De Belgische standaard

2642 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 25 Mei. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 14 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/2804x5562b/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

I in-UBI liiii iiMiri^'firlMMaiiîWlMWtlS* .«■'i.11-,.^^TLia-rM<g.,"..*<yyfc~...--lli|jijirtfniriiifiniYitHi'iin * -■,■ -» —«■—- - ^"—-j — * A -f-p-KTcTP- A C I-I I - BAART /V\ A fc: SMihlto^Best JPêcRcPio IIHUIIW: | mammm r#®r a»w*««s! I1 l sa«uâ. l?o ïvS§ ~ | &aM£j<-<3 S>S® | auK&a g.&§ ■■■^ fit: &îïd*6«a '• i tn 'îte®#? I auwsi il. 14 S $ ■ «MBieB g4M |j I jîfeésâea S-*S 4 Battes "S l»Hd i £ I saifcis if. fi.go | • atasdsa 2-co i |SM».=S*8gj S-fS | CP8TSL S I BBH ZBH 71?,LA « M* OfifHlll» Di r±«R* Cliise iitkioj â'.gâisea J ESCL/..MSN YOSfM* ÎW'H k9f. (i. fjsig Mtdevtrktn : M. E. Belpidr?, L. Da^kers, P. Bertrand Vso der Sohelden, D? Van èt Perre, Dr. J. Van de Wocctyne, Joël Fiillaert, Dr L. De Woif, J, Sifflons, 0. Wattez. Adv. H. Bselg, Hilarion Thana * DE DEPORTAT!! IN België herbegonaes ~«§o§»— Daar staan wij niet over verwonder Sedert drie jaren dal in België de strit van het recht tegen de macht voorlduui hebben de Duitschers zoo dikwijîs hi woord verbroken dat het de vraag is of 3 zich nog we' om het rainst om eer en waa digheid bekommeren. De lezers kennen het communiqué V! het Wolff-bureau van den i4 Maart 191 Het scheen toen inderdaad dat de Duitscl overheid gehoor wilde geven aan de dri gende verzoeken van den H. Stoel en v£ de Regeeringen der Neutrale îanden om c wegvoeringen te staken en niet langer h hoofd wilde bieden aan de verontwaard ging der openbare meening in de beschaa de wereld ; het scheen tevens, dat zij t< de bevinding was gekomen dat de gedepo teerden het werk niet verschaften wat me van hen veiwachtte. Wat er van zij, onder voorwendsel di verscheidene Belgen behoorende tôt verschi lige poliiieke partijen een verzoekschri gericht hadden aan den Keizer, gaf Zijji Majesteit order om voorloopig de wegvo< ringen te staken en om de niet-werkelooj weggevoerden naar hun land terug te zer den. Den 2 April 1917, liet graaf von Hertlin voorzitter van den Ministerraad en ministe van Buitenlandsche Zaken van Beieren, aa den Paus officieel weten dat Zij ne Heilig heid voldoening had verkregen en dat d gedepoi teerden naar hun land gingen weei keeren. Zieliier den tekst der officiëele me dedeeiing door graaf vonHertling aan Zijn Excellentie Mgr Aversa, den Apostolische Nuntius te Miinchen, verzonden : « In antwoord op uw zeer gewaardeer schrijven van den a4n der vorige maand heb ik de eer Uwe Excellentie mede te dee len, dat de door U bij den H. Stoel gedan pogingen om een afdoende oplossing te ver krijgen in zake de quaestie der Belgisch arbeiders, niet zonder succès zijn gebleven « Volgens de zeer b-trouwbare berichtei die ik onlar.gs uit Berlijn inocht ontran gt-.n, zijn de bevoegde autonteilen geneigd in het vervolg af te zien van verderedepor tatie der Belgische arbeiders naar Duitsch land en om alien, die dcor mogelijkc ver gissingen onrechtvaardiglijk werdeu weg gevoerd, naar hun vaderland te laten weer keeren. « Ik wensch mij persoonlijk gcluk me! den gunstigen uitslag in deze kweslie, du béant woordt aaa het verlangen van Ziju< Heiligheid den Paus, welke wenschen Uwt Excellentie mij herhaaldelijk heeft te kennen gegeven, en die ik mij heb gehaast zeer warm bij de autoriteiten ran het Kei zerrijk voor te staan. » Volgens de « Osservalore Romano» heef Zijne Eminentie Kardmaal Gasparri, pause-lijke staatssekretaris, deze officieele mede deeling aan Z'jhe Excellentie staatsministei Vanden Heuvel, Belgisch Gezant bij der H. Stoel, overhan«ligd. Dat zijn formeele beloften van Duitsch land. Hier hebt ge nu de feiltn. Ileeds den i4n Maart 1917, maakte d( militaire oveiheid de volgertde verordening bekend te Bergen (Mons) : VERORDENING betrefFende de beperking der iasten van openbare ondersteuning en de hulp te bieden in geval van openbare ramp. çgg»»T«w.rwttaaorii ihit 1, mi 1 ■ 1 ■■■——aara *| 1) Ds personen die bekwaam zijn te wer-| ken, kurnen, zelfs buiten huniie verblijf-plaats, met geweld tôt werken gedwons[en worden, wanneer om reden van spel, dron-kenschap, lediggang, te kort aan werk of | luihi id, m»:n vtrplicht lot hun onderhoiid * of tôt het onderhoud der hun ten laste ?.ijn-de personen, zij 11 toevlucht le nemen tôt ondersteuning door anderen. j, 2) Ieder inwoner van het land is gehou-jd deu hulp te bieden in geval van ongeluk-t ken en van algemeen gevaar, alsook om [n zooveel het in zijn macht is, zelfs buiten :jj zijne verbtijfplaals, de openbare rampen te r_ bestrijden ; in geval van woigering kan hij daartoe met geweld gedwongen worden. in 3) Wie, daartoe volgens paragraaf 1 en 7. 1 gedwongen het werk of de voortzetting ie van het werk dat hem is opgedragen wei-a- gert uit te voeren, kan veroordeeld worden m lot eene gevangenissiraf van hoogstens 3 le maanden en tôt eene boete van hoogstens et 10.000 Mark of tôt eene van deze twee i- strafFen, tenzij de invoege zijnde wetten f- de toepassing voorzien eener strengere >t straf. r" Wanneer de daad gepleegd is met mede-n plichtigheid of met overleg van verscheidene personen zal elk medeplichtige als lt dader gestraft worden, met eene gevarige-nisstraf van ten minste eene week. 4) Zijn bevoegd de Duitsche militaire e overheden en de Duitsche militaire recht-banken.e Groot Hoofdkwarlier, den 3 October 1916. l" Der Generalquartiermeister : I. V. (w. g.) von Sauberzweig. g r Bovenvermelde verordening wordt op-n nieuw ter kennis der bevolking gebracht met navolgend règlement : e 1. Gansch het gebied van htt eerste ar-•_ mee wordt beschouwd als zijnde in staat ' van openbare ramp (1) in den geest van e het artikel 2 der bovengemelde verordening a van d«a Generajalquartiermeester. 2. Wie door geweld, door bedreiging, i dcor overtreding of door elk ander middel , zal trachten de personen te weerhouden - welke bereid zijndeel te nemen aan een s werk bestemd voor de duitsche overheden -1 of van de ondernemers door de duitsche 3 overheden voor de uitvoering van dit werk . i belast, zal gestraft worden met eene gevan- i ■ genis van hoogstens 3 jaar en met eene boete j - van hoogstens 10000 mark of met eene , ; van deze twee straffen. ■ ; 3. Zijn bevoegd de militaire rechtbanken ■ ; en de militaire Overheden. Armee-Hauptquariier, den 11 Maertz 1917. Der Oberbefehlshaber (w. g ) von Below, General der Infanterie. (1) De bedosling dezer woorden i« klaar-; blijkelijk eene paniek te ^verwekken bij de ! . bevolking ; wat trouwens 00k gelukt schijnt ! ; te zijn. • "t , ; Eene maand daarna ontving het bestuur der stad Bergen volgend schrijven ; ; Connn. mob. Etape 290. i5 April 1917. Aan het bestuur der stad Bergen. • j De stad Bergen moet, voor Maandag j 16—4—1917 ten 1 î uren 's middags, Zomer- \ tijd, 600 werklicden leveren aan de cavale- i 1 riekazerne. t Zij raogen behooren tôt aile beroepen. ; Op de eerste plaats uitkiezen sludenten die ; I reeds 17 jaar geworden zijn, eigenaari van klcine magazijnen en herbergen, koffiehuii-1 bedienden of bedienden (>-chrij ver»), Zij moeten voorzien zijn van warme kleederen : en sterke schoeisels. Levensmiddelen mede te brengen wordt aanbevolen. ^ | Vervolg : zie tweede bladzijde le Eolom. OcplogB' £.!Jcil rafler BELGISCH FRONT 23 Mei, 20 uui. — Artillerie strijd (us sch«n Nieupoort en Pervyae, bomtnenge vechlen aan het Veerhuis, om Steenstraet en Het Sas. Fransch=Enge!sch Front Parijs, 23 Mei i5 uur.—Gister avom vielen wij op drie plaatsen met goeden uit slaç aan op het plateau van Vauclerc en di van Californie hebben wij de laatste duit sche observât eposten van de Ailette-valle bemeesterd. 0. Chevreux veroverden wij reeksen loopgrachten.35o krijgsgevangenen Tegenaanvallen bleven vruchteloos. Londen, 23 Mei, i5 uur. — Onze stellin gen te Bullecourt werden door den vijant onder hevig vuur genomen. Gedurende dei nacht echter heeft onze artillerie aile verde re geschutsontwikkeling belet. Wij berok kenden den vijand verliezen door handsla gen Z. 0. Gavrelle. Eene verklaring van Ribot. In de Fransche Kamer heeft ministe; Ribot een ophefmakende rede uitgespro ken. Hij verklaarde dat het offensief nie gegeven heeft wat men ervan verwachtte dat de onderzeeërsoorlog een waar gevaai is voor de Bondgenooten, dat Frankrijknie strijdt om veroveringen te deen, en dat wi, tlians op Rusland mogen hopen en op ziji medehulp. Brazilie breekt af met Duitschland Uit Rio de Janeiro wordt geseind dat d< kamers het dekreet voor de neutraliteit vai 8 April nietig hebben verklaard. Brazilii zal optreden aan de zijde der Vereenigde Staten. Onlusten in Zweden- De torpedeering van drie Zweedsch« schepen met graan geladen heeft in Zweder de grootste opschuddiug verwekt. T< Stockholm heeft het volk lu'druchtig be-toogd voor het natie-paleis, vragend een krachtdadig optredeu der regeering. De toestand in Duitschland. De gezant van Cuba te Bcr'ijn is te Geneve aangekomen Hij verklaarde : De zaken in Duitschland staan slecht. Het keizerlijkhof staat er nog trotsch voor de vreemde loe-schouwers, maar 't is cogenverblinding. Het wankelt reeds. Vandervelde in Rusland. Minister Vandervelde heeft werkelijk aan de socialxsten van Rusland verklaard |«Wij willen vrede zonder landaanhechtingen en zonder schade vergoeding» ma^r hij heeft er bij gevoegd : ,,De Rijkskanselier heeft verklaard dat België zou vergoed worden voor de geleden schade, wij mogen 00k de Bondgenooten Duitschland verplichten zijn belofte uit te voeren. Daarbij de vrede moet de bevrijding aan de Armenianen brengen en de restitutie van de gestolen landen. 1Oup De Toestand 00 24 Mei 8 uur Parijs meldt : Alleen artillerie-strijd op Chemin des Dames. Het getal door ons genomen krijgsgevangenen beloopt thans 4oo mau. Een aanval tegen de Mont-Haut werd afgeslagen. Rome meldt : HetOostenrijksch tegen-weren op het Trentino-front, is verslapt. In devalteivan Travignolo vielen de Oosten-rijkers verwoed aan en konden onze linie binnendringen. Na een bloedig gevecht dat twaalf uur duurdc werd de vijand uit de linie verdrongen. r> ;.«cwaswasBEfi» , VAN EN VOOR ONZE SOLDATEN | Een Milliard 't Is de tijd van den dans der milliarden. " e Engeland heeft reeds bovea de honderd milliard aan oorlogskosten en voorschotten uitgegeven, Frankrijk bij de veertig milliard ! Amerika leent den Bondgenooten . 1 vijftien milliard dollars of vijf en veertig • milliard frank. Dd Duitschers hebben reeds t milliarden frank goederen naar den kelder • getorpedeerd. Men cijfert thans met mil-i liarden gelijk men in vredestijd met fran-3 ken tel de. Een milliard, een prulleke hoort men zeggen, een milliard kan de rekening niet . maken, men heeft er al genoeg vermooscht. i Het begrip van een milliard is dan ook ; i verloren gegaan. SVeet ge wat eén milliard j - beteekent ? Een mitraljeuze 25o kogels afiappend in . de minuutzou iets meer dan zeven jaar noo- 1 dig hebben om een milliard kogels te ver-bruiken.Een milliardair kan gerust zonder er zelfs r op te raoeten denken, dagelijks duizend ir. " verteren. Hijzalnooitgeen krotte kennen.Hij 1 zou immers moeten 2,740 jaar leven om 1 ziin laatste dageUjksch briefje van duizend uit te geven. ^ En hij die een milliard zou willen tellen I in de verhouding van 200 uitgesproken ge-1 tallen per minuut, zou negen jaar noodig hebben en twaalf jaar, met inbegrip van rust binst de maaltijden, om aan het getal m Iliard te komen ! k t , Schikkingen nopens 't verzenden . van Dagbladen en Drukwerken aan de 1 Belgische Soldaten. Dagbladen. — Ingevolge onlangs door j de krijgsoverheid genomen schikkingen, is , 1 het bijzonderen verboden in de streek der j 1 Belgische legers (front en achterzône) 't is : ! gelijk welke dagbladen te verzenden. Is al- ; ^ ' leen toegelaten : het zenden, onder band, der ' , volgende bladen, door het bladbeheer ge- * j post : Belgische bladen in Frankrijk en , ( Engeland uitgegeven, Belgische bladen in ' t Holland uitgegeven die een toelating bij het \ B. H. K. hebben ingediend en verkregen ; ' j ' de P'ransche, Engelsche, Italiaansche, Rus- j • sische bladen door decensuur der verbon- c î den ianden toegelaten ; het Hollandsch biad j, « De Telegraaf » en de Zwitsersche bladen : j « La Gazette de Lausanne » en «r Le Journal ! a de Genève ». Drukwerken — Aile andere drukwerken ? r i ! (boeken, vlugschriften enz.) bestemd voor s de streek der Be'giiche legers zullen door ^ de krijgscensuur onderzocht en ingehouden f worden indien hun verspreiding nadeelig c zou zijn onder krij*s- of tuchtsoogpunt, j, het behoud der Nationale eenheid of de c i voorkomenheid jegens onze Bondgenooten ' zou schaden. 0 Nieuws voor onze Soldaten !, | M. de Dorlodot, 4 Priory Gardens te t Folkestone, aanzoekt dringend de personen t wier namen volgen hem hun adres te doen I geworden. Hij heeft nieuws voor hen. Om z missingen te voorkomen gelieve men ook i zijn adres in België aan le geven. jj t J Antwerpen ; Bastiaens Léon, Chavee Ar- 0 mand, De Koning Frans, De Loose Aug. en Henri, Gilissen Antoon, Oster- 0 rieth Alfred en Léon, Sels Benoit. n Baelen: Heins Edmond, Tasschens Eduard. g Baelen- Wezel : Willekens Denys. v Berchem-Antwerpen : Bertels Emiel Bakker- h straat 3o, Glaus Jules Wittestraat 68, ' g Van Dam Jules Ridderstraat 68. Bouwel : Heilen Jos. Hamgoor, Van Ro< Frans Langenhenvel, Varendonck Fran Langenheuvel. 0e Toestand Het geralg van den Russischeo wtrboel De Duitschers hebben in eene maand tegei het Engelsch-fransch gevechtsfront alleei vier en tachtig legerdivisies in 'tvuur çe bracht ; 't zij ongeveer twee millioen ei half man. In de andere sectors van 't Weste lijk front staan, zonder twijfel, nog eei millioen man te weer, zoodanig dat di Duitschers thans met eene macht van bij d< vier miliioen man tegen ons aanwegen. Di verliezen aan dooden, gekwetsten en lich gewondeji daarbij gerekend mag men gerus ïannemen dat er nog tôt een millioen man duitsche troe pen tegen de Russen staan op een front da en derde langer is dan het onze. Ke- "ensky, de nieuwe minister van het russiscb )orlogswezen heeft openbaarlijk verzekerd lat deze abnormale toestand in 't korte een :inde zal nemen. Wezen we niet te voortva-•end. Deze flater zal zoo licht niet te her-itellen zijn als men wel denkt. De wanordi îeeft te diep ingegrepenin de ru sische legers, le munietiefabrieken hebben te lar.g s? il jelegen en de soldaten hebben te veel *r j-villige verloven genomen om zoo maar van leden tôt morgen een radikale wijziging in len krijgstoestand op het Oostelijk front te nogen aanstippen. Voor 't oogenblik is de oorlog thans te >eslissen tusschen de bondgenooten min lusland en den vijand.Hopen op een pLi's^n immekeer in Rnsiands kiijgsaangelegen-eden ware een vermetel bouwen op ?and. )e last van den strijd krijgen we heelemaal ileen te torsen en noch het hardnekkig loorhouden der Engelschen, noch de îaaie pdringerigheid der Franachen noch de on-tuimige aanloop der ltalianen zullen het ermogen de duitsche macht op 't Westelijk ront onvermogend le maken. Doch ver van ntmoedigeud deze betatigingen te laten inwer en, moeten ze veeleer voor ons eene nieuwe pbeuring wezen. Zonder de medehulp van 't Russisch leger p zijn front, houden wede duitsche macht Dch in bedwang, ja verplichten ze tôt een fweringsstrijd. Het gaat er thans uitslui-end aan toe om tijd te winnen en Rusland oe te laten weerom op dreef te geraken. )it bewerkstelligen de Bondgenooten en elfs met goed gevolg. De Engelschen zitten a de Hindenburglinie op een front van wintig klm. Is het geen bewijs dat zij er oorboren zullen, het is toch een teeken an overmacht. En dat is al veel op dit ogenblik. Rusland kan zich intusschentijd weerom rganiseeren en zoo het binnen twee, drie îaanden gereed staat om eindelijk eens voor oed door te boeren, dan mogen we wel an nu af reeds iets anders doen dan kop-angend te jeremiassen omdat die gunstige elegenheid weerom is verloren gegaan. Vrïjdag 25 Mëi I «i« Jmmr — 1 W. 1 1 9.,rr^

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes