De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent

291 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 15 Oktober. De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent. Konsultiert 30 September 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/ff3kw5930h/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

4e JAIRGÂNG Nr 9 10 clntiemeB het n-ummer. Cent, 15 October 1917 DE EIGENAAR Qrgaan der Maatschappij Organe de la Société - De persoonîijke eigtndom is eene instelling, zoo natuurlijk en zco nood-zakeliik als de familie zelf. Eiqenaaipsbelanqen La propriété privée est une institution aussi naturelle et aussi nécessaire que la famille. Dit blad verschijnt den 15en van eîke maand. Journal paraissant le 15 de charme mois. Al wat het blad betreft moet zonder d minste onkosten ten bureele dezer Dampoortstraat, 81, ineezonden worden. Tout ce qui concerne la rédac;ion ou l'administration du journal doit être iemis sans frais Bue d'Anvers, 61. mmmmspmôs ■. Fr. 1,00 per jaar. Aankondigingen en reclamen : Fr. 0,25 den regel en per nammer. MAANBAG 22 OCTOBER, om 5 uur STIPT 's avonds, in het koffiehuis Het Damberd, Koornmarkt, 18, bij den heer Blondeel, Oroote Vergadering voor AL de eigenaars van beide geslachten, of zij vereenigd zijn of niet. Voondraeht door* den heer» E. WlflSEL». WïïBïiMit f : ïtai ktststoit m vndtllemd» epbiiiag m & h ùshaarkwdstio. lieras®su op post 2 Elle zegge liel voort. IIS±&ri gé va 1 Met spijt komen wij het overlijden van een onzer trouwste leden en lezers te vert emen, ïife ÏÏfflM HSBBELfflCK destijds eer. der bijzonders.e vischhandelaars onzer siad, waar hij lange jarcn, in de Koestiaat, een wel beklaïuen winkel openhield, welke hij over een drietal jare in eervolle voorwaarden verliet, orn esne wel verdiende rust te genieten. Helaas het noodiot heeft niet toegelaten dat de "eerfjïeBwaafiigè atlijvigè er lang van genoot. De redactie van De Eigenciar neemt deel in het groot ongeluk dat zijne achtbare familie komt te treffen. Besloiter Het Besiaur van « Eigenaarsbelangen » heeft de eer a volgende besiuiten ter kennis der belanghebbende te brengen : 1° In 't vervolg zullen de Wekelijksche Bestuui zittingen der maatschappij Eigenaarsbelangen bt ginnen, telkens de Vrijdag, om 5 ure, en de Maandt lijksche Bestuurzittingen den eersten Maandag va elke maand, om 5 ure. 2° In uitvoering van artikel 41 der Standregele onzer maatschappij, besluit het Bestuur, te rekenen va len October 1917, enkel nog leden te aanvaa^den mil een irikomgeld van zes frank (bijdrage van 2 fr. inb< begrepen) ; leden van zes frank betalen geen irikomgeld 3° Een plaatselijk dagblad meldt dat de zusters maatsch- pp'j Eendracht der Eigenaars het voorbeel komt te volgcn va î Eigenaarsbelangen aangaande d oorlogschade. Dit bew jst dat deze zaak recds vruchte draagt, aangezien ons voorbeeld gevolgd wordt. Namens het Bestuur : De Secretaris, De Voorzitter, J. DE PUE. Cam. DE BAST. EiGENAARSKREDIEl Leeningbank in 't leven geroepen en uitsluitelijk doo Eigenaarsbelangen ondersteund. ten behoeve van kleim huiseigenaars die door de moeilijke omstandigheden di< wij beleven, maar al te zeer getroffen zijn. Daar dezen, die de minste grondbelasting betalen door aile hulp- of steu.;komiteiien van aile onderstanc worden uitgesloten, zoo heeft onze maatschappij ii deze benadeeling voorzien met hare goede diensten aar hare al te beproefde leden aan te bieden ; zoo leen zij geld tegen gematigde intrest, zoowel op roerend< dan onroerende goederen (hypotheek of ernstige aan deelen en obligaties). Zetel : Kanst- en Letlerkring, St-jans-vest, nr 12, te Gent. Bureel ooen den Vriidaa van 5 tôt 6 uren. Inlichtincten voor Eicienaars De leden en de geabonneerden van den buiten wordi vriendelijk verzocht het blad zelve, bij den he Winsel, Dampoortstraat, 61, te gaan halen. ■I—IIHriHIH'HnHiTl'ir "M i THTinrTT l JMWwrti■-«. -»• «a Berieht aan de Eigenaars en bestuurledei der Eigenaarsmaatschappijen vanOost-Vlaau deren. — De heer E. WINSEL, hoofdopsteller vai De Eigenaar en voorloop!ge Bestuurder van het Pro vinciaal Verbond, ontvangt dagelijks ten zijnent, Dampooristraai, 61, Gent, van 8 tôt 10 en van 2 tôt 5 ure, uitgezonderd dei Donderdag namiddag. * * * Eigenaars van het kantnn Wetteren kunnen koste looze raadgevingen ont/angen bij den heer Alfrec Braeckman, lid van Eigenaarsbelangen, Schoolstraat nr 35, te We'iteren, uitsluitelijk des Zondags van 9 to 1 uur. j#*'"'."trie- vrçcr jrs ' r'it j.UiWî- a*. Benoodigheden voor Eigenaars t.» bij dv"* E. WINSHL, Datîip3J3Tt straat, 61, of 's Vrijdags in ons lokaal, St-Jansvest, 12, van 5 to 6 ure. Huishuurboekjes aan 0,0^ » maandelijksche kwijtschriften. 0,1£ Soucheboekjes aan 0,5( Huurcontracten (in dubbel) op zegel . . . . 1,2£ » » niet frezeeeld . . . 0 4f Aile verandering van woonplaats moet onmiddelli aan het Bestuur medegedeeld worden. Eigenaarsbelangers ! Neemt allen een abonnement op ons blad DE EIGENAAR, i frank 's jaars. Onkosten van verzendmg in meer voor deprovincie. Oi lianes tort 1s mclpi ; LA QUESTION DES LOYERS, door E. WINSEL Maatsclapi " SI&INAAÏjiBlLA8&ïN „ Zetel : Notarissenhais tijdelijk gevestigd in den Kunst- en Letlerkring, St-JANSVEST, 12. Wekelijksche bestuurzittingen telkens den VRIJDAG om 5 ure. Maandelijksche bestuurzittingen den EERSTEN MAANDAG van elke maand om 5 ure. Voor de door den Oorlog eiroffenen kleine Eigenaars Onder den naam van « Steun der Maatschappij en voor Werkmanswoningen », komt men eene nationale samenwerkende Vennootschap te stichten, welke voor doel heeft, tegen een verminderden interest, voor-schotten te doen aan eigenaars van eene bescheiden woning, welke onder den huidigen toestand gebukt gaan en die, meestal, van de gewone ondersteuning der weldadigheid beroofd zijn uit hoofde van hun eigenaarschap. Deze Vennootschap houdt zich insgelijks bezig met aan de eigenaars van ten gevolge der oorlogsfeiten be-schadigde woningen de noodige sommen te bezorgen, ten einde hun toe te laten aan hunne woning summaire herstellingen te doen en alzoo aan hun gezin een voor-loopig onderdak te verzekeren. Daarenboven verleent zij voorschotten aan de ge-teisterde eigenaars, voor de gedeeltelijke wedersamen-stel'ing van hun vernielden huisraad. Eindelijk verleent zij voorschotten voor het voltooien van huizen, wier opbouw voor den oorlog was begonnen. In beginsel heeft de Vennootschap geene recht-streeksche betrekkingen met de particulière personen, doch zij handelt door tusschenkomst van eene Maatschappij voor Werkmanswoningen of van een gemeente-bestuur.Er wordt niet vereischt dat de onileeners reeds aan-gesloten zijn bij eene Maatschappij voor Werkmanswoningen; de Vennootschap kan tusschen beiden komen ten bate van iedereen, die in een bescheiden toestand verkeert, die eigenaar is van een huis, waar-van de waarde, het bouwterrein inbegrepen, de 10 000 fr. niet boven gaat. Voor d? groote steden van het land wordt dezegrens tôt op 12,000 fr. gebracht. De voorschotten worden gedaan tegen den interest van 2 1/2 t. h. De Maatschappijen en Gemeentebesturen zijn ge-houden de door tusschenkomst der Vennootschap ver-kregen sommen tegen den zelfden interest te leenen. Elke aanvraag om voorschotten moet vooraf onder-/ocht worden door de Maatschappij voor Werkmanswoningen of door het Gemeentebestuur, dat vervolgens het voorstel tôt leening aan de Vennootschap over-maakt, met bijvoeging van een omstandig inlichtings-bulletijn. Aborinementen op « De Eigenaar » van nu tôt 15 April 1918 00 CEMT1EMEN Zich te v/enden ten bureele van het blad Huishuurkwestie Burgerlijke Rechtbank van Brusse Een eigenaar, de heer J. V., had van een zijne huurders 4000 fr. achterstel te goed. De meubelen deze laatste werden door de:i eigenaar aangeslagen, welki • daarbij nog aan de rechtbank de uizetting van dei huurder vroeg, het tijdverloop van het kontrakt ver vallen zijnde. De rechtbank voor huu^geschillen stelde den eige naar in 't ongelijk, doch voor het beroepshof was he geheel wat anders. Het vonnis bevool dat den huurder onmiddellijk, 0[ rekening, eene soin van 1000 fr. moest storten en he overige door maandelijksche stortingen van 75 fr. zoi inkorten. Daarbij nog werd hij, door het zelfde vonnis buiten het huis gezet, terwijl de meubelen in handei van den eigenaar tôt volledige betaling der schulc mochten bliiven. Kosielijke Vensterblinden TE ANTWERPEN. — Zooals overal wordt er, binst den oorlog, in de Scheldestad nog al druk gestolen. In een kleêrwinkel, op de Handschoenmarkt, werd, op zekeren nacht, gansch de uitstalling weggenomen. De vitrien, welke van geene luiken was voorzien, had men effen af uitgesneden, om de koopwaren te kunnen bemachtlgen. De huurder daagde den eigenaar van het huis voor de rechtbank, om 5000 fr. vergoeding voor het gestolene te bekomen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent gehört zu der Kategorie Advertentiebladen, veröffentlicht in Gent von 1914 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume