De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

826 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 21 März. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Konsultiert 30 März 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/7h1dj5cp47/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

38e Jaar. f4?àïfi*l?*re 91 Maarf*1®(S DE GEMTENAAR - DE LANDWACHT Gsfeeéenb&rsd voor den Vrgde. 1" De algemeene Communie zal naar %ewooote pîaats hebben in de mis van 8 nur, weike zal opgedragen vvorden tôt het be-feomei! van den vrede, den Woensdag, 22 Maart, in de kerk der eerw. Paters Discalaen, Burchtstraat. dtn Woausdag, 29 Maart, in de hoofdkerk van St-Baa£s. II" De Gedurige Rozenkrans zal in de kape't van Poortakker gabeden worden, in bet V'aamsch.van 12 tôt 8 uur 's avonds.alle Zondagen ; iti bet Fransch, vaa 3 tôt 8 uur, /tll a \S7rtiir.oJnoan ■ - . - - ... i ■■■!-' '■■•■rit Bakkersbeîangen. Mo-gen Woensdag, ora 7 ure. worden de ledea van den « Ger.tscben Bakkersbond » tôt algemeene rergadeiicg uiigenoodigd om kennis te nemen van het niettw stelsel van rationeeiing, dat met den l April in vvetking tre dt. De le 'en die hunne intrestcn nog niet onuiugen, zullen ze op de*e vcrgaderisiS bekcmen. Voor het Bestuur : J. MERLYN. TTGETB&îa. Kacing Club Cîsnt. — De netto opbrençst ▼£n d< n match van i2 Maart bedroes 287.25 fr. te re detl^n onder : het Werk van den krijgs-gsvai gene-voetbalppeler en c'o voedingskomi-tfgiteo van Gent en < f»atbrug'ge. Soholierenkamploeîiaa'î;. — F. C. Vriepd-sçhap-GetKsose Voetbalciub, niet gespeeld ; Kacing Club, 4 Gsnda F. C., 1. ïouraool handicap vaa Saomg, — F. C. E&n*rach', 1-Caoda F. C., 6. Toariiool Vrîenâacb.ap. — A. R. A. Gantoise, 0-Kacing Club, 3. Andcre match *n : Ricing Club III-A. R. A, G. III r,i-t gesserJJ ; Racing (schoberen IV) 4-F. C. Lion d'Or II, 1; St-PittersII,5-F. C. Lion d'Or II, 0. Wîeîrtfden. Vel»xlrooin Oentbrngge. — Schoon weder, Vsel vok. Unsia^en : 50 klm. met 3 klassemen-ten v or aile riid rs : 1. Van:enterghem, 11 p. ; 2. Jrles Dhondt, 14 p. ; 3. Demuyrck en ©ebacker, 15 p. ; 5. Maertens, 19 p. ; 6. Debeul, 22 punten. 10 Wm., bejinnelingen, me! 3 klassementen : I. Goetgebuer, 6 p., 2. Weewauters, 8 p. ; 3. Jîebacker en Reniers, 10 p. ; 5. Derudder, 13 pur.ten. Josse-Demuynck winnen den achtervo'gings-koe'S op Vanrecte't hem-Corquit, ua 8 tninuten. Voor Zv;n'iag 2 April wordt het herGptrcdea van Marcel B.uysse gemeld. fn Chîna. J?f;u*er tiield' uit Hont-Kong: T^e provincia Kuangsi riep hare onafhankelijkheid uit. —fr— PEKING, 18 Maart. — Da uitgifte wordt bere^tig 1 van eete inlandsche leening van ÎOinllr en. Du'tscha bericMen vas? hst Gr»ai HosfiiiwaFîler* Wasîal fit kp<"|j'3ÎJ->nQsL BERLi/N,13 viaart.'smiddags.—Se geyechts-betft h~d ftiVereo aan weersrâfdea van !>.* firent bij wisselrallia weder, een weinig irg"«omen. KSRLIJN, 19 Maart. ~ CMiddags). — Tèa Noord-Oos»en van Vc-vm'-Kes (tea Zuiden vaa Éot kanaal van La Ba«sée) na doelireftende Ve®rfcer^hiingen dtïor onzo artillerie bewerk-ÇteliKd en viif nsijBt-'isp of&e^er, vergezeld ma gems&ge uits«'aeei>. fce»b- o wij op de Kngelcch«a ilei«B v»»rdoelen b- h*ald, w#!ke ^ii den 2 Maart tîjder.s <î« iBijotevfchten verevierven. Van het vijaadelijk earmzeen, waa-v<n hat gr.coiste deel begraven isgewor ien, hebben wij 30 overieveeden kiijgSi;evC(Dgen gemaakt. Teg naanvallen zijn mislukt. De stad Lens is opnîeuw 't voorwerp gev/eest van een geweldi^ Engekch art'llerievuur. Terwijl de dag van'gis eren insgeîijks voorbij-fregaan is zonder bijzondere gebeurtecissen op pog^iDgen aezen raorgena DewcrKsreiiiga aoor ae Fran»chen tfgea « Mort Homme », aisooic ten Oosten van b\] den aanvapggestuit en «esmacht. Op den rechtervleugel klom de werkdaiiieheid van het geschut bij poozen tôt eene aanzieulijke onoaderbro», en drukte. Op verschillencie plaatsen hadden er ten Zuiden van het fort Dsuaumont en tea Westen vaa het darp Vaux, bij afwisseling, lijf om lijf, ge-vechten plaat®, om den wille vaa eenige ver-dedigingsinstellingen ; die gevechten zijn nog niet geëindigd. De Franschen we;den gisteren opnifuw door een Duitsch detachement verja gd uit de stclliag welke wij den 4 Maait vc-rlieien en aaa de Franschen overlieten, welke gclegen is rabij het boschwachtershuis Thiarville (ten Noord-Oosten van Badonvillers). Na de ver*ieling dt-r vijandelijke beschoîten-loodsen of afdiken en na 41 Fransche krijgsge-vangen meegenoir.en te hebben, zijn onze sol-daten in hunne loop?rachten teruggekeerd. Van weêrskanten is de verkennings- en ainra's-bedrijvighe'd der luchtvliegers ^ zeer levendig geweest. Onze luchtvlieg'rrs hebben de ijze en-weg-iniich iagen «p de lijsen Clermont-Verdun en Epinal-Lure-Vesoul alsook ten Z. van Dijon aangevallen. Door het werpen van vijandelijke boinmen op Metz, werdea 3 burgerlijke personen gekvsretst. Van eene Fransche luchtvloot welke over 1 Mulhouse en Habsheim vloog, werden er vier neêsgeschoten tijdens e?» îuchtgevecht dat pîaais greep in de onmiddellijke cabijheid van Mulhouse. De inzittenden zijn al'en dood. Te Mulhouse werden er, onder de bevolking, 7 personen gedood en 13 gekwetst ; te Habsheim werd een suidaat gedoo-a. Oastelljiï kpljgsiooîaseï. BERLIJN, 18 Maart. — Aan beide z jden van het Narocz-m"ier is het geschatvuur, zeer heri^ geworden. Wij sloegen zonder moeite een vrij zwalike nachtelijke onderneming der Russen ai ten noordsn van. het Miadziol-rneer. BERLIJN,19 ;vliart,'s middass.—-Da Russischo voorziene aanvallen zijn met een groot geweïd aangevangen op het Dryznrja'yle front a'-.n het Postawymeer en aaa de beide zijden van het Naroszrneer. In al de p'.aats=n werd de vijacd kranig terujgeworpen uiterst groote veriiezen onder^aande. Voor obz» stellingen, aan vvet-rskanten van het Naroszrneer alleen, vk-len er 9270 Rusjen. Onzs ergene ^erliezen zijn gering. Ten zuiden van het meer Wisnieuw, ba.idea eren'.rel ariil e-riegevechten plaats, welke toegenomen zijn in drukte. Balkanisch o®?Iogster?ôïa. BERLIJN, 18 Maart. — Ten Zuid-Westenhet meer van Doi an kwam het lot onbeteekenende Schermutseliigen tusschea patroeljen. BERLIJN, 19 Maart. — In het algemeen is de toestand onveranrerd. E?nonzer bestuurbare luchtDalien heeft in dîn nacht van 17 tôt 18 Vlaart «te vloot der E»ten e of veroonden mogeudhedea te Kara-Burau, tea Zuiden vaa Salonika, aaa-gerallen.Op ise. BtiRLIJN, 18 Maart. — Otficiëel: Met betrek op de officiëele 'oe»endmaking van het Holland-sche mâtine département nopess den on^en;ang der « Tuban'ria,» dat,naar verklari»ffen onder eei gtda j.ii doer den lea efiieier, den 4™ officier en van den uitkijkpost eene torpeloopbaai duidelijk gezien werd,wordt hisrbij vas .-.astela dat er van een ®uitschc oaderzeebo-it geen • sj-raak kan zijn. Baar tie piasts w*ar d-.: ra-n-j der « Tubaati i » plaa-'s gretrp. min als 30 zeemijlen van de liol-laadschn kuît verwijderd is, en derhalve binaon het «JtiOi do bskenclaiaking van -l Feb.uari 1915 wwr da sclieepvaart ni-M: gevaarbjk ver laar ie gebied ï'g!, kan verder oak bsvestltd w-.rdea dit aida»r gt:ene Duitsche mijnen zijn gelsgd. Ce o vers te van dea admiraal staf der marins. <ss«— CMIfstt;9Î3 Oasîanrijksoha bsriohîen WEENEN, 18 Maart. — Ofïïcieel wordt medejjsdeeld : Éussiseh en ZuiîS-Oasteïljk krlîssÉoonoel. Niets nleuws. Iialisaiissh krijgstooneel. Aan de beneden-Iconzo kwam het gisterea mUI hii S«l3! rot zwakke aanvalsDOsrineen vaa naiiainscue xiatuicu, uic anu uc muu«uia3i.u afgeslagen werden. Ook het geschut-, mija-werpers- en handgranatenvuur girnr niet buitea de gewone maai. Des te hefti'ïer vras de bsdrij-vigheid der wedeizudsche artillerie in de screek van Tolmein en Flitsch, evenals in de Fella-streek. Aan het Noordelij'a: gedee:te van het Tolmeiner brugjenhoofd vielen onze troeptfa aan en verovtrden de vijandelijke stfllingen, namen 449 Italianen, waarondc 16 of&cieren gevangen, en maakten drie machiengevveren en een mijnwerper buit. Aan het Tiroler front hadden aan het Monte Piano, h. t Col di Lana en bij Riva en Judikarië gematigde geschutgevechtea plaats. WEENEN,19 Maart.— Officieel wordt mede- : gedeeld : Rîissisali k3?jJg3îaoaeel. Op den Dnietter eu op het Bessarabische froat levendi^e vijandelijke kanonuenbedrijvi^heid. De bruggenschaas bij U >cicezico stond des nachts ond. r stsrk mijnenwerpersvuur. Heden vroeg deed de vijand na eenige kanonr.envoorbereiding eene rnijn spxingen waa op een handgrana'en-aanval vo'gde. Tengevolge de^er ontplofïing moest het raid-den onzer verdedi ,ingili)a îe s teruggetrokken worden. Aile andere aanvallen werden afgeslagen, waarbij eenige Russen gevangen genomen wezden. liaîiarmseh kpljgsfooneel. De betrekkclijke rust op den Neder-Isonzo duurt voort. Onze zoevliegtuigen bewierpen de Italiaansche batteiijen bij de Sdobba-iaonding herhaaldeliiu met bommen. De stad Gorz werd door dea vijaod opnieuw door kanonnen met zwaar kaliber beschoten. Bij 't bruggenhooid van folmsin zetteden onze troepea met goad gevolg hunns aanvallen voort. Zii drongen tangs de siraat Selo-Ci?iny en ten W. van Ste- ar.a verder vooruit en wczen ver-sche dene tegen-aanvallen op de gewonnene stelliagen af. Ook op dea Sudgrat-Mrzs-Brh werd de vijand uit zijne versterking gevrorpcn ; hij vluchtte tôt Gabrijl. In deze gevechten op het Karintische front werden verder 263 Italianen gevangen genomen. Da kanorinenbsdrijvigheid op het Karintiiche front verergerde in den Fella-sektor en breidde zich oo t op het Karnische krijgst ioueel uit. Het Dolouiitenfrjnt, bijzoaderlijk de ruimte van dea Col di Lana, verder otiza stellingen bij Mater in het Lusanadal en enkele puuten vaa het Westehjke Tyrolerfront stoad«;n eveneens onder levendig v.,andelijk vuur. Zuii-Oasi&MIk lîrijgsiooneel. Rust. fâobaurtsnlssan op zsa. Op 18 Maait,'s voormidda.gs,werd niet ver vaa Sohenico ons hospitailschip«Élektra» door eene vijanaelijke dui.iboot, bij gojd zicht esi heliea zonnen chijn, zonder de minste waarschuwiag tweemaal boscnoten, eeam<.al getroffen eu zwaar besch \digd. lieu ma.roos is verdronken ; twee zie'kenver-pleegsters vaa het roode kiuis zijn erg gekweist. Eene meer krasse acheading van het vok.ea-recht, kan men zich ter zee niet voorstellen. Denzelfdea voormiùdag heeft een onzer duik-booten voor Durazzo e^nea FrauscUen torpedo-veraietiger, type Fourche, in den grend geboord. De toipeaojager zonk in weimge xninnten. Qa strijd om ds Dardandieti IN MSSOPOÏAMIJS EN IN DM KiOKASUS. Uîî Tîî3*l£S2Îl9 b?i3aî KONSTAN1TNOPEL, 16 Maart. — Ambte-lijk bericht : In hun bericht van 29 Februari 1916 en in de volgcnde borich en stellen de Russen do inneming van Erzeroem als een groote zcgepraal voor en spienea met snoereiij van de beteekenis van die door hen voor zoo zesr modéra ge-houd'-ne vest ng. Wij erkenueu, dat de Russen in de noodweadigheid verke^ren, hua laad ca de bondsenooten, onder het wourd • zegepraal » ste ;ds sclnttereade berichten mede te deeisa. Wij echter vetklaren met besiistheid, dat Erzeroem eigenlijk geen versterkta plaat» is, dat de terieiugestcldheid het niet toelaat de stad als vesùng te Denuttigen en dat wij het van onzea kant niet noodig acat ea, Erzeroem sterker ta vuav/uausca, aaa aiei z.jii au,ta 9Tcrc«uKO.au ATif.n re°ds het feit, dat wij aoktar ds in putei valleade muren dt-r stad een groot aantal oi'la kanonnen, eerbiedwaardige overblijfàelen ult de<i Turkscn-Russischen ve!d ocht van 1878 teruglieten, en dat daar enkel voor tïvse dajsni lçveasrntddelen îageu, bewijst ont^gînsprekelijls dat wij niet van tneening waren, Erzeroem als vesting aan ta wenden. Wat de Ru;sen met groote woovdenpralerij moderne vesting noemen, bestiat ui' -«kele op tw^alf kilomet-rs afstand van Erzeroem aange* legda veldverschansingen en da machtiija arullerie wairv-in ze spre-en, b*staituit osba-spannen kanonnen, die wij in dea steek lieten, nazeonbruiicbaïrta hebben sccn-<akt. Wij latea aan den Russischan generalen staf d« zorsf over, de voordeeleti, welke deze plaats aan. àe Russen op stratet>iïch gebi--T geefr, en de rcsuîtatea welke het prijsgeven, en de ontruianing dezer plaatî met s:ch moet brengen op t«i sotnra.««i. In strijd met de bewer.ngea der Rusï-n heeft er geen slagin open veld in de em^-'vi'ig vaa Erzeroem plaats gehad, en in geen enkslen sek-tor hebben de Russen een voorafsa*ndsn iriille-rie-aanval gadaan. Dès ondanks ge.ukte het hua niet, zooals zs het beweren, in rijf dagen tijd Erzeroem te bemachrfgcn, dit g'schledde ee'st na e a heela maand plaatselijke op ?ich zelf staande gevec'aten. Ofschoon ons legec de plaats twee dagen en de achterhoede e n <lxg vro-ger hadden ontruitud, zijn de Russen eerst den vol-genden da^ de stad binnengfrukt. Wij lieten in de stad enkel 3*0 ernstig-zlekau achter. Sedert onzo ontruim ng en onzen terugtocht in nieuwe stellingen hebben de Russen, wrellce nog onder hun zware verlirzen te lijdea hebben, tôt heden toe geen bew«£ing van ee»«e be'eeke-ais tejen ons kunnen uitvoeren. Onze inkar- en rechtervleugel zijn ten gevolçe ran den uieuwen toestand op bevel in voor hea voorziene stellin-gea terugçetro ken,terwijlzs in enkel-sek.oren eenige onbeduidende achterhordegevechten leverden en in sn'îere-sr-ms i.eea caxel g'\r*er-schot losten. l'eg^awoordig houdt ons 1-gc-r da sîellinj bez. t, welka zich van hst go-^eel-e vaa den lickervleagel vax» Bi'.Us-Mo-ej-Aijakaleh tôt aan de stel iaeren uitb eiden, die «o enkels kilometer ten Westen van Ispir en Rtsj li^en. Wij inog^n ter-cht fier zijn orer dea moe 1 eu de zelfopoffer ng onzer troepea. 4ie do Rii^san zelfs erxennea en wa&rvan ze in hunne berichten spreken ; over den moéd en 4a z&!fspoS->ring die onze solclaten, in de t»gen vcel sterke;e strijd-k achten geleverde gevechten, hstzij ten O. vaa Erzeroem, hetzii in de '-teî.iagon van dj stad zelf, aan den dag hebben gelo--d. W,j zijn ov r-tuigd dat ze bswtjzeu ".an deïelfde militaire deugdea zullen leveren, zoodra we teagevol ;<ï eener vrrandtring in den toestand di; zich e! icen da? me r ;en onzen gunsta oat\vikk-;it, tôt het oift nsief zullen ce. gaa i. Ous léger is vrij vaa aide vlekken vrs'keïijne lasteraars het tosdichtin. De meldingeo alsof er tussc'-'ec. Dui sche an Tur»che officierait mseningsgsschillen zouden zju t;erêz.n, zija leugens, iiuanea nitviaders waarJig. KON3TANTINOPEL, 18 Maart. — Het hoofdkwariier meldt : Van de rerschillige fron-tea is geene gewichtiga gebouitea.s iagekomea, KONSTANTINOPEL, 19 Maart. — Aan da Darda-iellen heeft eea kruiser de i 17 Maart, zonder uiislag de omstrekea van Teke Burum ca Beyaz Tepa beschoten. De tw-e luch schepea wslke orer he! schier-eiland Galiipoli vlo^en, zijn g-bombardeerd geworden door het vuur eer.er rnUrxljeuze, a-piaats in een strijdvliegtuig en werdea gedwoa' gen neer te ^.a.l:n. Aan het Kaukasische front, hebbea wij dea 16 Maart, na een a tegensuin val uitgevoerd door orizen liakervleugel, talrijke ui'rusiingsvoor-werp buit gemaakt. Behalve dat, is er niets belangrijks aaa ta stippea. OoHoâ in BelJIS ©a in prankrljk, UîS FraRsaîi© bron s PARIJS, 13 Maart. — De beschleting in da streek tusschea Béthincourt en Cumières, te4 Westen van de Maas, is ia dea loop vaa des nacht verfuuwd.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Gent von 1914 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume