De kronijk van kunsten en letteren, tooneel en sport, financie en algemeene belangen

1949 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 18 April. De kronijk van kunsten en letteren, tooneel en sport, financie en algemeene belangen. Konsultiert 19 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/s46h12wd5g/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Zesde Jaargang. Nummer 9. r Prijs per nummer : 10 centiemen. 18 April 1914. DE KRONIJK Er wordt verslag gegeven over aile boek- en muziek-werken waarvan ons exemplaren geworden. Aangesloten bij het Verbond der Periodische Beigische NieuwsbSaden. Voor aankondigingen zich te wenden tôt het bureel : St. ANDRIESSTRAAT, 36. PaaMni op le WiiiycKsciie Plein. 50e Verjaring- van de "Maatschappij der Antwerpsche Paardenkoersen,, Heden Zaterdag, 18 Api-il, oui hall'3 lire, zal op do AYilru'ksehe plein de eerste dag der paardenkoersen plaats hebben, ingericht door hoogergenoeni-de Maatschappij, ter gelegenlieid van liaar vijftigjarig bestaan. Het programma dezer meeting hevat drij platte koersen, eeiie haagkoei-s en de Groote Steeple van Antwerpen. Be verbintenissen zijn gesloten ; zestig paarden werden ingesehrevcn, die elkaar de zege znllen betwisten in zes koersen. Voor de Groote Steeple alleen werden zes'tien paarden ingeschreven. Men verwacht voor dezeir grôoten wedstrijd een groot getal vertrekkenden. Wij herinneren het publie! dat de Haagkoers rond hall' i lire en de Groote Steeple rond 4 nre zal gereden worden. Het is te hopen, dat het weder goed blijve, en de zon met liare verkwik-kende stralen den eersten dag van het Gouden Jubeljaar helpe opluisteren. De tweede koersdag heel't plaats op Zaterdag, 2 Mei e. k. |i u :Q< Il i ||~i=~n—><>cr=ial [ pQa |[ p<)a] |i 11 11 11| i=^ti—>Qc=irEïr| OverTooneel Zij die den kunstenaar als een paria aanzagen, behooren niet meer tôt het huidige geslacht. De tegenwoordige tooneelspelers w.orcUin gevierd, ver-eerd, gewaardeerd en hooggeschat; zij hebben het recht in de beste « salons» te verschijnen omdat zij — de mees-ten althans — eene uitstekende opvoe-ding hebben genoten. De acteur re-geert over de menigte, bij dewelke hij de woede kan doen ontvlammen of die hij vreugde brengt of smart. En is he1 dat hij veel bijval bekomt, dan ver-geet men maar al te licht wat al ar-beid en moeilijkheden het hem heefl gevergd om totdaar te komen. De vooringenomenheid van het pu-bliek tegenover den tooneelspeler ver-openbaart zich door de buitengewone stijging der ontvangsten der schouw-burgen.Gedurende het jaar 1912 werd te Parijs aan- schouwburgen, concerten, bals, kinemas en andere voorstellin-gen en vermaken der hoofdstad, de kolossale som van meer dan 65 mil-lioen franken besteed. Die som, ver-geleken met die van het jaar 1911, zoo stellen wij vast, dat te Parij s aan de voornaamste schouwburgen in 1912 de som van 6.73©?508 fr. méér werd uètgegeven. Men mag dus zeggen dat deliefde voor het tooneel te Parijs ver-meerdert en zich meer en meer ont-wikkelt.In 1912 werd ontvangen in derOpera van Parijs : 3.266,728 fr.; in de Opera-Cûmique : 3.166.458 fr.; in den « Français » : 2.614.459 fr., en in den Odéon : 1.500.749 fr. Wat aangaat de andere schouwbur-g€n van minder belang, de concerten, d% music-haH's, de kinemas, enz., al-left kunnen in de laatste jaren op steeds klimmendé en prachtige ontvangsten bogen. Het is waar, in geene enkele stad der wereld wordt zooveel geld aan ————^————— i vermaken uitgegeven als te Parijs ; ook zijn daar de plaatsen der schouw-^ burgen veel duurderdan ergens elders. Nemen wij als voorbeeld de orkestze-tels. In de Opéra van Parijs kost zulke plaats aan het verhuringsbureel 16 fr., te Weenen 8 fr., te Berlijn 7.50 fr., te Munich, Wiesbaden en Franckfurt 6.25 fr., te Praag 5.25 fr., te Dresden en te Stuttgart 5 fr., te Darmstadt 4 fr. te Carlsruhe 3.75 fr. enz. Hier dient bijgevoegd dat al deze laatste schouwburgen eene betere toe-lage bekomen dan de nationale Fran-sche schouwburgen. De Opéra van Berlijn — om deze alleen maar te noe-men — bekomt eene jaarlijksche toe-lage van 1.125.000 fr. Nochtans, wan-neer men de hooge prijzen kent die te Parijs voor de plaatsen gevraagd worden en men weet dat bij voorbeeld de Châtelet, de grootste zaal van Parijs en van gansch Europa,3.600 personen kan bevatten, daarbij voegend de zucht naar vermaak der Parijzenaars, dan zal men wel begrijpen hoe 't mo-gelijk is jaarlijks zulke hooge inkoms-ten te verkrijgen. Is het schouwburgleven pijnlijk en moeilijk om dragen voor de tooneelspelers, die er niet toe kunnen komen de gunst van het publiek te veroveren (zij winnen juist 3 à 4.000 fr.), het is daarentegen aangenaam en voordee-ligvoor de lievelingen van het Parijs-sche schouwburgpubliek. Mevr. Sarah Bernhardt verdient in haren schouwburg ongeveer 1.500 fr. per avond en Mevr. Jeanne Granier, eene operette-zangeres, heeft avonden gekend van 1000 fr. M. Le Bargy, van de Comédie-Française wasmeermaals in het zelfde geval. Hij ontving daar-enboven 25.000 fr. om « L'autre Danger» te gpelen voor een kinema. Mev. Jane Hading en Mev. Réjane vragen, voor eene omreis met een tooneelge-zelschap, 100.000 fr. per maand, en Mev. Sarah Bernhardt, voor 3 maan-den 150 à 200.000 fr.; Adelina Patti ontving tôt 10.000 fr. per dag. LODE. Àdvoc. Louis Van Calster Zaturdag, 11 dezer, op het oogenblik dat wij in « La Chronique » de dage-lijksche briefwisseling van Marc Grégoire lazen, klonk de telefoonbel; een confrater der tooneelpers, verwittigde het afsterven van Advocaat Louis Van Calster. Twee dagen te voren hadden wij nogeen onderhoud met'den afgestor-vene gehad, en bij het afscheid had hij ons, hem overzijnen gezondheidstoe-stand ondervragend, geantwoord : — Ik dank u; het gaat allerbest; ik heb me nooit beter gevoeld ! Wij waren als journalist met advocaat Van Calster sinds 1879 in kennis gekomen — dus 35 jaar geleden — en sindsdien is geen enkel oogenblik die vriendschap verbroken geweest. Wij waren toen aan den opstelraad van « De Vrijheid », het weekblad dat destijds in onze stad nog al ruchtbaar-heid verwekte. Evenals wijlen den stichter van den Belgischen Drukpersbond, heer Arthur Goemaere, van wien wij altijd een dankbaar aandenken bewaren, kwam Louis Van Calster meermaals op het bureel van « De Vrijheid », om persoonlijke polemiek tegen confra-ters te staken ofwel door een onderhoud met personen, die in genoemd weekblad om eene of andere reden bij de ooren werden getrokken, tôt over-eenkomst te brengen. Onder oogpunt van confrater der Drukpers was Louis Van Calster een « gentleman »; wanneer een dag- of weekblad vervolgd werd door een per-soon, die dacht zich te moeten verde-digen, heeft hij nooit de gelegenheid laten voorbijgaan zijne bemiddeling aan te bieden, om het geschil in der minne te regelen. Het zal dan ook de geachte lezers en lezeressen niet verwonderen, dat het afsterven van den heer Van Calster ons diep ontroerd heeft. Wij zullen van den ovefledene een dankbaar aandenken blijven bewaren. * * * Wij hebben Mr Van Calster leeren kennen op 't Gerechtshof. Wij oefen-den slechts eenige maanden onze taak uit van rechterlijk verslaggever, wanneer wijlen Mr Van Calster ons zich liet voorstellen door wijlen Mr Caste-leyn, vader. Wij hadden over zijne pleitrede in eene assisenzaak verslag gegeven en zijn groot talent van plei-ten en behendige wijze van verdedi-gen hulde gebracht. — Ik ben u dankbaar, zegde hij ons; gij kunt immer op mij rekenen ! Dit woord heeft hij trouw gehou-den; wij hebben nooit onverhoord op zijn gewaardeerden raad beroep ge-daan.Als assisenpleiter hebben wij aan dë balie van Antwerpen zijne weerga nimmer gehad; ook is zijn naam ver-bonden aan de beroemdste processen, die hier voor de Assisen behandeld werden, Men weet dat hij in de zaak Léon en Armand Peltzer, beschuldigd wijlen advocaat Bernays vermoord te ' hebben, de jongste der zes verdedigers was. Hij stond daar nevens Lejeune, ] Picard en ander hooggeroemde mees-ters van het Brusselsch Beroepshof. Al de dagbladen van België hebben toen den lof gemaakt van deh jongen verdediger. Van toen af was zijn naam als ta-lentvol advocaat gemaakt. ) Wat hij als woordvoerder was, was hij ook als schrijver. In zijn weekblad « L'Orchestre », dat later « Le Journal d'Anvers » geworden is-, zijn van zijne hand artikels verschenen, die in de ; groote Fransche bladen zeker plaats i hadden moeten vinden. De tooneelkritiek was zijn element. J De politiek liet hem onverschillig, al- . hoewel hij zijne liberale overtuiging i niet doen zwijgen kon. i Hij was geen godsdiensthater, geen papenvreter; Marc Grégoire vatte een : hooger denkbeeld op van de politiek, ■ welke hij breed wilde, ieders overtui- ] ging eerbiedigend. * * * Zooals wij hooger zegden was Louis Van Calster een talentvol tooneel kri-tieker; jarenlang was hij devertegen- , woordiger hier te Antwerpen van de ' « Société des Droits d'Auteurs », zoo- . dat zijne eenige uitspanning het be-zoeken der schouwburgen was, waar hij kennissen opdeed van menschen j en zaken, van kunst en politiek, ter- j wijl het paleis van Justicie hem een i oogst opleverde van ailes wat zich in onze bedrijvige stad bewoog. 1 Geen wonder dat zulk een begaafd ^ man daaruit aile partij kon trekken 1 om te kritikeeren, te verdedigen, te ' spotten en ook te verpletten wat hem 1 in den weg stond. Louis Van Calster had een onver-moeibare geest; hij werkte onophou- • dend maar tevens gemakkelijk. Antwerpen—ofschoon hij van Has- ; selt was,— had hij lief; Marc Grégoire 1 verdedigde hare belangen vôôr ailes. s Men wrijft hem ook fouten aan ! God, wie heeft er geene !... ^ Eerw. Pater Périer, der S. J., voor wien de overledene een diepen eerbied koesterde, heeft zijne laatste stonden c bijgewoond en hem met God ver- j zoend. j Vele dag- en weekbladen hebben 1 bij het afsterven van Louis Van Calster hem een artikel gewijd; deze vor- f men een bloemengarve op het graf J van den man, die erg gevreesd en ook i .... gevleid werd. ' Aan zijne eerbiedwaardige Dame , bieden wij onze innige deelneming. L. VRIJMAN. Koopt UW6 llorlogiëa en Juweelen bij L. BOON, Groenplaats, 17. â m ONS LEVEN De Kronijk,, is te koop : îoekhandel : Van Tassel, Melkmarkt. » » Nationalestraat. » Smets, Begijnenstraat. » Siems, Kathelijnevest. » Glorieus, Montignystraat. » Roelans, St. Pieterstraat. » Hellenbosch, Beeldekensstr. nevens de Klappeistraat. Ciosk : Teniersplaats. » Gemeenteplaats. Te Mechelen : M. Leemans, Adeghem-;traat, I. — Heer senator Biart, van het arrondis-:ement Antwerpen is een voorbeeld van itiptheid in het bijwonen der zittingen in de -looge Kamer. Niettegenstaande zijn 76 ja-'igen ouderdom, en de langdurige ziekte velke hem gekweld heeft, is hij altijd op :ijnen post. Om de zittingen niet te moe-en overslagen tengevolge de vermoeie-îissen, welke de dagelijksche reis van Ant-verpen-Brussel en vice-verra hem veroor-laken, heeft hij intrek genomen te Brussel n het hôtel van mevr. douairière Hayoit de rermicourt, zijne dochter. Zulk bewijs van ilichtvervulling diene vele anderen tôt voorbeeld. Groote Keus van Hofmeubelen, îorcluurs, grasmachienen en aile hof-jrief.-Ch. PLAÏTEAU, Yleminckx-/e 1 cl, 14. -*■ Telefoon 2220. — Zaterdag, 4 dezer gaf mev. douairière lella Faille de Waerloos een prachtig feèst, er gelegenheid van de verloving harer dein-dochter, Mej. Maria van de Werve net baron Jan Van Zuylen van Nijevelt. — Mev. douairière de Caters zond uit-îoodigingen voor een groot feestmaal ter gelegenheid der eerste Communie harer deindochter Renée, dochter van baron 3ierre de Caters en van Mevrouw baron-îes, geboren de Bosschaert. De gelagzaal van de Ylaams »Che Opéra geniet heden den grootsten. 'i]val der k-offiehuizen van de stad. Geen vonder ! In Vlaamsch schilderachtig kleed-el bedienen u lustige boerinneliens, de al-erfijnste Vlaamsche oude bieren op fles-chen, oud garsten, likeuren van Paters-raatje, enz. Aile avonden kunstconcerto vaa .e Antwerpsche Kwintet-Kapel. — Op 28 April noodigt heer Albert van 1er Beken-Pasteel zijn familieleden uit tôt en feestmaal op zijn landgoed « Gelmalen-ioî » te Schooten, ter gelegenheid der ïerste Communie zijner kinderen Jacque-ina en Maxime. — Minister Paul Segers heeft het 'aaschverlof op zijn prachtig lusthof te >pa doorgebracht, waar Mev. Paul Segers geboren de Walque, haar verblijf voor den [omer genomen heeft. PTATVTfi^ MARTIN PEUSS i ww Carnotstraat, 86 (recht over de Congresstraat). De personen die in het huis Carnotstraat, 86, Antwerpen, eene piano komen koopen, bekomen eene vermin-dering van 15 percent, alsook eene garantie van twintig jaar op gezegeld papier. tWaschmachien ^An?^^tvœJgŒten fllULI AIIMP V&m m ^ KUNSTPH0T0GRAPHIE j* : BOORDENderSGHELDE wordt een ms and op DE HULPRARIK ylULLHUIIIC bHlHrU À NIJVERHEID EN SPORT V°ot miitschappijea, pensionjten en scholen ia de ichoon- proef gegeven in ge "E KCXSTHHNDELflîîR # ^ g HÂLLEUX " MERTENS f T;rsXl„twerpen-Temsche heel België. Van der Keylenstraat, 30, Antwerpen 4, Parochiaanstraat, 4, ANTWERPEN. Â l^U" $ met de prachtige en welingerichte WILF0BDB00TEH, Salon bw7huurgnummerei78 Leent aan matigen intrest, kleine IMKOOP, VERKOOP en VERWISSELING ? W f + + O/lfl ? en buffet. Vermindeîing vanptijzen voor maatBChappijen. met prijzen aan sommen tôt 200 fr., weder te geven met Bestendige tentoonstelling van Schilderiien ç VeStintjStraat, 24U o Eaadpleegt den Eeisgids van de-n 3pooraeg -ooi de men, J. L Morisons wpkelijksche of maandèlijksche àfkortin- der meest^ gekende, mees^ers in de Zaa/ | BerChem-ZlirenbOrg | Bioi"het ^^^n11 Dambruggestr. 109 genBureel open op de werkdagen Vanio totôure vrijeineamr I (De tram van't Park stopt voor * Voot de -ootTaaiden zich wenden of sclmjTen tôt den Antwerpen. van J tôt J l\2 ure ' snamiddags. ' w ^ het huis). ^ p Eoofdagent L. Mauw .St. Andriesstr., 9, Antwerpen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De kronijk van kunsten en letteren, tooneel en sport, financie en algemeene belangen gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Antwerpen von 1909 bis 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume