De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest

2115 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 01 Oktober. De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest. Konsultiert 29 Mai 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/m32n58d69h/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

NUMMER 1. TOEGELATEN DOOR DE MILITAIRE OVERHE1D. OKTOBER 1917. De Diestenaar MAANDBLAI) DE H SOEDATEN VAIN HE1 KAJNTOiN DIESI Voor al wat «De Diestenaar» aangaat wende men zich tôt den Aalmoezenier G. Van Nerom, 1). 264, B. L. Ons doel. Beste Vrienden, Wekomen wat laat, niet waar? Docli « be-ter laat dan nooil » zegt hel spreekwoord en daarom hel)ben we ons ingespannen om aan de soldalen van 't kanton Diest ook hun gazetje te bezorgen. Wat wil de « Diestenaar » zijn ? Een gazetje dat het nieuws uit de geliefde streèk verzamelt en aan allen mededeelt. Sommige gelukkigaards krijgen dikwijls nieuws ; andere — sukkelaars krijgen weinig of niets. En 't is toch zoo troostrijk iets uit zijn stad of zijn dorp te vernemen ! Daarom willen we ook die « sukkelaars » plezier doen. Alzoo zijn we overtuigd, mede te werken om den geestestoestand van onze soldalen lioog te houden ; hetgeen na meer dan drie jaren oorlog, drie jaren verwijdering van al onze geliefden, iedereen deugd aan 't herte zal doen. De Diestenaar hadde ook willen de adressen meêdeelen van al de soldaten van 't kanton ; alzoo konden vele jongens malkander terug-vinden. Doch dit is door de overheid verboden. Zelfs is het verboden eender welke lijst van soldaten meè te deelen. Dit spijt ons - maar we moeten ons onderwerpen. Nu en dan wil de « Diestenaar » zijne vrienden eenen goeden wenk, eenen goeden raad geven. Goede raad is gond waard. En daar vader, moeder of de vrouw zoo verre van hier zijn en hunne vermaning niet weer kunnen doen hooren, wel dan zal de « Diestenaar » ze nu en dan eens vervangen. Ge ziet, beste vrienden, ons doel is : nuttig en aangenaam zijn. Belangwekkend ? Zal het gazetje belangwekkend zijn? Dit hangt veel af van onze lezers zelf. Indien iedereen het nieuws dat hij verneemt, mededeelt, ja dan zal ons bladje intéressant zijn. Doch peinst nu niet, Jef van Wannes of Polie Tatjes zullen het wel mededeelen. Neen, neen, als ge iets verneemt, seffens naar pen en papier gegrepen en het opgestuurd. 't Papier is wel wat opgeslagen, de soldij is wel niet groot, doch daar niet achter gezien. Onze leuze weze: allen voor een en een voor allen. "Medewerking. Tussehen het groot getal soldaten van het kanton Diest zijn er zeker velen die bekwaam zijn een artikel voor ons g'azelje te schrijven. We doen een oproep tôt den goeden wil van allen. Ailes moet niet uiLsluitend over Diest handelen: Scherpenheuvel, Schaffen en de andere dorpen mogen ook hunnen zeg hebben. We hopen vele medewerkers te vinden om 't bladje het belangwekkendst mogelijk temaken. Zonder twijfel zal die oproep goed beantwoord worden. Tussehen al de gemeenten welke ons. kanton uitmaken ligt toch « ons » dorpje ons het kortst bij 't herte en eene vertelling van hetgeen er vroeger geschied is of eene herin-nering van vroegere feesten of plechtigheden zal immer met veel belang gelezen worden. Dat degene die kunnen ons dus helpen. 't Is voor onze jongens! Ze verdienen toch zoozeer dat men hun plezier doet ! Handen dus uit de mouwen, talentvolle lezers, en dat ieder zijn steentje bijbrenge om van « De Diestenaar » eendegelijk frontblad te maken. Dit is de wensch van Hollegriet. Van ailes wat. Dank. — We betuigen onzen gemeenden dank aan al degenen die ons hebben geholpen om adressen te verzamelen onzer soldaten van 't kanton. Dat iedereen ons helpe om de ach-terblijvers te vinden, want er moeten er nog velen zijn. Zes honderd exemplaren. — Ons gazetje wordt om te beginnen op 600 nummers ge-trokken. Eenige nummers zullen overschieten en blijven ter beschikking der nieuwe toetre-ders, indien zij zulks verlangen. Niet naar Holland. Frontblaadjfes mogen niet meer naar onzijdige landen gestuurd worden ; bijgevolg is het ons verboden De Diestenaar naar onze geinterneerden te sturen in Zwitserland of Holland.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest gehört zu der Kategorie Frontbladen, veröffentlicht in Sainte-Adresse von 1916 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume