De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking van het Duitsch Generaal-Gouvernement in België

378 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 01 Dezember. De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking van het Duitsch Generaal-Gouvernement in België. Konsultiert 21 November 2019, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/gb1xd0s13t/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

De Landbouwer Weekbîad vcor Lsndbouwers uitgegeven onder medewerking van het Duitsch Generaal Gouvernement in Beigië. Beloische bladen mogsn uit < De Landbouwer1 > niets overnemen. zonder te'kens de bron te vermelden. | Opstelraad en verzeniing II aavkonT)tgtnoen - Wf on Keîierl. Duitsch Bestuur, aWeel. VU, Namenstraat, 10. _ . „ _ . ob. I Il Brassel, 1 Dec. 1915. 38 centiem de kieme regel. 11« Jaargai Dit nummer faevat 12 bladzijden en een bijzondere bijlage der firma HEINRICH LANZ TE MANNHEiM. (Vertegenwoordiger te Brusse! : ERNST BURBERG, Henegouwlaan, 102-104.) INHOÏÏD : X i.1 XI Bijzondere verhandelingen : Gebruik van den pensinhoud van vorsel geslaehte runderen als vèrvangingsvofedermïddël voor paarden. — Mond- en klauwzeer en verzorging van de klauwen. — Zwavel zure ammoniak. — Benuttiging van de voortbrengselen der geiten liouding en bevordering van den geitenkweek. — Beliandeling vai bevrozen hakvruehten. Akkerbouw, oeeteelt, tuin- en boschbouw, enz. : Opgepast! De aard appelmijten nazien. — December in den l'àndbouw. — Maag- ei aile jaren een nieuwen baan inzetten? — Inzuring der voederaar àppelen. — Aai'dappelpulp tôt voedering. — Voedingswaarde vt ingezuurd voederrapen- en beetenloof. — Nut van draineeriug c natte gronden. — Bewaring van ajuin. — Het slachten ten huiz i — Twee gevaarlijke scljadelingen op den zolder. — Bondige raa gevingen : i. Bijenteelt. 2. Tuinbouw, 3. Hoenderteelt, 4» Lan bouw, 5. Melkerij, G).Fruitteelt, 7) Meerschen- en beemdenwinnin 1 8. Allerhande. — Uit stad en land. — Marktberichten. — Ve Gebruik van den pensinhoud van verse!) pslachts runderen als verïanginESvoedermlddel voor paarden Reecls in n" 12 van den Landbouwer, verschenen -deE 26 Mei, werd er de aandacht op gevestigd dat de pensinhoud van geslaehte runderen, die anders in de slachtliuizer als waardelooze afval verloren gaat, in frisschen of nog beter in gebookten toestand met voordeel als zAvijnevoedei benuttigd kan worden, nadat hij met bloed, mêlasse onder toevoeging van kleine hoevlheeden veezout en kali vermengd werd. De ervaring heeft eekter getoond dat de pensinhouc met goed gevolg 00k als paardevoeder kan benuttige worden, wanneer hij gedroogd en 00k met bloed er anderen eiwitrijken slaehterijafval evenals met mêlasse of voedersuiker vermengd wordt. Reeds vroeger werd d( gedroogde pensinhoud der geslaehte runderen als voeder middel voor paarden, namelijk als vervanging var haver, te nutte gemaakt; men mengde den gedroogder pensinhoud met runder- en schapenbloed, dat met behulj van den maaginhoud van geslaehte zwijnen gepeptoni' seerd en daardoor gemakkelijker verteerbaar gemaak was. Dit zoogenaamd peptonevoeder is zeer goed gebleker als vervanging van haver bij paarden. De fabriekmatig( vervaardiging werd enkel opgegeven daar zij, gezien de toenmalige lage prijzen van de haver, geen winst genoe^ opleverde. De grondstoffen tôt het voeder, namelijk de pensinhoud der geslaehte runderen en de maaginhoud dei geslaehte zwijnen evenals het runder- en schapenbloec veroorzaken wel is waar maar geringe kosten, daaren tegen is het drogen van het bloed en namelijk van der pensinhoud met groote kosten verbonden, daar het zeei waterrijke stoffen geldt. Bij de huidige hooge haverprijzen is de herneming var de vervaardiging van het vervangingsvoeder uit d< pensinhoud der geslaehte runderen en anderen slachterij afval zeer winstgevend. Ieder landbouwer weet da de pens, de eerste maag van het runddier, zelfs bi dieren die honger gehad liebben, nog een zeer aanzien liike hoeveelheid. onsreveer 1 centenaar, materiaal beva en dat deze inlioud niets anders is dan verbrijzeld hooi en stroo, dus een soort haksel. Dit natuurlijk haksel heeft echter meer waarde dan kunstmatig haksel, daar door de doorweeking, die de pensinhoud doorstond, de voedingstoiïen,die in het hooi en het stroo zitten, gemakkelijker verteerbaar gemaakt werden. Het gewicht van de maag en van den darm met inhoud zwenkt bij geslaehte runderen, die ten minste 12 uren geen voeder gekregen hebben, tusschen -jo en ia5 kg., waarvan verreweg de grootste hoeveelheid in de pens zit. In den pensinhoud zitten ongeveer 28 t. h. droge stoffen, waaruit men kan opmaken dat door de bewerking van den pensinhoud der geslaehte runderen in groote slaclithuizen aanzienlijke hoeveelheden waardevol voeder kunnen gewonnen worden. De waarde van het voeder kan nog zeer vermeerderd 1 worden doordien men er buiten bloed, dat als voedings-■ middel niet gebruikt wordt, nog voor de menschelijke voeding ongeschikt vleesch en melasse of voedersuiker 1 bijvoegt. Het spreekt van zelf dat het vleesch zoo moet beliandeld worden dat aile ziektekiemen vernield worden, wat geschiedt door schouden of koken. In een groot slachthuis (Diisseldorf) wordt sedert maan-den een pensmengselvoeder met de volgende samenstel-| ling vervaardigd : 10 kg. gedroogde pensinhoud ; 10 » gekookt en hierop gemalen vleesch van afge-keurde dieren ; 10 » bloed ; 3.5 » voedersuiker; o.25 » kookzout; 1.25 » haver; 2 liter natte heef. j De pensinhoud wordt eerst in zakken opgehangen om - een deel van zijn water te laten afvlieten, dan tusschen t rollen gepcrst en eindelijk in horden-droogkassen gedroogd.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking van het Duitsch Generaal-Gouvernement in België gehört zu der Kategorie Landbouwpers, veröffentlicht in Brussel von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume