De legerbode

2034 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 21 Dezember. De legerbode. Konsultiert 13 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/610vq2ss1z/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende # \ Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN beslemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvarig-t tien, of vijftien Fransche en Nederlandsche exempLaren. Us htncriip w Belp naar DiiittM Voa Bissing's Cynisme Do moedige parlementsleden, welke in Belgiô gebleven zijn, smeekten den goeverneur von Bissing aan de onmenschelijke behandeling der werkeloozen een einde te brengen. De Duitsche dwingeland antwoordde ontkennend op die bede.* ttij sehaamde zich niet het rainst om te ver- I klaren dat de arbeidloozen de ontvoering gewild hadden, doordien zij weigerden te werken toen de overheid hun dit aanbood. Eens te meer ver-wijt hij aan de burgemeesters'de lijsten dei' werkeloozen a an zij ne ad ministratie niet te hebben overhandigd. ïot overdaad van cynism voegt hij er bet volgende bij : <t Een groot aantai eenvoudige lui kebben, door een gezonde beredeneering, bun toestand b«grepen ; bij tienduizenden zijn de Belgiscbe Trei'kfieden naar Duitscbland vertrokken, waar âj behandeld worden gelijk de Duitsche werk-lieden en een dagloon verdienen dat toereikender is dan dit welk inen hcn in Belgiô ooit be-taalde.« Terwijl veel hnnner makkers in het bezette !a*d steeds ellendig leven, hebben zij en hunne huisgezinnen de welstand heroverd. Dusdanig waarborgen dç ontvoei'de werklieden Belgie's cconomische bplangen. <t Indien de ontvoeringen soms op eene ruwe manier gebeurden en indien er arbeiders aan hun werk onttrokken werden, is dit de schuld der burgemeesters die weigerden de lijsten der werkcloozen bij de overheid in te dienen, ofwiei' lijsten onvolledig waren. » Een rerheven Antwoord onzer Parlementsleden Baron de Faverean,voorzitter van den Senaat, kerft, in naam zijuer collega's, aan goeverneur von Bissing een bewonderenswaardige briel ge-6luurd. Deze luidt als volgt : a Wellicht had men mo^en denken dat. gehoor gevend aan de algemeene blaam, aan de jammer-klncliten en de bittere verwijten welke hare han-àelwijze verwekte, de Duitsche overheid deze aanhoudingen bij massa's zou staken. Dagelijks B»ehtans grijpen er nieuwe ontvoeringen piaats, welke de verontwaardiging, de smart, de wan-feoopskreten van het volk ten toppunt doen etijjçen. a Gij looehentniet één uwer daden, nooit hebt fij de rawlieid welke ze begeleidde en het leed Welke ze stichtten, ontkend. a Wij constateeren het. Gij zegt dat nw doel îs : De werkeloozen uit den eilendigen toestand helpen, dien zij aan de blokkade der bondge-fcooten hebben te danken. « Bittere spotternij ! « IJwe Excellente schrijft dewerkeloosheid van het grootste gedeelte der Belgische arbeiders toe aan het feit dat zij door 's vijands schuld van bet baitenland werden afgezonderd, alsook aan hun sieehte wil ! et Afgezonderd ! Ware het hun mogelijk ge-tpeest, dan hadden onze bondgenooten — wier edeimoedigheid ons steeds onder de moeilijkste omstandigheden steun verschafte — Belgie's Vroeger leven doen ontwalcen, zijn handel en Bijverheid weer laten opbloeien. Ùwe Excellen-tic weet te eh wel dat Engeland bereid was om Belgie's nijverheid te bevoorraden, om zij ne bevolking van levensmiddeien te voorzien — en dit onder diplomatisch toezicht". Dergelijke waar-borg was te goed tôt aanvaarden geschikt, om te worden geweigerd. En toch geschiedde het zoo. Het keizerlijk bestuur wilde geenc absoluute Verbintenis aangaan ; aan elk bijzonder geval zou het eene fatsoenlijke oplossing geven. Het «ntwerp werd niet uitgevoerd, waarschijnlijk *uder de drukking der Duitsche nijveraars die door dit middel de Belgische mededinging tôt volledigcn ondergang hoopten te brengen. « Er is moed noodig om het te verklaren, Waar indien men in België werkeloozen vindt, zij noeh de Engelschea er de schuld van ; tdleen de Duitsche overheid is plichtig, want zij ailes gedaan wat inogelijk was om aan de pixâdiws hrt werk te eratnemea ; m hccft niet alleen de werkeloosheid noodzakelijk gemaakt, maar heeft deze wetens en willeus onderhouden, met zich tegen het hervatten van den arbeid te verzetten, daar waar een privaat of openbaar bestuur aan de ongelukkigen werk kon bezorgen. « Dit verwijten wij u. Onze bezwaren zijn ge-grond : De officieele sebriften leggen de bewijzen uwer schuld ter haud. Het ware inderdaad vol-doende de besluiten — sedert den il December 1914 uitgevaardigd— te raadplegen omjf.c constateeren dat aan een gedeelte van 's lands nijverheid de bevoorrading en de middclen tôt voortbrenging methodisch werden ontnoinen ; dat onze nijverheid werd uitgeput, verlamd en in hare bron aangetast door de beslaglegging op de werktuigen, door het wegnemen van het gereedschap, door de opeisching der grond-stoifen, der metalen en der geweven stoffen, door een overdreven beregeling van bet handels-verkeer, door het overhoopzetten van het ver-voer en het wegbalen van het rollend materieel onzer buurtspoorwegen. door het afschaffen van sommige verbindingswegen en het wegnemen der spoorstaven, alsook door het mateloos opvor-deren der trekdieren, waaronder men de zeld-zaamste typen telt van inlandsche fokpaarden. Dit ailes geschiedde niettegenstaande de stel-ligste belo'ften welke gij trouwens nooit hebt doen uitvoeren. « Excellentie, in uwe eerste proclamatie badt gij beloofd dat gij ailes zoudt in 't Werk stellen om vrede en economischen voorspoed terug in het land te brengen. « Het schouwspel van hetgeen er in Belgiô nog rest, van al wat een vrij volk. met onverdroten ijver en dit sedert een halve eeuw, daar had gebouwd, zal volstaan om in de Geschiedenis aan te boelten wat uw werk was. a Maar de Geschiedenis zal ook zeggen dat de ontvolking onzer bezette provinciën ten voordeele van het strijdend Duitschland niet volvoerd werd, zonder dat de kreten van opstand der ontvoerden door de wereld heen weerklonken, te zaam met de vervloekingen hnnner famdiën en het verzet van het openbaar geweten. » * A: ii Eene Monstermseting te New York Eene monsterbetooging, tegen de wegvoerin-gen van B<-lgen, heeft verleden Zondag te New-York piaats gehad. Alhoewel het daar nooit aan meelingen en volksbetoogingen mangelt, welke dan ook, wegens hunne herhaling, aan draag-wijdte verliezen, zal voorzeker de beterkenis van deze betooging verre van gering geweest zijn. Drie duizend Àmerikaansche burgers wareri in de Carnegie Hall opgekomen. Met de Belgische driekleur in het knoopsgat, zongen zij het Bel-gisch nationaal lied en stonden recht teilcen-male de namen van Koning Albert en kardinaal Mercier door de redenaars werden uitgesproken, niaar onthaalden de namen van de» kaiser en van BernstorSf op geschuifel en getier. De meeting was voorgezelen door den eer-waarden heer Manning. De bekende protestnnt-sche predikant van New-York verklaarde : « Hij die onzijdig blijft tegenover de mis daden die in België worden bedreven, is krankzinnig of mis-dadig. Kardinaal Mercier zal steeds de eer van het kristendom blijven. Het Pruisisch militarisme verwelct een gevoel van verontwaardiging en van afschuw in geheel Amerika. » De heer James Beck, gewezen attornev-gene-raal, sprak vervolgens een prachtig rekwisito-rium uit : « De steenen zelf, » zegde hij, « zouden het uitschreeuwen, zoo de Amerikaansche burgers geen protest tegen die schanddaad aanteekenden. Op Duitschland zal eeuwig de schandvlek van zij ne barbaarschheid wegen. » De heer Parker, die ten tijde met den heer Rooscvelt kandidaat was voor het voorzitter-schap, en de heer Iloot, gewezen minister van buitenlandsehe zaken. spraken in denzelfden zin. Met algemeene s te m men werd eene dagorder goedgekeurd, waarbij de Amerikaansche regee-ring aanzocht wordt legen de jougste misdaden van Duitschland te protesteeren, en Ainerika's verontwaardiging en afschuw uit te drnkken, en cr tevens besloten .werd den tekst van die dag-erder aan graai Bemstorff en aide Duitsche consuls in Aruerika over te inafeçg, Van Recîits en Links De heer Carton de Wiart heeft in den stads* schouwburg van Troyes eene voordracht gege-ven, waarbij hij hulde heeft gebracbt aan Frank-rijk wegens dezes welwillendheid jegens zijnea verdrukten maar niet overwonnen bondgenoot. Aan de talrijke Belgen, die als vluchtelingea in het département van de Aube verblij ven, heeft hij bevestigd dat het dooj.' den vijand veitrapt Yaderland hcrrijzen zal. *** De mannen van hetBelgisch spoor die in Frank» rijk vertoeven, hebben verleden Zondag te Parij» eene algemeene vergadering gehouden. Afge-vaardigden van al de Fransche spoorwegcoi^» pagnieén woonden die vergadering bij. Geest-driftige redevoeringen, waarbij de tusschen de spoorweglui van beide naties bestaande broe» derlijkheid werd bevestigd, werden daav uit' gesproken. « De berichtgevers aan de Belgische grens va* de in Hollànd verschijnende bladen, deelen mede dat in de Hollandsche grensdorpen. te» N. van Antwerpen, dagelijks honderden Belge» toekomen, die aan de ontvoering ontvluehten. Deze slapen in de schuren en op de dorschvloe-ren en 's nachts is er geen strooibussel meer te krijgen. ' * * De Italiaansche scholieren vergeten hunne Belgische makkers niet. Onlangs nog hebben zij hunne penningen te zaam gebracbt, om speelgoea aan te koopen voor onze in België gebleven on-gelukkige kleinen. *** De Antwerpenaars dio verlangen mede td werken aan bet stichten en uitg'even van eçn oorlogsblad, dat het blad van hunne geboorta-stad zou zijn, zijn aanzocht te schrijyen naar L. Wn'DOECK, B. 46, 1/3. * x * De Britsche inspanning. — Het LagerhniS heeft met algemeene stemmen het door de» heer Bonar Law, Britschen minister van geld-wezen, gevraagd nieuw krediet van 10 miljard goedgekeurd. Het bedrag der Britsche uitgavea, voor den oorlog bereikt alzoo een totaal van 88 miljard 300 millioen frank, en. met inbegrip va® de uitgaven voor beheer, 96 miljard. *** Door het toedoen van het Britsch kamerlM sir Malcom, werd er in de zalen van het Lager* huis eene eigenaardige tentoonstelling geopend, namelijk van eene verzameling berichten en pro» klamaties die, sedert den 4n Augustus 1914, ia België en in Noord Frankrijk werden aangeplakt» Die merkwaardige verzameling behelst o. m. de hatelijke plakbrief. waarbij het vonnis en dû terechtstelling van Miss Cavell wordt medegrt-deeld.% * * Sinds het begin van den oorlog heeft Dnitsefe» land negen en dertig zeppelins verloren. Zevca zeppelins werden in Engeland, zeven in Dnitsck» land, zeven in Belgiô, zes in Rusla«»d, vier in Frankrijk, vier op de Noordzee, een in Denew marken, een op de kast van Sleeswijk-Holstein, een in Noorwegen en een te Salonika vernielà. « * * In den loop van den oorlog hebben 169,300 Italianen, 8,096 Fransehen, 3,(522 Dnitschers, 2,170 Bulgaren, Serviërs en Montenegrijneu* 1,600 Japanners, 1,400 Roemeniërs en 1,000 Ras-sen de Vereenigde-Staten verlaten om hum va» derland te gaan dienen. * * Sedert Augustus 1914 heeft da T*nring-Clrtj van Frankrijk zeven millioen frank besteed aan het Werk van den Soldaat op het Fmnt. Anderzijds werd de gulden raedaalje dier maatschapi: j door haar komiteit verleend «a* den Zwitseyschen Tonring-Ckib, wegfçns dienste# bcwczvn asm het tourisme. 1Êi December 1©16 Nxmimer 359

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De legerbode gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Antwerpen von 1914 bis 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume