De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor duivenmaatschappijen en liefhebbers

625 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 14 Februar. De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor duivenmaatschappijen en liefhebbers. Konsultiert 23 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/3t9d50gq4m/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

33e Jaargang. Nummer 7 Antwerpen, 14 Februari 1914. DUIVEN VRIEND Eenig officieel orgaan erkend door den Stadsbond en de aangeslotene Maatschappijen. ABONNEMENTS PRIJS : FB 6.00 per jaar voor DE maatschappijen. . 5.00 particulieren .. 8.00 HET BUITENLANO VOOR HOLLAND FR. 6.00 Elli abonnement is vooraf bttaalbaar en eindigt op il December van het abonnementsjaar Afzonderlijke uummers i5 centiemen OPSTELRAAD: DE BUREELEN 21]N CEVÎTSTIGD TER DRUE EERIJ GEBROEDEKS DIELTJE^S Antwerpen Oude Vaartplaats, 6?, Telephoon 510 HET BLAD VERSCHIJNT . des Zomers elken Donderdag. des Winters elken Zaterdag Aile tnededeelingen moeten franco toeeekomen zijn op het bureel der Redactie ten laatste DINSDAG s MORGENS. HANOSCHBIFTEN WOROEN N t £ T T EH UGG EG EVE M \ Elktî inzender blijft persoonlijk verantwoordelijk voor zijn schrijveu in ons blad ! AANKONDIGINGEN £ die bestendig moeten verschijnen, prijs bij overeenkomst Elke aankondiging eener verkoopiDg van duiven kost Fr. 3 00. Eene bedanking kost 50 centiemen voor de met geabonneerde. Korte verslagen van oplatingen, tentoonstellingen, | uitslagen, enz.. worden voor de geabonneerde maat-I scbappijen gratis opgenomen. Duivenliefhebbers-Bond van Antwerpen (STADSBOND) grondgebied antwerpen, borgerhout, berchem Kingen voor 1914 te bekomen aan den prijs van 3 centiemen zich in te schrijven op het Secretariaat des Bonds, Café Stanley, Carnotstraat, 13-15. bijlokalen : Provincialun, Provinciestraat, '201. Onder Ons Noord, St-Jobstraat, 37, (5e wijk). Vluchtvogel, Pastorijstraat, 2, (5e wijk). Voorvlucht, Markgravelei, 127. Lijst der Drachten voor 1914 Waarde der Eereprijzen fr. 4990 OUDE DUIVEN Zondag 19 April Quiévrain en Arras » 16 » Arras » 3 Mei Noyon (208 k.) » 10 » Compiègne (228 k.) » 17 » Creil (253 k.) i« Bonds-Eereprijskamp (200 fr.) Donderd. 21 Mei Arras (Heiligendag) Zondag 24 » Corbeil — Noyon (321 k.) 2e Bonds-Eereprijskamp (200 fr.) Zondag 31 Mei Dourdan — Compiègne (340 k.) je Bonds-Eereprijskamp (200 fr.) Zondag 7 Juni Orléans — St-Just (405 k.) 4e Bonds-Eereprijskamp (200 fr.) Zondag 14 Juni CHATEAU ROUX — Pont St-Maxence (524 k.; 5« Bonds-Eereprijskamp (Regionaal Stadsbond) 600 fr. Zondag 21 Juni Artenay — Creil (389 k.] 6« Bonds-Eereprijskamp (200 fr.) 1 Zondag 28 Juni Rambouillet (ic maal) (336 k.] 7« Bonds-Eereprijskamp (i5o fr.) Zondag 28 Juni ANGOULÈME (689 k., 8e Bonds-Eereprijskamp (Regionaal Stadsbond) 3oo fr. Zondag 5 Juli Toury (375 k. 9e Bonds-Eereprijskamp (i5o fr.) / Zaterdag 11 Juli BORDEAUX (800 k. I io« Bonds-Eereprijskamp (Regionaal Buitenbond) 600 fr j Zondag 12 Juli Bretigny (326 k. ' ne Bonds-Eereprijskamp (i5o fr.) Zondag 19 Juli Rambouillet (2e maal) (336 k., 126 Bonds-Eereprijskamp (100 fr.) JONGE DUIVEN Zondag 21 Juni Quiévrain » 28 > Arras > 5 Juli Noyon (208 k.] » 12 » Compiègne (228 k.; » 19 » Creil (253 k.; i3= Bonds-Eereprijskamp (200 fr.) Zondag 26 Juli Corbeil — Noyon (321 k.; 14e Bonds-Eereprijskamp (200 fr.) Zondag 2 Oogst. Dourdan — St-Just (340 k.] i5« Bonds-Eereprijskamp (200 fr.) Zondag 9 Oogst. ic Stads-Eereprijskamp » 16 » 2e Stads-Eereprijskamp 6 Sept. CHATEAUROUX (524 k.; 16e Bonds-Eereprijskamp (Regionaal Buitenbond) Oude duiven 80 fr Jonge duiven 120 fr. ^ 1 — I OUDE- en JONGE DUIVEN Zondag 9 Oogst. Quiévrain en Arras » 16 » Noyon (208 k.) » 23 » Compiègne (228 k.) » 30 » Pont St-Maxence (244 k.) 17e Bonds-Eereprijskamp (i5o fr.) Zondag 6 Sept. Creil (253 k.) i8« Bonds-Eereprijskamp (i5o fr.) Zondag 13 Sept. Compiègne (Verzending) » 20 » Noyon (Verzending) Verdeeling der Eereprijzen l , /inCin en Kampioenprijzen I ' Creil, Corbeil, Dourdan, Orléans, Artenay (Oude duiven) Creil, Corbeil, Dourdan (Jonge duiven) (8 Eereprijskampen van 200 (r.) Ie bestatigde fr. 20 15 10 Ie geteekende » 15 10 twee eerstgeteekende " 15 10 10 drij eerstgeteekende » 15 10 10 serie per 4 duiven » 15 10 10 serieperô duiven » 15 10 Rambouillet (Ie maal), Toury, Bretigny (Oude duiven) Pont St-Maxence, Creil (Oude en Jonge duiv.) (5 Eereprijskampen van 150 fr.) Ie bestatigde fr. 15 10 10 Ie geteekende » 15 10 twee eerstgeteekende » 15 10 10 drij eerstgeteekende » 15 10 serie per 4 du ven » 15 serie per 6 duiven « 15 Rambouillet (2e maal) (Oude duiven) (Een Eereprijskamp van 100 fr.) Ie bestatigde fr. 15 10 Ie geteekende » 15 10 twee eerstgeteekende " 15 5 drij eerstgeteekende " 15 serie van 4 duiven » 15 Regionale Eereprijskampen gesamentlijk met den Buitenbond Chateauroux 1' bestatigde fr. 50 40 30 20 10 10 10 10 10 1* geteekende " 30 20 20 10 10 twee eerstgeteekende « 30 20 20 10 10 drij eerstgeteekende « 30 20 20 10 10 serie per 4 duiven » 30 20 20 10 serie per 6 duiven » 30 20 10 Waarde 600 tr. Angoulème Ie bestatigde fr. 30 20 20 10 10 10 Ie geteekende " 20 10 10 twee eerstgeteekende » 20 15 10 drij eerstgeteekende » 20 15 10 serie per 4 duiven " 20 15 serie per 6 duiven » 20 10 Waarde 300 fr. Bordeaux 1« bestatigde fr. 50 40 30 20 10 10 10 10 10 10 Ie geteekende " 30 20 20 20 twee eerstgeteekende » 30 20 20 20 drij eerstgeteekende » 30 20 20 20 serie per 4 duiven » 30 20 20 serie per 6 duiven » 30 20 10 Waarde 600 fr. N.B. — 50 algemeene eereprijzen van iO fr. voor de 50 eerst bestatigde mits aftrek van 50 centiemen per duif. Chateauroux OUDE JONGE 1 bestaligde fr. 15 10 20 15 10 10 10 Ie geteekende » 10 10 10 5 twee eerstgeteekende " 10 7.50 15 10 5 5 drij eerstgeteekende » 10 7.50 15 10 5 5 serie per 4 dutven " 10 15 10 5 Serie per 6 duiven " 15 10 5 Waarde 80 fr, Waarde 220 Fr. Kampioenschappen 240 fr. Verdeeld als volgt : a) Voor de meeste eereprijzen per duif Fr. 40.— b) Voor de meeste inlegprijzen » 40.— c) Voor de meeste prijzen der eertget. » 40.— d) » » » der 2 eerstget. » 40.— e) » » » der 3 » » 40.— /")»»» der 4 » » 40.— Fr. 240— HET BESTUUR DES BONDS : De Ie Schrijver, De Voorzitter, Georges Gits. L. Van Cutsem. STERFGEVAL Wij vernemen het overlijden, in der gevorderden ouderdom van 80 jaren van Mevrouw Cornélius ZUTENS geboren Catherina DE BRUYN weduwe van wijlen den heer Zutens, over ettelijke jaren, lokaalhouder der maatschap^ pij Liberale Duivenkring, en eerien det beste en deftigste leden van onzen Stadsbond dien hij onophoudend ondersteunc heeft. In het leven van haren man scheep Mevrouw Zutens reeds vermaak in de liefhebberij en na zijn overlijden, bleef zr de lievelingen, die haren man zoo dikwijls verzet hadden,aanhouden; onder de leiding van haren neef, den heer Frans Schenkels heeft zij den naam van de soort Zutens weten te behouden, en ook is zij gedurig aan onzen Bond getrouw gebleven. Dank aan haar vriendelijk en vrolijk karakter, telde zij in ons midden vek vrienden, ook bieden wij in den naam var ons allen aan de leden der achtbare familie en wel namelijk aan den heer Frans Schenkels, ons medelid, onze ware innige deelneming in hun verlies. reporter.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor duivenmaatschappijen en liefhebbers gehört zu der Kategorie Sportbladen, veröffentlicht in Antwerpen von 1882 bis 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume