De kronijk van kunsten en letteren, tooneel en sport, financie en algemeene belangen

2424 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 04 April. De kronijk van kunsten en letteren, tooneel en sport, financie en algemeene belangen. Konsultiert 26 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/5d8nc5t778/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Zesde Jaargan; ' g. Nummer ; Prijs per nummer : 10 centiemen. a Aoril 1014. DE KRONIJK •Bureel St Asidriesslraat, 3 fajWtRPEff P®» Y^^tfSTErfMLErrEfrE/f'JûO/fcEL M SPO, i'Wjly l^f/AjmntplGEMEEME£El^/!6£X'—"~ |§f , ■•• WEEKBLflD t * Il Prys : 5 Fran/ien per Jaar. v| 1§|£: flcinkonc/iqinqen vo/qens oisereenMemst. " / Er wordt verslag gegeven over aile boek- en muziek werken waarvan ons exemplaren geworden. Aangesloten bij het Verbond der Periodische Belgische Nieuwsbladen. Voor aankondigingen zich le wenden tôt het bureel : St. ANDMESSTRAAT. <6. DE BEULEN DER VtîOliWljV Een politieofficier onzer stad zegd< ons over een paar dagen : « Het geta klachten van vrouwen, gehuwde et ongehuwde, en vooral van moeders tegen liunne eehtgenooten uit hoofdi van mishandelingen, welke deze e: van te verduren hebben,is versehrik kelijk en gro°it van dag tôt dag aan De ongelukkigen, die niet durvenko men klagen over hetgeen zij van hun ne mannen te verduren hebhen, ma ken ook een zeer aanzienlijk geta uit. Dat is ook zoo voor de beklagens waardige menschen die, reeds klach gedaan hebbende op hetpolitiebureel door hunne beuleri verplicht wordei de klacht te gaan intrekken. En niettegenstaande is er bijn geen zitting van de 3e, 4e en 5e boet stiaffelijke Kamer der rechtbank vai Antwerpen, of er staan op den roi eei of meer dergelijke zaken. Met het oog op verzoening der ech telingen, alsook op het gebrek aan noodige — het loon van den man — indien deze eene rechtmatige stra voorzijn beulendaad toegepast wordt hebben de rechters altijd het mini mum der strafbepalingen op dit mis drijf toegepast. Gewoonlijk is het 26 frank boete bij hervailing 50 fr. boetj en de on gelukkige vrouw moet al zeker een li chamelijk gebrek geslagen zijn, voor aleeropden lafaard eene maand ge vangenisstraf wordt toegepast. Het heeft ons dikwijls tegen he hoofd gestooten, dat de heeren ma gistraten zoo genadig waren voor di onmenschen ! Heeft het er aan geholpen om d veroordeelden tôt inkeer te brengen Ook niet, want de « recedivisten » die voor vrouwenslagen terug voor d rechters keeren, zijn tamelijk groo in aantal. Wat erger is, het getal neemt toe de veroordeelingen vermeerderen va; het misdrijf in kwestie. En moest men nu eens kennis heb ben van de martelaressen, die zwij gend lijden ! % * * Hebben wij deze week voor het As sisenhof van Antwerpen daar gee; staaltje van gehoord ? Eene door en door deftige vrouw toonbeeld van trouw en werkzaam heid, eene moeder die haren man ze ven kinderen schonk, waarvan vie nog in leven, die zij in deftigheii groot bracht, en door hen vereeri wordt als eene heilige, zat op de ban] der beschuldigden, tusschen twee.. gendarmen ! Hoe kwam die deugdzame vrouw die voorbeeldige moeder op de ban] der dicven en moordenaars ? Wij zullen hier het woord laten aai den achtbaren hoofdcommissaris vai Mechelen, — de stad waar het dram plaats greep waarvoor de vrou\* t vppantw nnrHen had. — die het bes inlichtingen aan het gerecht kon ge-ven en wiens hoog verantwoordelijk » ambt de waarborg geeft der striktste l onpartijdigheid van zijne verklaring. i Op vraag des voorzittexs het leven , der echtelmgen Van Autven uit te ; leggen, verkiaarde de aehtbaie hoofd-' commissaris Lombaerts : « De vrouw, heer voorzitter, ^s van . zeer zuiver zedeiijk gedrag; ook eene - voorbeeldige moeder, die hare kinde- - ren in eer en deugd opbracht. Daarbij - was zij eene slavin, met allecn van 't 1 huiseïijk werk, maarook in het werk- huis, eene kopergieterij, waar zij jpiet - zelden 's nachts het vuilste-tWerk ver-t richten moest. Als loon kreeg zij van , haren barschen man niets dan stoere î woorden, beleedigingen en aanhou- dende mishandelingen. Meermaals a werd zij des nachts op straat gezet - met hare pril jonge kinderen, ontnam î hun eten of zette hen zonder geld ! î « De man is een wreedaard, hij be-zit een valsch karakter; \\anneer hij - haar mishandeld had en zij de vlucht t nam, wierp hij nadien zich voor haar - op de knieëû opdat ze weer zou ko-f men en hernam zijn beulenmanieren. , Hij is een dronkaard in zulken graad, - dat hij niet meer dronken kan wor- - den, maar wanneer hij gedronken had was hij voor vrouw en kinderen een , beul. * * * Welnu dii1 inartelares heeft, door - folteringen naar ziel en liehaam, 23 jaarlang geduldig doorstaan te heb- t ben, door aanhoudend hare zuiver- - moederlijke eer te hooren smaden, e vergeten dat die beul de vader (?) is harer kinderen en hem door twee ko-e gels gekwetst. Drie dagen nadien was ? hij hersteld !... , Mr. Albert Nobels, een der knapste e advocaten der balie van Mechelen, t verdediger der ongelukkige vrouw, zegde aan het slot zijner indrukwek-, kende pleitrede : i — « Voor den beul drie dagen uit-rusten ! « Voor de edele martelares van 23 - jaar lijden, ruim vijf maanden pre-ventieve gevangenschap ! « Is het niet genoeg, heeren ge-zwoornen ? Ja, hebbende leden der jury ge-î antwoord, en moeder en kinderen vlogen, als 't ware, m elkaars armen; , het was de eerste vreugdestond na 't - martelaarsleven... Vindt ge niet, lezers, dat zulke fei-r ten niet onbesproken mogen blijven? i Meent gij niet dat de rechtbanken 1 dit slaan van vrouwen en rcjoeders i strenger moeten beteugelen ? ledereen zal die vraag bevestigend beantwoorden. Wij hebben dan ook sinds eenige v weken met genoegen gehoord dat de 5e Boetstraffelijke Kamer, voorgeze-î ten door den heer Biart, ondervoor-i zitter, aan dien wensch reeds vol-a doet. Zoo hoorden wij den achtbaren e magistraat voor het mishandelen van t vrouwen straffen uitspreken van 5, 6 en 7 maanden gevangenis, zelfs van schrijwerken, plafneerwerken, zinkbe één jaar tuchthuisstraf. werkmg en behangers-garnurdert, in Het is niets te \eel. '9*3 uitgescbreven en welke verdaagd . i.i werd, hunne ontwerpen moeten mleve Men merke wel opdat de mannen, ren Donderdag 30 April, tusschen 10 en die zich daar meest aan overleveren, 4 ure in't lokaal der Nijverheidsschool, dronkaards zijn ; door hen zwaar te Paardenmarkt, waar de bekroonde voor-straffen beteugf'lt men Iweeondeug- wjVpen zullfn uitgestald worden, Zon-den : màrfschenmishandcling en daS 3 Mei en volgende dagen. dronkenschap;tegelijkerti]d leert men — die kerels.dat de \rouw diont geëer- i/nnn/'T uct onnnfi ~1 "ïk lMfdigd lAordei, L. \'K UMan. MAAuT HET BR00D| | ^ van de \SJ-v ^ 9roene broodkarren met paarden. — Kon. Dierenluin. Van 1 tôt 3c || g H88 a H n a d April. Militaire concerten : aile dager ni I %a !§ Sa lll om 3 1 /2 ure' ^ms~ en Vrijdagen uit IV I I Si IS gezonderd, en indien niet belet door de W I w sas la H &■ S m diensten van het. garmzoen. De Kromjk„ is te koop . pe model-schapenbeenhouwerij Boekhandel : Van Tassel, Melkmarkt. ^ WAES-MUNDLER Nationaiestraat. Melkmarkt, 5=7, Antwerpen » Smets, Begiinenstraat. SUCCURSAAL : Overdekte Markt, Van » Siems, Kathelijnevest. Wesenbekestraat, kraam25. TELEFOON » Glorieus, Montignystraat. 5042. » Roelans, St. Pieterstraat. Le vert het best en gezondst vleesch. Aile » Hellenbosch, Beeldekensstr. de hôtels, restaurants en beenhouwers dei nevens de Klappeistraat. stad en provincie bevoorraden zich in dit Kiosk : Teniersplaats. groot huis. » Gemeenteplaats. RUND-EIN KALFSVLEESCH Te Mechelen : M. Uemans, Adeghem- Ook grooten handel in Matrassenwol. straat, 1. ____________________ — Naar Oostende, Blankenberghe, — Senator graaf en gravin de Ramai> Wenduyne, Westende, Knocke en on- een schoon feestmaal hunne genoodig zeandere Belgische badsteden zal wel- dei1 aangeboden. Waren aanwezig dra îeder die kan zich begeven. Gedu- graaf en gravin Oger van der Straeten rende de Paaschvacantie zal het reeds P°nth°z ; ridder en mev. Romain d< beginnen. Om het reizen te vergemak- Schoutheete de 1 ervarent, M. en mev kelijken zal het bestuur van spoorwegen ^ Werve de Vorsselaer ; M. er treinen doen rijden, waarin enkel salon- mev -Xavier Montens en hun dochter wagensloopen, aile dagen (behalve op Mev. Guyot de Mishaegen en hare doch-Zondagen en op 2en Paaschdag), van 8 ter ; graaf en gravin Raoul Le Grelle tôt 18 April tusschen Brussel en Oosten- burggravin deBiolley , graaî Hubeitdt de, en van 9 tôt 20 dito tusschen Oosten- ®9's d Aische ; Mev. Albert Peers de de en Brussel, in aansluiting te Brugge Nieuwbourg ; ridder Guy de Schouthee met de treinen naar en van Blankenber- *e 1 ervarent; graaf Charley de Vil ghe en Heyst, als volgt : lermont ; Maxime Guyot de Mishaegen A. — Van Brussel (Noord)naar Oos- George Bosscbaert de Bouwel. tende, Blankenberghe en Heyst : Irein PIANOS fARTt"î PE,UII 17.37; Brugge v. 17.43; Oostende a * Carnotstraat, 86 18-05- (recht over de Congresstraat). Aansluiting te Brugge : naar Blan- „ kenberghe om 17,46 ,1. ; naar Heyst om Ue P^rsonen die in het hu.s Carnot- 1752U straat, 80, Antwerpen, eene piano ko- B.-Van Oostende, van Blankenber- men koopenbekomen eene vermin-ghe en van Heyst naar Brussel (Noord) denng van lo percent, alsook eene Trein n. 3024 S.D. Oostende, v. 7.01 u garant]e van twintig ,aar op gezegeld Brugge a. 7,26 ; Brugge v. 7.29; Gent (St. Pieters) v. 8.01 : Brussel (Noord) a. 8.50. Aansluiting te Brugge ; uit —jy[ Paul Volkaert en mevrouw ge- Blankenghe om 7.20 u. , uit Heyst om i30ren de Tremmerie kondigen de ge- 7-'4u- boorte aan van eene lieve dochter, ge- " doopt Maria-Clara. Huis Swaenen-Crets, 23, Gemeen- — Op Maandag 13- April bieden M. testraat. Meubelen, Tapijten, Behang- en Mevr. Emile Grisar hunnegenoodig-sels. - ' den een groot feestmaal aan. — De Antwerpsche Trammaatschap- KûOpt UW6 Horlogiën en Juweelen pij heeft aan haar bedienden doen weten, bij L. BOON, Groenplaats, 1/. dat zij het rookverbod in dien zin wil uitgelegd zien, dat het ook verboden is met een brandende sigaar, sigaret of — M. en Mevr. de la Faille de Waer-pijpineen rijtuig der trammaatschappij loos hebben op Maandag 23 Maart een plaats te nemen. In dien geest moeten gioot élégant feestmaal gegeven, waar-de ontvangers ook de passagiers bij aan deelnamen : Gravin van der Stegen voorkomende gelegenheid waarschu- Schrieck en hare dochter; M. en wen. Zeer goed. Mevr. Daniel de Prêt Roose de Cales- bergh ; M. en mevr. Georges de Cock De Kon. Rubenskring verzoekt dat de Rameyen ; baron en baronnes Edou de mededingers aan de prijskamp van ard de Borrekens ; graaf en gravin Ogei van der Straeten-Ponthoz ; M. en mevr. Léonce van de Werve ; M. en mevr. van de Werve de Voisselaei ; mej. van Havre ; baron Gaston van Haeften ; Walter van Havre , M. Maxime Guyot de Mishaegen; M. Jac. Brui;eel de Mont]_eliui ; M. Albtri van der Btken-Pastee 1 Huis F. GOOSSENS JflGOBS Schoertmagazijn "HET PHFEGHHIKEN,, KLAPUCRP, 117 Paardenmarkt ANTWERPEN ! Huis van vertrouwen, gekend voor prachischoeisels. Sterk en waterdicht handwerk. Ailes aan den laagst mogelij-1 ken pnjs. Verzorgd maatwerk. Herstel-lingen van oude schoeisels. Speciahteit van Werkschoenen. — Mevr. de Grez de Bie gaf 1.1. Zon-dag op hare villa « Chantecler » te St. Mariaburg het openingsfetsi. Waren de genoodigden : commandant en mevr. Léon Verstraete ; mej. Michiels ; mev. de Mahieu ; mev. Leytens ; M. Biscops; mej. Berthe de Wael, Emma de Wael, Marie de VVael M.Wafelaert, J Wafe-laert, Louisa Pittoors, Jeannot de Mahieu, Joséphine de Mahieu ; M. Wafe-laert ; M. Freddy Kilaen. HEER Gl'ILL. CAMPO, Parochi-aanstraat, 4, Antwerpen, neemt aan : schilderij-en en kunstvoorwerpen voor ; publieke veilingen na afsterven of • verdeeling van goedercn. Volstrekte : geheimhouding. — Te Temsche is het huwelijk aange-1 kondigd van mej Schicks, dochter van M. de Proffessor en mev. Schicks, van ■ Leuven, met den heer Jos. Brys, nijve-raar te Temsche. . — M. en mevrouw Leonce Van de Werve, hebben uitnoodigingen gezon-den voor een galafeestmaal aangeboden ter gelegenheid der Eerste Communnie hunner kinderen Rence en Christiaan. | SEDERT TWINTIG JAAR biedt l het Vleeschextract Bovril in potten | aan zijne koopers de terugbetaling aan van hun geld, indien dit Extrakt niet zoo goed is als het beste. NOOIT heeft îemand gebruik gemaakt van dit aanbod. Prijzen : 1/8 pond 1,40 fr. ; het 1/4 2,50 fr. ; het pond 7,75 fr. — Einde de maand April zal het huwelijk ingezegend worden van mej. Maria Grégoire dochter van M. B. Grégoire en van mevrouw, geborenBal, met heer Henry Vercruysse. —Zondag 3 Mei biedt heer de Cock de Rameyen een diner aan zijne genoodigden ter gelegenheid der eerste Conmu-nieplechtigheid van zijne kleinkinderen André en Roger. Rouw : AU LILAS, 53, Huidevet-tersstraat. Yolledige rouw in 12 uren. — M. en mevrouw Robert de Decker zullen op Zondag 3 Mei een groot diner geven ter gelegenheid der plechtige Communie hunne dochteis Marie-Louise en Genoveva. fS M GmLLâUMVpaMDn* I * KUNSTPHOTOGRAPHIE M ""TrttriZTstellingen. c-Ja w«*scnmacm®n |*p u ai a DRA|U|f wUILLHUITIC OMIflrU | nijverheid en sport | — EybFM?** kumsthhrioelhîir f yy[D. G HALLEilX • HERTENS WB1!SÎSZ5ÎSI,W" Ig^fetmTTBlI heel België. Van der Keylenslra.t, 30, Antwerpen II 4, Parachia.nstra.t, 4, ANTWERPEN. | Lmmrj„ „„„ , . _ i ' ........ jtCTi McZlrgenummreï"d78 Leeilt aan matigen intrest, kleine INKOOP, VERKOOP en VERWISSELING VPStînHStraat 240 * U AOQ. MAUW met prijzen aan sommeil tôt 200 fr., weder te geven met Bestendige tentoonstelling van Schilderijen 1 ,colM H°l „» , _ 1 \/_MUa;Ho+Poo+ ylQ J. L. Morisons wekeiijksche of maandeiijksche^Wtin- der meest gekende meesters in de zaa/| Berchem-Zurenborg ^ Vrijheidstraat 49, Antwerpen. 1 namhrii£rx?estr IflQ een — Burtel oitn o* de werkdaren BUYLE Mc,r-I29, te Antwerpen. £ (De tram van't Park stopt voor J Plannen en ontwerpen gratis, ' AntweSn ™»S ' InâmmlgT Van 10 tot6 ure, vnje ingang. I het huis). i MATIGE PRIJZEN

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De kronijk van kunsten en letteren, tooneel en sport, financie en algemeene belangen gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Antwerpen von 1909 bis 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume