De legerbode

1272501 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 25 November. De legerbode. Konsultiert 21 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/tx3513vs0v/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

den Dlnsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLiDATEN beslemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvang-t tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. Se Ontvoeringen van Belgen naar Duitschland Het Protest van België Telegrammen melden dat Koning Albert aan den Paus, den Koning van Spanje en den Voor-zitter van de Vereenigde Staten, eigenhandige brieven heeft verzonden oui de aandacht te vestigen op de ontvoering/en waarvan duizende Belgen de slachtoffers zijn. % i * Ziehier de tekst van het tetegram, dat door den hecr minister van buitenlandsche zaken word ge-stuurd aan d<- Belgische gezanien bij tien H. Zetel en bij <ien koning van Spanje, uopens de ontvoering van Belgen naar Duitschland. Van dag tôt dag wordt de toestand in Belgiè afgriisplijker. Overal in 't iand worden er thans weerbare Belgen weggevoerd. Zoo men ze nog niet in Duitschland in de munitiefabrieken doet arbeiden, zendt men ze in bezet Frankrijk om loopgraven en eenen strategischen spoorweg, Rijssel-Aulnoye-Givet, ' aan te leggen. Steeds wordt er in onze fabrieken materieel opgeëischt, met het bekend inzicht de herneming van den ar-beid, na den oorlog, te beletten. eenen mededin-ger weg te ruimen en het land te gronde te rich-ten. De gebruikbare machines worden wegge-jba;ild, de andere naar het gewicht verkocht. In de verklaringen welke hij aan den i*eporter van de New- York Times deed, beweert de goe-verneur generaal, dat die wegvoeringen in massa zonder bezwarigheden gesehieden; en dat Belgen vroolijk te moede zijn vertrokken. In waarheid verduren zij meteen moreele folteringen en licha-ïnelijk lijden, kortom al den smaad van de sla-vernij. De Duitsche regeering tracht zich te ver-schoonen met te beweren dat het noodig is de werkeloosheid te bestrijden ; wanneer zij zelf ze heeft verwekt met de gemeenten te verbieden werkeloozen, zonder hare toestemming, te ge-bruiken; met, zooals in Luxemburg. te beletten dat zij bij opeubare werken worden gebruikt en met de ontginning van de Liuiburgsche koolinij» ften te verbieden. België is aan de geweldenarijen van de krijgs-o^erheid overgeleverd. De burgerlijke overhèid keurt goed en laat haar vrijen gang. Dring levendig aan bij de Regeering waarbij gij gevolinachtigd zijt, opdat deze de Duitsche regeering verzoeke de gevolgen te bedenken van de misdaden tegen de menschlieid, die in haren naam bedreven worden. Alvorens gedwongen te zijn ons land te verlaten, wil Duitschland het als cen lijk achterlaten ; maar met België verder af te martelen geeft het zich aan de verachting der natién prijs en brengt de beschaafde wereld tegen zich in opstand, in stede van hare tegenstrevers jLoor schrikaaDjagiug den vrede op te dringen. Beyens. Het Protest van Mgr Mercier Wij hadden gemeld d&t Mgr Mercier, in naam çan net Belgisch episkopaat, geprotesteerd had tegen de nieuwe misdaad "van goeverneur von Bis-eing, die er in bestaat onze laadgenooten naar Duitschland te ontvoeren. Dit protest, waarvan wij hier den inhoud bondig weergeven, draagt den veel-beteekenenden titel : Een ALarmkreet van de Belgische Bisschoppen aan de Openbare Meening. Mechelen, 7 November 1916. ïederen dag voeren de militaire overheden (î.viizende pnnpozele burgers van Belgic uaar Puitsphland om ze dwangarbeid te doen verrich-ten.Van af den 19" Oktober stuurden wij aan den goeverneur generaal eene protestatie, waarvan een afschrift werd overhandigd aan de verte- fsnwoordigers van den Heiligen Stoel, van panje, van de Vereenigde Staten en van Hol-land te Brussel, doch de goeverneur generaal wilde ons niet aanhooren. Op den datum van ons protest bedreigden de bevelschriften van de bezettende macht slechts de werkeloozen ; heden worden aile weerbare jnannen door elkaar medegevoerd, opeengesta-peld in beestenwagens en men weet niet waar, gelijk ■•entroep slaven. heen gevoerd. £)e vijand gaat te werk per strekea, Het was ons vaag ter oore gekomen dat er aanhoudingen hadden plaats gegrepen in het etappengebied, te Doornik, te Gent en te Aalst, maar wij wisten niet in welke voorwaarden. Tusschen 24 Oktober en 2 November opereerde hij in de streek Bergen, Quievrain, Saint-Ghislain, met oplicli-tingen van acht tôt twaalf honderd man per dag. Morgen en de volgende dagen zal hij in het arrondissement Nijvel zijn akelig werk nit-voeren.Onder voorwendsel openbare werken op den Belgischen bodem te doen uitvoeren, had de bezettende macht reeds getracht zich door de gemeentebesturen de lijsten van de arbeiders zonder werk te doen overhandigen. Trotsch weigerden de rneeste gemeenten. Drie besluiten van den goeverneur generaal moesten den slag voorbereiden die oas hedea treft. Op io Augustus 19io, legt een besluit gedwongen arbeid op aan de werkeloozen, doch ver-klaart dat het slechts handelt over werken uit te voeren in België. Een tweede besluit, op datum van 2 Mei 1916, behoudt aan de Duitsche overheid het recht voor arbeid aan de werkeloozen te geven. Een derde besluit, gedagteekend van 1b Mei 1916, laat de goeverneurs, de militaire comman-danten en de arrondissementsoversten toe te bevelen dat de Verkeloozen met geweld naar de plaatsen zouden gebracht worden waar zij moe-ten arbeiden. Daarmee was de dwangarbeid in België inge-voerd.Heden is het geen dwangarbeid meer in België, doch in Duitschland, ten voordeele van de Duitschers. Oin eenigen schijn van reden aan deze dwang-maatregelen te geven, haalde de bezettende macht in de Duitsche pers, zoowel die van Duitschland als van België, deze twee voorwendsels aan : De werkeloozen zijn een gevaar voor de openbare orde, een last voor de openbare wel-dadigheid.De eenvoudige waarheid is dat ieder ontvoerd arbeider een soldaat te meer voor het Duitsch leger vrij maakt. Zoodat de toestand, die wij aan de beschaafde wereld kenbaar maken, als volgt kan samen-gevat worden : Vier honderd duizend arbeiders bevinden zich tegen hun wil, en gedeeltelijk uit oorzake van het bezetfthgsregiem, zonder werk. Ploegen soldaten dringen met geweld de vreed-zame gezinnen binnen, rukken de jonge lieden van hun ouders weg, de echtgenoot van zij ne vrouw, de vader van zijne kinderen ; met de bajonet op het geweer bewaken zij de uitgangen langs waar de echtgenooten en de moeders een laatste vaarwel aan hun geliefden willen gaan zeggen ; bij groepen van veertig of vijftig stuwt men ze met geweld in de wagons ; de lokomotief staat onder drukking enzoohaastde trein volge-laden is, geel't een officier het signaal tôt het vertrek. Zeker, twee hooge overheidspersonen van het Duitsche rijk hadden stellig de vrijheid van onze landgenooten gewaarborgd. De dag na den val van Antwerpen vroeg de angstige bevolking zich af wat er ging gebeuren met de Belgen die van leeftijd waren om de wapens te dragen, of die dezen voor het einde van de bezetting zouden bereikt hebben. Baron von Huene, militair goeverneur van Antwerpen, liet mij toe in zijn naam de beangstigde ouders gerust te stellen. Daar het gerucht nochtans in omloop was te Antwerpen, dat te Luik, te Char-leroi, te Namen, jonge mannen waren opgelicht en met geweld naar Duitschland gevoerd, ver-zocht ik goeverneur von Huene, mij schriftelijk de waarborgen te willen bevestigen die hij mij mondelings gegeven had. Hij antwoordde mij dat de geruchten over ontvoeringen van allen grond ontbloot waren, en gaf mij, zonder aarze-len, de schriftelijke verklaring die op Zondag 18 Oktober in al de parochiekerken van de provin-cie Antwerpen werd afgelezen : « De jongelingen moeten niet vreezen naar Duitschland gevoerd te worden, hetzij om in het leger ingelijfd, het-zij om tôt dwangarbeid verplicht te worden. > Van af de aankomst van baron von der Goltz, als goeverneur generaal te Brussel, ging ik hem vragen voor het çeheele land en zonder beper- kingen van tijd, de waarborgen goed te keure» die goeverneur von Huene mij vopr Antwerpen gegeven had. De goeverneur generaal behiekl mijn verzoekschrift in handen otn het op zij II gemak te onderzoeken.Den volgenden dag was lu zoo goed om persoonlijk naar Mechelen mijj zijne goedkeuring te komen brengen en beveS-tigde mij, in aanwezigheid van zijn twee vleu-geladjudanten en van mijn bij zonder secretaris, de belofte dat de vrijheid van de Belgische bujv gers zou geêerbiedigd worden. In mijn brief van 16 Oktober 1.1. aan baron von Bissing, na hem de verbintenis van zijn voorganger te hebben herinnerd, besloot ik : « Uwe Excellencie zal oordeelen hoc pijnlijk voor mij het gewicht zou zijn van de verant-woordelijkneid, die ik zou te dragen hebben tegenover de familiëu, zoo het vertroawen dat zij u door mijne tusschenkomst en op mijn aan-dringen geschonken hebben, zoo bitter moest t« leur gesteld worden. t De goeverneur generaal antwoordde mij : « Het gebruik van Belgische werkeloozen in Duitschland, waarmee slechts na twee jaar oorlog bé-gonnen wordt, verschilt gelieel en al van het gevangen zetten van de mannen van weerbaren leeftijd. De maatregel staat ook niet in betrek-king met den eigenlijken gang van den oorlog, maar is veroorzaakt door sociale en economischtt oorzaken.» Alsof men het woord van een eerlijk man zoo maar verbreken kon gelijk een huurkontrakt. Wij, herders van de kudde die ons zoo door het ruwe geweld ontrukt wordt, wij wenden ons tôt de zielen, de geloovigen of de niet geloovi-gen, die in de verbonden landen. in de neutrala landen, en zelfs in de vijandelijke landen, nog eerbied hebben voor de menschelijke waardig-heid.Toen kardinaal Lavigerie zijn veldtocht tegén den slavenhandel ondernam, zegde hem Paus Léo XIII, terwijl hij zijne zending zegende : « De openbare meening is, meer dan ooit, d® koningin over de wereld ; het is op haar dat men moet handelen. Gij zult slechts door d® meening overwinnen. » Moge de goddelijke Voorzienigheid aan al wife eenig gezag bezit. een woord of eene pen, het denkbèeld ingeven om zich rond ons bescheidea Belgisch vaandel te scharen, voor het afsehatfeo van den Europeeschen slavenhandel. Moge het menschelijk geweten zegepralça over al de drogredenen, en hardnekkig tronw blijven aan het groote woord van den heiligen Ambrosius : « De Eer boven ailes 1 Nihil praejg» rendum honestati ! » Het Protest van Spanje De gezant van Spanje te Berlijn, de heer Pçjo de Barnabe, heeft aan de Duitsche regeering eene krachtdadige protestatie tegen de flyat voeringen overhandigd. Als vertegenwoordiger van de Belgische be-langen heeft de gezant van Spanje ter zelfder tijd aan de Duitsche regeering gevraagd van dezen maatregel af te zien, en hen die er Ijet elachtofîer van waren weer vrij te laten. De nota zegt verder dat, in afwaebting Wi den uitslag van dezen stap, de Spaansche pe-geering haar gezant te Berlijn belast verzachting te bekomen van den maatregei die de regeering genomen heeft, met het oog om het lot van di ontvoerden en van hun familie te verzachten. In het Lagerhuis. Als antwoord op eene vraag van den volkever* tegenwoordiger Will Thorne, heeft lord Robopt Cecil, ua de waarheid te hebben bevestigd vaa de feiten die er in België plaats grijpen.verklaard'. a Als er gruwelen van dezen aard worden ge« pleegd overeenkomstig eene door de Duitsch» regeering duidelijk uiteengezette politiek. zonden eenvoudige woorden van wege de Britsche regeering slechts ijdel blijken. Wij zullen de Belgische regeering op aile manieren onderstennen. Wij zullen al de oproepen beantwoorden, die zij ons zou kunnen toesturen ; wij zullen onze stem voegen bij al de beroepen die deze regeering zal doen op het oordeel van de beschaame wereld. Wat wij meenen te doen, het eenige dat eene beslissende oplossing van dit vraagstuk te weeg brengen kan, het is den oorleg door te zetten uit 25 November 1P10 Nummer 3d&

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De legerbode gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Antwerpen von 1914 bis 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung