Eogeland reeds 75 milliard frank gekost. Amerika's Hulp 1 Wij blijven een beetje sceptiek wanneer we hooren gewagen van twee millioen Amerikanen die in de naaste Lente op 't Westelijk front zullen te strijden staaa ; wanneer mea ons, voor bianenkort, een vliegrit boven Duitschland voorspiegelt waaraan 20,000 vliegmachienen zullen deel-nemen.'i Schijot Rociitans dat Amerika het waar-lijk meeiît Dat kan blijken uit hieronder-■taand uittreksel van een brief op 3 Oktober geschreven door een uitgeweken Belg. < Laat me zeggen dat de Amerikanen het gemeend hebben Keizer Bill (Willem) zal te naaste jaar een pak »laag krijgen dat hij ang zal voelen. Aile kiachten van de natie zijn thans georgaeiseerd. Overal ishet eene — bedrijvigheid en eru geestdrift dat men aan dea eiuduiisla^ niet meer kan twijfelen.Dat kan nu eenige maanden aanduren, maar dat is zoo zeker als dat de zonne morgen op-staaa zal. De Duitschers hondea zich heel koes, de echte Amerikaaa is een nerveuse kerel, hoor !... Men draagt België in 't hart. Zoohaast men weet dat iemand Belg is gaan aile deuren open. Ik wanhoop niet over het lot van België voor later. Van nu reeds zou 't Bslgisch Staatsbssluur hier maanea moeten plaatsen om 't economisch herop-leven van België te beredderen.» Een verheugend vooruiizicht dus 1 Allerzielen De H. Odilo, Abt van de beroemde Be-nedictijner abdij van Cluny, voerde het eerst de Gedachtenis van alfe Overledenen in zijae kloosters in, omstreeks 998. Hij vaardigde een bevelschrift uit voor al de huizen zijner cocgregatie en bepaalde dat op 1 November in al de kloosters van Cluny, na de Vespers van Ailerheiligen •— en in aansluiting met dit feest — de doodsklok zou geluid en daarna het officie der overledenen zougezongen worden. Den volgenden dag moestea al de priesters zijaer congre-gatie de H. Mis cpdragea tôt lavenis der geloovige zielan. Deze instelling breidde zich weldra uit tôt andere slreken ; het schijnt dat het bisdom Luik het eerste ge-weest is cm deze ged&chtenis van aile geloovige zielen aaar het voorbeeld der Benedictijnea vaa Cluny ia te voerea. De litargie vaa dezen dag, zooals die der overledenea in 't slgemeen, is even leerrijk als troostgevend. Zij leert duidelijk het bestaan van het \agevuur,TN*axm de zielea der Overledenea in pijn en smart zelfs van de geringste vlekken moefen gereinigd worden, alvorens in het verblijf van het zxlif end aanschouwen van God bianen te treden. De Liturgie de Overledenen stelt zich de siel voor—- naar oud-christelijke opvatting— als in een staat van overgang, terwijl en-gelen en duivelen elkaar haar bezit betwiî-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Belgische standaard gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in De Panne von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume