De Belgische standaard

484970 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 26 Mai. De Belgische standaard. Konsultiert 14 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/xg9f47hw3g/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

âïlHBOIÎÊÎi®; I UKM91W fsef SMéatsm : 8 ittàsS k* y.iH a sa»aE&s |aî«^ : }>ffi Ki«t ssittoîv*- f i* f i m#t> I Mâfcfi* fc •: rS • srsaaaâ%.« *.$â I mêâst-3 3-.SS Baifesa'!!*»!! X r&aued Sr. ê.go t saMaâs-a g.ee fsmMtgJ ïsga GF8TSL sa B&HBZU V1LZ « jHah Uoqiziïl* » Si.W-JJ* s» w-îSâ a'I'&'t ni i.« C'jtOfc" digifigOS I Q.$£ f.dl* rs^-«l B*CLAMSfc» toIJ&m r*sf»ï«- ï,G®ï^ ?œ#f« Msdewerkert : M. H. Bdpalrs, L. Dayker#, P. Bertrand Van âer ScheMen, Dr Vsa i« Perre, Dr. J. Van de Woeatyne, însî FiHfeart, Dr L. De %Volf, i. Simons, 0. Wattez, Àdr. H. Baels* Hilarlon Thans. ENGELAND IN DEN OORLOG Gisteren vergaderde het Lagerhuis in ge-heime zitting, en de algemeene toestand te lande en te zee werd uitvoe- ig b^handeid door ten eersten Minister, wiens redevoe-ring misschien wel gedeelieiijk zal verschij-nen in de pers, daar de Oppositie, bij monde van M. Asquith, erop aangedrohgen heeft dat zulks zou geschieden. 't Is een verheugend feit dat de Icider der Oppositie zijn voile instemming met M. Lloyd Geof-ge's speech heeft uitgesprokea, en we mogen eruit opmaken dat de Regeering bij machte geweest is een bevredigende verklaring af te leggen betrefFende den algemeenen gang van den wereldstrijd en de vraagstukken van allen aard die ermee verbonden gaan. Een officieel bericht meldt ons dat volgen-de punten meer in 't bijzonder besproken werden : de teestand in Rusland, het ofFen-sief aan het Westerfront, de gevolgen van Amerika's ingrijpen in den oorlog, het dnikbooten-gevaar, en de dipiornatische toe-s'and in de Balkan-Staten. 't Zou natuur-lijk zeer welkom wezen, konden we wat nader ingelicht worden over dat ailes, en met onverholen belaagstelling vraagt men zich af of M. Lîoyd George zal ingaan op M. Asquith's verzoek, en een gesnoeide uit-gave zijngr redevoering in de kranten mee-deelen.De gebeurtenissen in Rusland zijo no g ahijd verre van geruststelhmd, en de poli-tieke krisis schijnt zelfs een scherper karak-ter aangenomen te hebben in den loop der laatste-dagen. De heele moeilijkheid komt wezenlijk hierop neer, dat het volk nog niet gewend is aan de groote vrijheid, gaboren uit de Omwenteling, en dat het, onder in-vloed zijner nieuwe rechten, de plichten vergeet die den grondslag uitmakeu van aile samonleving. Laten we hopen dat het voorloopig Bestuur erin slagen zal eene benadering te bewerken onder de verschei-dene partijen, de blafFers en de scheurma-kers te muilbanden en aan den leiband te houden, en aldus een iurgeroorlog te voor-kômen, die welîicht even noodlottig zou wezen voor Rusland als een Duitsche-zege-praal, en ongetwijfeld niemand ten goede komen tenzij onzen gemeenen vijand. Duitschland is tchter ook niet heelemaal vrij van inwandige oarust, en 't is niet zon-( er reden dat de c ;n*uur er 2:00 bui-tengewoon streng optreedt tegenwoordig, en dat de rijksgrenzen orn zoo te zeggen totaal gesloten zijn voor aile verkeer met het buitenland. 't Schijat er vooral te gaan om de politiek van Bethœann-Holl weg, en in sommige middens verwacht men er zich aan dat de kanselier zou aftreden, en zijn. plaats ruimen vcor von Hertling, thans eerste minister van Beieren. Dat zou waar-schijnlijk een heele kentering teweeg bren-gen in de politiek van Duitschland, daar Hertling er bepaald andere gedachten op nahoudt dan de huidige kanselier, o. m. in zake aanhechtingen en krijgsvergoedingen. Oostenrijk-Hongarie schijnt nu eenmaal vaarwel gezejd te hebben aan aile aanhech-tingspolitiek, en daarin ligt de « crux » van het heele boeltje, zooals blijkl uit volgende uittreksel van de « Munchener Post » : « Hoe kan Duitschland aan aanhechting denken, zoo Oostenrijk er aan verzaakt? In dat geval zou Oostenrijk verplicht zijn le vechten voor een buit, die het niet verlangt. 't Is overigens onzin te deàken dat Oostenrijk zijn vredesbetrachtîngen zou lateti va-ren en den strijd voortzeUen, enkel om Duitschland in de gele^^nhsid te stelien aijn grondgebied uit te breiden in het VVes-teu. Zelfs indien de vijand niet over zoo'n Çldtzaglijke overmacht beschikte, zouden aile pogingen, om den oorlog door te drij-ven met het 00g op annexalies, schipbreuk iijden op de tegenkanting van onze bond-g':iido en in 0.>9tè:;rijk-Hongarie. »> 't Biijft na nog af te wachten wie de bovenhand zal biihaien ia het geschd, en met nieuwsgicrigheid ziot men een verklaring te gemoet, waarin Hollweg de oor-logsdoeleinden van Duitschland zal uiteen-zetten.Intusschen woeit het ollensief steeds voort aan het Westerfront, en al valt er nu en dan wel eens een kleinen tegenslag te batreuren, Haig en Péîain hebben het initiatief &teeds flink en stevig in handen, en de beruchte Hindenburg-linie begint op verscheidene punten te wankelen en toe te geven onder het ongenadige beuken en ha-meren van het Ëngeisch-Fransch geschut. De overwegende roi van de artillerie in den huidigen strijd bli]kt overigens uit het feit dat de verliezen aan manschappen der Ver-bondenen verminderd zijn in eene verhou-ding van 5o tôt 75 per cent, vergeleken metj het offensief aan de Somme van verle-den zomer ; en 't valt dan ook niet te ver-wonderen dat de oorlog tegenwoordig aan Eogeland alleen 5o miljoen frank per dag méer kost dan in Februari laatstleden, zooals M. BocarLaw gisteren in het Lagerhuis meedeelde. De laatste statistieken der Àdmirauteit wijzen op een lichte vermindering in den wekelijkschen toi der Duitsche duik-bootsn ; toch werdan er nog een aan-zienlijk getal schepen tôt zinken gebracht, en men hoopt terechte dat de Vereenigde-Staten onverwijld zuilen bijspringen om de waterwegen te zuiveren van het onderzee-sche goedje. Er wordt ginder aan gene zijde * van den plas ij ^erig gewroet en gewrocht : om het duikbooten-vraagstuk op te lossen, | en het werd zelfs beweerd, enkele dogen : geieden, dat de Amerikaansche Uitvindiugs-; Kommissie een verweermiddel gevonden i had, waar de beste uitslagen van | verwacht werden. Wat er van aan is, moet : de toekomst uitwijzen ; intusschen moeten we ons houden aan M. Asquith's leuze van-zalige-gedacbtenis : « Wait and see ! » JOE. VAN EN VOOR ONZE SOLDATEN Een Statistiek der Fransche Verminliten Op duizend door den oorlog geworden onweerbaren heeft men volgende bestatigin-gen gedaan, 167 zijn vermiukt door afzet-ting ; 833 zijn door andere kwetsuren on-vermogend geworden. Op 2000 verminkten door afzetting zijn er 72 verminkt aan den schouder, 645 aan den arm, 2i5 aan den voorarm, 68 aan het polsgewricht, 3 aan de heup, 517 aan de bil, 4io aan hetbeen, 70 aan het voetgewricht. Op 1000 verminkten zonder afzetting en met uitwering der biiaden zijn er 233 gekwetst aan den arm, 138 aan de hand, 223 aan het been, 67 aan den voet, 118 zijn eenoogig geworden, 6 volkomen doof, 74 aan het hoofd gekwetst eu i4i op andere lichaamsdeelen geraakt. Op 1000 verminkten zijn gemiddeld 55o ongehuwden, 436 gehuwden, i4 weduw-riaars. Onder deze jiéide laatste categoriën zijn er 223 die geen kinders, 63o die eén of twee kinders en i46 die meer kinders hebben.Op het Kerkhof van Beueren heeft men beginnen kruisen te plaatsen op de graven onzer gesneuvelde soldaten. Zeven zijn er reeds geplaatst. On der die kru'sen liggetf vïjf Vlamingen en twee Walen ; al de opschriften zijn in 't Fransc'n. Wij willen niet slechten wil veronder-stellen, doch hopen dat onze opmerkirig zal vallen ortder de oogen der bevoegde over-heid.Nieuws voor onze Soldaten M. de Dorlodot, 4 Priory Gardens te Folkestone, aanzoekt dringerid de personen wier nainen voïgen hem hun adies te doen geworden. Hij heeft nieuws voor hen. Om missingen te voorkomen gelieve men ook zijn adres in België aan te geven. —0— Brasschaet : Bartholomeessen, Beerts Constant, De Glerck Léon, De Clerk Lcon, ! De Meuer Jef, De Meyer Jos. ailen : Bredabaaa, Gysels Aug. Kickschebaan, \ Heisen Frans Leopoldlei, Stappaerts i Àugust Voshol, Stappaerts Victor. Diest : Peuters Marcel Schaffenschestraat 9. i Gent : We Baerdemaeker Fiérestr., Bogaert Robert Muisas 3z, Boxtai Mr Fiéreetr., Buyle Gust., Norre Jules, Selis -id. Cheet : Blomme Félix. Hasselt : Bolle Paul, Gelders Mathieu Min-derbroederstraat, Hulsmang Paul, Stas Léon 9e reg. Prisonsteeg, Stienen Jan. Hechtel : Achten Henri Dorp, Agten Alfons Kerk, Bolix Henri en Louis, Cals Jos., Even Lambert, Mallet Henri, Martens Timmers Jan en Joseph Kork, Wuyt» Eduard en Jan. ■ De Toestand Enkele geYolgirekkinoen De russische minister van buitenlandsche zaken heeft bekend dat de omwenteling in Rusland en de ontreddering in het leger den vijand toegelaten heeft het engelsch-fransch offensief te stuiten. De eerste fransche minister Ribot verklaarde dit echt maar voegdt er bij dat Rusland nu de gelegenheid en den tijd heeft om in de betrekkelijke rust den beganen flater te herstellen. Rusland en de andere Bondgenooten zijn dus te akkoord I op militair gebied. Het is te hopen dat ze I ook te akkoord zuilen zijn om het algemeen | doel van den oorlog na te streven in gemeen-; zaam overleg. De jongste redevoering van | Ribot laat zulks duidelijk uitkomen. We \ moeten ons dientengevolge in 't korte aan ■ geen nieuw algemeen opdringen verwachten. Î Wel plaatselijke offensieven ingezet met het \ doel ofwel den vijand te vericbalken en zijn s plannen in duigen te slaan ofwel den vijand I bezig te houden tôt de tijd zal zijn geko-\ men. In dien zin moet het ofFensief der ■ Italianen dan ook uitgelegd worden. Dit { ofFensief is Ibegonnen en wordt voortgezet met het doel op een beperkt front de vijan-! delijke kracht die anders mocht opdringend te werk gaan, stil te leggen. t Het biijkt al meer en meer dat Cadorna het gepaste oogenblik heeft gekozen om geen Oostenrijksch ofFensief te onderstaan. Naar luiden verklaringen van Oostenrijksche krijgsgevangen soldaten, is het zeker dat de Oostenrijksche generaal Borceritch een groot ofFensief op touw had gezet dat einde April moest beginnen. Verschillende Oostenrijksche divisies waren ten dien einde uit het Oostelijk front gelicht en ter zijner beschikking waren meer dan i5ooovertallige kanons gesteld, Hij was voornemens aan te vallen van af den berg Santo tôt aan de Zee. Zijn plan bestond in het ontzetten yan Gorizia en het herbezetten van de lson-zo-vallei. Toen kwam LudendorfF die ver schillende wijzigingen aan het grondplan deed aanbrergen, wat een kostbaai tijdver-spil was. Generaal Cadorna wist dan zijn oogenblik te kiezen en zette zijn ofFensief in wanneer de vijand aan 't troepenverplaatsen bezig was. Het Oostenrijksch ofFensief is dus heelemaal in 't water en de gevechten die nu nog voorts geleverd worden hebben uitsluitend ten doel meer ruimte te brertgen in den toestand om de italiaansche legera hun taak die voorbestemd is in een nabijen tijd te-vergemakkeîijken. Intusschen wordt er al meer eu meer van op^de wederzijdsche spreekgestoe'ten der betrokken landen, gevochten met woorden en formulen. Men bevecht of liever men omschrijft er den vrede. Minister Ribot verklaarde eergisterdat Frankrijk geen an» nexaties beoogde maar de wedergaaf eischt en blijven eischen zou van Elzas-Lotharin-gen. Dat daarbij vergoeding hoefde betaald voor de vrijwilligebegane schade.Onze doel-einden zijn dus sedert enkele dagen volledig afgeteekend. Zelfslandigheid van België met de noodige schadevergoedingen.Elzas-Lotha-ringen terug aan Frankrijk en het ontrukte italiaansche grondgebied aan Italie. Onaf-hankelijkheid van Polen. Gemeenzame regeling der Balkankwestie. Geen wederzijdsche annexaties en restituée in gelde door Duitschland van wat het door 't wapen en 't vuur goedsmoeds vernielde. Het woord is thans aan von Bethmann 1 Andere bladzijden uit net dagboek van een verloren dichterken. A an Dr Eliaert. XL Van zou gauw ik ontbeten had, ben il < eruit gemuisd. 't Zonneke is van 't spel, \ Waarheen ? Naar 't strand ! De duinen in ! ; Aan zee is 't maar koelijes. Maar ik heb m« voor de gelegenheid warmpjes in den wo gemoffeld : een trui, een sjerp, kraag op en we kunnen den wind trotseeren! Van uit den grauwen hemelboog komer de golven toegezwalpt. Ze gaan op en neei en moegevlogen meeuwen laten zich al dei-nend op het woelige water drijven. Wittt schelpeus blikkeren in de zou op 't gerib-belde zand. Stoere ruiters, geleersd en ge-spoord, doen hun niorgenwandeling. Hun helm blinkt en losse mantels vallen in breede plooien langsheen de flaaken van hun schuim-bekkend ros. De paarden smijten den zavel achter de kappende hoevea weg. Van einds tôt einds stappen schildwachten, 't geweer met den riern over den schouder. Zij roo-ken een pijpje, schuifelea een lied, of turen wijd over zee naar de stoompuffende moni-' tors, die larigs de kust kruis«n.... Een ploeg soldaten speelt met de voetbal. Zij loopen en kraaien, botsen met twee, drie tegen mekaar, en lachen luid als er een in 'tzand bijt! In de verte, af en toe, brul-len de kanons. Hoog in de lucht hangt een vliegenierken te spelemeien. Zijn motor ronkt luidelijk. En op het onderste vlak der wieken prijkt een Belgische kokarde. Hij schippert den kant des vijands uit, maar zoo luchtig en gracieus gaat hij er op af, dat het eerder een plezicr dan een verkennings-tochtje geldt. Een grijsgebaarde visscher zit mistroostig op den rand van zijn gestrande. mulmige schuit dat schouwspel te bewonderen. Wat verder zijn eenige infanterietroepen aan 't oefenen- De bevelen helmen. Als verloren klinken de klaroenen daartusschen. De Villa "s op den dijk, met piotjes bevolkt, hebben een koddig uùzicht. De vensters staan open en vertoouen koppen uit een epos, doorkloven met een potsierlijken lach. Ik slenter waar de wind me stuurt. Ik ge- BELGISGH FRONT 24 Mei, 20 uur. — Gedurende den nacht had een onzer patroeljen een ontmoeting met een vijand iijke patroelje Z.Diksmuide. I Wij richtten vernieiigingsvuren op de duit-I stellingen van het kasteel van Vicogne. IYan 1 Mei tôt heden 8600 krijgsgevangenen j 24 Mei, i5 uur. — Een duitsche aanval ! op het plateau van Vauclerc werd onmid-! dellijk stop gezet. Gedurende de gevechten | van 22 Mei hebben wij in deze streek krijgs-5 gevangenen gemaakt toehoorend aan 6 regi-• menten van 4 verschillende divisies. Sinds 1 1 Mei werden tôt heden 8,6oo ongewonde l krijgsgevangenen genomen. I Artiilerie-strijd om Moronvillers. De toestand bij den vijand. Uit Geneve wordt geseind dat de volks-( onlasten te Beilijn en in andere steden steeda î meer en meer uitbreiding nemen ten gevol» î ge van de toenemende schaarschte aan aile : levensmiddelen. De gewapende macht moet ' bijna telkens tusschenkomen. | Op politiek gebied is er veranderirg in j Oostenrijk-Hongarije. De eerste hongaar-; sche minister Tisza, de spil van den duit-' schen invloed heeft ontslag ingediend. Hij t stelde zich tegen de zelfstandigheid van \ Polen. \ | Deoorîogsdoeïeindenvan Engeland. ! In het Lagerhuis heeft Robert Ceci!, ver-I klaard dat Engeland eenzelfde oorlogsdoel ! aïs Rusland nastreeft. Aile Bondgenooten I zijn het dus eens betreffende den te stellen 5 vrede. Rusland en Belgié. Minister Terestchenko ' heeft aan Baron Beyens een telegram gericht waarin hij ver-j klaard dat Rusland den oorlog door voeren zal om aan aile volkeren het recht te geven \ vrijelijk over hun lot te besluiten. j Baron Beyens heeft bedankt. De Toestand op 25 Mei 8 uur Parijs meldt : Niets aan te stippen tenzij een geweldigen artillerie-strijd op het plateau van Vauclerc, Californie en Chevrt ux. Onze vliegers wierpen 2.200 kgr. boiamen op de sîatie der streek van Rtthel. De Italiaanen nemen 9000 krijgsgevangenen. Rome meldt : Na lien uren beschieling zijn wij ten aanval getogen van aan Casta-gnavizza tôt aan zee. Op den linkervleugel | en in 't center werd de vijand ingebeukt. ' Wij mieken bt hngi ijken vooruitgang.Te£en- werking baatie niet. i Meer dan 9000 krijgsgevangenen waar-onder 300 officieren bleven in onze handen. t "" voel me herleven nu de open lucht me be-stoomt. Soms poos ik. Dan teeken ik met mijn gaanstokje geometrische figuren in 't effengewaaide zand. Ik herrinner me hoe ik pas eenige weken geieden, hier 's avonds ook wandelde lang de zee, in gezelschap van een vriend, en hoe die met zijn voile, zware stem brokken uit Vondels Lucifer dekla-meerde en hoe het rijthme welke de aleirau-drijnendoorgolfde, maat hield met het orgel van de zee.... Waar de hemel verduistert. Regewolken benevelen de zon. Ik haast me huiswaarts. En juist stap ik Everijman A binnen als de eerste druppels luidpletsend op de g'le, vierkante ticheltjes van den dijk, neervallen.. , Achter mij douwdeint de zee haar eeuwig wiegelied. Fritz Francken Ws î l 3 £70 Zaterd-ig 26 ifim t^iît

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Belgische standaard gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in De Panne von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume