De gemilitariseerde werkman

412 0
15 Februar 1914
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 15 Februar. De gemilitariseerde werkman. Konsultiert 21 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/wh2d797428/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Ie Jaar 1 Année Nr2 1A centiemen het nummer centimes le numéro 15 1914 DE GEMILITARISEERDE WERKMAN T% C V# ^ A \)v }1AJ\HDEiyj(3CM OPGJ/iE ' OfiGMtf BkJt*1 ME/iSU EL y ^ Ouvrît Milité Aile mededeelingen onderteekenen en zenden vôôr den 5» van iedere maand aan den Uitgever. — Ongeteekende artikelen gaan in de scheurmand. — Abonne-mentsprijs 1.00 fr. per jaar. — Men kan zich ten allen tijde laten abonneeren bij den Uitgever. — Aankondigingen volgens overeenkomst. uruitxcr-uiigavsr - iraprimeur-taiieur ROBERT BRACKE DENDERBELLE bii Dendermonde lez Termonde Toutes les communications doivent être signées et envoyées à l'Editeur avant 5 de chaque mois. — Les articles non signés ne paraissent pas dans l'organe. — ix de l'abonnement pour un an 1.00 fr. — On peut s'abonner en tout temps chez éditeur. — Publications selon accord. EERBIEDIGHEID. O ! schoon woord ! Het is eene dure plicht van wegens de Gemilitariseerde Werklieden de grootste eerbied en beleefdheid aan hunne Meesters te bewijzen. Het is door onze beleefdheid, dat wij onze oversten zullen dwin-gen ook een weinig beleefd te zijn tegenover hunne werklieden. Want het is al gebeurd dat de oversten die de vlaamsche taal niet machtig zijn en de werklieden niet verstaan, hun uitscholden voor ongeleerde, voor nietsdoeners, enfin voor het uitschot der Maatschappij, hetgeen zeer vernederd is voor ons ; immers wij als werkman, wij zouden moeten de fransche en vlaamsche taal spreken, en zij ons Meesters kennen maar enkelijk de fransche taal. Het is daarom, werkbroëders, draagt het schoone woord Eerbiedigheid in uw hart en bewijs het altijd en gelijk tegen wie gij spreekt Daarom vragen wij nederig aan den Heer Minister van altijd overheden te plaatsen die het vlaamsch machtig zijn in Etablisementen van het vlaamsch gedeelte van het land om alzoo veel misnoegdheid te vermijden. Aalst V. D. B. LE RESPECT. Ce mot résonne bien ! C'est un devoir de tous les ouvriers militarisés de respecter leurs supérieurs. C'est de cette manière qui nous démontrerons à nos mâitres que de notre part nous avons également droit à être accoster avec politesse. C'est déjà arrivé plusieurs fois que les supé§ rieurs ne connaissant pas le flamand osaient insulter les ouvriers pour fainéants, imbéciles etc. On comprend bien que cela est humiliant pour nous. Pourtant on voudrait exiger que les ouvriers connaissent deux langues : français et flamand, tandis que certains supérieurs ne possèdent qu'une seule langue : le français. Par conséquent, confrères, tâchez d'appliquer toujours cette belle vertu, qu'on appelle politesse, et pratiquez là en toutes circonstances.Nous présentons notre humble demande, à Monsieur le Ministre de vouloir bien placer dans les établissements du pays flamand, des supérieurs qui comprennent les deux langues, de cette manière on évitera beaucoup de difficultés. Alost V. D. B. UÏT GENT. Eene ontmoeting- van twee Vrienden. (Gemilitariseerde Werklieden.) Emiel.— Wel,wel, wiedat wijdaar hebben, den vriend Alfred ; wat ben ik gelukkig u te ontmoeten ! Alfred. — Ik geloof het wel, 't is bijna twee jaren dat wij elkander hebben gezien. Kom, laat er ons een goed glas Audenaardsch op zetten. (De vrienden gaan op den hoek in een Café, zetten hunne samenspraak voort.) Alfred. — Hewel, Emiel, is het lang gele-den dat gij naar uwe geboorteplaats zijt ge-weest ? Emiel. — Wat ge mij toch vraagt, Alfred ; het is reeds drij jaar, niet omdat ik er geen lust toe heb, mijn vriend, maar gij verstaat, dat zulke reis te duur kost, voornamelijk wan-neer er voor vier moet betaald worden. Dat zou voor onkost van trein alleen twintig franks maken, en met kleine dagloon en duurte der levensmiddelen, is het goed er tweemaal aan te denken. Maar, Alfred gij doet mij peinzen op de verandering van ons règlement, dat nog altijd voorloopig is, en bijzonderlijk op den kolossalen opslag, die met zooveel vreugde (!?) door ons is vernomen geworden. Ik geloof dat wij nog niet als werklieden van het leger noch van den Staat worden aan-zien immers de soldaten, officieren, gepension-neerden, gendarmen en douaniers, genieten eenen afslag van 50% op den ijzerenweg, maar wij, arme duivels, moeten den vollen prijs be-talen.Wat denkt gij, Alfred, indien wij allen de-zelfde gunst vroegen, zouden wij geene vol-doening bekomen ? Alfred. — Ja, vriend Emiel, wat gij daar zegt is zeer waar, en weet gij wat ik ook aar-dig gevonden heb, 't is dat de vrouwen der Statieoversten, onderstatieoversten, bedien-den mécaniciens, stokers, facteurs, enz., enz aile jaren zes reiskaarten ontvangen. Hewel ! die vrouwen worden dus voor meer aanzien dan wij, gemilitariseerde werklieden, met of zonder militaire kleedij. Dat is toch waarlijk nog al straf. Zou er geen middel zijn, Heer Minister, dat de burgerlijke werklieden van het leger, ten minste gelijk zouden gesteld worden met de militaire en de vrouwen derbedienden hier-boven aangehaald, 't is te zeggen ook 50 0/° vermindering zouden bekomen op hunne reis-coupons ? Dit ware niet te veel gevraagd, denken wij. Red. DE GAND. La rencontre de deux amis (Ouvriers Militarisés). Emile. — Tiens, que voilà, l'ami Alfred ; que je suis heureux de te rencontrer ! Alfred. — Je te crois ; voilà deux ans que l'on ne s'est vu. Tiens, allons prendre un bon Audenarde à cette occasion. (Les amis se rendent au café du coin, le dialogue continuej. Alfred.—Eh bien, Emile, ya-t-il longtemps que tu es retourné au pays ? Emile. — Oh ! oh ! Alfred ! ce que tu demandes, je te crois, voilà trois ans que je suis retourné, ce n'est pourtant pas l'envie qui' me manque ; mais tu comprends camarade, pour faire ce voyage cela me coûterait trop cher,surtout lorsqu'il faut faire la dépense pour quatre, ça me coûterait une affaire de vingt francs pour le train, et puis avec les journées que nous gagnons et ce qu'il fait cher à vivre, il fait bon d'y voir à deux fois. Tiens, Alfred, tu me fait penser aux changements apportés à notre règlement toujours provisoire et surtout à cette petite augmentation qui a été acceuillie parmi nous avec tant de plaisir (?!) mais simplemement, nous ne sommes pas encore considérés comme ouvriers de l'armée ni de l'Etat ; car soldats, officiers, officiers pensionnés, gendarmes, douaniers ont eux,la faveur d'obtenir la réduction de 50 % pour le parcours en chemin de fer, mais nous pauvres diables, nous sommes considérés comme bons à payer sans réduction.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De gemilitariseerde werkman gehört zu der Kategorie Mutualiteitspers, veröffentlicht in Denderbelle von 1914 bis unbestimmt.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume