De Belgische standaard

367 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 01 November. De Belgische standaard. Konsultiert 04 August 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/xw47p8vv9x/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

3DB Jaar Nr245 802 Donderdag 1 en Vrijdag 2 November 1917 Aianuunniii -13| f*»ï ^kitifid fr. ïài tnaaeâ«tt s.ga JBSSft&'iSS 5.?! MM * ' »MB m*t gold*t*a ia 't tend : l mato' fr. x 72 a œ»«îd«a |t=5« gmïï^Aea |?! 'tlané t saaaad fr. a.5< 6 saatadea 5«a< atiidii DE BELGISCHE STAnDAARD ^HZr^-TBsaŒza. I ' ■ OP3TRL ;■ b« BIHIBR VlÙU « ar« coquin« Zrsbiik ÏJR PAKRS Klein» aankon- digiugen : O.tbi- do vgél sbclambh ?elgta* over*«n-fcoœtt. ** **«*„ : M. E. Belpal,,, L, Duykers, P. BaWri Van <. Schalden, Dr V.o d. Perre, Dr. J. Van de WW Jaa. FiUiaer,, Dr L. De Wf -, J. S^o,., 0. W.Ues, Ad,. H. Bae!,, Hilari». T»«, Ter gelegenheid van den hoog-dag van ALLERHE1LIGEN zijn onze bureelen gesîottn en zal ons blad Vrijdag niet verschijnen. Allerheiligen In den loop Tan het Kerkelijk jaar Tiert de Liturgie de voornaamste Geheimen Tan het Leven, den Dood en de Verheerlijking ▼an onzen Heer Jezus-Christus. Tusschenin ▼iert sij ook de gedachtenis Tan de Aller-heiligste Maagd Maria en van eene reeks Heiligen. Maar het getal Gelukzaligen, die aldus de eer Tan een bijzonder feest verworven hebben, is betrekkelijk zeer gering, verge-leken bij de duizenden en millioenen, die werkelijk deze kerkelijke eerbewijzen ver-dienen.Daarom werd Tan af de vroegste eeuwen een feest i igesteld ter eere Tan allé heilige Martelaren en later van aile Heiligen en Rechtvaar>>igen die over de geheeie wereld ontslapen waren. Dit feesî werd door Paus Gregorius IV, in de negende eeuw, verlegd op den eersten November en behield sedert dien dea raam van « Allerheiligen ». Op dit f^est biedt de strijdende Kerk hare hulde aan aile Hemelbewoners, aan de geheeie zeg-vrerende Kerk. Hartroerend is die fees'dijke ontmoetiog der twee Zus-ter-Kerken, waarbij de Strijdende zich ver-heugt om de heerlijkheid en het geluk harer Zeg'.pralende Znster : « Verheugen wij ons allen in den Heer, ziugt Zij bij de Intrede der Mi», bij het vieren van dezen feestdag *ter eere van aile Heiligen : om wier plechtigheid de Eogelen zich verheugen, terwi?l zij éénparig den Zoon van God loven Jub It, rechtvaardigen, in den Heer; aan de reohtvaardigen voegt lofgezang ! » In den Epistel beschrijft zij met de woor-dec van d a apostel Joannes het groolsch tafereel vaa het hemelsch Jeruzalem, waar de Heiligen uit «lie geslscbten zich ver-heujen, eu waar hunne vreugde$ezangen oaophoudHijk weeiklinken ?6or den troon Tan bet L»m Gods : «... Ik z»g eene groote schare, die niemand kon tellen, uit aile natiën en atammen en Tolkeren en talen ; zij stonden vôor den troon en ?6or het aanschijn van het Lam, gekleed in witte gewaden en met palmtakken in huane haod, en zij riepen met luider stem zeggende : « Heil aan onZen God, die op den troon zitj en aan het Lam. » En al de Engelen stonden rc adom den troon en de ouderlin-gen (Tertegenwoerdigers van aile Heiligen) en de vier wesens (sinnebeelden Tan de geheeie beiielde «chepping), en Tielen vôor den troon op hun aangezicbt neder, en aan-baden God, zeggende ; Amen 1 Lofprijzing en heerlijkheid en wijsheid en dankzeg-ging, eer en macht en sterkte komt toe aan onzen God in de eeuwen der eeuwen Verheugi zich de Striideade Kerk o\kv het ,eluk en de heerlijkheid barer oudere Z'gepralende Z aster, zij vergeet nochtaa* i iet dat deze Iaatste, om te zege-pralen, oofc eerst heeft moeten strijden en Iijden. H t beoefenen der deagden was de weg wasrï juf s de Heiligen naar het hemel-rijk zijn 0()gegaaa ; het verwierf hua df esuwige ra'igheid, welke Ghristas in de Acbt Za% ar >_l«n bcloof l had aan al dege-nan die z>':h aei^en vcrlo checen om Hem te volgen. Oa*rom leest de Kerk ia de Mig van dit fe^ }>. het Erasgche der Acht Zslig-heden : « Zalig de armen van geest, want hun behoc t het rijk der hemelea. Zalig $e sachtmoedigen, waat zij zullen het Land bezitten Zalig die weenen, want rij zullen getroost worden. Zalig die hougeren eu dorsten naar de rechtvaardigheid, wai;t zij zullen veraadigd worden. Zalig d« barm-hartigen, want zij zullen barmhsrtigheîd ' ondervinden. Zalig de zuiveren van harte, | want zij zullen God zien. Zalig de vreed-1 ïamen, want zij zallen kiaderen Gods ge-n^emd worden. Zdig die verrolgia$ lijdcn | om de rechtraardigheid, want bun bthoort ? het rijk der hemelea. Zalig aijt gij, aïs men u om mijaentwege beschimpt en vervolgt I Talschelijk besehuldigt Tan allerlei kwaad. i Verheugt en Terblijdt u, omdat uw loon in * den hemel OTervloedig is. » ! Na aldus deelgenomen te hebben aan de t Treugde der ZegenTierende Kerk eu na zich * aan hare heldhaftige deugden gespiegeld te hebben, wendt zich de Strijdende Kerk I ook in vertrouwen lot hare gekroondi S hemelzuster, met de hoop door baar be-| schermd en gesteuad te worden ; zoo bidl l zij in het Openingsgebed der Mis : « Al> f machtige, eeuwige God, die ons de ver- Idiensten Tan al uwe Heiligen door éént gemeenschappelijke plechtigheid laat fie' s ren : wij smeeken, dat Gij ons den over 5 vloed livrer barmhartigheid, waaraaar w« i Terlangen, door de voorspraak van zoove- ilen vrilt verleenen. » Ea ia het dankgebed Ea de Communie smeekt zij : « Geef, Heer, aan de gelooTÎge I' Tolkeren, zich steeds over de vereerieg aller Heiligea te verheugea : ea door hun ne voortdurende voorspraak beschemd t« | worden. » Dom Franco de Wyels. i VAN EN VOOR ONZE SOLDATES } Soldaten-verloven bij Belgische boeren ia Frankrijk Veel uitgeffeken Belgische boeren, ia ! Frankrijk, verlangea haa hart uit om Bel* ' gische verlofgangers te hebben, ten einde een handje toe te steken op 'i lànd, IVeel Belgische soldateu vragen niet be-ter dan vaa dienste te kunnea zijn op hua ? verlof, maar mea moet wetea waar zich te f wenden om ia regel te zijn. I Welnu, de soldaten die niet weten waar S gaan om hun verlof door te brengen,hoeven • maar te gchrijven naar: Baron Gilles de Pelichy, dienst van het landbouwhandwerk 4, Place Frédéric Sauvage Ste Adresse, die h«n de noodige inlichtingen zal bezorgec en de plaats bij een Belgischen boer in Frankrijk zal aan de hand doen waar ze hun verlof zullen kunnen doorbreiigen. « Mechelen aan 't Front » Aangeûen de talrijke vragen die ons]toe-'• komen om dit nuttig bladje voort uit te ] geven, hebben we besloten Yoldoening t« ! geren aau onze Mechelsche vrienden. Maai op twee conditiën. i) Dat allen zoo rap mogelijk ons hui nieuw adres opienden. a) Nieuws aanbrengen ten einde het in ; teressant te maken. Wij nemen geene bijdragen in geld aai e tenzij v»iv,officieren Is Lambrtchit, Aalm. D 9. Op Verlof to Parijs JongeDS, wanneer gij op verlof gaat eu s mor^ens te Parijs aaalandt,gaat daa ont-bijtea in het Rcod Kru's vaa de Noordsta* tie. Daar wordt gij kosteloos gediend lijk I priesen. En wanneer gij dan heengaat, I groet dan met bloaten hoofde die edeb vrouwen, die zfèn doodloopen voor u et die uit hun eigen beura, jaarlijks elk dui zead frank betalen otn de eer te hebban 1 tedienen. En te midden van dea gruwe oazer XXste eeuw, bewonderd dan dai voorbeeld Tan Christus' naastenliefde waar tos de godsdienst uwer vaderea ia staat is 1 Hat Amerik&ansch loger op 't front Esn eerste contingent Amerikaansch< troepen heeft zijn plaata ingenomen ep ' Westelijk front. Het zal wel nuttig wezer ter dezer gelegenheid de satnenstelling vat het Amerikaansch leger mee te deelen, zoo als het door de . Amerikanen is, opgegevei ge worden. Ittder Amerikaansch àIeger zal drie leger korpsen tellen, leder legsrkorps felt 2; duizend man, bestaande in 16 duizend mai ToetTolk, 5ooo kaaonniers, 1600 genieman nen, 800 mitraljeurs, 2000 autovoerders ei ziekendieners. Elk régiment bestaat uit : io3 officierei en 365a man verdeeld in 3 bataljona van L compagnies. Ieder compagnie telt a5o man, verdeeh in vier pelotons. Ieder peloton bezit een sectie bombardeur en grenadenwerpers ten getalle van 22 ma! en veertien zelf^erkende geweren. Ieder regiment zal ook een compagnie mitraljeurs bezitten ten getalle van 172 mai met 16 mitraljeuzen. Bij ifder regiment zal een bijzonder de tachement gas- en vlammenwerpers gevoeg< worden. j Ieder legerkorps zal beschikken over eei bijzonder regiment mijnengravers, een re giment wàter-bevoorraders, een re^imen , " opbouwers ", drie compagnies stielman nen, een bataljon lastmannen, een bataljoi landmeters, een detachemeut onderhouder; der wegenis, tien compagnies van 3i auto wageng en vijf compagnies van elk 61 ge woee autos Bij dit ailes komt dan nog voor 't legei zelf in zifa geheel een heel leger bruggeleg gers, boschuitroeiers en spoorwegmannen. Voor de soldaten Muziekliethébbers Isverschenen « Mijn Vlaanderen, HoeIan§ nog « woorden van G. Hodisier, nauziel van Mortogy. Een liedje dat zonder twijfel succès za beleven. 't kost o.5o fr. en is te verkrijgei in " De Belgische Boekhandel " Anker dreef, De Panne. ' ! UIT DEN ZAK Aan het belgisch postwezen De weinige Belgen die nog in onbeze België verblijven, schijnen verlaten en ver geten van hunne heeren uit Le Havre. Hier hebben we nog een staalke. Uit Frankrijk kan men international 1 postmandaten naar onbeiet België doei geworden, terwijl men van hier geene in ternationale mandatea verzendt 1 Is het om den hoogen koers van 't Fransc! 1 geld, dit ware gemakkelijk verholpen me ti vragen dat men het bedrag dezer inter nationale mandaten in fraasch geld zou beta len. Nu is men verplicht zich te wenden naa 't een of an der postbureel ia Frankrijk, ei ' das moeilijkhedea voor vrijgeleide, een dagreis, en dan in 't algemeen nog ern •' rutteliugeof rensinage" van de bediendi die daardoor haar werk ziet vermeerderenl. Het Offensief in de Vlaanders Belgische Mennisp ia ea om Wôumea Nieuwe Engelsche Aanval Groot Hkw. 3o Oktober 20 uur. — Wij pleegdeu ritten in de duit*che ste'liogen om , Woumen en brachten a3 krijgsge a genen op alsmede een aanzienlijken buit. Verschil-lende Duitschers werden gedurende deze verrichtingeu gedood. De stellingen waren heel om^ewoeld. De duitsche tegenwerking was heel zwak. Een duitsche poging tegen een onzer klei-ne posten Z. Diksmuid* werd verijdeld. Heden heeft on*» artillerie haar vernieti» gîngswerk der duitsche stellingen voortge-zet-LONDEN 3o OVt 20 uur. — Wij hebben dezen morgfen om 5 l\o aange^allen N. den spoorweg Yoer-Roeselare. De eerste ver-slagen geven een bevredigenden vooruit- g»ng* ;FRANSCH FRONT PARIJS 3o Okt. i5 uur. —- N. de Aisne groota artillerie bedrijvijrheid in de sectors van Chavignon en Filain. De patroeljen , werkten *oowat overal en duitsche verken-nmgen om Cerny werden affeslaisren. De artillerie-sfrijd op den rechter Maas-? oever blijft ongewoon bardnekkîg aandu- iren. Wij veroverden nog enkele gedeelten loopgrachten op den kam van Gaurières. ! Engelsche ritten in Vïaanderen Gister hebben de Engelsche vb'egers de vliegpleinen van Ingelmunster, St-Denys-Westrem, de staties van Gortemarck, Lich-tervelde en Stalhillebrugge gebombardeerd. Michaêlis afgetreden Duitschland kent ook zijn krisis. Michaë-lis, de rijkskanselier trekt er van onder. I1 De Keizer heeft het ontslagr aanvaard en graaf de Hertling, voorzitter v»n der beier-schen Sfaatsraad, bet kanselierschsp aange-boden. Graaf de Hertling is een centrumlid. De Italiaansche aftocht. I Rome 2g Oktober. De a rekkende be-wefiog door den staf voorg chrevtn ver-loopt normaal. De troepen die als opdracht gekregen hebben den vijand sgen te hou-den vooraleer hij de vlakte inrukt, doen hnn pliebt. Vaa een anderea kant wordt gemeld dat de Bondgenooten, met mannen en kanon-nen Italie ter hulp snellen. Te Rome is ailes kalm. PARIJS meidt : Groote artillerie-bedrij-vigheid in de streek van Braye en Laonnaii ea Hurtebise. Wij pleegden een handslag die den vijand gevoelige vçrliezen berok-kende en namen 20 krijgsgeTangenen. In den nacht vaa 29 dezer werden Kalei en Duinkerke door duitsche vliegers ge-' bombardeerd. Geea siachtoffers. Onze vlie^ers wierpen 2000 kilos bommen op de staties van Lichtervelde en Gits. ! LONDEN meldt : De aanTal Tan dezen t morgea beleefde een ^gunstig verloop tu«-. schen den spoorweg Yper-Roeselaere en 0. Poelcapelle. Spijts OTergroote moeilijkheden k hebben wij Passchendaele bereikt. t Op de helling Tan de heuvelen wordt bloe-. dig gestreden. Links van ons aaavalsfront namen we een linie Tersterkte hofsteden ia. Overal deden we merkelijken vooruit-. SaBf- Onze vliegers wierpen 100 bommen op , de staties en dépôts van Roeselare en om-| liggende. Twaalf onzer vliegers hebben de fabrie-! ken van Sarrebruck (Duitschland) gebombardeerd. à ISie Toe^tand Du Afiotli 1er IMaii. S ; | Men vraagt allerwegen : Maar wat ge-I benrt er toch in Italië, we hoorea er zoo-I veel over vertellen, maar we krijgen er niets Ivan te lezen ; dat if berreemdcnd. We zijn drie jaar in oorIog,en na een te-genslag als deze Tan Rusland onderstaan te \ hebben, kunnen we wel over andere tegen- Îslagen praten, zoader daarom den moed in de schoenen te laten zinken. Men herinnert zich nog dat het Itsliaansch leger over 'n nigaud of twee een groot offensief begon, van aan Goritzia tôt aan Zec, om den weg te banen naar Trieste, de groolste haven van Oostenrijk. Dit offensief scheen te zullea gelukken en hadde gelukf, indien Rusland zija man had ge-staao Maar Rusland deed aiets ea Daitsch-land en Oostenrijk kendea het Italiaansch offensief stuiten met de troepen die zij in allerbaksî uit 't Oostenrijksch front licht ten. Duitschers en Oo3t«nrijkers lieten het hier niet bij. Ze wildeu een slag slaan. Men was algemeen Tan gevoelen dat zij dien siag rouden plaatsen tegen Ruslaid zelf, maar vutn moesi a?gauw deze meening laten varen Wal zou het Duitschland en Oostenrijk gebaat hebben verder Rusland in te dringen ? De ooriog zou er door niet gewonnen zijn en 't zou voor Duitschland de verplichtiag meegebracht l^bbea (groote trcepenmachten op het Oostelijk front te mobiliseeren. De slag moest geslegen worden op het Westelijk of op 't Italiaansch front, Op 't Westelijk front was het onmoge-lijk, gezien de gebeurtenissen die er plaats hadden. Bleef dus Italië. De Daitschers I wetea zoowel ail wi^ ook dat het buiten-gerecht stellen van Italië, de nederlaag zou zijn voor de B >nd?enooten. la stilte werd het offeasief tegen Italië beraand. Mackensea zou de leidiag itemen. En 't offensief zou geleverd worden op het J zelfde front dat de Italiaaen voor 't hunne l gekozen hadden. I la dit front was er een flauwe plaats ni. ! N. Goritzia. Daar hadden de Italianen niet % vooruit kunnen rukken en de Oostenrijkeri Ibeheerschten de valleien van waaruit een optocht mogeiijk was. Konden ze daar doorbreken, dan was heel het Ilaliaansch front dat zich van Goritzia tôt aan zee uit-strekt, verplicht achteruit te plooien om de omsingeling te beletten. Oostenrijk en Duitschland lichten uit het Oostelijk front al de divisies die ze nood-zakelijk achtten tôt eea wefgelukken. Een enorm getal kanonnen werden opgesteld. De voorbereiding duurde een groote raaand en toen was men overtuigd dat negen duitsche en twintig Oostearijksche divisies voor den aanval gereed stonden om Tolmiao. In al-lerhaast werdea van onzentwege de ver-weerschikkingen genomen maar 't was te laat. Na een artillerie voorbereiding die tien tien dagen duurde en die de artillerievoor-bereiding der Vlaanders ver overtrof toog den vijand ten aaaval. De Italianen boden een waahopigen tege&st&nd, maar konden ' 't niet volhoudea.Na twee dagea strijdsloe-gen Duitschers en Oostenrijkers drie bres-sen in 't Italiaansch iront en dreren het Italiaansch leger op de grens terug. De Italianen moesten de hoogvlakte van Baiszisa ontruimen. Hun front was ia vollen af-tooht. De duitsche en Oostearijksche legers OTerschreden de grens en drongen in de riehting Tan Cinadale door (dat thans wel

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Belgische standaard gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in De Panne von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume