De dageraad: Belgisch weekblad, voorloopig te Londen

1708 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 05 Oktober. De dageraad: Belgisch weekblad, voorloopig te Londen. Konsultiert 19 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/m901z4339c/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

1«te jaargang - Nr 17 - 1 PENNY Registered at the G. P. 0. as a Newspaper Zaterdag, 5 October 1918 DE DAGERAAD RFLOISCH WFFKBLAD. VOORLOOPIG TE LONDEN AANKONDIGINQEN Per regel ... 1 sh. Groote volgens overeenkomst BEHEER EN OPSTELRAAD : 28, VICTORIA STREET, S.W.1 T«lofnnn ■ Vlr.tftrifl 7HQQ itb;U*ABONNEMENTEN Een jaar . 6 sh. Buitenland [10 sh Zes maanden 3/6 „ 6 sh. Drie maanden 2/6 „ 4/6 Antwoorden van den Heer Minister Van der Velde on de vrasren van s,De Daeeraad" (Vlaamsche tekst van het artikel, verleden week in de Fransche taal verschenen.) We zijn den Heer Minister Van der Velde dankbaar, omdat hij geantwoord heeft op de 3 vragen, hem gesteld in De Dageraad van 21 September. Deze antwoorden bewijzen hoe weinig waarde, moet gegeven worden aan de aanvallen op ons blad, van wege eenige rad-draaiers van het achterplan, die bralden en ons verwijtingen toewierpen, waaronder ver-kochten, uitbuiters van den oorlog, enz., de liefe'lijkste waren. Wij heben bîj verschillende gelegenheden, en namelijk in den loop van ons polemiek met de Brouckère, ons spijt uitgedrukt nooit een klaar en duidelijk antwoord, ontdaan van aile voorbedachtelijke achterhouding, te bekomen. De antwoorden van den Heer Minister, op de meeting der Werklieden Partij, zijn weder-om ailes behalve klaar. Onze lezers zullen er over oordeelen. EERSTE VRAAG 1. De Belgen zijn 't allen eens, ont van Duitschland te eischen totale herstelling, vol-ledige schadevergoeding en STRAF voor de misdaden, in Belgie bedreven. De Heer Minister heeft eens verklaard, dat er van BE-STRAFFINGSMAATREGELEN geen spraak kan wezen. Is hij nog altoos van die meening? Antwoord van den Heer Minister : " Zooals ik reeds zegde : geen bestraffing, maar wel schadevergoeding en totale herstel-! ling. Straf? Tegen wie? En hoe? Zullen wij Keulen vernielen? Vrouwen verkrachten? Menschen vermoorden ? " Wie zou dienen gestraft te worden? Als men den Keizer ophangt, zal ik er mij niet te-I gen verzetten!" * * * Dat is het ontwoord van Heer Van der Velde, doctor in de rechten, volksvertegenwoor-diger en minister. Heer Van der Velde zetelt tusschen de wetgevers. Hij doet mede aan de verwerking der wetten. Volgens zijn systeem, dat wij zoo vrij zijn " naïef " te noemen, zou de straf van een misdadiger alleen berusten op de wet der wedervergelding. De monsterachtigste misdaden zouden onge-straft moeten blijven, juist om wille hunner monsterachtigheid. De bloedbaden van Visé, Andenne, Dînant, Leuven? Ongestraft ! De diefstallen, verkrachtingen, de wegvoe-ringen onzer arme Belgische werklieden... ongestraft ! Schadevergoeding en herstelling zijn vol-doende voor Heer Van der Velde. Indien de Toekomststaat, door de Interna-tionalisten gedroomd, aldus het recht verstaat, indien volgens hun oordeel de misdaden van moord, verkrachting, diefstal gewapender-hand, roof en plundering niet kunnen gestraft worden, omdat — volgens de thesis van den Heer Van der Velde — " men de rechters tcoh niet kan verplichten tôt moorden, verkrachten, stelen, wegvoeren en plunderen " —- dan zal het er lief uitzien in den internationalisti-schen Staat der Toekomst! Wij gelooven niet, dat een dergelijk programma veel bijval zou hebben in de landen, door de Hunnen ver-woest ! Er is een strafwetboek, Heer Minister, en zelfs een burgerlijk wetboek, die de wetboe-j ken zijn der eerlijke lieden. Niettegenstaande uw schoon redenaarstallent en uw innemende stem, die dit tallent nog aanlokkender maakt, zult gij er niet in gelukken één der beschul-digden te doen vrijspreken. Uw thesis is ge-vaiarlijk in dezem zin, dat het volk — geen gevaar voor straf voorziende — door zijn ge-wettigde wensch, ja gewettigde wensch tôt wraak gedreven, zich zou overleveren aan wedervergelding, iets wat reeds in verschoide-ne verbonden landen aan de dagorde staat. De misdaad niet straffen, dat is wel een nieu. we opvatting van Recht en Rechtvaardigheid, waarvoor millioenen menschen strijden en sterven ! * * * TWEEDE VRAAG Is Z. Exc. nog altoos geneigd de Duitsche socialistische partij te aanzien als deelmakend van de " Internationale " en raadt Z. Exc. de Belgische socialisten de " genossen " na den oorlog de hand te drukken? Antwoord van den Heer Minister : " De Duitsche socialistische meerderheid terug in de Internationale opnemen ? Gisteren werd reeds gezegd : zoolang in die groep de huidige gedachten heerschen : neen ! Na den oorlog? Ik ben er van overtuigd, dat de diplomaten en de kooplieden van Antwer-pen ons wel vôôr zullen zijn in het hand-drukken."• • • Wij overdreven niet, toen wij hooger schre-ven, dat de klaarte der antwoorden niet ver- blindend is. Wat " de gedachten der huidige groepeeringen " zijn, weten wij niet. Maar wat wij weten is, dat geen steen op den ande-ren zou blijven van uw " Vol'kshuizen ", indien na den oorlog de Duitsche socialisten er in ontvangen werden. Hoe ongelukkig is uw toespeling op de kooplieden van Antwerpen. Uw toehoorders van de meeting, de brave werklieden, die beter vaderfanders zijn dan gij wel onderstelt, gaan dus vernemen — niet zonder pijnlijke verras-sing — dat de minachting, die gij koestert voor de kooplieden van Antwerpen u niet belet heeft — niettegenstaande de algemeene protes-tatie der Antwerpenaars — te benoemen en te behouden, als Bestuurder van het Ministerie van Intendantie, EEN KOOPMAN VAN ANTWERPEN, VAN DUITSCHEN OOR-SPRONG, ECHTGENOOT EENER DUITSCHE VROUW, SCHOONBROER VAN EEN DUITSCH OFFICIER, thans aanwe-zig in bezet Belgie, waar hij de leden der Bel. gische werklieden partij behulpzaam is bij het opstijgen in den trein, die hen moet voeren naar de Duitsche gevangenissen ! Mogelijk, toen gij spraakt van Antwerp-scheI koopliedenA die u zullen vôôr zijn in verbroedering met de Duitschers, dacht gij aan uw voortreffelijkn medewerker... * • # DERDE VRAAG Is Z. Exc. van oordeel, dat Belgie na der oorlog, zijn toestand moet hernemen van on-zijdigen Staat, onder waarborg van mogend-heden, Duitschlnd inbegrepen ? Meent Z. Exc. niet, dat Duitschland de eenige mogendheia ware, die voordeel zou trekken uit zulken toe. stand? - Antwoord van den Heer Minister : " Belgie moet na den oorlog volkomen vri; zijn om over zijn lot te beschikken. Als er eer waarborger moet zijn, dan zal dit de Volke-renbond wezen. » * * Mogen wij besluiten uit dit antwoord, da gij de gedachten niet deelt, vooruitgezet dooi een voorstaand en bijna-gouvernementeel per. soon, betrekkelijk de onzijdigheid die Belgw moet opgelegd worden, 't is te zeggen, komen tôt den toestand van v66r den oorlog — d< Status quo ante bellum — met de waarborg van Duitschland? De Volkerenbond (een nieuw gezichtsbe-drog!) de waarborger? Maar, Heer Minister, dat bestond v66r den oorlog. Frankrijk, En-geland, Rusland, Duitschland en Oostenrijk vormden immers een mooie groep aandeelhou. ders van dezen Volkerenbond? Gij zoudt dus den Belgen weder de bescher-ming (?) van Duitschland willen op den nelf schuiven, ten einde ons te vrijwaren tegen el-ken aanval komende... van waar? Neen, Heei Minister, laat toe, dat wij het u zeggen , wij die voor uw tallent groote bewondering koes-teren. Gij denkt in overeenstemming te zijr met de leden der Werklieden Partij, in Belgi< gebleven. Dat is niet zôô ! De nota, die on langs in de Indépendance verscheen, de not; waarin Heer Kamiel Huysmans bevestigde dat de Belgische Werklieden Partij hem eer volledige satisfecit gegeven had, was onnauw keurig. De goede trouw van de Indépendant werd verschalkt. De openbaarmaking van he dokument is nooit gebeurd en wij dagen Hee: Huysmans uit het voor te brengen. Gij wilt volstrekt de Duitsche socialistei zuiveren van medeplichtigheid in de Duitschi misdaad. De legende, die ons den oorlog voorsteld» als het werk van den Keizer, der PrUisischi Jonkers, der Duitsche officieren en van Krupp heeft uitgedaan. Deze legende had nochtan: ingang gevonden, zelfs onder Belgen, die ze ker niet allen socialisten-internationalister waren. Deze legende vindt dus geen geloof meer, ei indien zemoest voltrokken worden, zou he voldoende wezen zeker uittreksel aan te hédei uit een redevoering, uitgesproken te Hamburj door den meerderheids-socialistischen volks vertegenwoordiger Philip Scheidemann, eei der invloedrijkste " Keizerlijke socialisten " dezelfde die, naar het schijnt, in den Haaj 'n schijnheilig tikje van medelijden betooni heeft voor onze ongelukkige weggevoerden. Welnu, ziehier wat Philip Scheidemann t Hamburg gezegd heeft, over de houding, O] 4 Augustus 1914, van het Duitsche volk, vai de socialistische werklieden van Berlijn : " Als volkspartij, hoefden wij 00k (op 4 Au gustus 1914) ons af te vragen, wat het Duit sche volk dacht. Met de hand op het hart ge zegd, vroeg alsdan heel het volk niet al t doen wat mogelijk was, om ons te behoedei voor een oorlog in Daischland's binnenland' In de radikaalste omschrijvingen van Berlijn in de 4e en in de 6e omschrijvingen,was de oor logsgeestdrift toen zôô groot, dat wij gedwon gen waren aan de vergaderde werklieden t zeggen : " Wij verzoeken het u, overdrijft d geschiedenis niet ! " (Groote vroolijkheid) De " Vorwaerts ", het hooid-orgaan der Pat tij, was alsdan hoogst patriotiek." Het blijkt dus uit de beksnteni» van Schei dernann, dat de socialistische afgev-i ardigde: in den Reichstag, op 4 Augustus 1914, voor a de oorlogskredieten stemden en de schenlini van Belgie's onzijdigheid goedkeurenden, cm dat de hevigste socialistische werklieden val Berlijn (die van de 4e en van de 6e cmsehri; vingen) den oorlog wilden en hem begroettei met een geestdrift tôt overdrijving toe. • • • Gij zijt niet in éénklank met de Belgisch Werklieden Partij, zoomin met die van beze Belgie, als met haar voornaamste uitgeweke: leiders. Gij zijt 't trio : Gij, Heer Ministei Huysmans en de Brouckère, uw Kabinets overste. — Destrée, Terwagne, Hubin, Pi^ rard, Francq, deelen uwe gevoelens niet te opzichte der Duitschers. Hier volgt de meening van Destrée verschi schenen in de Indépendance, in 1916 : " De Belgische socialiste,1 zijn tôt verzoc ning bereid " — schrijft de " Sociaal Demc kraten" van Kopenhagen— woorden met va doening overgenomen door le " Foriwaertç van Berlijn, op 18 Februar > 1916. " Wij hadden gcschrevet- — zegt dit daf blad — dat de Fransche en Belgische sociali' ten de Duitsche Kamerade niet wilden on, moeten, zoolang de Duitsc 1ers op Fransc grondgebied zouden zijn. H lysmans deelt on mede, dat dit onnauwkeiif ; is, voor wat d Belgen aangaat. Dat doei ■ wfwrliik -0enm gen en wij drukken nog eens de hoop uit. do 00k de Fransche socialisten er weldra zullen i toestemmen de hand te aanvaarien, die hu toegereikt wordt door de Duitsche zusterpai U].' " — Wat beteekent al dien reeds lang in ot bruik zijnden onzin. Ik ken geen Duitsche kc meraden of broeders meer ! Ik zal hun han niet aanvaarden; daarop kleeft te veel bloe van al die arbeiders uit onze nijverheidsstn ken, die te goedgunstig geloofd hebben in i macht en aan de rechtzinnigheid van de se ciaal-demokratie. Ik zal geen verdrag met he maken, want zij hebben laten zeggen, dat d verdragen slechts papierenvodjes waren en de 1 men de verdragen kan verkrachten, wannet 't belang het vergt. " Daarin zal ik niet toestemmen, noch ni noch later Maar thans, 't is te zeggen gedi rende den tijd, dat de Belgische werkliede gdwongen zijn, door een schrikbewind zondt voorgaande, de eischen der Duitsche overwe digers uit te voeren, en zoo lang ons groni gebied bezet is, schijnt het mij geheel onaat nemelijk — en ik zal bij die meening blijve — met den overweldiger te redetwisten, zelj onder socialistisch masker. Waarvoor redetwisten? Een verzoening 0 welken grond? Hebben wij vôôr den oorlog ie 1 aan Duitschland gevraagd? Hebben wij ti dens den oorlog iets anders gevraagd dan om onafhankelijkheid en onze vrijheid en de he; stelling van het onrechtvaardig euvel, dat or werd aangedaan? Welke toenadering kan me zich voorstellen aangaande deze kwesties? " En als het gaat om uitgebreider plannei indien er gehoopt wordt Belgie te gebruike om geniepig de Duitsche vrede te doen doo-gaan, dan kunnen wij aan de vredes-gezai ten alleen antwoorden wat wij geantwoot hebben aan de soldaten : " Gij zult er nit door gaan ! On ne passe pas ! " " Huysmans denkt er anders over. 't Z zôô ! Dat is zijn zaak. Hij heeft zeker ht recht een andere meening te hebben als c mijne. Maar zoo min als ik, HEEFT H1 HET RECHT TE SPREKEN IN NAAI DER BELGISCHE SOCIALISTEN. Hij i zooals ik, één Belgisch socialist, meer nie Wanneer de tijd komt, dat onze onge'uhkit Partij, nu verdrukt en verspreid, haar rege matige beraadslagingen zal kunnen hem men, zal men degenen, die bereid ziiri n-it c Duitschers te onderhandelen, op de vinge, , kunnen tellen. I "In afwachting dacht ik het noodig de'. 1 eenige regelen te schrijven, ten einde de duI belzinnigheid te doen verdwijnen ". ; Jules Destrée. 5 * * # 1 Het is ten onrechte, dat men ons verwi het socialisme aan te randen. Na de smart lijke beproevingen, die onze bevolking ve duurd heeft, is ieder in het buitenland t' al koord, dat er in de mate der rechtvaardighei » voldoening moet gegeven worden, niet allee 1 aan de socialisten, maar 00k aan andere Bt > gische groepeeringen. Want aile Belgen z: geen socialisten ! .Maar om zijn rechten a Belg op te eischen, is het volstrekt noodzak 1 lijk het Belgisch vaderland in 't hart te dp I gen v66r de Internationale, met of zonder c , Duitschers. Gij hadt een groot roi te vervullen, Hee Minister. Door uw tallent, door den overwi genden invloed die gij uitoefent op de mass< kont gij den klassenstrijd tôt later doen ve; schuiven ; gij kont al de krachtdadigheid de arbeiders op één punt samengetrokken hel f ben ; al hun gedachten gericht hebben naar d e opbeuring van ons land, en dat met dezelfd opwelling van geestdrift, waarmede zij zicl op 4 Augustus 1914, rond den Koning schaai den, om het gemeen vadererf te verdediger t „,:ii. : j„*. ■ : • ,1 „ i i- drukken, bezoedeld met het bloed hunner Bel-e gische broeders? Wij zijn politieke tegenstrevers ; maar twij-r fel er niet aan, dat wij met geluk den Van der Velde van vroeger zouden willen zien te-, rug komen aan het hoofd zijner troepen, hoog het hoofd, het geweten rein van aile verden-r king van vaderlandslievende verlamming. Welk recht hebben de Duitsche socialisten e op uw dankbaarheid, opdat gij hen beschermt e met uw geeag, opdat gij voor hen uw schitte-1, rende politieke loopbaan en de eenheid uwer partij opofïert? ■ Flor. turton. » y aai wjlii vviil gi j y uai upmtu w ut iiaiiu | BELGISCHE ZEQEPRAAL ! - Koning: Albert aan 't hoofd onzer troepen Roeselare en Meenen in vlam ! Het is op Zaterdag 28 September dat onze l~ troepen de Duitsche stellingen van Dixmuide ^ aanvielen. Twee dagen te voren had Koning Albert eene korte maar gloedvolle dagorde uitge-8 vaardigd. Zij luidde : n " Soldaten, e " Gij gaat een krachtigen aanval doen op ,t de vijandelijke stellingen. ■r " Aan de zijde van uw heldhaftige Britsche en Fransche kameraden komt het u toe den i, overweldiger terug te dringen, die uwe broe-1. deren sedert vier jaren verdrukt. u " De ure is beslissend. r " Overal deinst Duitschland. f. " Soldaten, [. " Toont u de heilige zaak van onze onaf-i_ hankelijkheid waardig, waardig onzer overle-n veringen en ons ras. 's " Vooruit voor het Recht, voor de Vrijheid. voor roemvol en onsterfelijk Belgie." p (Get.) ALBERT." s Zoolang reeds hadden onze mannen er na 1- getracht om uit hun loopgrachten te " jum-e pen " en den Duitsch te lijve te gaan, dat het niet hoeft gezegd met welke geestdrift het sig-naal van " Vooruit " onthaald werd. n Om half drij in den morgend begon de artillerie voorbereiding.Het was een indrukkend t. schouwspel. Het gansche horizont gloeide van w het onafgebroken geschut onzer kanonnen. Van Duitsche zijde wordt het alarm gegeven bij middel van groene en roode lichtpijkn. à Tegen zes uren, bij de eerste schemeringen 't van de dageraad werd het commando gelost : " Vooruit! " Het weder is ons niet gunstig. 1j De orkaan die hier in Londen Zaterdag nacht 't en Zondag woedde, heerschte 00k aan het 'e front. Tôt boven de henkels in het slijk, ilrui-J pend nat, den wind vlak in 't aangezicht ! ►I Maar, jandorie, toch vooruit. ?» Ten twaalven wordt het^getal bekend ge-t- maakt der eerste groepen krijgsgevangenen . 'e 2.000! Dewijl 00k onze gekwetsten met veel orde en zonder wachten verzorgd worden, 2- kruisen heelder kolommen Duitsche krijgs-'e gevangenen den weg, wat bijbrengt tôt het "s ondersteunen van het moraal onzer dapperen. Op zekere punten moeten deze laatste .veer-•e houden worden om het programma van den dag na te leven. De weerstand der Duitschers groeit aan en het wedter is een echt hondenwêer. Na de Yser overgetrokken te hebben (en jt zuiden van Dixmuide, valt ons voetvolk het e- dorpje Woumen aan ; een gansche batterij r- obusiers van 150 m/m. met officieren, onder-c~ officieren, soldaten en materieel wordt ge-kaapt.;n Dit gebeurt aliemaal in echte moerassen, in poelen en obusholten, die het iand in een ln echte modderchaos herschapen hebben. 's De eerste dag reeds had ons heldhaftig le-e" g®1"» geleid door onzen Koning, 6.000 krijgs gevangenen binnen en 100 kanonnen geno-men. De vooruitgang was van ongeveer 15 ki-lometers (Antwerpen tôt Lier), Rousselaere in 't zicht en het bosch van Houthulst omsin-geld langs noord en zuid. Zondag en Maandag werd het succès onzer troepen, geholpen door het Britsche leger onder commando van generaal Plumer, voortge-zet, De Belgen namen Zarren, Terest, Staden-berg, Westroosebeke en Moorslede. De vijand spaneie al zijn krachten in, om de hoogten Messines-Wytschaete te behouden, maar te vergeefs. De twee eerste dagen gaven ons 9.000 krijgsgevangenen, en aan de Britten 3.600. Verscheidene monsterstukken van 240 m/m en 280 m/m vielen in onze handen. Dait het gevecht allerhevigst was bewijst het vollgende telegram van Havas : " De weerstand van den vijand is geduren-de de laatste uren steeds heviger geworden. De Belgen alléén hebben op hun front vier versterkende divisies kunnen herkennen, tusschen dewelke hét iooste regiment voetvolk, dat in 1914 Dinant verwoestte en plunderde. In Dixmuide kwamen Belgen en Duitschers handgemeen in het gemeentehuis. De stad werd ingenomen bij een omsingelende bewe-ging onzer troepen. Al de Duitsche kanonnen in het bosch van Houthulst, 300 in geta.1, werden door de Belgen huit gemaakt. Aan de stippen tusschen de glorierijkste daden van het Belgische leger, is het inne-men van het kasteel van Blanckaert. De eerste dag, werden al de officieren van de compagnie die het kasteel bestormde gedood. De Belgische artillerie toonde zich waardig van de infanterie en op Maandag 30 September, toen het geschut der Duitschers toenam, werti door onze artillerie op flinke en afdoen-de wijze geantwoord. Een Belgische batterij onder andere, kwam z6ô snel vooruit, dat op de hoogte gekomen van een heuvel, zij slechts van 400 meters eener Duitsche batterij verwij-derd was. Toen begon een episch tweegevecht waarin de Belgen zegevierden." » # * Op Woensdag namiddag waren onze troepen op eenige kilometers van Rousselaere. Wij beheerschen met ons vuur de heele streek en de ijzerweglijn Oostende-Thourout-Rousse-laere-Cambrai, die gebezigd werd voor het vervoer der benooeiigheden voor het Duitsche front. Aan de rechterzijde van het slagveld drei-gen nu de Britten Meenen, terwijl zij in het centrum op Rousselaere trekken. BEIDE STEDEN ZIJN DOOR DE DUITSCHERS IN VLAM GEZET ! Britsche monitoren bombardeeren de kruis-punten en de cantonnementen der Duitschers met hun verdragend geschut. De Engelsche en Fransche bladen eischen 66k dat stad voor stad zou aansprakelijk gemaakt worden.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De dageraad: Belgisch weekblad, voorloopig te Londen gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Londen von 1918 bis 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume