De godsdienstige week van Vlaanderen

415 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 10 April. De godsdienstige week van Vlaanderen. Konsultiert 29 Juni 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/183416x423/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

DE GODSDIENSTIGE WEEK VAN VLAANDEREN ONDER DE BESCHERMING H. FRANCISCUS SALESIUS, D. Y. 0. MfMl <Iq rrmll Aflaat vnnr Ha /oHu., Hoc -X t. VAN DEN H. JOSEPH. ONDERWIJS EN STIGHTING. ZES-EN-VEERTIGSTE JAAR. — M' HO. ITE AD JOSEPH. 10 APRIL I»1 Dit blad verschijnt aile Vrijdagen 's avonds. — Prijs : voor Gent 4 fr. 's jaars eu met deD post fr. 4,;,0. — Annoncer) aan 35 c. den drukregel. I Men schrijft in bij A. & V. VANDER SCHELDEN, Uitgevers, Onderstr., 20 te Gent. — Het abonnement kan slechts eindigen met 30 April elk jaar. Geloofd zij Jesus-Cliristus, in der eeuwigheid! DAGWIJZER. 12 April. Zondag, IIOOGDAG VAN PASCHEIV. - De heilige vrouwen, die 's Vrijdags tegenwoordig waren op den Calvarieberg, toen Jésus stierf aan het kruis, kochten reukwerken om ermede het lichaam van den Zaligmaker te vereeren en te balsemen. zij mochten dit werk niet verrichten op den plechti-gen Sabbat; maar, als die dag voorbij was, vertrokken zij van huis met de eerste scheraering, om naar de grafstede van Jésus te gaan. Die reukwerken verbeelden de goede werken, waarmede wij onzen Zaligm tker inoeten vereeren, en die ook het bewijs zullen zijn onzer geestelijke Verrijzenis. Bewonderen wij den moed en den heiligen iever der vrouwen, die opstonden vôor het daglicht, om tôt het graf des Heeren te gaan. Moge diezelfde iever, op dit plechtig feest der Verrijzenis, door Gods genade in onze herten herleven ! Zij die waarlijk verrezen zijn, hebben aile lauwheid uit hunne herten verbannen, en slaan zonder aarzelen de handen aan 't werk, om volmaaktelijk ailes te doen, wat de dienst des Heeren van hen vereischt. Geen hinderpaal kan hen weêrhouden : met de genade des Heeren overwinnen zij aile beletselen ; de beproevingen zijn hun een onderpand van Gods-liefde, en verwekken moed in hunne godvruchtige herten, door de verzekering van overvloedige verdiensten en een onsterfelijk leven te winnen. De vrouwen spraken onder elkander: « Wie zal voor ons den steen afwentelen van den ingang des Grafs ? » En opziende zagen zij den steen afgewenteld, die zwaar was en groot. Op den weg der deugd kunnen wij groote en zware moeilijkheden ontmoeten, waarin onze menschelijke krankheid zou bezwijken, moest zij niet versterkt zijn door bovennatuurlijke genaden, en door de kracht van den Verrezeuen Zaligmaker. In het uur van vertwijfeling moeten wij het voorbeeld navolgen der heilige vrouwen ; onze herten lot God verheffen ; door vurige smeekingen opzien tôt den Hemel, vanwaar machtige hulp zal nederdalen ; hetgeen wij niet kunnen teweegbrengen door ons zelven, dat zal de Heer doen, indien wij vangoeden wil zijn, ailes doen wat mogelijk is, en ons op God betrouwen. De vrouwen zochten Jésus; doch zij vonden Hem niet meer in het Graf, waaruit Hij vol leven en glorierijk was opgestaan. Zij inochtea nochtans een groot en Sieerlijk schouwspel genieten : een straal der goddelijke glorie werd haar veropenbaard ; een Engel verscheen, en verkondigde de blijde en troostelijke tijding der Verrijzenis. Zoeken wij ook onzen Zaligmaker, gedurende dezen plechtigen feestdag der Verrijzenis ! Doch de Apostel ver-maant ons dat wij Hem niet zullen vinden op aarde, waar ailes vergankelijk is en sterft; maar in den Hemel, waar lnj onsterfelijk leeft en heerscht, te midden der Engelen en uitverkorenen, die in het aansohouwen van den verrezeuen Jésus eene onuitspreke-lijke vreugde genieten. Wij moeten dan onze herten onthechten van de wereld, van de wereldsche genegenheden en vermaken, om ze te verheffen tôt den Hemel, daar waar Jésus is, zetelende aan de rechterhand des Vaders ; dikwijls ja gedurig moeten wij de vreugd Ces Hemels overdenken, waartoe het blijde « Alléluia • ons roept. Door die troostvolle overweging zullen wij onze herten van ailes xuiveren wat stofï'elijk is, en een geestelijk leven leiden, dat gedurig in volmaaktheid zal toenemen, tôt op den blijden dag, op welken Jésus ons tôt den zegen Zijner verrijzenis zal roepen in het eeuwig Vaderland. — Heden wordt in aile kerken en openbare bidplaatsen des Bisdoms, ouler aile missen en goddelijke diensten, eane omiialing gedaan voor de katholieke Hoogescliooi van Leuven. 15 April. Maandag, tweede Paagchdag. — Twee discipelen, op weg naar Emmaiis, spraken onder elkander van het lijden en de dood van den Zaligmaker. Jésus verscheen hun, om hen door Zijne tegenwoordigheid te troosten, en de overtoliige droefheid uit hunne herten te verbannen. Leeren wij ook geerne spreken van geestelijke zaken; van den Heer, Zijne liefde en weldaden. Dan zal Jésus te midden van ons komen, en gevoelens van geestelijke vreugde in onze herten verwekken. 14 April. Dinsdag. — De Heer kwam in het Midden Zijner discipelen, terwijl aide deuren gesloten waren, om te beteekenen dat de Zaligmaker Zijn verblijf niet verkiest in het hert van den mensch, die de deuren zijner zinnen niet bewaakt. Jésus wenschte den vrede aan Zijne leerlingen ; het beste middel om den god-delijken vrede te behoudenisde zinnen bedwingen, en ze gesloten te houden voor den duivel en de wereldsche stoornissen 1S5 April. YVoensdag. — De Discipelen waren gaan vis*chen maar hadden gedurende den ganschen naclit niets gevangen. Jésus verscheen op den oever van het meer, en bezorgde hun eene overvloedige vangst. Zonder Jésus kunnen wij niets verrichten ; hetgeen wij doen in den nacht en de duisternissen der doodzonde, of met een kwaad inzicht, is verloren werk om den nerael te verdienen. Doen wij ailes in staat van gratie en om

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De godsdienstige week van Vlaanderen gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Gent von 1868 bis 1925.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume