De gemilitariseerde werkman

312 0
15 Mai 1914
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 15 Mai. De gemilitariseerde werkman. Konsultiert 21 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/ht2g738b42/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

** Ouvrier MilitaR^ Aile mededeelingcn onderteekenen en zenden vôôr den 5" van iederé môand OriiLkii-Oitjîver - ini;rini3!ir-Edif£Er 1 Toutes les communications doivent être signées et envoyées à l'Editeur avant aan den Uitgevcr. — Ongcteckcnde artikelen gaan in de scheurriiand. — Abonne- ROBERT G R Â G E le 5 de chaque mois. — Les articles non signés ne paraissent pas dans l'organe. — mentsprijs 1.00 fr. per jaar. — Men kan zich ten allen tijde laten abonneeren bij den DE"'DrrHBELL':' ^r'X ''a':)onnemen' Pour 1111 an 1-0® fr- — O'1 Peut s'abonner en tout temps chez Uitgever. — Aankondigjngcn volgens overeenkomst. bi.- Dendcrmoncie îc^Tei-monde l'Editeur. — Publications selon accord. il Wat wij vragen : Ie Een dagloon om behoorlijk met vrouw en kindercn te kunnen leven. 2e Rechtvaardigheid in het toepassen van den opslag--t is te zeggen voor den eenen (dezer der intendance) tellen hunne werkelijke dienstjaren bij het leger mede voor hunne lglsnsverhooging welke htm daardoor tôt o o 0.40 fr. per dag opslag geeft en aan de ande-re welke hua dienstjaren niet mede moge teHén, welke hlm maar 0,05 fr. (het grdotste gelai) 0,10 tôt 0,15 fr. opslag geeft, hetwelk eén schreeuwend onrecht is. 33 Verbelering in de genceskundigen en artsenijdienst en ook betere behandeling van wege de krijgsdokters tegenover de gemilita-riseerde werklieden a. u. b. 4e 6 reiskoupons per jaar of 50 % vermin-dering op het Belgisch spoorwegnet, gelijk men aan de officieren der Burgerwacht en aan de Tolbeambten geeft. Ce que nous demandons : Ie Un salaire qui nous permet de vivre convenablement avec femme et enfants. 2e De la justice dans l'application de barème, c'est à dire, pour les uns (ceux ayant servi dans le bataillon d'administration) leurs années de service militaire actif comptent pour l'augmentation de salaire ce qui fait qu'ils ont eu une augmentation de 0,40 fr. et plus (par jour), tandis que les autres qui ont servi jusqu'à 4, 5,6 années dans la même armée (Belge) leurs années de service ne peuvent pas compter ce qui fait que ceux-la n'ont eu qu'une augmentation de 0,05 fr, (le plus grand nombre) de 0,10 et de 0.15 fr. ce qui est une injustice criante. 3e Amélioration dans le service médical (meilleur traitement de la part des médecins envers les ouvriers militarisés, s. v. p. 4e 6 coupons par an ou 50 0 0 de réduction sur le réseau de chemins de fer (Belge) comme on donne aux officiers de la garde-civique et aux douaniers. I De Gehoorzaamheid. De gehoorzaamheid is een der schoonste I en edelste hoedanigheden die een mensch ! kan bezitten, en waar ieder rechtschapen man naar moet streven om ze machiig te worden. Er is een spreekwoord dat zegt : Oogenblik-kelijk gehoorzamen is 2 maal gehoorzamen Zooals wii, militaire en burgerlijke werklieden van het ministèrie van oorlog, het zou ons eene eigenschap moeten zijn van te gehoorzamen. Daardoor bewijst men dat men man van zuiver karakter is zooals men van ons verlangt bij het aanvangen van onzen dienst. Overheid en règlement gehoorzamen is het eerste dat ons te doen staat, en als wij daar niet aan te kort blijven dan liebben wij ook aile recht op gehorrzàamheid van wegens onze oversten. Vergeten wij .niet dat degene die het règlement toepassen ook moeten gehoorzamen en er niettegenstaande ook dikwijls aan te kort komen, en dat wij met oogenblikkelijk hunne bevelen uit te voeren kunnen zeggen. Wij gehoorzamen en weesgehoorzaara aan ons. L'obéissance. L',obéissance, est une des plus belles vertus qui existe ;,et tout homme sérieux doit s'efforcer à l'acquérir. Il y a un proverbe qui dit : Obéir à l'instant, c'est obéir deux fois. Tous les ouvriers militarisés devraient posséder cette vertu. Ainsi on démontre qu'on est un homme qui possède un carraclère droit cela on exige de nous en entrant au service.- Obéir â nos supérieurs, ainsi qu'au règle-, ment est notre premier deyoir ét si nous comprenons bien ce point, nous avons également le droit d'être respecter par nos supérieurs. N'oublions pas que tous ceux, qui doivent appliquer le règlement, sont obligés aussi bien que les ouvriers d'y obéii, et pourtant ce point là, laisse très souvent à désirer. Par conséquent faissons notre possible d'acquérir la belle vertu alors nous pourrions dire : Nous obéissons, obéissez à votre tour. UIT MECHELEN Over de ievensduurte. Aangezien er geenen algemeenen opslag gegeven geweest is hebben wij de eer onzen achtbaren Minister van Oorlog te bidden ons eene vergoeding voor de levenSduurt-e te ver-leenen gelijk wij ontvangen hebben in februari 1912 per koninklijk besluit van 30 december 1911 n° 883 bis. Het is een onbetwistbaar feit dat sedert 1912 de levensmidelen 110g gestegon zijn en toen kreeg men reeds eene vergoeding, h.et-geen wel 't bewijs was dat 't dagloon te klein is 0111 aan de behoeften van een huisgezin te voorzien, doch sedert dien hebben wij nids meer gekregen. Ja eenigen hebben eene ver-hooging ontvangen gelijk deze welke in de Intendance gediend hebben en er nog werk-zaam zijn, maar waarorn past men dei.. élftk u maatregel niet terug toe voor deze welke aan. het materieel van d'artillerie gewerkt hebben | tijdens hunne werkelijke dienstjaren bij het 1 leger, en er nog werkzaam aan ziin gelijk deze ( welke bij de artillerie (zoo wel bereden als te voet) gediend hebben ? Vroeger kregen deze werklieden 3,25 fr. dus 0,25 fr. meer dan de andere) bij liun binnenkomen i de magazij-nen van d'artillerie, en na eenige jaren heeft Minister Hellebaut het afgesçhaft onder voor-wendsel dat het een onrechtvaardig stelsel was,i en nu roept men het terug in leven voor de Intendancie ; wij benijderi dat niet, wel ten overgestelde, maar het leven is voor ons zoo duur al voor hen, en dat zal onzen achtbaren Minister van oorlog ook wel verstaan denken wij. Daarom ware het beter iedere oud-gediende zijne werkelijke dienstjaren voor de loonverhooging mede laten te tellen, en dat een rechtvaardig besluit. Wij gaan voort met de Ievensduurte, en gaan over om de pnmogelijkheic/aan te toonen van het niet aan ons betaalde loon toe te komen en nemert bij voorbeeld een huisgezin bestaande uit vader, moeder en twee kinde: ren, wij nemen maar 2 kinderen om tôt de kleinste uitgave te komen en wel wètende dat het bij de werklieden is dat zich de meeste. 1 kinderen bevinden ! Ie Jaar Vr 5 1A centiemen het nummer a Année» ^ *" ' centimes le numéro l'lai

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De gemilitariseerde werkman gehört zu der Kategorie Mutualiteitspers, veröffentlicht in Denderbelle von 1914 bis unbestimmt.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume