De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking van het Duitsch Generaal-Gouvernement in België

303 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 08 Dezember. De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking van het Duitsch Generaal-Gouvernement in België. Konsultiert 19 Oktober 2019, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/bk16m3482z/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

De Landbouwer Weekblad voor Landbouwers uitgegeven ender medewerking van het Dui&sch Generaal Gouvernement in Belgîë. Beigische bîadcn mogon u!t < De Landbouwer > nicts svernemen, zcndei* telker.s de bron te ver>melden. Nr 40. 1 Opstelraad en verzending &erl. Duitsch Bestuur, afdeel. VII, Namenstraat, Druhkeri) : Staatsdrukkerij, Leuvensche wcg, 40. Brussel, S Dec. 1315. ÀANKONDIGINGEN : 30 centiem de kleine regel. Bljlagen, bijzondere prijs. [" Jaargang. INHOUD: Ambtelijke bekendmakingen des TTeeren Generaal-Gouverneur, enz. : Alckerbouw, veeteelt, tain- en boschbouw, enz. : Wintervoedering deï Bckendmaking van 23 November iyio betreffend Iioogste prijzen vogels.— Ilet drenken der paarden. — Voeùermiddelvragen. — van broodgraan. Bondige raadgevingen : i. Bijenteelt, 2. Boscbbouw, 3. Tuinbouw, Hijzond&re verhartdelingen : Bchandeling van de borstziekta bij paar- 4- Hoendcrteelt, 5. Landbouw, 6) Melkerij, 7) Fruitteelt, 8. Aller- den met neo-salvarsan. — De afgangplaag met doodelijkeii afloop bande. — Uit stad en laml. — Stand van het gezaaide. — Markt- bij de biggen. — Gedroogde brouwerijdraf. berichten. — Weekbericlit over de plagen bij onze huisdieren. Aaibteiyke Bekendmakingen vanwege den Geïîeraal-Gouyerneur, enz. BEKENDMAKING van 23 KOVEMBER 1915. Op grond mijner verordeningen van 3o Juni jl. en 23 Juli jl. (nr 5) betreffend den korenoogst 1915, evenals mijner verordening van 28 Augustus jl. betreffend koren en meel uit vroegere oogst-jaren, heb ik op voorstel der « Zentral Ernte Koinmission » de hoogste prijzen voor den verkoop van gedorsclxt koren, meel, zemelen en brood voordehand als volgt vastgesteld : voor tarwe uit stapelplaats of molen goleverd. fr. 34,20 per 100 kg. » rogge » » » » » . « 2G,5o » » » » spelt » » » » » « » 2$,55 » » » « masteluin » » » » • » 28,35 » » » » tarwezemelen uit molen geleverd » 22,00 » » » » roggezemelen » >» « » 18,00 » » » » tarwemeel aan de bakkers en gebruikers geleverd » 43)35 » » » voor roggemeel aan de bakkers en gcbruiker3 goleverd fr. 34,40 » » » » tarwebrood aan de gebruikers geleverd.. » 0,40 >» kg. Deze lioogste prijzen vv'orden van af 1 December van krach t. De « Provinzial Ernte ICoinmissionen » wordt de bevoegdbeid verleend, voor de omschrijving van enkele gemeenten op aan-vraag of na raadpleging van do burgemeesters, telkens eenea lageren hoogsten prijs voor tarwebrood, evenals hoogste prijzea voor brood, voor de vervaardiging waarvan roggemeel -wordt gebruikt, vafsttestellen. Voor de verkoopen der voortbrengers van tarwe en rogge aan het Hationaal Hulp- en Voedingskomiteit, blijven de in mijne bckendmaking van 10 Augustus d. j. (nr4a) vastgestelde hoogste prijzen van krach t. Bsbandeling van de Ëorstzfekte bij paarden met neo-salvarsan. Met het 00g op het zeer betreurlijk geval dat onlangs een waardevol volbloedpaarcl aan de borstplaag bezweek, moge op het volgende de aandacht gevestigd worden. I11 de behandeling van borstzieke paarden is in den laatsten tijd een merkelijke ommekeer gekomen. Terwijl men in vroegere jaren machteloos stond legenover die krankheid is thans in neo-salvarsan een middel gevonden, dat, op tijd aangewend, een voortrelïelijken nitslag waar-borgt. Niet enkel wordt het sterven vermeden, maar 00k zware ziektegevallen en de zoogenaamde nakrankheden worden voorkomen, maar van belang is het onmiddellijk gebruiken van het middel, zoodra de ziekte zich vertoont. Het neo-salvarsan wordt de paarden-in een kiemvrije wateroplossing of in een kookzouloplossing in de keel-ader gespoten en door den patient goed verdragen. Het neo-salvarsan heeft als eerste uitwerksel dat de koorts wijkt, daarop betert de eetlust en het dier voelt zich beter. Terwijl in de vroegere behandelingswijzen de dieren fel vermagerden, geschiedt zulks hier niet, dank zij het neo-salvarsan. Verder loopt de ziekte korter af; het dier herstelt sneller en is spoediger in staat weer werk te leveren. Het is vooral een voorbehoedingsmiddel tegen een doodelijken afïoop. Om het middel 00k toegankelijk te maken voor civiel-paarden, heeft de heer Generaal-Gouverneur toegestaan dat het aan Beigische dierartsen door het « Materialen-depot der Afdeeling IVc van de Regeering doqr bemid-deling van de regeeringsveeartsen tegen den kostenden prijs afgegeven wordt ». Daardoor is de mogelijkheid voorhanden dat betreurlijke verliezen, als die waarvau wij bij den aanvang gewaagden, vermeden worden. De afgangplaag met doodelijken afloop bij de biggen. Tôt de ziekten, die de zwijnenteelt gansch bijzonder in j gevaar brengen, behoort afgang bij biggen, eene ziekte die meest in den winter, zeldener in den zomer, de eerste dagen na de geboorte optreedt. Wegens hare venvoes- tingen die meest een doodelijken afloop hebben en het veelvuldig optreden der ziekte, wordt zij de biggenplaag genoemd. De zwijnenoppasser nioet een dier, dat weinig opgewekV

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking van het Duitsch Generaal-Gouvernement in België gehört zu der Kategorie Landbouwpers, veröffentlicht in Brussel von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume