De kleine gazet: geïllustreerd blad

1596 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 28 Mai. De kleine gazet: geïllustreerd blad. Konsultiert 30 März 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/fj29883h72/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Donderdag 28 Mei 1914 Nr 22 Tiende Jaargang DE KLEINE GAZET Q-eïlluLstreercL ~V\Teekfbla_cL Abonnementen worden aangenomen in onle burcelen Korte Nieuwstraat 28, en in aile Postkantoren. Afzonderlijke rummers bij Van Tusse/, Melkmarkt, Roelants, St-Pietersstraat, Boeklhindel Flondria, Kcithelijnevest en bij al de vocÊaihmsie dagbïadvefkoopeis. \ honn km km en (•er jaar... fr. ^.5U l'er iiumiiier ii. Redaktie en Administratie 2 8, KORTE NIEUWSTRAAT, 2 8 A. nr- ■E!ïtP'H!T»5 Telefoon 853 a w'konpigingen : 4e Mailzi.jilf. lier kleiiie refjôl volgens overeoukoinst lin mil' ,-IH.HkOlllli^hlgl'll ...... Een Gedenkteeken voor Jan Van Rijswijck Een Hulde van het dankbare Antwerpen De onvergetelijke JAN VAN RIJSWIJCK Antwerpen bereidt zich eindelijk om aan den onvergetelijken burgemeester Jan Van Rijswijck een gedenkteeken op te richten. Dit nieuws zal door onze be-volking met geestdrift worden vernomen, en we moeten wel geen profijt zijn om te voorspellen dat het geld langs aile zij-den toevloeien zal, om de gedachtenis te eeren van den man, voor wie ieder Ant-werpenaar, de diepste vereering voelt. Ziehier wat het gestichte voorloopig komiteit ons inededeelt: Thans is een komiteit gesticht, dat zich gelasten zal met het bijeenbrengen van de som. die er noodig zal zijn om aan Jan Van Rijswijck een monument op te richten, zijner waardig. Dit komiteit bestaat uit de hee'ren Fr. Delvaux, Max Rooses, Em. De Puydt, V. Desguin, Fr. Van Kuyck, L. Strauss. P. Baelde, N. Cupérus, A. Cornette, J. Ge-vers, M. Hendrickx, M. Huffmann, J. Langohr, E. Malchair, Ed. Pecher, G. Royers, Is. Van Doosselaere, E. Van Rp-gemorter, Fr. Verrept en F. Zech. Dit komiteit is nog slechts voorloopig. Het zal volledigd worden door nfgevaar-digden van onze voornaamste politieke kringen en kunstvereenigingen van al-[en aard Allen die, in groep of individueel, de werking wenschen te steunen worden verzocht hun bijtredmg le sturen aan den heer Emiel De Puydt, Oudaen, 31. fc * Niet beter zouden we de prachtige fi-guur van den onvergelijkelijken rede-naar kunnen schetsen,dan de heer hoofd-opsteller der Nieuwe Gazet het deed,voor enkele dagen. Uit zijn artikel nemen we de volgende mooie karakteriseering over, die door de ontelbare vereerders van Jan Van Rijswijck met vreugde zal gelezen worden : Jan Van Rijswijck \vas als het wart> de incarnatie, het oorbeeld van den Sinjoor. Niet slechts naar het uiterlijk, maar vooral naar den geest.In zijn blon-den fleurigen kop zat wèl, tôt «en won derlijk-harmonisch geheel samenge-smolten, ailes wat de Antwerpenaren den eerenaam van «kunst en handelsme-tropool» voor hun heerlijke stad heeft doen winnen: Drang naar vrijheid, lief-de voor ailes wat schoon en goed is, ver eering voor de Kunst in al haar vormen. waren de grondtrekken van zijn karak-ter. Maar daar kwamen dan, in een vnorbeeldige verhouding in elkaar ge-voegd, een kerngezonde praktische zin bij,een rustelooze strijdvaardigheid, een ongelooflijke werkkracht en een won-derlijk aanpassingsvermogen. Op zijn tijd was die dichter, rechtsge leerde, financier, mgenieur, journalist, diplomaat.. maar nooit toch verloochen-de zich de kunstenaar. Zôô onverbidde-lijk mocht die nachtegaal zichzelven niet onder de stikstolp der Administratie ge-vangen houden, dat hij het zingen er-door verleeren kon. Zijn taal bleef die van een Orpheus, en zelfs een verhan-deling over den Grooten Doorsteek werd een lierzang in zijn mond, zoo zwierig zijn spreektrant en zôô eigenaardig mooi steeds de beelden waren, die hij opriep voor het oog van wie naar hem luister-denGeest en hart vormden in hem een geheel van ideale samenstemming en onbegrensd bevattingsvermogen.Hij was zoo goed als hij groot was en zoo groot als goed. Zoo moedig als rechtvaardig en zoo toegeeflijk en goedertieren voor anderen als streng voor zichzelven. Wààr ook hij optrad, oefenden zijn bekorend uiterlijk, zijn beminnelijke geest, zijn fijn tactgevoel en zijn grenze-looze verdraagzaamheid, naar aile zij-den een onweerstaanbare aantrekkings-kracht uit, werd hij een lichtpunt waar-rond ieder eerlijk en welmeenend mensch gaarne een plaats zocht. En in de liberale partij te Antwerpen is hij dan ook de spil geweest, waarrond de verst-uiteenloopende groepeeringen zich toch steeds' weer scharen kwamen in de ure van den strijd . Zijn naam was een vaandel en een ba-zuin. Zijn verlies is het grootste dat ooit de liberale partij in de Scheldestad ge-leden heeft. Het monument dat de Antwerpsche bevolking aan Jan Van Rijswijck op-richten gaat, zal er vôôr ailes een van liefde zijn. Het Bezoek der Deensche vorsten aan Antwerpen Koninginnen Alexand ina en Elisabeth, en Koningen Christian en Albert, begeven zich aan boord van den maalboot «Jan BrsiYDEl», om een uiistapje (e doen op de Schelde. Het Sport-Leven Een Engelsch Volksfeest De Derby van Epsom De paardenkoers die binnen enkele dagen geloopen wordt te 1 psom, in de om-streken van Londen, en die den naam van Derby heeft, is zeker het grootste en schit-terendste sport feest van Engeland. Deze dag heeft een statig verleden en neemt het aanzien en den weergalm eener nationale volksbetoogmg op dewelke het belangrijk is een oogopslag te werpen nu zij weder van aktualiteit is. Een kleine ezel trippelt nevens een auto 60 H.P. die rookt en dreunt; een oud paard trekt een pakwagen waarvan de veeren knarsen en zet links af om een mail te laten voorbijgaan geladen met jonge vrouwen in lichte kleederen. Tusschen een «char à bancs» en een ((tonneau)), tracht een wielrijder zich te dringen en toet wan-hopig. Hoog gezeten op zijn bok ziet de koetsier van een cab de stroom der rijtui-gen die zich eindeloos voor hem uitstrekt. Een grijze wolk van stof en petroohook stijgt uit deze menigte die, langzaam, vooruitgaat, de stad achter haar latende en naar den buiten vlucht. Men zou zeggen duizenden mannen, vrouwen en kinderen, een gansche stad, een gansche bevolking die vertrekt voor een nieuwe kruisvaart.... Vergissing : het dorp dat men ziet, is Surbiton; de stroom die vloeit, is de Teems ;de stad die men verlaat is Londen en die volksmassa, dit onbegrijpelijk ge-woel van rijtuigen van aile soorten, is de uittocht van de inwoners der hoofdstad van Engeland en waarvan aile vreugd, al-len hoogmoed en aile nationale fierheid, eenige uren aan de manen van een vol-bloedig paard zal hangen. Want de plein die zich ginds uitstrekt, zeer dor en ontbloot ,is Epsom. Epsom op zichzelve, is weinig belangrijk. Het is een klein dorp gelegen in het midderi der ontbloote plein, die in nets onze groene en welverzorgde hippodrooms herinnerd ; verbrande plein, waarvan de eentonigheid slechts hier en daar onder-broken is door eenige eigendommen die aan de aristokratie behooren : de indruk-makendste is die van lord Rosebery. Maar deze plein neemt hare ware bedui-ding slechts gedurende de week der koer-sen. Dan bedekt zij zich, als bij tooverslag met de vreemdste gebouwen. Op eenige uren veranderd zij in een uitgestrekte foor, om het gekste, het levendigste, het onwwaanschijnlijkste gewoel te worden op den «Derby-dag», die in Engeland veel meer is dan een sportgebeurtenis, veel meer dan een keurige plechtigheid ; een soort publieke vermakelijkheid, een natio-naal feest. Een vreemdeling die te Epsom zou aan-komen, den grooten dag, zonder verwit-tigd te zijn, zou zich verplaatst denken op een publieke plaats een dag der kiezing, een karnavaldag of een dag van oproer. De strijdigste kostumen, de vreemdste tooien mengen er zich in een ongehoorde dans.Geen sociaal onderscheid meer, vaar-wel de wellevendheidsvormen ! Al de En-gelschen zijn gelijk voor den Derby zoo-als zij het zijn voor de wet. Een woest geschreeuw stijgt uit die ka-kelbonte menigte, een getier, dat vreugde veropenbaart, gemaakt uit de kreten, zan-gen, geroep en gelacht, geschreeuw der dansers en parade der foorkramers. Ziehier de tenten der kwakzalvers, de rondreizende cirkussen, de zonderlinge dansers. Een beer vertoonen maakt veel gebaren bij eene op staanden voet inge-richte arena waar worstelaars hun krach-ten gaan meten. Onderrichte honden ma-ken sprongen niet ver van met rood en goud gekleede apen die zich zenuwachtig maken bij het muziek der banjo's, gekrast door min of meer oorspronkelijke negers. Ziehier akrobaten, koopmannen in «be-dekte aanwijzingen» gekleed als jockeys; groentenverkoopers ook, — zij hebben kostumen met parelmoeren knoopen en hun gezellinnen, gedoscht in ontstellende toi-letten, schudden op hun opgemaakt haar torenachtige hoeden. Dicht bij, ontbijten vreedzame burgers op het gras ( ?). De bookmakers erkennelijk aan hunne kostumen half rood en geel, groen en wit, violet en rood, kakelbont, en smerig, schreeuwen de namen der ingeschreven paarden, de noteering der deelnemers en de prijzen waaraan zij geven. En altijd, en langs overal, welke zijde ook den blik zich keert, zijn het slechts kwakzalvers, verkoopers van bloemen, speelgoed, snoeperijen, ge-zou'cen visch, schelpen : al wat verkocht wordt al wat te koop komt, is daar. Er is geen Londenaar die eenige franken bezit, die er niet aan houdt tegenwoordig te zijn- Het openbaar bestuur, de Kamer der gemeenten en de Kamer der Lords schor-sen hun zittingen op ; al de magazijnen zijn gesloten, dusdanig dat dien Woens-dag — 45 dagen na Paschen — het getal toeschouwers op 600,000 mag geschat worden.Zes honderd duizend borsten. waaruit, straks, een ontzaglijk gerucht zal stijgen wanneer de winner de paal zal voorbijgaan, vreugde getier, dwaze hoogmoed wanneer het een Engelsch paard zal zijn. Er is hier geen spraak meer van eene gewone koers, of eene eenvoudige sport-meeting.De vermaardheid van Epsom klimt veel verder in het verleden op dan het stichten van den Derby. Reeds in 1648, wanneer Epsom slechts een eenvoudige badstad was, werd er geloopen. Het is slechts in 1780 dat de graaf Derby de proef stichtte die zijn naam draagt, na dat zijn kleuren hadden ge-triomfeerd in de koersen van York naar Hottingham, van Chester naar Liverpool, van Manchester naar New-Market, Lord Derby had de eer niet de eerste Derby te winnen. Slechts in 1787 gelukte hij erin de koers aan zich te brengen. In 1796 verdween hij van de turf om zich aan een nieuw sport over te leveren : de hanengevechten. Hij stierf in 1834 en z'Jn begrafenis was om zoo te zeggen een nationale rouw. Men verstaat beter, na dit vlug over-zicht de geestesrichting dier massa- waarvan het leven schijnt te hangen aan cle laarzen van de jockey, men verstaat beter de plechtige stilte die op de overgroote hippodroom valt, vanaf de seconde dat de storter zijn vlag neerlaat. Een zelfde vrees omvat al dat volk, zoowel de nederige, toeschouwer der tri-bunen als die sierlijker, aristokratischer en prinselijker der verscheidene «pesagen». Ontzettend geroep begint de koers : hoe dichter de tegenstrevers bij het doel ko-men hoe meer de aandoening stijgt. Eindelijk bereiken de paarden den laatsten draai, de beruchte ((Tottenham Courre»; twee of drie geraken uit het peloton, ziehier de strijd met de karwats in voile da-ling... Een schromelijk gehuil stijgt op ! Het is een Engelschman die gewonnen heeft ! ROLF. Japansche Worstelaars Een wedstrijd van worstelaars in Ja-pan mag een bezienswaardig schouwspel genoemd worden. In'plaats van door het langdurige «traineeren» zoo vermagerd te zijn, dat er niets is overgebleven dan beenderen en spieren, zijn de Japansche worstelaars vet en vleezig, echte dikzak-ken, en gedurende een worstelkamp zijn zij geheel naakt, met uitzondering van een soort gordel, gewoonhjk van blauwe zijde vervaardigd, waaraan eene menigte franjes of linten hangen. Het strijdperk bevindt zich op een heuveltje ,omstreeks 20 voet in middellijn en 2 voet hoog, en bestaat uit zand, zaagsel en zoden, ailes omzoomd met een strooien rand. Wanneer de worstelaars de kampplaats zijn binnengetreden, gaan zij op hun hur-ken zitten en wachtten zoo de komsi van den scheidsrechter af. Zoodra deze ver-schijnt werpen de worstelaars hunne li-chamen voorwaarts en rusten zij op hunne vingers en teenen, totdat het sein voor den aanvang van den strijd gegeven wordt. Dan klampen zij zich aan elkan-der vast, met inachtneming van al de wettelijk voorgeschreven grepen, standen en houdingen. Intusschen is het met be-paald noodzakelijk, om een der strijders te doen winnen, dat hij den ander op den grond geworpen heft; een der kampioe-nen behoeft slechts buiten den kring van het worstelperk geworpen te worden,waar-op de scheidsrechter den naam des over-winnars proklameert, die dan weer met anderen moet vechten, totdat hij of zelf overwonnen wordt, of als «kampioen van den dag» uit den strijd te voorschijn treedt. Na het laatste gevecht verschijnen aile worstelaars weder in het perk, thans getooid met een prachtig zij den voor-schoot. De menigte toeschouwers, die al-len rondom het strijdperk zijn neerge-hurkt, geraken niet dikwijls in geestdrift; maar na afloop van een mooien kamp worden er hagelbuien van citroenen, ap-pelen en hoeden in het strijdperk geworpen en daar gretig bijeengezameld door den scheidsrechter, die de hoeden natuur-lijk aan hunne respectieve eigenaars moet teruggeven, maar de citroenen en de man-darijntjes voor zichzelven behoudt en den volgenden dag zeer goede zaakjes met den vruchtenhandel maakt. Zulke wed-strijden van worstelaars, een echt Japansche ((sport», worden gewoonlijk in de open lucht gehouden en duren meestal 8 uren.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume