De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

485334 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 15 September. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Konsultiert 22 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/0k26971d59/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

DE GEHTEMUR - DE LANDWACHT SS'iaar. Uitgever G. De Graeve, Gent, Ketelvest, * «. TDS IK:LiT3I£<ri3 PAT.EIOT Vr^dag a» Saptember Î913. Nam.®»* Cfficiëale Duitsche bsrichisa m VEEOR15-ENING ESKK» AHÏIKEL. » 9 der wet tôt regeling van hel op Sta»ts« Sfcostea gegeven Hooger onderwijs van 15-7-1849 Wordt als valgt aangevuld : i Verdi easteluke maanen, die hunne hoofd-'foezigheitl buï¥6a de Unitfersiteit hebben en die tôt verOâge«w«©rdiging van eenig bijzonder Wetenscn*j»pelijk vak onder de leerkrachteu «ener Universiteit worden opgenomen, kunnea tôt Ktwotin eer-professor benoemd worden. Met deze benoeming verkrijgen zij den rang der gewaae prafessoreu en do rechtea dei docenten. Hunne wedde wordt, voor elk geval, afzoa-âerlijk bepaald. Zij telles aiet mede in het bij artikel 10 van Voormelde wet vastgestelde «étal profession. Tôt uitosfeaing van hunne hoofdbezi'gheid behoeven zij «te bij artikel 12 van bewuste wet voorgçschreven n»achtiging nie t. Brussel, den 12 Augustus 1916. Der Çeneralgouverneur in Tîeîgien, Freiherr von BISSING, Generaloberst. A.. H. Q., den 22 Augustus 1916. Der Oberbefehlshaber der IV Arrose, Herz»g Albrecht von WurttemberG, Generalf Jdmarschall. 221. VERORDENING botreftenâs de labeslagneming der bran- wesijan veor bier van lagare gisting. 1. Aile bierbrouwerijen,welke ia het Etappen-jfebied van 't 4e leg*r bier van lagere gisting îabrikeeren, wsrden in baslaggenramen, camelijk Brouwerij Akkergem, Naaml. Vennootschap, Gent ; Brouwerij Burny, Gebroeders, Aalst ; Union-Brouwerij (Moenaert, Ressen eu Wwe JanssenJ, Denéermonde ; Brouwerij Euerard, lîekloo ; Brauwerij der Btouwerijschool, Gent, (Eig. Vanderstricht). , In geval er, in het Etappengebied buiten do genoemde sows aog brou werijea voor bier van &gere gistinç z»uden bestaan, moeten dezezich <ioor bemiddwNag harer Etappenkommandantur bij de Etappea-Icspektien aanmelden. 2. Van af 12 S*ptember wsrdt het in deza brouwerija»! jjefabriceerde bier aan het Duitsche legerfeestawr geleverd, hetwelk het ge-deeltelifk voar zijne behseften gebruikt, ge-deeltelijk aaa het bierverdeelingsbureel' der Serstenzentrale t®ewijst. 3. Ten eiade aan de inwoners van 't Etappengebied de befeearlijke hoeveeiheid bier van lagere gisting te kunnea toewijzen en gelijk-imatig verdeelen, is bij de Gerstenzentraie een bisrverdeelingsbureel ingericht. 4. Aile drankhuizen in 't Etappengebied welke tôt nu tae klanten der in beslaggenomsa Isrou werijea waren, kunaen van dit bierver-deelingskuroel bier ontvangen, zoolang de voor-raad strekt. De prijs is, tôt nader order, op 43,— M voor 100 liters bepaald. Zij nioefea tôt 14 Sentember bij de Gersten-centrale aanmelden, of zij in het vervolg nog bier vas lagere gisting te vertarp?n van zin zijn. Het biervertleeiiBgsbiirpel '/M alsdan van het bier dat wekeljjks ter beschikkin^ is, het over-eenkemstige aa*deal taewiiz^ri. De eerste toewijzing zal ivlaandag 18 Seplem-feer plaats hebben. i'__5. In gavai er drankhuizen, welke toe^elatea *ija voor personen die deel maken van 't Duitsche leger, masr welke tôt nu toe nog geen bier van ïagere gisiing vertapt heuben, zulks in 't vervolg willen verkoopen, zoo moet erom eene aanvraag bij de Etappen-I;>spektion worden ingediend, ,welke beslisr, of aan de aanvraa? kan voldaan ^orden en welke hoeveelheden bier toegewezen Srorden kunnen. iS. H. O., den 6 September 1916. Der Etappeninspekteur, von UNGER, General der kavallerie. Aan onze Lezers. losse nummers 3 csntiessisn. Per week fl 5 eeniiemen. Duitschâ briehîeti v.jn îml Groot HseSdkwaffîï©af« Wastarjk krljgstsonss!. BERLIJN, 13 September. Legei front oan Veldmaarschalk kroonpriris Rupprecht oan Beieren. O.pnieuw is de strijd ten westen van de Sommo ontbrand. Onze troepen zijn tusschen Combles de Somme In zware gevechten gewikiceld. De F^antckiia zijn Bouchavesmes binnengedrongen. *• artmeriestrijd werd op beide zijdeu van den str®»m met groote hevigheid voortgezet. Legerfront van den Duilschen Kroor.prins : Reckts van de Maas zijn Fratische aanvallen in den seksor van Thiaumont en aan de ravija van Sou ville verijdeld. ©asîslijk kp!2ssioonscl. BERLIJN, 13 September. Legerfront oan generaal veldmaarschalk prins Leopold oan Beieren : De tsestand is oaveranderd. Kleice Ru^sische aanvallen werden iea Noor-den vi,n de Jpveten-m»nding en bij Barboenof.va ten Notrd-Westen vin DunaUurg afgeslagen. Legerfront van generasl der kavallerie Aarishirlog Karl. In de Karpathen gingea de Russen op het front van Smetru, ten Zuid-Westen van Zabie tôt aan de Guldenen Bis;ritz, tôt een afzonder-lijkcn massa-aanval over. Zij werden overal met groote verliezen door snze dappere, onder bavel van gen. v. Coata staanie troepen, teruggeslagen. la Zevenkurgen zijn Duitsche troepea in den sektor van Hermannstadt (Nag-Sxebenj en ten Zuid-0«sten van Hotzing Hatszeg, met de Roe-menea is gevechtsvoeling getredea. SaSkanissh osriïjstepMla. BERLIJN, 13 Sep'emij&r. — De bewegingen in de Dobrasedscha worden pianmatig voltrok-ken. Aan het Maceioaiscie front geene gebeur-tenis van bijzondere beteekeais. BERLIJN, 13 September. —Officieel. — Op 11 S Jîîtesttbir vielea Duitsche mariaevJiegtuigen vôôr Cotstanzi ea teaZuiden hiervan Russische stnj Akracktea aan. Op een linieschip, een onder-zeebo»t e» eenige destroyers werdea onbetwist-bare treffers waarse*om:n. Aile vlie^iuigea keerdea oubeschadigd terug. Op 12 September 's avouds oudernamsn meef«ere emzer vliegtuigaskaders in de Golf vaa Riga een aanval op vijaadelij.<e zeestrij lkrac'r-t;;n. Vers^lillende onbetwistbara treflers werden berewt en een vijandelijk destroyer onaiid-dellijk tôt zinken gebracht. Trots hevige beschietisg zijn alla vli^gtuigea on^edeerd weerjeVeer^. BERLIJN, 13 Sep'ember. — Nadat Duïfsch-Bulgaarsche troes»eD, z ck door den aanval van Sarratî hadden gedwongen gez'en, in tegenaari-val Grieksch-Mace îonië binnen te rukken,stond achter éen linker Bulgaarschen vleug-.l tôt aan de Struma-rivier vooruitgedrongen, het Griek-sche 4® le^erkorps, geweer aan den voet, in de drie steien Seres, Drama en Kawalla. De maatreg-len der Entente gingen op het doel af, deze Grieksche troepea op haren kant te trekken, of hun een gelijk lot te bereiden, zooals de in Salonik i met geweld bedwongeaa deëlen der elfde Grieksche legerafdeeling. De vrije verbinding met Athene was onderbrokeu, het verkeer met de overheden in het vaderland werd door de Entente gekoatroleerd en naar believen geweigerd. De bevelvoerende generaal van het 4e Grieksche legerkorps in Kawalla, trouw aan den wil van zijnen krijgsheer en aaa de wettelijke regee-riag aan de neutraliteit vasthoudend, heeft zioh ten opzichte van den onhoudbaren toestan 1 der hem vertrouwde troepen bedreigd door horgar en ziekte, gedwongen gezien op eigen han l te hande'en, en den 12 September de Duitsche legerleiding verzocht, zijne dappere troepen getrou w aan koning en regeenng, tegen de drukking der Entente in bescherming te nemen, en hun ees onderkomen en oa-ierhoud te waar-borgen. Aan dat verzoek zal gevolg gegeven worden. Ten einde aile schsnnis der neutraliteit te ver-mijden, werd er met den bevelvoerenden generaal, overeer>gekomen, de Grieksche troepen, vo'ledig bewapsnd en uitgerust, als neutralen rair verblijfplaatsen in' Duitschland over te voeren. Zij zullen hier van de rechten der gast-vrijheid genieten totdat hun vaderland vaa de indringers der Entente zal verlaten zijn. ûfïiciaeie Osslenrijkscha berichten WEENEN, 13 September. Osstelijk krljgsiaonesL Boemeenaoh froiit. Do toestand is onveranderd. Front van luilenant-veldmaarschalk aarlshertog Karl : De aaneengeslotene massenaanval door de Russën gedrevea tegen ons Karpathenfront tusschen Smotric (Zuidwest waarts van Zabie) en den gullea Bistritz stiet a£ op den dappeiea wee stand der verèedigers onier buitengewoon zwa e verliezen voor den vijand. In Oost-Galicie geeae gebeurtenissen. Legerfront van veldmaarschalk prins Leopold van Beieren. Buiten mati^e kanonnen- enmijnwerpersvuur niets van belang. liallaansch krlj^sto^neeh Op het Isoazafrorit duurt het vijaiidelijk j kaaonnen niur tusschfn hetEtsch en het As.ach-dal voort. Er is tamelijk rust ing^tredea. Zuid-Ssstellik krljgstoonssl Op de Bojusa lijdelijke leveadige scher-mutseling.Gebeua'îeaïssen op zee. In den nacht van 12 tôt 13 September, heeft eea onzer zeeviiegtuigenvloten de statieinrich-tiagea ea militaire d^elen van Cervignaao met talrijke bommen goed be vorpen. Twee groote braaden, eene hevige ontploffing in een der diielen, alsook verscheidene raak-schoten in de statie-inrichtingen werden vast-ges'.eld.Eeae andere zeevîiegtuigenvloot viel in den-ze t iea racht de krijgshaven vaa Veaetté aan. Er werden raakscnatea opgemerkt van de z .vaarste bommen in het Arseaaal.in de dokken, bij dea gazometer in het Alberanefort en in de weriinrichtiagen van Chioggia ; ia Chioggia ook veric -îeidene branden. Beide viiegtuigenvloten zijn oadanks hevige beschieting ongedeerd teruggekeerd. 0a aanoj in het Ods!oo, Tarksch berloht. KONSTANTINOPEL, 12 September. - Op het front van Fillâhie wierpen wij op 11 September met goeden uitslag bommen op een vijaade-iijk kamp en veroorzaaktea braadea. KAUKA.SUSFRONT : Op den rechtervleugsl sloegen wij eenen aaa val van den vijand af. In den sektor van Ogmit werden twee vijan-delijke aanvallen van 10 September en in den vorigen nacht, die door kanonnenvuur voorba-reid waren door onze tegenaaavallea terugge-wezen.De vijandelijlce trospea, die verscheidene groepen onzer stellingen poogden te naderen,' werden d ior ons kanonnenvuur verstrooid ea leden buitengewone verliezen. Onder dea buit welken wij den vijand ia de# ?e tor van Kighi op 9 September afgenomen hebben is eene groote hoevee'heid ammuniti* en materiaal, waarvan h.et getal nog niet rast-ge.ate'.i^is.Het aantal der gevangen genomsn ofliciere» en solditen neemt toe. Op den linkervleugel vielen schermutseliagea te oazen gunste uit. Wij namen gevangenen ea kaapten vrapens ea uitrustingsstukken. Op de andere fronten geene verrichtingen van beteekenis. Vo gens volledi?ende berichten sloegen onza troepea op het Gallicische front op 7 September door tegenstooten met de bajonet de aanrallea van sterkere Russische troepen at. De verliezea des vijands werdea op 8000 geschat. Bij de botsingen werden in het nagevecht drie ofâcieren en 300 man gevangen genomen en eea machiengeweer den vijand afgenomen. Bu'gaarsofc. berloht. SOFIA, 13 September (Mededeelinp va» 11 September in vertraging). — Op het Rumeeni-sche front langs den Donauw, kanonnenvuur te Tskija, Widden, Lompa'anka, Oienowo ea Sistow. Het offensief gaat voort in de DobrudBcha. Op 10 September zijn onze troepen Silistria bianengetreden, waarvan de bsvo'.king haar eea zegevierend oathaal heeft voorbereid. De Bulgaarsche driekleurvlag wajjpert nu op . de hayen vaa Arabtabia. Wij hebben in de versterkteplants lOforteres-kanons gevonden en eene groote hoevealkeiil oorlogsmateriaal. De vijandelijko troepen zijn achteruit getrok-ken, vervolgd door onze ruiterij, op de twea oevers van den Donauw, in de richting van het Noord-Oosten en vau het Oosten. De aftocht d r Rumenen, Rus'en en Serviers, vojral van de eerstea wordt galaan onder het bigaan vaa de verschrikkelijleste wreadkedea tegen de vreedzame bevolkiag. De iegerbeveihebbîr meldt op 10 September : Vaa den eersten dag a's ik over de K-rens ov»r-ge ioititea was, heb ik eene ree-s schandelijke onmenschslijkhe ien vaa het Rumeenso're leger vastgesteld ; die zich meer en meer hebben voor=;eiaan als feiten van eene onnoembara beestachtigheid. Aldus hebben de Rum^ensche overheden» eenige da^en voor de oorlo^sverklating, al het vee der bevolking medegenomen. zoader for-mee'e op-^isching. Biast den aft c'it heeft de vij >nd bijzondere milit lire detacheme • ea gevor.ud otn de Bulgaarsche dfflrpen in br tnd testeken. De dorpen Ciskicej, Ai'.omro 'o, Scrobarna, Dschu naja, Mahale, Taztar, Aima Ija en aadere gele^ea in de s;rookea en in don omtiek vaa Tii^rakin en Silist.i t braaden aog, E-n detachement dat te Sans i :ar verslagea was, dat in winorde afget:okken is naar Saistrîa heeft in dîn avond va a 7 September eeae kompan:e met 2 oUcieren aaa h :t hoofd naar het dorp Srebiraa gszond i, d e er ds geheele maanehjke bjvolUtag aa ihi .ld om za 's nachts :e doodea. Het plein en de stra'en van hit dorp liggen vol lijken van onschuldige slacîitoffers, op d«. 0'imenschelijk?te wij^;e misha id.l i. Een aantal kinderea vanhetzelfdj dorp werden verbraad in de huizen gevoniea. De overige kinderen ea vrouw^n werden naar Silistria gesleept. 's Morgends van den 8 S -pte aber weïden da mannen van het dorp Alifak naar dea oever van den Donauw gebràcht en onmededoogead gedDOd. De liiken werden in den stroom geworpen. Al de inwoners dtr dorpea Kalipet.o vu, Arte-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Gent von 1914 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume