De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

2647 0
14 September 1916
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 14 September. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Seen on 21 May 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/kd1qf8nv41/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

DE GENTENAAR - DE LANDWACHT ®$e iaar. Uit g e ver G» Ba Graeve* Gentf Ketelvast, *S. IDS 3Z.T.jBINB 3P-A.T.RXOT ïfaHGsraaa sspïeaaaer is?i®. Nam, 891 Aan onze Levers. Losse nummers 3 ceaileme». Per week f 5 e©i»<Iemen, STADSNIEUWS. Stedslijks aarflappeMiengt. — Hedea Donderda.; 14 September, uisdeeling van aard-Ippelen in de wiik?n: 1, 2, 3, 4, 5,6, 11, Leieberg Sn Gentbrugge. Het rantsosn is 1/2 kilo per per-loon. De prijs is 20 centiemen per de kilo. — Ziekeevallen. — Heler.a Michiels, wonende Karderijstraat, 71, werd Dinslag morgecd te de Lieveslraat, ziek. Na verzorginfr van ,douter Tytgat, werd de vroaw door de policie van de 6® wijk, huiswaarts gebracht. — Vermist. — Ef*n schoon ges'oten rijtuig, ronder Dummer, en bespannen met een klsia bruin paard, dat Zaterdag laatst, rond 5 V2 ur« 's morgends, is gezien geweest in den omîreï Van het S!uizei;en, wordt vermist. Personen die diensaangaande iclichtingen Eouden kuanen verschaften, worden verzacht es te meldei aan dan heer j ohcie-kommissaris pan de 6" wijk. — Boterdienst. — Hedea Donderdag, ver-iîeeîing van boter voor de 9° wijk, van de trainmers 3S601 tôt 44129. — Synlikale Easier ûar Bslgisoîie Sïoî-boawsrs. — Den uitvoer der planten van België naar Amerika via Holland, zal toegelatcn wordei. De formaliteitèn zulîen taed gdeeli t?orde i aan ds Leden van Vrijdag 15 September if, van 14 tôt 16 nie, in het lokaal der .Kamer. 8045 « — Wcrkloozensieun, — Sinds eenigen tijd bntvangt het Piaatselijk Komiteit voor hulp aai behoeuige werkl*®zen een steeds grooter wor-dend ge^al naamlsatze bne.-en, waarin geburea af werkgezellen de inkomsten van zekere beter Ijedeelde huisgezianen doen kennen. Het komiteit hesft steeds en als ook in de ïoekomst met dankbaarheid de inlichtingen die ïfirn varschaft wordea, ontvai'gen, en v^or zoo-/eel uit het enkwes': blijkt dat de gegevens iuiot hhiwhi'H » 'n I.I'i.m Jtijn, hierrai rekenîng houdsn voor het loe-keanen van dea wsrkloozensteua. Het moot evenwel doen opmerken, aan ds Gentschs bevolking, dat naam'ooze brievea niet in aanmerkiag genomen worden. Finan sieste ÏHÎislîtiïtgen. Voor ir l ch ingen over Brazttt&aasohs sa Ran&fossoha waardea : Brazil Railways, Portof Para, Port of Havana, enz.; Inkas~e-ring en inlichUngea over koepoffs : KasâsrSig®» nawa, Russische, Japanscîxe, Argentijnscae, Nij verheidswaarden, enz., weadt U tôt G. WTTERW ULGKÉ, aangenomen -vissel-agent, 59, Ca apura. linker osver, dioht bij du « Refuge Sts-Marie », Cteat. 7913 i St-Aaiaaclabsrff. — Paroehie U. Hart. — Het bestuur dtr avondschool brengt ter a'ge-meeae kennis dat d« l^erq-angen zullen her-somen wordea, in het lokaal der Molensiraat, op Dinsiag 3 Oktober aanstaande. De werkloozen, die de lessen r gelmatir vol-gen mogexi zooals verleîen jaar, hunne kontrool-kaart geldig in het lokaal der school dosa afteekenen. — Braeckmnnschool. — Avondleergangen onder toeiicht van den Sïaat. — Te rekenea van Dinsi'g 3 Oktobir, 7,ullea bijzondero kostelooze leergangaa voor volwassen^n ingericht worden de.» Sinsdag, Wcensdag, Donderdig en Vrijdas van iedere weeV, om 8 ure 's avonds. Men knn al e da?en zijne inschrij "in? nemea bij de bestuurderi L. B'ackelaire.ondflrpastoor, Mf.erschstraat, 72, enj. Tack, Meerschs'.ra it,63. » —«KSESS3S»»— — Du'tscha berïcMGB het Grooî ISaefdkwarKeS" Weshl lk kr'igstaanes!. BERLIJN, 12 Septembar, Legerfront otn veldmaarschalk kroonp-inx Rupprecht van 'Beieren. Aan beide zijden van ds Somme zijn groo'e ' vijandelijke aan'valsbedoeliagen over 'i algemeen door het speryuur veriideld geworden. In het Foureaux-bisca beproefdea de Enaelschen te ; vergeefsch in handjjraaatengevecliten terrein te , wiunen. ! Het dorp Ginchy vicl gisteren morgend in de han len van den vijand. De artilleriestrijd werd met hevigheid voortge-:et. OjsîoI'Jk krljiîstooïssel. BERLIJN, 12. September. Leçerfront oan genornal veldma ïrschalk p^ins Leopold van Beieren. Ton Wesfen van Stara Czerw.tszcz» werd een met sterke massa's uitsevosrde Russische aan val met zvrare verliezea voor onse versterkings-werken gebroken. Lcgerfront van generaal der ruiterij aartshertog Karel : la de Karpathen werdeo vijandeljke aan-va'len in de strsek van ds Baba-LuJowa en de i Gvimbos'awa W. K. en aan de Capoel afge-■ sîagen. Bij een tegenaanval aan deGrimboslawa wsrden 170 gevangenen genomen. BaSkanssh kfîJgstaaBesl. BERLIJN, 12 September. —• De onder het opperbevel van den geaeraal-veîdma-irschalk voa M<ck«nsen staan le Duitsche en Bulgaar-sche krachten ze;ten hanne opmarsch in de Dobroed -cha voor t. Aan het Macedonisch front levendige artillerîe-gevechten in het Wardar-gebi :d ea voor de Bu'gaarsche troepen succès voile gevech'en aan de Stroema. Ûfficieeîe iDstgnrijksshs bsriohtisî WEENEN, 12 September. O >sîeîi|k krîjgsîdaitesl. Front tegea BïimsnlS De toes'and is 'oaveranderd. Legerfront oan généra al der kavalleria Aartshe. tog Karel. la de Karpathen duren de gevechtsn voor!'. A'ie RanvalVn, die dea vijand tegei onze slellingen ten No >rd -n van het Gui len Bustritz-d.i! ea het Opp":r-Ceremosial rlchtts b'.evea z-inder gevolg. Verders in Oost-Ga'ic ë gesne gebaur'enissen. Légers van gflneraal-vldmaarschilk prins Leopold van Beisren : Op den Nede:-Stochod poojdede tegenstrever met dich.e massa's onze lijnea te doorbreken. MENGELWERK.— 14 September 1916. 8 Voor 't geld ! De kamer was met hemelsWauw flawsel sehangen, dat uit een gouden ring aan het î'.afo id nedergoîfde met stralen langs den nuur. S ieeuwwittealbastenbeeideu stonden n si de hoeken. De fijnste B usselsche kant sedekte het eenige vensterdat zich tegeaover ;ene ottomane bevond, die eene soort va i roon vormde. Op dezen troon zat de nsestere,; van dit heerlijk verbiijf, dat met ie liefeiijkste geuren gevuld was. Mevrouw siegwatt, nauweiijks 32 jaren oud, was nog lîtijd eene schittereride schoonheid. Zooals alie blonde viouwen, had zij eene chitterende witte tin-t. Hais en schoudërs, lie uit een zwart zijden kleed kwamen, chenen als vaa albast gevoimd. De voile onde armen en kleir.e mollige handen ya^en irderdaad bewonderenswaardig. Deze dame, hare schoonheid bewast, had en toiiet verblindend gemaakt. Op hare >orst bewoog zich een diamanten krais, lat met eene gouden ketting aan den slanken lais hing. Diamanten ringea van groote »;aarde vonkeîden aan hare teedere vingers, lie een modejournal vasthie!den. De voeten lie in iaarsjes van grijze zijde staken, rustten opeen zacht kussen vandonkerbruin flaweal met gouden kwasten aan de vier hoeken. Op liet piaclitig tapijt, aan de voetea der meesleres, lag eea kleine geelkieurige haze-wind, die met schratxdere oogea den bezo> ker aanschouwde zonder «icii te Dewegen. De dokter zag deze dame voor de eerste maa! ; de verbintenis zijner dochter had hij met «îen bankier zelven ges'oten. Hij moest bekennen dat Comeiie, zoo heette de joige vrouw, een îndrukwekkend weaen was, zeer geschikt om dea bejaarden echtgenoot in vaate bosien te sîaan en hem voor al hare ; wenschen te doen bakken. De wereld wist dat Cornelie de heerschappij in het huis voerde, en de bankier hoe streng ook a's handelsman, haar gehoorzame d enaar was, die zich haastte iederen wensch zijner aaa-gebe^ene te vervullen. — Gij zijt mijnheer de dokter Groban ? vroeg onachtza?m de schoone, terwiji zij het journa! op de tafel legde. — De schrij ver Groban heeft de vrijheid genomen, mevrouw, u om een onderhoiii te verzoeken. — En i'k heb het u tegen de gewoonten van ons huis toegestaan, wijl ik vermoed dat gij wegens uwe dochter zijt gekomen. — Uw vermosden isjuist, mevrouw Sieg-wart. Gij begrijpt dat de wijze waarop Anna onis'.agea is, mij niet onverschilligkati zij.i. Wilde ik zwijgen, dan zou men gelooven, daf mij de moed ontbreekt deze treurîge aan-gelegenhc-id op te helderen. Ma-ar ik bouw zoo va.t op de trouw ea deeerlijkheid mtjner dochter, die, in gpede bsginseien is opge-voed, dat ik moedig durf zeggen : Anna is het siachtofïer eener booze... — Mijnheer !... riep de dama opstuivend, vergeet niet dat gij u hier in mijn boudoir bevindt. — Ik be ■> a' tn, zei de dokter bodaard en met waardi'gheid, maar mijn hoofd is met eere grijs ge.vorden... de schande mij 1er do'ch*er moet ook mij trefien... Het kan u dus niet verwonderen dat ik mij verde iig ; vooraier ik echter de hulp der wet iaioep, betreed ik den v;eg der goedhe'd... — Wat moet dat nu bsduiden ? vroeg Cornelie ko^t. — Gij zult met mij de o/ertuiging deelen dat Anna geene d evegge is. — Ik heb geene overtuiging, ea wil er geene hebben. •— Vergeving, mevrouw ; in dit geval begrijp ik uwe handelwijze niet. Welke oorzaak heeft dan het plotseling ontslag mijner dochter ? — Weetgij, mijnheer, wat er gebeurd is? — Ik weet ailes, mevrouw. — Kostbare voorwerpen zijn mij ont-vreernd geworden ! Hij werd terugges'a.jea oaderzware verliezsa voor hem, Op de overige deelen van het front matig kaaonnenvuur. lîaJIaansah ks*Ilgst:>»ni»3l. Op het front tusschen E'sch- en As'achdal h'r'naaldea de Italianen hunne aanvSÉHea tegea d-^ri siktor Sprbsrg en Majobsrg; ze we dea overal onder bedui leade verliezen sf^e vezen. In het Kus'enland n:tm de kanoanejrbsdrij vig« heid in den sektorder Karsthoogvlakte froe. S'il J-0 »steli|k kryusîsaa-ssL Bij de keizerlijke ea konia iijke truepen geene verandering. Ge^eurîenissan op 2 In don nacht van 11 tôt 12 September vjel eene zeevliegtuigenvloot de luchtschepen-loods Geii ; de spoîjr .ve^inrichtingen van Falconaara en de aiweerbatterijen vaa Ancona aan. De loods werd door verschi!lige raa,fsoho'en getroffen. De vliegtuigen werdendoor de.af-ve:r-bitterijea beschoten. Ze zijn a'ie ongedeerd teruggekeern. Oorlog ia BSniJ » F34SiïHÎK Fraasoha ba^loMsa. PARIJS, 11 September. — Ton Zulden van de Somme hebben de Duitschers gedur-ea ie den nacht een reeks aanvallea ui'gevoerd op de verscbillende p inten van het r.i luvre Frar.s front >an Berny tôt aan de sreec fenZuiien van Chiuln^s. Vijf aan al len werden d'ior ds Duitschers uitg^vosrd, waaronder verechSllend» vergeinld van vlammende vloeis offea. Ovcral w rden de aan vall. n ie troepen in hun aan rangs-locpgrachtjn terug^eworpen, dank zij Let artillerie- ea mUraîjeuzenvuur d^r Franschea, die den Duitschers erns'iie verliezen hebb a tcegebracht. Kalme nacht op het overige front» PARIJS, 11 Siptimb'er. (Avondb?richt.) — Af.;ezie i van de vrij hevige geschur^evech'ea bij Berny en Verman !o illers, is er van het1 geheele irent nietl van belacg te mo den. barlcht. L JNDEN, 11 Sept mber. — Opndea,w z:in t vee tegenranvallea der Duitsche.s op. Ginchy af,res!a;,ea. Tussc'ien Neuvi ls-S -Vaast en het kanaal vaa La B-usée zij i wj op verscheiJead putnusn ds vijaa 'el.jke schj.nsc,!ien bianca^edrosgea est hebben er eenige gevatigenea i.eraaakt. EÏÏSSÏSCS-5UI rSCHS 0D1Im Baaslsoh bsrloit. ST- tJET lïRS 3 U RG, 11 Septembeî. — D« toesiand is onveranderd. 0astenrijksch-lta!iaansoh 3 aorl03 .aaasob bariait. ROME, 11 September. — O0 hei. front-tus» se' e 1 Je Vallarsa ea het boven Po-;',njdal heeft' onze ii.fauterte, ca vuurvoorbereidi'ig, die be» ieiam rl werd door d|a dichtan miit, srormea-d rhaod eea sterka verschanste stelliogîin !ief La'n 'al sj-usouen, en tusschen dea M-oste Spii ea den Monte Corno le ve overiag derschanse» in he". gevecht van den 7 dezer aan den - ijand Oa no.nen, vo tooid. Wij h-bbea ook vorderingen gemaakt te» Nûordr.n van den top van den Pas ibîo en in het b ) /en-Posinadal op de Zuidelijke helHas,en vaa den Corno del Cosion. Op dere. t vartist fr nt artille-ie ak'ie. Onze artillerie heeft militaira mas-asijnra bij Saat-Harie (ten Noorder, van RoVereto) veraieli, de vijandelijke artilF'ria h"nft eenige'm sien op Capri: (ia h:t Coidevoîe-dal) en op Cortiaa d'Ampezzo (in het .Uoite-dal) Igevuurd, zonder sebaie aan te richtcn. Eea vijande'ijk vliegtaig heeft bommeD g®« wvp-n op Sandrio. Goea slachtofïers, geaa cchi e.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1914 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods