De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

1136 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 22 März. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Konsultiert 13 April 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/3r0pr7qx32/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

38e fana*. WëénWng 22 Wàïitî 1WS. Nommer 79. DEGENTENAAR-DELANDWACHT OîîiGieele Mscle tend» BBKRÎBMAK'HS . De gemeente Gijzegem, op welks groadgebied !n den nacht van 8 tôt 9 dezcr tnaand aan de tpoorbaars'rook Aalst-Audegem de in gebruii znnde dubb'-ie telefoongeMling door het afsnij-âeu ea vervreemden ■saa koperdraad tusschea twse rais booswillig werd vernield zonder d.-.t de dadcrs kouden aar goduid woraen, werd bij iiesluit van het opperîfommando van het 4e leg r eene' als • t1'; f d wantboe-e opgelfgd ter hoogta van duiz nd-vijf honderd mark, daar de gemeer ta •vecr de roodigp bewaking der telefoonge.lemi g in ïeb eke ble -f. Dit b-< n< i ter openbare hennis. V. S. <!. E. T. l e overste van d?n algeme nen staf Osffrtsg, Ob"tstleu Usant. DP m rtiiîïïPQfipfftofifisrQ Mois h y uuiiyfiiioiliuljlluia. Besoheranaaatacliappij vaa G-snt. D.;ar '.vii voorzien dat er op het einde der masn I Maart schaa schheid ia het duivtn-•voedsel zou kunnen Vc-men, zijn de liefhebbers, welite riuiven beziîten in den hangar Port-Arthur, verplic'nt met 25 Maart, twee kilos per dui' (boonpi), vitsen of mais) te zenden waar zij tr.gekcrfd hebben of îeohtsireeks naar den bangar. In gptrnl de Pefhebbers aan dszîn maatregel ri't voldoao, zal he' b stunr van aile V; rant-■woordel'kheid sf zijn, aïs hu: m duivea van îhonger iroeten s'erven. De m andtlij .sche s, fortin gea van 0,50 fr. p-r duif zullen nogtans vboitgedaan worden tôt cader bevt 1. Als ret duivenvoedsfl n"-g zal te verkrijgen «iin, zal het vee!s>l d'~o de liefhebbers inge-®ônden. vcor later b spaard worden. Het Bes'uur bren^t t r k^r.nis aan de liefheb-Ibers, als dat het van «l'e verantwoordeliikheid »! is voor al wat er aan de duiven zhî of kunsen gebeuren. HET BESTUUR. .wraoœsagSBigtoaso»-———- Vijf do Âardappelverkcop. Op veifcon van deel A der aardappîl'iairt 3e\ertde winkelier de ra:datipe!en ai aan de personen wel1 e m; geen rieel hebben genornen san de voorga^ride uitde- lir)g»n. De bezitters eener aardnnrw Ik.inrt van ri, n le. 2e. Ho m 4e ver- koop overhindigen aan den winkelier liuuae aar-iappelbons bisteikleur. BetaaWagen voor de winkeliers : Ie eu 2e wijk, Vrijdag24 Maart, 's voorm'ddags 3e wijk, Vrij-laiT 24 Maart, 's namiddags ; 5= wijk, Za'erdag 25 Maart, 's voiriniddags 4e wijk, Zatsrdag 25 Maart, 's namiddags ; C® wijk, Maandag 27 Maart, 's voarmiddags ; Ie wijk, Maandig 27 Maart 's namid«ta»s ; 8° wij -, Dinsd ig 23 Maart, 's voormidlags ; 9= v.'ij-r, Dinsdig 23 M ia't, 's namidiags ; IIe wijk en Lcdeberg, Woenséag 23 Maart, 's voormidJags ; 10e wijk, Wocnsdaç 29 Maart, 's namiddags St-Amandsberg, Donderdag 30 Maart, 's voor middags; Gentbruîrge, Dond^rda,'30 Maart, 's namiddags De winkelkrs zull n opgeene aidere dagei besteld wor ien dan die hierboven aangeduid Zij moeten voorzien zijn: 1° van hun kwijtschrif van den 4d= verkoop : 2° van de blauwe souchen 3° van de bons B der kaarten drr psrsonei welke nog geen deel hebben genomen aan d* voorgaande uit leelingen. 's Atiderandaags, 't z'i vcormiddags, 't zi; 's nainidi;',gs,volgens dat het op hun kwijtschrif aangeduid is, mogen de winkeliers hunne aarl app-lea afhalen aan de Voorhaven. De inwoners m e'en hunna aardippelen af lialen bij hunne wiake'iers een of twese dagci na de. aflevering aaa de Voorhaven. D personen welke binst dezen termijn hunn< aardappe'en niet kunnen afhalen, moetet hunnen winkelier v--rwit(igan. De winkeliers zul'ea de aiet afgehaalde aard appelea mog-n verkoopen. Het wordt de winkekers ernstig aanbevolet hunne aardappslbons te stempelen en hun t< overtuigen, vonrale^r aan hune kliënten d< aard ippelen (c besteilea, of de^e geene vreemdi bons aanbieden. Kunnen aardappelea bekom^n : 1° De persoaen welke aan de Ie, 23,3e ea -t® ait deeîing hebb .n de 1 geaoaien ; 2° De personen welke eene gegrende klach hebben doen gelden ; 3® De personen waarvan de door hua opge gevea p:ovibie uitgeput is tusschea de vierde e: vijf la uitd< eling en welke eene aardappelka r zallcn ontvangen hebben. Du'tsclîs beriohtsa vasî lïsf Groet HâoMkwartier. WsstilJJk krlgstaïassl. BIÎRLIJN, 20 Maart ('s middags). — Beerun s'ied door e< n hclder w dsr, was de bèdrij vig heid der artillerie zoowel als die der lucht vliegers zeer le.eadig van weêrskanten. la het gewest der M a as eu in het Woevreplei: i weidea gisteren ae artilleriegevectiten op eenea ,graad vaa bijzoader geweîd voortgezet. Tea einde oas te beletten maer vooruit te ; rukken in de rich in» der vernie iigingsinnciitin-gen, welke de vijand neg bezet in het gewest ; vaa het fort van JSouaumont en van het dorp Vaux, hebben de Fran cken tegeu dat laatste paat eenea tege»aaaral gericht, welke aochtans oavruchtbaar bleef, alhoewel die tegena&nval 1 ; oadernomsa w.rd door troepea, toabehaorend aan eene legerafdeelinç, welke versch op het i , terreia werd aaajevaerd. Zij werdearaet zware verliezen afgeslagea. I Tijdenseealuchtgevecht datbovsn de vijande-lijke liniëa geleverd werd tea VVesten vaa Lihons, heeft luitenaat baron von AUbaus zija 1 . vierde vijaadelij c luchrschip neèrge/eld,terwijl t boven het bosch vaa Forges, luitenaat Bôlcka zijn twaalfde luch.schip neérschoot. t Daareaboven heeft de vijand drie andere ; vliegtuigea verloren, ean neergeschoten tijdens 1 l ec.n lucutgevecht ia de nab;jheid van Cuisy (tea • Westen vaa het Foreesbosch), en twee aadere werden neergehaald do or het flink geschut onzer j bij zondere artillerie. ; lien diar twee vliegers viel ten gronde om-. riagd door vlatavaen. in da nabijheid van Reims, het andere, verscheidene keeren omtuimelende, vialin deaabijheid van Baa de Sept, onmiddellijls: t achter de vijandeliike liaiëa. BERLIJN, 20 Maart. — Olïicieel. — Eea ! f eskader onzer marine-vliegtui^en bawierp dea 1 j 19 Maart ia den namiddag, militaire iastelliagea t van Dover, Deal en Ramàgate, tro's ster,ce be-' f schietiag door landbatterijea ea vijaadalijke i vl eg rs, overvloedig met bommen. Er weriea 1 | talriji e volîrefferseaeene zeer goede uitv/erking ; 1 opgemerkt. Ails vliegtuigea zija welbehoudea ; t teruggekeeid. De chef van den admiraalstaf der marine. GosteiUjk hrllgstoonee!. f _ BERLIJN, 20 Maart. — Zonder renening te ; hou iea van huanegroote verlitzea, hebbsn de ' 'r Kussaa gisterea nog herhaal ie malea ea jnst ï b-laQgrijke efïckten onsaaa de twee zij iea Vaa Poifawy en tusschea de mearen NaroCZ en $ Wi-zni-.u aangevaliea. L Die aanvallen zijn vo'ledig ondoeltreflend gv we-st. In het gewest VVidsy hebbaa Dmtsciie tioepen vijaadalijke detachemeutea aingevauen en achteruitgeslageu, welke, na hunnen aan val van gistereu morgend, aog zocb.tea staad te houden vlak voor onze froatlinie. Bij die g-lageaheid heb'oan wij krijgsgevansre-ne ï gemiakt : 1 officier ea 280 mmschappea be-• hoortnda tôt zsvea verscaillende regirnentea. ' Balkanssh krijgsîoonesl. - , BERLIJN, 20 Maart ('s m.ddags). — Gesne verande.ing aan dat froat, dus hoegenaamd mets x mede te deelea. MENGELWERK. — 22 Maart 1916. 5 Het nichtje van den Smid G.aelano boog. De woorden van dan |ongen rnan streelden hem toch meer, dan tij zicbze ver. bekennen wi'de. — Uvve Genade heeft te hooge gedachten van mij, zeide bij glimiachend. Niet, dat ik fcet tegen ineester Aulonio niét zou durven opnemen, hoezeer de mode hem schijnt te beguiistigen ! — Dat .za! mettertijd we! anders wordeo, verîaat t: dar.rop. Zonder er mij (e willea op beroemen, ik maggerust bewerea dat ik in fîeze dirgen een woordje mag spreken. Hebt ge nooit van den kleermaker aan den ponte Vf cchio gehoo! d ? — Neen ; wat is er met hem ? — Wel kijk, die b: a' e jongen was nu juïst geen meester in zulk een goeden doeti als pij, maar integendeel een arme droinme), cliegeheel aan lager wa! was geraakt, en den eenen dag niet w:st, hoe hij den vo!-genden aan den kost zou komen. Eens op fenen morgend ga ik langs d? Ponte Vecchio om over de Arkaden der Uffizi naar ,de Piazza délia Signoria terug te keeren. Daar houdt hij mij staande en vraagt mij smeekend om eenige ondersteuning. De man had in beteie dagen eens voor mij gewerkt en m'j vooitrefleiijk bediend. Goedhartig ; als ik ben, volg ik hem i :i zijn magazijn en ■ vraag hem naar de oorzaak van zijn ongeluk. Hij haalt de schouders op, zeggende het 5 loopt mij alies tegen. Tba<;s heb ik daar ' eene groote baa! vaa dat grove linnen inge- i slage , omdat de rijke wijnbe gbezitter î Gaspuo Battipaglia mij verzocht had, werk- | pakke:i voor al zijne arbeiders te make::, ci i nu sterfi de man en de erfgenamen ver- ' koopea de wijnbergen tôt op den laatsten s akker, en daar zit ik nu mat het goed ! Ilij I zag zoo bediukt voor zich heen, dat ik innig mede iiden met hem kreeg, en op een avontuurlijk denkbeeld kwam. « Meester, zegde ik.weetgij wat ? Neem mij de maat en ; maak mij van dat goed ee iea rok. » De arme duivel kon zij ne ooren niet gelooven en wil tegenwerpingen maken. Ik echter blijf er bij, en drie dagen later brengt hij mij het linnen wamb iis.e'egant van sneê en met sma!!e fluwee en banden afgezet. Dien-zeifden avond was er een groot feest bij graaf di Basso. De bloem van FJorencie verschijnt in zijde en goudbrocaat : ik echter heb mijnen linnen kiel aan en stap er zoo trotsch mede door de gratelijke pronk-vertrekken, dat ik aanstonds de algemeene opmerkzaamheid trek. Wel, iuijn beste De Carmoli, roept de graaf mij toe, wat . bebt gij daar voor eenen merkwaardigea rok aan ? Het nieuwste wat er is, antwoord ~ik koelbloedig ; het model is direkt uit Parijs gekomen, en de kleermaker aan dea Ponte Vecchio, een kunstenaar, die in vaste ver-binding staat met het Fransche hof, beeft hem gemaakt. Indeidaad, zeide de graaf, een aliermerkwaardigst kleedingstuk ; en zeer oorspionkehjk, zeer smîakvol !.. Om kort te gaan, cer er ac'tit dagea verloopen waren, droeg de geheele jetinessz dorée van Florencie zulke linnen ktelen, ea de goade snijder heeft prachtige Zikeâ gemaakt. Natuurlijk hielden de vreem isoortige waai-buizen niet laag staad, maar mijn kleer-m iker was nu esarnaal in de mode, en daar hij inderdaad voortreffeiijk werkt, zoo zal geen mededinger in staat zijn, hem van de eenmaal verorerde plaats te verdriogen. Om de lippen van den wapensmid spee'de een mmachtende glimlach. — Dat wil zeggen, voegde Ale3sandro er bij, ik hoop, gij begrijpt m j mut verkeerd. Ik veitel u deze geichiedeais s'echts om u te bewij <en... — O.ik begrijp het zeer goed, viel Gaetano hem met het hoofd knikkend in de rede. Hoe het ookzij, ik reken het mij tôt eer, zulk een invioedrijk edelman onder mijne begunstigers te teilen. Indien het u belieft thansdadelijk mijne wapensinoogenschouw te nemen ? _ (Wotdt voortgezet). Ôfficiseie Oâstânrijksohs lîarioiiien WEENEN, 20 Maart. — Officieel wordt medegedesld : Russisch krllgsîooneel. Gis'er werd na eene dappere verdcdiging vaa tes maanden de ia puinen e:eschoten bruggen-;chans ten Noo dwestea van Uscieczko ontruimd. Hoewel het dea Russen reeds in dea morgeod ïelukt was eeue bres van drie honderd meters :e doen ontstaaa, hield het de bezetting, vas ichtvoudige overtnacht aangevallea ea ails ferliezen minachte îd, nog 7 uren vol ia het aavigste'kanennrn- en linievuur. Ea.sc om 5 ure namiddag, besloot de beve*-lebbër, overste Piaaokh, da geheel vernielde restia? te ontruimen. Klsine afdealingen en ge-iwetsten, bereileten op booten den Zuidelijker» aever vaa dea Dniester. Nochtans raoest" het Dverzet'ea opgegeven worden oader ha. koace -:riek vuur vaa dea tegenstrever. Sieckts een we>: bleef over aan de dappere ;f~haar, samangrs'eld uit keizer-dragoaders ea sapeurs, indiea zij zich niet wilde o vergevec : îij moesten zich laags dea noordelijkea oever vaa den Dniester door de pUwts Usciecz :o,sterk bezet door den vijand, doorslaan tôt ouz-î troapen, geiegerd op de hoogtea tea Noordea vaa Zaleczczyki. H-t oprukcen middea door de vijaadeliiko Stellingan gelukte. Oader de beschenning vau dea nac'at bracht overste Planckh de heldhaftiee troepea tôt onza voirposten tea noo r de a vaa Za'iczazyki waa'r zij hedea vroeg aankwamea. De gevechtea os de bruggeaschaas van Uscieczko zullea in de geschielenis oazer weermacht voor eeuwig eene roemrijke blad-zijde uiknakea. Sialias,.îs3'h kplïgstaamssï. Aan he; bniggenhoofd van Gôrz werden gister voormiddag da vijandslijke stellingen voor hst Zuidelijk der Podgoraaoogte in brand gezs . 's Namidiags nain ons geschut t^t front des tegeastrevers vaa het bru0'ganho->fd onder krachtig vuur. 's Nàchi s werd de vijand uit eene groef voor Pevma verdrevsn. ©e gevechten bij het bruggenhoofd van To1-meia dursn voort ; de gewonnea stelliagca blijvea vast in oaze han 1. Het getal der hiar gevangene Italiaaea steeg tôt 925, dut der ge -aapte machieagewaren tôt 7. Verschîidene vijaaielijke aaavailea tegandsa Mr«'i Brh mistuk en. Ook op é»n Rombonberg veroverdan onze troepen ee^e stelling. Hiarbij vie!enU5Italianaa ea twee anachisuen^eweren ia onze han 1. Da leveudigo bsdrij vigheid op bat K 'rJatisc'ae front ho idt aaa. la het Tyroler ereasgebis l hield ds vijaad den sektor van den Lanapas ea eenigo puntea op het Zuidelijk front onder kaaounenvuur. Z'-iHl-Oastellik krijgst-aauesl. Onvei'aRder<i. 08 sîi*i|4 om de Dardanallsn IN MSSOPOTiHk' m m D3N KlUKàSUS. U!i Tupkssîîs Isroiî : KON3TA.NTINOPEL, 20 Maart. — Het kwartier gencraal me d : Aaa net Irakfraat haeft eea onzer luchtyîiagers d n 13 Maart eeuige bommaa ge.vo'pea op Ku'-El-Am ri, rakead eaae batteiij ea eea vijan l jiijk datucae-meot.Dea 18 Maart, hebben wij, tijdens ean gevecht met eea rijaadelijk dstachemMit ia d>- onsUaitea vaa hat kiaaaj, van Sùez 5 Indschî soldat a a krugsgevangea geacinian. Buiiea Uat is er aiet» aaders aan te stippen. OorloJ §n en 1rs frankrijk. VU Fransche lîpaa * PARIJS, 20 Maart. In den loop van dan nacht had goeae linic-bedrijvighe d pl -ats in de sekton vaa dea otatre'c van Verdun, maar er werd nu ea daa kanonneabedrijvigh :id waargeno-nea. Da nacht verliep rustig op het gansche froBt. Bij luchtgevechten in den orntrek van Verdun, schoot een onzer vliegtuigea een vijandeiijk neer, dat brandeud ne;rstortte in de lijnea Montzéville. Vijf onzer vliegtuigea met

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Gent von 1914 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume