De legerbode

1695 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 08 Oktober. De legerbode. Konsultiert 19 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/j38kd1rh4w/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

8 October Nummer 17 DE LEGERBODE den JJinsdng, JDonderdag en Zaterd&g- verse hij nen de «>it t>!»ci is VOOR V>I" SOLDATEN bestemd; iedete compagnie, escadron of batte vij ontvungt tien Franschc en tien Nfderiandsche exemplaren. Aan boord van den Duitschen kruiser « Mainz » door de Engelschen in den grond geboorc Na twee maanden oorîog. DE GEWICHTTGHEID VAN ANTWERPEN Het is nu twee maaneien, dat Luik den aanval der Dnitsche benden ondergaan heeft en dat de eerste gevechten van dien schrikk.eli.jken oorlog begonnen hebben ! Het is twee maanden dat millioenen ni en— schen elkander dag en nacht zonder op-houden dooden, zonder dat tôt nog toe een beslissende uitslag voorligt Gelijk wij het meermaals geschreven hebben, hadden de Dnitschers het plan gevormd van zich in den loop van zes weken van de Franschen, Engelschen en Belgen te ontdoen om zich dan tegen de Russen te wenden. Maar het is hun niet gelukt dit hoovaardig plan uit te voeren, wat toch het ééne middel was dat hun kon redden En als men denkt, dat dit eerste misslagen der dnitsche plan-nen nitslnitelijk aan het Belgisch leger toe te schrijven is, mag men ondanks ailes hopen, dat het zeltde leger de indringers* een nieuwe kwade pert zullen spelen. * * * Wat zien wij heden inderdaad t Daar h«t hun niet gelukt is in Frankrijk een beslissenden zegepraal te behalen, maar zij er integendeel een ernstige nederlaag geleden hebben op de Marne, zijn de Duitschers gedwongen geworden verdedi-gend op te treden tegen de Fransch Engelschen: ten einde belangrijke versterkingen naar het Oosten tegen de Russen te kun-nen zenden. In plaats van volgens hunne .vooruitzichten beurtelings met voile kracht *n 't Westen en 't Oosten te kunnen op-treden, zijn zij gedwongen terzelfder iijd op die twee fronten le worstelén. Op de Somme, de Aisne en de Maas tracht al wat Frankrijk en Engeland aan legers bezitten, de buitengewoon sterke stelling van den vijand te veroveren, die zich op een front van 350 km. uitstrekt. In Oost-Pruisen, Polen en Galicië hebben de Russen twee maanden tijd gehad om hnnne ontzagge-lljke legers te verzamelen. Daar zij reeds de Oostenrijksche legers verslagen hebben, zijn ze nu gereed om de Duitsche grens met geheel hunne massa aan te val-len. Het is onmogelijk, dat de Duitsche legers onder dat gewicht niet plooien, terngdeinzen en vroeg ot' laat het lot hunner Oostenrijksche bondgenooten ondergaan. * Men verstaat, dat de Duitschers, om dat • oogenblik te verschuiven, tegen de Russen ailes verzameld hebben, wa. hun ter voege stond, en dat zij in Belgie en Frankrijk niets gelaten hebben, dan wat stipt noodig was om de bezette gewesten te bewaren. Zij willen zich ri tar hunne grenzen niet terugtrekken zonder eene dringende nood-zakelijkheid ; marr zij voelen dat er het oogenblik van nadert en zij bieden al hunne krachten op om het uit te stellen. Een bewijs daarvan ligt in den dollen aanval op Antwerpen. Zoo lang hun toe-stand slechts weinig gevaarlijk scheen, hebben de Duitschers ons nationaal réduit verzuimd ; naar nu zij vreezen tôt den terugtocht gedwongen te worden door de toenemende krachtinspanning der Franschen en Engelschen, zouden zij willen dat ons leger, hetwelk in 't versebanste Antwerpen ligt, zou ophouden met de ver-bindingen te bedreigen, die hun zoo noodig zijn. * * » Zij hebben dan sedert tien dagen een ernstigen aanval op onze verschaanste stelling begonnen. Tegen haar hebben zij al de belegeringsartillerie verzameld, die zij elders niet noodig hebben. Zij meenen wat stoutmoedig, dat die artillerie bijna al het werk alleen zal kunnen verrichten. Want het is zeker, dat zij zooveel voetvolk. niet bezitten, als zij er wel gaarne zouden aanwenden. Het is hun onmogelijk er uit Frankrijk te doen komen, waar de verbit-terde strijd dringt hunne laatste reserven aan te wenden. En daarom is het, dat de belegeraars, ondanks hunne machtige artillerie, geen veld winnen. Hunne storm-loopen zijn zonder uitslag, niettegenstaande de menschenmassa's, welke zij verliezen om ze te verrichten. Die stormloopen kosten hun des te meer, daar er géen reserven zijn om de gevallen mannes te vervangen. De vijand wordt aile dagen zwakker en iedere afgewezen stormloop vermeerdert de kans der verdedigers aan welke zich fris-che troepen aangesloten hebben hunne pogingen met slagen ge-kroond te zien. * * De niet te vermijden uitputting des aan-vallers, de dooden die hij op het slagveld laat, al het kwaad, dat gij hem doet, zullen hem weldra buiten staat zetten zijne pogingen voort te zetten met de troepen, welke hij thans vôôr Anwerpen heeft. Dit uitzicht moet onze verdediging onwankel-baar maken. Want hij zal een doel laten varen, dat hij niet bereiken kan en gij zult eens te meér een Duitsch plan vernie-tigd hebben gansch het land reddende, of hij zal nieuwe troepen moeten terhulpe roe-pen uit Frankrijk en de bondgenooten zu len eindelijk een wedersland kunnen breken, die reeds zoo lang geduurd heeft. Het einde van dien wederstand zal onfeilbaar de verlossing van Antwerpen ten gevolge hebben. Dan zouden de Duitschers vôôr die stad niet kunnen blijven liggen zonder zich aan 't grootste gevaar bloot te stellen. Wat er ook geschiede, zoo moet Antwerpen stand heuden. Gij zijt alleszins alleen niet, dappere Belgen, om die taak te kwij-ten, en gij weet het Door uwen helden-moedigen wederstand verhindert gij den vijand ons nationaal réduit in te nemen, en gij verdedigt de Belgische onalhanke-lijkheid; maar gij brengt ook de Duitschers in gevaar. Gij hebt begonnen met hunne plannen van bliksemsnellen aanval te verij-delen van den beginne af te Luik ; gij hebt zonder ophouden hunnen flank bedreigt gedurende de twee maanden die de veld-tocht nu reeds geduurd heeft. Door uw hardnekkig strijden moet gij nu eens te meer een hoovaardig plan verijdelen door den vijand gekoesterd en door uw onbuig-bare wilskracht moet gij uw bondgenooten de gelegenheid geven een gehaatten vijand uit zijne verschansingen tevverpen. Zegt aan u zelven, datuw plicht grootsch en uw roi onmetelijk is. Vereenigt het geduld aan r'en hardnekkigsten moed. Betere tijden naderen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De legerbode gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Antwerpen von 1914 bis 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume