De gemilitariseerde werkman

452 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 15 März. De gemilitariseerde werkman. Konsultiert 21 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/ng4gm82z3v/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

^.^r.seerde WflHDEiy/rSC# ORSJWE l'I ORGJtjW .J4ENSUEL L'OUVRIER MILITRISE Aile mcdedeelingen onderteekenen en zenden vôôr den 5" van iederc inaand i Drukker-Uitgever - Imprimeur-Editeur Toutes les communications doivent être signées et envoyées à lldite.ur avant aan den Uitgever. — Ongeteekende artikelen gaan in de scheurmand. — Abonne- ROBERT BRACKE 'e 5 de chaque mois. — Les articles non signés ne paraissent pas dans l'organe. — mentsprijs 1.00 fr. per jaar. — Men kan zicli ten allen tijde laten abonneeren bij den DENDERBELLE Prix dc 1,abonneiIlent Pour un an ï-00 fr- ~ 0n Peut s'abonner en tout temps chez Uitgever. — Aankondigingen volgens overeenkomst. bij Dendermonde fezTermonde J ''Editeur. — Publications selon accord. il " ^\axi àex\ ^j^cYîOo&re'a ^^uûs\er 9 an ©ot\o$. Wij, Gemilitariseerde Werklieden, lazen in het Kamerverslag, sprekende over de zitting van 17 Februari 1914, dat de Heer Minister het volgende antwoord heeft toegestuurd aan den heer César Van Damme, volksvertegen-woordiger, op de vraag aangaande de dienstjaren der burgerlijke werklieden, uit het Beheerbataillon, zoodat de loonsverhooging slechts telt voor sommige werklieden.Het antwoord luidde als volgt : Het voor-deel dat ge schenkt aan sommige werklieden komt voort, dat deze meer op de hoogte zijn van hun werk. Waarom, Achtbare Heer Minister, heeft men die verhooging dan van het begin af niet toegepast, voordat de burgerlijke werkleiden in het Beheerbataillon zijn gekomen ? dan ten minste zouden er geene misnoegdheden zijn ; zcu een werkman.niet op de hoogte zijn na9, 10,zelfs 11 jaren dienst; ik durf Uverzekeren, Achtbaren Heer Minister, dat hij het dan nooit zal worden. Gedurende, Uwen diensttijd als Minister van Spoorwegen, hebt Ge talrijke gunsten toegestaan en nimmer de dienstjaren der Werklieden in aanmerking genomen ; altijd schonkt U loonsverhooging aan iedereen zonder uit-zondering.Weinige dagen geleden, heeft U nog de solden der Onder-Officieren van het Leger vermeerdert, en ook heeft U geen voordeel toegekend aan het grootste getal dienstjaren voor dezen.die in het Beheerbataillon dienstig zijn. Neen, U heeft de solden verhoogt van elk, nog eens zonder uitzondering. Waarom dan, Heer Minister, zoo handelen voor ons Gemilitariseerde Werklieden. Wij twijfelen geenszins of U zult nog eens op Uw geëerd besluit weêrkomen en aan iedereen de militaire dienstjaren laten meetellen, ofwel aile werklieden gelijk maken, 't is te zeggen aan iedereen 3 jaren militairendienst meerekenen zoowel aan dezen die geen soldaat geweest zijn als aan deze die bij het leger zijn ingelijfd geworden. 1 \e (^\\xûsVceà. e \a ^ uerce Nous ouvriers civils militarisés, ont lu dans les annales parlementaires de la séance du 17 février 1914, la réponse que vous avez faite à Monsieur Van Damme membre de la Chambre des représentants à la question qu'il vous a posé concernant les années services militaires des ouvriers civils militarisés qui ont servi du bataillon d'administration comptait pour l'augmentation et des autres ouvriers pas, votre réponse était que c'était une faveur que vous accordiez à ces ouvriers,parce qu'ils étaient plus au courant du travail. Pourquoi, Monsieur le Ministre n'a-t-ont pas donné cette faveur au début qu'avant les ouvriers civils, sont rentrés à l'administration, alors les ouvrier n'auraient pas été mécontents et si un ouvriers n'est pas au courant de son travail après 9 ans, 10 et 11 ans de services, nous pouvons .vous dire qu'il nele sera jamais Quand Vous étiez ministre des Chemins de fers, lorsque vous avez augmenter le salaire de vos ouvriers avez-vous pris vu les années de services ? Non vous avez augmenté le salaire â tout votre personel indistinctement. 11 y a quelques jours, vous avez augmenté la solde des sous-officiers de l'armée, est-ce que vous avez fait une faveu pour les années de services ou pour ceux qui sont au bataillon d'administration ? Non, vous avez augmenté la solde à tous d'après leurs grades et sans distinction. Pourquoi alors agir de la sorté envers les ouvriers civils militarisés. Nous espérons, Monsieur le Ministre de la Guerre, que vous ferez compter à tous nos années de services militaires, oû bien mettre, touts les ouvriers au même point, donner trois années de services militaire aussi bien à ceux qui n'ont pâs été militaires, comme à ceux qui ont été soldats. Laissez lire votre organe aux indifférents, ainsi vous les encouragerez et vous participerez au progrès de notre feuille. De Wacht. Iedereen die bij het leger gediend heeft, zal bij het woord « De Wacht » denken, dat het beteekent. op schildwacht staan, bij een poe-dermagazijn of iets dergelijks. Wij mogen nochtans onze wachten nog op een ander oogpunt beschouwen. Ons werk begint om 5 ure 's morgens en eindigd om 6 uren 's avonds ; alsdan begint de wacht, bestaande uit 5 mannen, die gelast zijn met het gereedmaken der tafel dienende tôt het avondmaal der leerlingen. Gedurende . de maaltijd zijn de dienders (wachters) genood-zaakt in despijszaal te verblijven, om hetgeen aan de tafel ontbreekt te bezorgen. Daarna moeten ze de tafel reinigen, tassen en telloo-ren wasschen, hetgeen in allerhaast moetge-schieden aangezien er maar 15 minuten tijd mag gebruikt worden voor het reinigen van 500 tassen en tellooren, daarbij zijn ze ver-antwoordelijk voor het breken en moeten zulks betalen. Daarna moet men zich spoeden om met een giooten ijzeren bak, waar de leerlingen des nachts hun gevoeg dienen te maken, aan de slaapkamer te zijn, om daarna van 83 4 tôt 93 4 de kamer op eri neer te wan-delen om de stilte te bevelen ; dan alleen mogen wij ons ter ruste begeven. 's morgens moet de wacht terug op de slaap-kamers zijn van 4- 1 2 uur en als de leerlingen om 5 uur opstaan zijn ze verplicht den bak in een put te gaan ledigen. Vervolgens begint terug ons dagelijks werk tôt 6 uur 's avonds. Voor ons kan daar veel veibetering aan toegebracht worden, vooral als men denkt dat over tien jaren, toen we aanvaard werden, de wachten vergoed werden door verlofdagen, die we gedurende den vacantietijd der leerlingen bekwamen, doch door de gedurige verandering der meesters zijn de verlofdagen op de helft afgenomen. Ware het niet beter, aangezien de wachten toch moeten gedaan worden, het verlof der werklieden gelijk vroe-ger vast te stellen, of wel eene geldelijke vergoeding daaraan te geven, dan zou iedereen te vreden zijn en er geen verschil tusschen den werkman bestaan. tSericht voor wie het aangaat. Ie Jaar a Année» 1A centiemen het nummer centimes le numéro 15 M™ 1914 Nr 3

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De gemilitariseerde werkman gehört zu der Kategorie Mutualiteitspers, veröffentlicht in Denderbelle .

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume