De legerbode

1719 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 07 Dezember. De legerbode. Konsultiert 15 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/ms3jw87m3f/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

7 Dccembei* 194(3 Nnmmer 353 DE LEGERBODE c/e/? Dlnsdag, Donderdag en Zaîerdag verschijnendc N ^ Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOIjDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batlerij onlvang-t tien of vijftien Fransche en Nederlandsohe exemplaren. De InsCructieeentrums van het Belgisch Leger (Veivolg) IV.— Verdere Oatwikkeling. Emis do eerste moeilijkheden te boven geko-fiicn en in de meest dringende befaoeften voor-zien. kwam er voortdurcnd beternis in het re-giem van de instructiecentrums en geraakte dit tôt vérdere volrixaking. Trapsgewijze werden de tenten door barakken vervangen, de àâfdwegen der kampen kregén eene stcenlaag en de natte gronden werden ge-draincerd.Men verliuisde uit de plaatsen waar men, alhoewel liet daar al te ongcznnd was, aanvan-kelijk had moeten huisvestiiig zocken, alsmede uit de kantonnementen, wicr schietpolygonen al te veel te wenschen overlieten. En om de ovcr-bevoiking der toenmalige centrums te lceer te gaan, werden er te Cou tances, La Haye-du-Puits en te Parigné-l'Evêque drie nieuwe centrums in-gericht.In den beginne was men op een vrij verscheidene wijze aan slaapbenoodigdheden geraakt. Maar einde 1315 was het BeigisftBi middenbe-stuur reeds in staat onx aileen in de behoeften te voorzien. In de soldatcnkcukens waren ook stilaan ernstige verbeteringen iugevoerd, en kregen de jongens een degelijk, overvloedig en afwisselend voedsel. In 1916, werden er nieuwe bezuinigin-gen verwezenlijkt, toen men behoorlijk de ont-vangst der door de algeiiieene maga/.ijnen der Belgische intendantie geieverde eetwaren had knnnen reg. len. Dafik zij de/en maatregelen, werd de gezond-heidstoestand, die in den beyiime tamelijk beden-kclijk was geweest, vcij voorlreffelijk. De getalsterkte der conipaghieën werd voor-eerst op 250, daarna op "(JO manschâppeû ge-bracht. De bijzondere pelotons lêverden het kader van de lagere gegradeerden. Het instructiecen-trum van Baveux, dat den Iil Maart i05o werd geopend, had den 15 Mei 1915 reeds 213 leerlin-gen gevormd. Op het einde van het jaar was dit cijfer tôt 941 geklommen. Elk peloton kreeg zijn commandant, en zelfs kon er bij elken bejaarden ol' ziekelijken compagnie-commandant, een bedrijvige'lxelper wor-den gevoegd, om dezen desnoods in het commando te vervangen. Ten slotte, moest elk régiment van het veldleger, om de drie maanden een kapitein en twee luitebants naar de instructiecentrums sturen, waar deze de rekruten in de op het front opgedane ervaringzouden inwijden. Het beheer werd g -regeld en voor de jongens, welke een lager of een middelbaar onderricht bezaten, eene leergang voor rekenplichtigen in-gericht.Eindo April 1915 werden de Gras-geweren door Mauser-geweren vervangen en kwam er uit de legermagazijnen in toereikende hoeveel-beid ledergoed toe. Eindelijk werden bij ministeriee'e aanschrij. ving de aigemeene beginseien uiteengezet die tôt leiddraad van het onderricht zouden dienen. Op drie maanden tijd, dienden de school van den soldaat en de school van de compagnie, het schieten, de marschen, het schermen en de bajo-ïiethanteering, de Zweedsche turnoeleningen, het werpen met handgranaten, de nachteiijke oefeningen en tactische oefeningen, veldwerken van allen aard en het seinstelsel aangeleerd. De marschafrichting werd tôt proeven van 50 kilom. oj*36 aren gedreven en de loopmarsch ûp verscheidene kilometer uitgevoerd. Het schermen met de bajonet werd volgens de piethode van kapitein Sée onderwezen. Einde 4915, kon*de duur van de africhting der rekruten verlengd worden, en de minister van oorlog, nam dit te baat om bij het onderricht der veldwerken mcer stuwkiacht te doen bij-zetten.Anderzijds werd er gesladig ailes in 't werk gesteld om het moreel der jongens hoog te hou-'den en huu stoffelijk welzijn te bevorderen. Van hunne bloedvervvanten afgezonderd en op vreemden bodem vertoevcnd, haddcn onze jongens vooral moreelen steun n^ôdig. De verve-ficg, de afeomlering en het hçiiuwee, die bronncn van tucjiteloosheid, zwaarmoedigheid en ont-moediging. dienden te goeder ure bekampt. Verscheidene spoi-tspejen, voordrachlen, va-der'andsche vertooningen, cinemavoorsteliiiigen, niuziekfeeslen werden ingericht, om onze jongens degelijk verzet te verschaffen en op te beu-ren, en ineteen verheven gevoelens in te boeze-men.De ofGcjpren enaalmoezeniers spaarden geene moeile, bij het volbrengen dier heerlijke taak. Meteen werden er overal militaire kringen en' bijzondere vergaderingzalen voor soldaten en voor ondei'officieren geopend. De verschillende ambaehtslieden en kunstenaars, welke men in de regitnenten aantreft, beijverden zich om ze • smaakvol te versieren en te tooien. De bonis van i]fi soidatenkeukens lieten ook tôe deze geriefe-lijk in te richten. Giften kwamen toe, en leesza-len en boekerijen werden ingerichf. Feestcn werden gegeven, en bezorgden den jongens me-nige aangename uren. In April 1915 stemde generaal Guillin. wapen-comrnandant van het kamp van Auvours er in toe tôt het inrichten van eene barak van liet kamp in eene feestzaal, en nam self de kosten op zich. De aankoop van een cinematoeste! zqu daarop toelalen de jongens verder op aangename wijze te onderrichten. De detachementscommandanten beijverden zich te gelijkertijd om de Belgische bladen en de Lpgerbude onder de manschappen te ver-spreiden, ten einde het nationaal gevoel te onder-houden en aan te prikkelen en den jougens nieuws uit het vaderland te bezorgen. Voor het meerendeel waren onze soldaten Vla-mingen. \laamsche artikelen vérschënen dan ook te hunner inteniie in de plaatselijke bladen, zooals in het blud La Sarthe, voor het kamp van Auvours. Er werden vaderlandsche brochuren nit^e-deeld, en puike rfedënaars kwamen van tijd tôt tijd gepaste voordrachten geven Waar men de" gescliikte elementen vond, kwamen er fanfaren en muziekkorpsen tôt stand. Zangafdeelingen en tooneelkringen werden gesticht. Het sport kwam weder in eeré. en footballploegen werden bij de vleet gevormd. Liefdadige li rit ten zonden giften, eu sporlbe-noodigdheden.Vaandels werden voor de Fransche munici-paliteiten aan het meerendeel onzer detachemen-ten geschonken, en h(\t waren de Fransche inge-zetenen die ze bij insohrijvingen bekostigden. ;v- De overreiking van de vaandels gaf aanlei-«ing lot indrukwekkendé vaderlandsche cere-moniën. Zinnebeelden van het afwôzig vaderland, dragen zij machtig bij tôt de ontwikkçling van het moreel ; zij begeleiden soms de troepen op niarseii en worden bij elke militaire betooging ontrold. ^ Luitenant-generàal de Selliers de ?»îoranville gaf eindelijk bevel. eerelijsten in al de instructiecentrums op te mnken. welke in de lokàlen derverschillende detachementen zouden tentoon-gesteld worden, tôt blijvende heritmering aan roemvolle>nvapenfeitpnbedreven door militairen, die tôt het korps hadden behoord. A Deze kleine schets geeft een overzieht over het heerlijk werk dat in de instructiecentrums werd volbi'acht.maar laat niet toe het ten voile te meten en te waardeeren. Men beelde zich enkel in,welke heerlijke toewijding er behoefde van wege hen, die op 30 Juni 1916 er in geslaagd waren 60,000 manschappen-af te richten. Deze ij ver voile mannen vonden wéliswaar hunne belooning in de soldaten welke zij hadden gedrild ; want hunne leerlingen legden vaa de eerste dagen af op het front zulke bewonde-renswaardige vastbrradenheid aan de dag, dat Zijne Majesteit de Koningin volgende bewoordin-gen aan iuitenant-generaal de belliers deMoran-ville zijne voldoening uitdrukte : •17 Maart 1915. — Mét genoejea heb île des nit-rauntenden geest en de flinke africhting va» ds rekruten van <ïe klas 1914 kunnen besia'ui^en.Met yrooto dapperheid hebbpn zij zich onder het hcftig' vnur gedragen. Ile. houd er aan n mijno lcvendije geiuk-wenschen te sturen alsmede aan het personec! dat, onrier nwe leiding, tôt hunne oplcldicg heot't gewcrlst. " Albert, CL Yervolqt.) lepiing ssop het RusMof Ban ssze Suidatsi Ziehier de nieuwe voorschriften die van kracht sïullen zijn voor wat betreft het verléenen van rust-verlof aan onze dapperen. Het huidig stelsel van rustverlof geeft aaaleî-ding toi bezwaren en misbruiken. In h^t algemeen Avordt er een verlof van een duur van 7 dagen toegestaan, hoe ver de afstand ook moge zijn die er moet afgelegd worden. Zoo kan het gnbeuren dat er militairen, waarvan da faitiilic op een afgelegen plaats woont, in wer-kelijkheid slechts een zeer korten tijd bij hua verwanten kunnen doorbrengen en dat de ver-moeienis en deH ast van de reis ni et opweegt tegen de werkelijke rust die zij genieten. Oui dit te vermijden heeft men in sommigë korpsen de gewoonte aan^enomen de verlofbrie-ven twee, en zelfs drie dagen vdôr den aangé-stelden datum aan de belanghebbenden te over-^ handigen. Zoo ontsîaat er een ongelijkheid die moet vermeden worden. Deze gewooute is iiS strijd met den geest van de tueht. Anderzijds, spruit uit het vaststellen per h«n-derd van het getal verlofgangers op het effektief voort, dat het verlengen van verlof of het te laat weert<eeren, zijn weerslag heeft op den datum Waarop het volgend verlof begint en zoo wauorda in de genomen schikkingen brengt. Eindelijk, daar het verleenen van verlof onder-worpen is aan sommige voorwaarden waarin zich de troepen moeten bevinden, gebeurt het dat er op sommige dagen zooveel verlofgangers in de stations toestroornen, dat het aan dea spoorwegdienst onmogelijk is hun vervoer te verzekereh ; helzelfde gebeurt voor den dienst der booten naar Engeland. Talrijke militaire^ reizen in zeer moeiliike voorwaarden of verliezea een dag te Duinkerken, le Kales of elders. Om al deze moeilijkheden te vermijden. zal men voortsan. op volstrekte wijze, voor het verleenen van rasU'erlof, de volgende regeleu ia aclit nf-men. i' Het getal verloven dat er wordt toegestaan zal regelmatig bbjven, weik ook de omstandig-heden mogen zijn. ledere eenheid zal verlof mogen toestaan vol- atnn r. Vv /-*î- ivt n vi m i » •*-* Vn ol' 11 t nu /-î a» m rvtj. -î 11 i i~l uvîi ni'iiu ni xui » i iiiv rfS-îenhlfd Getal verlovea 1 1 verlof aile {20 dagen 2 1 — 00 — 3 i _ 40 — 4. i - 00 -t> 1 — 24 — 6 1— 20 — 8 1— 13 _• 10 t — 12 — J2 i — m ~ 15 1 — s — 50 1 — t) — 30 1 - i- — 40 i — - 60 1 —. 2 — 120 1 -m - 210 2 - — S60 3 — — L V...... ^ „ — " Aaiiinerkimyen . i. De getal len hier nîet aàngectùid kunne» volgens deze tabel berekend worden. la geen enkel geval ma» eene eenheid van minder dan 121 man 2 soldaten op denzelf. den dag met verlof sturen. In geen enkel geval mag eene eea-îieid die minder daa , 241 rnan telt drie soldaten op den<;clf/Jca 1 dag met verlof jrende*» ; enz. IBU i it — — > 2° Een bijzondere trein voor Belgische verlofgangers zal binnen kort dageiijks van het front vertrek^en, en een andere uit Parijs. Geen Brlgisch militair met verlof. behalve de oflicie-ren, zal een anderen trein mogen gebruiken. 3° De dutir van het rnstverlof zal normaal 1 dagen op de plaats van -de aankomst bedragen* 't is te zeggen dat de duur van de reis, gaan ea keeren, bij dezen normalen duur zal gevoegd worden. Een verlof, dat te Kales of omstreken moet deargebracht worden zal 8 dagon bedragen ; een verlof voor Parijs of Londen, 9 dagen ; vo»i* Bordeaux of Schotland 10 dngen, en». Behalve zeer uitzonderlijke gevallen, mag de geheelé duur van een rustverlof geen 12 dag©* ora" treflen. De verlofganger sal den duur vam zij*e rsJÎS verreehtvaardigen, door den datum van aankomst in de plaats waar hij zijn verlof doet*-brengt en den datum van erijn vertrek uit dez« Elaats. Voor Frankrijk zullen deze datum# «leur et spoowegpersoneel op rfca rcî'hjfbîtcf eç» schreven worden (geleu brieft.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De legerbode gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Antwerpen von 1914 bis 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume