De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor duivenmaatschappijen en liefhebbers

644 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 07 März. De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor duivenmaatschappijen en liefhebbers. Konsultiert 20 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/pn8x922h79/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Iaaruang. Nummer io Antwerpen, 7 Maart 1914. . — Eenig officieel orgaan erkend door den Stadsbond en de aangesiotene Maatschappijen. , ABON N EM ENTSPRIJS : FB 6.00 per jaar voor de M a atsch a ppij en. . 5.00 particulieren .. 8.00 het buitenland. voor Hollano Fr. 6.00 Elli abonnement îs vooraf bctaalbaar en eindigt op il December van het abonnementsjaar Afzonderlijke nummers i5 centiemen OPSTELRAAD: DE BUREELEN ZIJN CEVESTIGD TER DRUK KERTJ GEBIROEDEtfS DIELTJE^S Antwerpen Oude Vaartplaats, 62, Telephoon 510 HET BLAD VERSCHIJNT : des Zomers elken Donderdag. des Wmters elken Zaterdae Allé mededeelingen moeten franco toegekomen zijn op het buieel der Redactie ten laatste dinsdag 's morgens. M»NOSCH«IFTEN WOKOEN NI£T T E F) U GG EG E V E N Elktf inzender blijft persoonlijkverantwoordelijk voor zijn schrijveu m ons blac AANKON DIGINGEN 4. die bestendig moeten verschijnen, prijs bij overeenkomst Elke aankondiging eener verkooping van duiven kost Fr. 3 00. Eene bedanking kost 50 centiemen voor de niet geabonneerde. Korte verslagen van oplatingen, tentoonstellingen, uitslagen, enz., worden voor de geabonneerde maa*> scbappijen gratis opgenomen. Duivenliefhebbers Bnnd van Antwerpe (STADSBOND) grondgebied antwerpen, borgerhout, berchei Belangrijk Bericht aan de Bondsmaatschappijen De Maatschappijen worden beleefd ver zocht, zooveel mogelijk, ten einde di werkzaamheden te vergemakkelijken, hun ne inschrijvingslijsten tinnen te brengen o] Zondag a. s. 8 Maart, in het Ca/i Stanley, Carnotstraat, 13 15, tusschen j< en 12 ure 's morgends. Regionale Maatschappijen lnbrengen der inschrijvingslijsten o| Zondag a. s., in het Café Stanley tusschen 10 en 12 ure 's morgends. lYlen kan 00k het bedrag per post opzen den aan het hierbovenstaande adres, alsool aan den heer F. Verbinnen, St-Hubertus straat, 7, te Berchem. I^incjet) voot* 1914 te bekomen aan den prijs van 3 centiemen zic in te schrijven op het Secretariaat des Bond; Café Stanley, Carnotstraat, 13-15. bijlokalen : Provincialen, Provinciestraat, 201. Onder Ons Noord, St-Jobstraat, 37, (5e wijkj. Vluchtvogel, Pastorijstraat, 2, (5e wijk). Voorvlucht, Markgravelei, 127. Belgischen Duivenliefhebbersbond F. C. B. DeBelgische Duivenliefhebbersbond acht h€ nuttig tegen woordige omzendbritf aan d Duivenliefhebberspers mede te deelen, en d aandacht in te roepen, der maatschappijen e vergezellers, op de aanbeveling uitgaande va het Fransch gouvernement. fransche legatie Brussel> 23 Februari '914 in belgië. Heer Minisier, Gevolg gevende aan mijnen brief aan Uw Excellentie gericht,in dato 27 Januari 1914, heb 1 de eer, Ued. te laten weten dat volgens een mededeeling van den Heer Minister van Binner landsche Zaken van Frankrijk, er bestatigd i geworden, door den bevoegden dienst, dat he voorschrift betrekkelijk het voorloopig bericf van 15 dagen voor de afzonderlijke loslatinge van reisduiven, op het grondgebied der republie ofde loslatingen niet lang op voorhand voorziet niet streng toegepast werd. Hieruit spruit voort, dat de beambten gelas met het toezicht, niet altijd ten gepaste tijd verwittigd worden. Ik ben gelast door mij gouvernement, ten einde de terugkeer van dez onaangenaamheden te vermijden, Ued. te ver zoeken, wel ter kennis te willen brengen aan de maatschappijen van Duivenliefhebbers var a België, dat voortaan, bij gebrek van kennisge ving op den gestelden tijd, aan de overtreder: zal verboden worden, hunne duiven in vrijheic te laten. Anderzijds, gebeurd het dikwijls dat d< berichten van loslatingen aan den Heer Ministei S van Binnenlandsche Zaken der Republiek toege zonden worden, per postkaart of per brie ) de gewenschte inlichtingen niet bevatlende 2 Ik heb de eer, hieringesloten aan Uwe Excellentie 3 over te maken eene formuul (dienstbrief) die ir de toekomst zal moeten ingevuld worden, dooi de inrichters van vreemde loslatingen of Fransch grondgebied. Bovendien, ingeval van vernietiging van eene ) vroegere beshste loslating, zullen de inrichters > gehouden zijn, krachtens Ministerieele onder richtingen van 11 januari 1913, het beheer dei Algemeene Veiligheid te verwittigen drij dager t vôôr den datum van uitvoering van de vlucht tochten onder Parijs, en vier dagen voor die ei boven. Deze uitstellen mogen niet begrepen wordei vanaf den dag van afgifte aan den post van he bericht van vernietiging, maar wel te beginner -j van den dag van ontvangst van dit bericht op he beheer der Algemeene Veiligheid. Ge zult mi ten zeerste verplichten de belanghebbenden te verzoeken deze uitstellen regelmatig in aanmer king te willen nemen. Bovendien de telegrammen bericht gevende aan de Fransche overheden van de vernietiging van eene loslating, die aan den Perfekt van he Département van de loslatingsplaats moeten ge zonden worden, ten uiterste voor den midda^ voorafgaande den datum voor de loslating aan geduid, worden dikwerf rechtstreeks gezonder aan de Algemeene Veiligheid, die niet altoo: t den noodigen tijd heeft om de prefectorieele overheid van de oplatingsplaats te verwittigen 1k haast mij deze opmerkingen aan uwe Excel lentie mede te deelen met verzoek kennis hier van te willen geven aan de Maatschappijen ei Duivenliefhebbers van 't Koninkrijk en hun t< herinneren dat zij, in geval van niet nalevinf dezer aanwijzigingen, zich aan moeilijkheden ei bestuurlijke besluiten zullen blootstellen. VOOR DE MINISTER, De Secretaris der Legatie (get.) La Begassière. Het Voorstel Rey c # In de Moniteur Colombophile, met hel s handteeken Dixit, (Georges Gits) vinden wr t een belangrijk artikel, aangaande eer [t voorstel dat de achtbare heer Félix Rey, n van Anderlecht, op de laatste algemeene k vergadering van de Belgische Federatie i, voor den dag bracht. Men herinnert zich dat het op die ver- ,t gadering was dat M Henri Servais, het e dwaas voorstel deed, welk onder der a spotlach der liefhebbers begraven werd. e Flet ruste zacht! M. Rey, stelde voor slechts in Frankrijk ; te laten invoeren de verzendingen, begeleid i van een certificaat door de Belgische Federatie onderteekend, zoodat al de > verzendingen uit gansch Belgie, van het 1 hooidbureel te Brussel zouden afhangen ! Dixit schrijft met rede dat dit voorstel, 5 alhoewel minder gevaarlijk als dat van Henri Servais, toch ook een soort van dwang zou daarstellen, welke nooit door ' de Belgische liefhebbers zou bijgetreden worden. Het is niet, zegt schrijver, met : zulke dwang middelen dat men tôt de 1 eenige ring zal geraken. • Het is gevaarlijk, voegt Dixit er bij, zich » tôt de Fransche overheden te wenden, om in ons eigen land veranderingen ol verbete-ringen te doen invoeren; voor de Fransche tolbedienden zijn onze zoo talrijke en belangrijke wekelijksche verzendingen eenen last en zij vragen niet beter dan 1 middelen te vinden om ons hunnen slechten wil te doen gevoelen. Het Fransch beheer heeft zeer duidelijke voorwaarden bepaald om onze verzendin-1 gen en loslatingen te regelen; aile verzen-1 dingsbonden en agentiën die wel bestuurd 1 zijn weten die matregelen nategaan om 1 alzoo aile moeijelijkheden te vermijden. I Maar, in Gods name, laat de vreemde ; overheden gerust, willen wij niet, zooals een gewezen Fransche Minister van Oorlog ons onlangs nog mede dreigde, dat onze : verzendingen verboden worden. Wel is waar, zooals de achtbare Advo-c kaat Charles Le Clair het deed bemerken, worden voor de automobilen dergelijke • algemeene certificaten afgeleverd, maar er is geene vergelijking te doen tusschen de 1 twee soorten van verzendingen, daar ; degene met duiven wekelijksch geschieden ; en uit aile strekken van ons land afkomen. Overigens, hoe zou het mogelijk zijn, daar men slechts op het laatste oogenblik de noodige inlichtingen : getal keviën, getal 1 duiven, enz. ka > bekomen, tijdig de honder-: den certificaten door een enkel centraal - bureel in gereedheid te kunnen opmaken en 1 door den Burgemeester van Brussel te laten goedkeuren ? Men weet dat de Fransche douanen ' thans een certificaat van iedere gemeente eischt, door den Burgemeester dezer onderteekend. Het stelsel door M. Félix Rey voorgesteld, zou dus gansch met dien eisch in tegenstrijd zijn. M. Jules Janssens, de ieverige en verstan-dige voorzitter der F. C. B , verklaarde in de zitting dat het stelsel Rey zeer delikaat was en diende rijp onderzocht te worden. I Jixit basluit met te zeggen dat dit onder-zoek enkel voor uitslag kan hebben het gedacht te doen verwerpen ; hij eindigd zijn wel beredderen artikel met te zeggen dat het onnoozel zou zijn van de klaver na de biezen te loopen, en dit is ook ons gedacht over het voorstel Rey. reporter.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor duivenmaatschappijen en liefhebbers gehört zu der Kategorie Sportbladen, veröffentlicht in Antwerpen von 1882 bis 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume