De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor duivenmaatschappijen en liefhebbers

783 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 24 Januar. De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor duivenmaatschappijen en liefhebbers. Konsultiert 22 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/6t0gt5g853/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

33e jaargaî Nummer 4« Antwerpen, 24 Januari 1914. DE DUIVEN VEIEND • Eenig officieel orgaan erkend door den Sladsbond en de aangeslotene Maatschappijei ABONNEMENTSPRIJS : FR 6.00 per jaar voor de maatschappijen .. 5.00 PARTICULIEREN .. 8.00 HET buitenland. voor Hollano Fr. 6.00 Elk abonnement rs vooraf bctaalbaar en eindigt o] 3] December van het abonnementsjaar Afzonderlijke nummers ib centiemen OPSTELRAAD: DE BUREELEN ZIJN GEVESTÏCD TER DRUIIERI) GEB1ROE JDE1RS ÛIELTJEfJ S Antwerpen Oude Vaartplaats, 62, Telephoon510 HET BLAD VERSCHIJNT : des Zomers elken Donderdag. des VVinters elken Zaterdae Aile mededeelingen moeten franco toeeekomeD zijn op bel bureeJ der Redactie ten laatste DIN'SDAG 's MORGENS. h)noschbiften woroen ni et tehuggegeven Elktf inzender blijft persoonlijk verantwoordelijk voor zijn schrijven in ods blad * AANKON DIGINGEN /* . vy die bestendig moeten verschijnen, prijs bij ovcreer.korTi<;: Elke aankondigmg eener verkooping van duiven kost Fr. 3 00. Eene bedanking kost 50 centiemen voor de met geabonneerde. Korte verslagen van oplatingen, tentoonstellingen, uitslagen, enz., worden voor de geabonneerde maat* schappijen gratis opgenoinen. G Duivenliefhebbers-Band van Ar.twerpen (STADSBOND) grondgebied antwerpen, borgerhout, berchem l^incjeî) Yoot1 1914 te bekomen aan den prijs van 3 centiemen zich in te schrijven op het Secretariaat des Bonds, Café Stanley, Carnotstraat, 13-15. bijlokalen : Provincialen, Provinciestraat, 201. Onder Ons Noord, St-Jobstraat, 37, (5e wijk). VLuchtvogel, Pastorijstraat, 2, (5® wijk). Voorvlucht, Markgravelei, 127. NAMENS HET BESTUUR : De Ie Schrijver, De Voorzitter, Georges G1TS. L.VAN CUTSEM. Een dwaas voorstel ! Een flater van Belang ! ! Toen ik in den Moniteur Colombophile, van Brussel, las dat zekere heer Servais (zonder andere aanduiding) in de algemeene vergadering van de Belgische Federatieeen voorstel had voorgebracht strekkende : » Voortaan geene duiven meer in Frank-» rijk toe te iaten dan diegene welke » zouden voorzien zijn van den ring " F. C. B. », werd ik zoodanig veront-waardigd over zulk een dwaas gedacht dat ik onmiddelijk in ons blad, alsook in den Moniteur Colombophile, het ongehoord en het gevaar er van deed uitschijnen. M. Henri Servais, van Antwerpen, zond naar De Z^m/alsook naar de Martinet van Brussel een brief waarin hij verklaarden dat hij dien heer Servais is, doch, dat zijn voorstel anders was en dat ik wetens en willens verkeerd had opgenomen met bet doel hem belachelijk te maken. Hij ver-sierde zijne protestatie met eenige brutale beleedigingen dewelke mij, overigens niet treffen kunnen. Mijn doel was geensins eene persoonlijke kwestie op te werpen, doeh slechts volgens mijne gewoonte, de ware belangen onzer liethebberij te vrijwaren. Daar ik, in tegenwoordigheid van de wederlegging des heere Henri ServaIs, uit Antwerpen, deze zaak gansch wenschte op te klaren en wil de weten (vermits hij daar-over zweeg) wat dien hooggeboren heer wezentlijk voorgesteld had, heb ik mij gewend tôt den achtbaren heer Jules Janssens, Voorzitter der Belgische Federa-tie ; dezen zond mij, eenige dagen daarna het volgend extrakt van het officieel procès verbaal der algemeene vergadering; het luidt als volgt : Mijnheer Servais betreurd dat zoo weinige maatschappijen zich aan de F. C. B. aansluiten. Ten einde er het getal van te vermeerderen, zou hij wilien dat de F. C. B. de kwestie zou onderzoeken of om in Frankrijk te mogen ir.gevoerd worden de duiven niet zouden moeten voorzien zijn van den ring door de Belgische Fede-ratie erkend, of een ander middel die de maatschappijen zouden verplich-ten zich aan deze aan te sluiten. Er blijkt dus klaar en duidelijk uit deze olficieele mededeeling dat Mijnheer Henri Servais, van Antwerpen, wezentlijk het voorstel heeft gedaan te onderzoeken of men slechts de duiven geringd F. C. B. voortaan in Frankrijk zou laten invoeren, ten einde iedereen te verplichten zich aan dezen bond aan te sluiten. Met hier aan eene openbare logenstraf-fing te geven, heett alzoo M.Henri Servais, van Antwerpen, eene onbeschaamdeonwaar-heid begaan. ★ * * Laat ons nu zien welke de gevolgen zouden zijn der aanneming van het dwaas voorstel Henri Servais, uit Antwerpen : i° Er bestaan in Belgie, honderde duizen-de duiven die den ring F. C. Belge nog niet dragen. In Antwerpen en omtrek zijn er een groot getal, misschien wel 20.000. Moest het voorstel Servais aangenomen worden, zouden de eigenaars aan al deze vogels de kop kunnen afsnijden en er soep mede maken, daar zij aan geene prijskam-pen meer zouden kunnen deel nemen ! !! 2° Om te bestatigen of er in de keviën geene met eenen anderen ring dan F. C. B. zouden zijn, zou het Iransch beheer de eenige fransche douaniers die in Blaue Misseron en Feignier dienst hebben, moeten gelasten de duiven één voor één na te zien. En er worden aile weken duizende kevièn uit Belgie naar Frankrijk verzonden. Men ziet van hier welke warreboel zulks in die kleine grensstatiën zou verwekken! 3° Dank aan die kolossale bewerkingen, zou nooit eene verzending meer tijdig op de oplatings plaatsen aankomen, ten zij men ze minstens eenen dag vervroegde. Voor Arras, Noyon, Creil, enz. zouden de duiven ten laatste Vrijdags moeten vertrekken in plaats van Zaterdags. 4° Indien in eene kevie eene enkele duif zou gevonden worden met een verkeerde ring zou de gansche verzending geweigerd worden en terug naar Belgie gestuurd. Men ziet hoe dom het zou zijn een nieuw gevaar te doen ontstaan, alsol tr nog geene genoeg bestaan ! 5° Voor de open gedane keviën opnieuw met loodjes te voorzien zou men verplicht zijn de nijptangen aan de vergezellers, te vertrouwen, hetgeen aile waarborg voor de deelnemers der prijskampen zou doen verdwijnen. Oordeelt nu, liefhebbers, wat ons zou te wachten staan ! M. Henri Servais, van Antwerpen, heeft mij verweten dat ik hem belachelijk heb wilien maken. Welnu, dit was niet noodig; hij heeft zich zelf daarmede gelast, ten eersten met zijn dwaas voorstel voor te brengen, ten tweede met het te loochenen ! aeritas. Fabriek van Constateurs VRAAGT Goede Vertegenwoordiger voor Antwerpen en Omstreken Schrijven : A. G. T., bureel van ons blad. Uit oorzaak van Sterfgeval zullen aile de Reis- en Kweekduiven van wijlen ANDRË GALLIAERT op Zondag l Februari van af 10 ure 's morgens UIT TER HAND VERKOCHT worden, in het lokaal De Duif, bij den heer Jef. Galliaert, Leopoldstraat, 59, Borgerhout. Tentoonstellimg op Zondag 25 Januari van 10 tôt 2 ure namiddag, in het zelfde lokaal, waar de liefhebbers aile inlichtingen aangaande deze verkooping zullen kunnen bekomen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor duivenmaatschappijen en liefhebbers gehört zu der Kategorie Sportbladen, veröffentlicht in Antwerpen von 1882 bis 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume