De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest

2272 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 01 Oktober. De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest. Konsultiert 16 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/1g0ht2hq9t/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

NUMMER 1. TOEGELATEN DOOR DE MILITAIRE OVERHEID. OKTOBER 1917. De Diestenaar MAANDBLAD DER SOLDATEN VAN HET KANTON DIEST Voor al wat «J)e Diestenaar» aangaat wende men zich tôt den Aalmoezenier (1 Vax Nerom, IX 264, 15. L. Ons doel. Beste Vrienden, We ko men. wat laat, niet waar? Doch « be-ter laat dan nooil » zegt het spreekwoord en daarom hebben we ons ingespannen om aan de soldaten van 't kanton Diest ook lum gazetje le bezorgen. Wat wil de « Diestenaar » zijn ? Een gazetje dat bel nieuws uit de eeliefde streek verzamelt en aan allen mededeelt. Sommige gelukkigaards krijgen dikwijls nieuws ; andere — sukkelaars - krijgen weinig of niels. En 't is Loch zoo troostrijk iets uit zijn stad of zijn dorp te vernemen ! Daarom willen we ook die « sukkelaars » plezier doen. Alzoo zijn we overtuigd, mede te werken om den'geestestoestand van onze soldaten hoog te houden ; hetgeen na meer dan drie jaren oorlog, drie jaren verwijdering van al onze geliefden, iedereen deugd aan 't herte zal doen. De Diestenaar hadde ook willen de adressen meèdeelen van al de soldaten van 't kanton; alzoo konden vele jongens malkander terug-vinden. Doch dit is door de overbeid verboden. Zelfs is bet verboden eender wèlke lijst van soldaten meè te deelen. Dit spijt ons — maar we moeten ons onderwerpen. Nu en dan wil de « Diestenaar » zijne vrienden eenen goeden wenk, eenen goeden raad geven. Goede râad is goud waard. Eif daar vader, moeder of de vrouw zoo verre van hier zijn en hunne vermaning niet weer kunnen doen hooren, wel dan zal de « Diestenaar » ze nu en dan eens vervangen. Ge ziet, beste vrienden, ons doel is : nuttig en aangenaam zijn. Belangwekkend ? Zal bet gazetje belangwekkend zijn? Dit hangt veel af van onze l'ezers zelf. Indien iedereen bet nieuws dat bij -verneemt, mededeelt, ja dan zal ons bladje intéressant zijn. Doch peinst nu niet, Jef van Wannes of Polie Tatjes zullen bet wel mededeelen. Neen, neen, als ge iets verneemt, seffens naar peu en papier gegrepen en het opgestuurd. 't Papier is wel wat opgeslagen, de soldij is wel niet groot, doch daar niet achter gezien. Onze leuze weze: allen voor een en een voor allen. "Medewerking. fussçhen bel groot getal soldaten van bet kanton Diest zijn er zeker velen die bekwaam zijn een artikel voor ons gazetje te schrijven. We doen een oproep tôt den goeden wil van allen. Ailes moet niet uitsluitend over Diest handelen: Scberpenheuvel, Schaffen en de andere dorpen mogen ook liunnen zeg hebben. We hopen vele medewerkers te vinden om 't bladje bet belangwekkendst mogelijk temaken. Zonder twijfel zal die oproep goed beantwoord worden. Tusschen al de gemeenten welke ons kanton uitmaken ligt toch « ons » dorpje ons het kortst bij 't herte en eene vertelling van hetgeen er vroeger geschied is of eene herin-nering van vroegere feesten of plechtigheden zal immer met veel belang gelezen worden, Dat degene die kunnen ons dus helpen. 't Is voor onze jongens! Ze verdienen toch zoozeer dat men hun plezier doet ! Handen dus uit de mouwen, talentvolle lezers, en dat ieder zijn steenlje bijbrenge om van « De Diestenaar » een degelijk frontblad te mâken. Dit is de wensch van Hollbgriet. Van ailes wat. Dank. — We betuigen onzen gemeenden dank aan al degenen die ons hebben geholpen om adressen te verzamelen onzer soldaten van 't kanton. Dat iedereen ons helpe om de ach-terblijvers te vinden, want er moeten er nog velen zijn. Zes honderd exemplaren. — Ons gazetje wordt om te beginnen op 600 nummers ge-trokken. Eenige nummers zullen overschieten en blijven ter beschikking der nieuwe toetre-ders, indien zij zulks verlangen. Niet naar Holland. Frontblaadjes mogen niet meer naar onzijdige landen gestuurd worden ; bijgevolg is het ons verboden De Diestenaar naar onze geinterneerden te sturen in Zwitserland of Holland.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest gehört zu der Kategorie Frontbladen, veröffentlicht in Sainte-Adresse von 1916 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume